EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Advies van de Europese Centrale Bank van 2 januari 2018 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 77/2


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 2 januari 2018

inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 24 maart 2017 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (1) (hierna „het voorstel” genoemd).

De ECB-adviesbevoegdheid is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien het voorstel de verzameling van betalingsbalansstatistieken betreft (BOP), hetgeen een taak is van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) overeenkomstig artikel 5 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna „de ESCB-statuten” genoemd) en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad (2), van belang voor de fundamentele taken van het ESCB, nl. het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetair beleid, het verrichten van valutamarktoperaties en het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten krachtens artikel 127, lid 2, eerste, tweede en derde streepje, van het Verdrag. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Algemene opmerkingen

1.1.

De ECB verwelkomt het beoogde doel van de Commissie: verbetering van de consistentie, kwaliteit en harmonisatie van Europese bedrijfsstatistieken, met name door op maat gesneden statistieken te verstrekken om Uniebeleid te formuleren en te monitoren dat het bedrijfsleven betreft, en tegelijkertijd de rapportagelast voor die bedrijven tot een minimum te beperken.

1.2.

Het beoogde respons op de uitstaande gegevensvereisten is eveneens zeer welkom. Met instemming neemt de ECB kennis van de voorgestelde verbeteringen inzake de algehele beschikbaarheid van gegevens voor de dienstensector binnen het kader van „kortetermijnstatistieken”, met name aangezien de verstrekkingsfrequentie van die gegevens zal stijgen van kwartaalbasis naar maandbasis. Deze verbetering geeft het toegenomen belang weer van de betekenis van de dienstensector die thans meer dan twee derde van het bruto binnenlands product van het eurogebied voor haar rekening neemt. Het voorstel houdt tevens genoegzaam rekening met de ECB-vereisten (3) die in de afgelopen jaren uitgesproken werden, en houdt tevens genoegzaam rekening met de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken (4).

1.3.

De ECB stelt voor dat Aanbeveling ESRB/2016/14 van het Europees Comité voor systeemrisico (5), die het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens betreft, zijn weerslag moet vinden in de opbouw van de vereiste gegevens en hun uitsplitsing. Met name bouwsectorgegevens zijn in opbouw en voltooiingen en leegstandratio’s moeten voor opname in het voorstel worden overwogen.

1.4.

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2533/98 draagt de ECB daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (NCB’s) de taak op gegevens te verzamelen inzake onder meer BOP- en internationale-investeringspositiestatistieken (IIP), hetzij bij de bevoegde nationale autoriteiten of direct bij economische subjecten. De statistische rapportagevereisten zijn vastgelegd in Richtsnoer ECB/2011/23 van de Europese Centrale Bank (6).

1.5.

BOP- en IIP-statistieken zijn van doorslaggevend belang voor het vervullen van de fundamentele taken van het ESCB uit hoofde van het Verdrag, het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetair beleid, het verrichten van valutamarktoperaties en het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten. Zij steunen tevens de beoordeling van externe kwetsbaarheden en onderlinge verwevenheid voor doeleinden van financiële stabiliteit en worden toegepast in de indicatoren van het „risicodashboard” van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) krachtens de ESRB-taken uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europeees Parlement en de Raad (7) en van het „scorebord” voor de macro-economischeonevenwichtighedenprocedure krachtens artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1176/2011 van het Europeees Parlement en de Raad (8). BOP- en IIP-statistieken maken deel uit van de „Special Data Dissemination Standard Plus” van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zijn vereist voor de door het eurogebied en de eurogebiedlidstaten uitgevoerde „Article IV consultations” uit hoofde van artikel IV van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds.

1.6.

De ECB merkt op dat een aantal van de in het voorstel op te nemen vereisten, met name statistieken inzake internationale handel in diensten (ITS) thans zijn omschreven in tabel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad (9) en dat identieke vereisten zijn omschreven in tabel 2 van bijlage II bij Richtsnoer ECB/2011/23. Het is in het belang van de globale kwaliteit van door het Europees statistisch systeem (ESS) en het ESCB geproduceerde Europese BOP- en IIP-statistieken dat die consistentie wordt gehandhaafd. Het is tevens van het hoogste belang dat BOP- en IIP-statistieken intern coherent en alomvattend blijven.

1.7.

De ECB verwelkomt bovendien artikel 23 van het voorstel en de het door Besluit 2006/856/EG van de Raad (10) aan het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek toegewezen rol zeer, aangezien reeds deels aan deze vereisten is voldaan op nationaal niveau middels door NCB’s ontwikkelde gegevensverzamelingsinitiatieven. Meer in het algemeen, nauwe samenwerking tussen het ESCB en het ESS moet verzekerd worden bij de omschrijving, wijziging of bijwerking van die vereisten, alsook andere vereisten inzake bedrijfsstatistieken (bv. om gegevensbehoeften te adresseren op het gebied van „globalisatie”) die direct of indirect de samenstelling van BOP- en IIP-statistieken zouden beïnvloeden.

1.8.

Implementatiebevoegdheden voor de exacte omschrijving van de gegevensvereisten

Artikel 7 van het voorstel machtigt de Commissie uitvoeringsrechtshandelingen vast te stellen om bepaalde aspecten van de te verstrekken gegevens naar te omschrijven. Deze omvatten fundamentele methodologische aspecten zoals de omschrijving van de betrokken statistische eenheid en andere toepasselijke statistische indelingen. Binnen dit kader is het van gebruiker- en statistiekensamenstelleroogpunt van belang coherentie te verzekeren tussen de in het voorstel omschreven ITS-vereisten en de in Verordening (EG) nr. 184/2005 omschreven vereisten. Derhalve benadrukt de ECB het belang van methodologische verbondenheid en coherentie tussen de twee gegevensreeksen.

1.9.

Ten slotte benadrukt de ECB dat het van belang is dat de ECB wordt geraadpleegd inzake alle gedelegeerde en uitvoeringsrechtshandelingen die binnen haar bevoegdheid vallen, en tijdig, zulks krachtens artikel 127, lid 4, eerste streepje, en artikel 282, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (11).

2.   Technische kanttekeningen en wijzigingsvoorstellen

Indien de ECB wijzigingen van het voorstel aanbeveelt, worden daartoe in een apart technisch werkdocument specifiek onderbouwde formuleringsvoorstellen opgenomen. Het technische werkdocument is in de Engelse taal beschikbaar op de ECB-website.

Gedaan te Frankfurt am Main, 2 januari 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. De in het voorstel bedoelde maatregelen beogen de maatregelen te vervangen die zijn vastgesteld in de tien in te trekken wetgevingsbesluiten die worden genoemd in overweging 36 van het voorstel.

(2)  Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8).

(3)  Review of the requirements in the field of General Economic Statistics, European Central Bank, 2004, beschikbaar op de ECB-website onder www.ecb.europa.eu

(4)  Conclusies van de Raad Ecofin over EU-statistieken, 2972e vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken, Brussel, 10 november 2009, beschikbaar onder www.consilium.europa.eu

(5)  Aanbeveling ESRB/2016/14 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 31 oktober 2016 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens (PB C 31 van 31.1.2017, blz. 1).

(6)  Richtsnoer ECB/2011/23 van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken (PB L 65 van 3.3.2012, blz. 1).

(7)  Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) nr. 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25).

(9)  Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23).

(10)  Besluit 2006/856/EG van de Raad van 13 november 2006 tot oprichting van een Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 21).

(11)  Zie voorts bv. paragraaf 4 van ECB-Advies CON/2012/5 (PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1), paragraaf 8 van ECB-Advies CON/2011/44 (PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3) en paragraaf 4 van ECB-Advies CON/2011/42 (PB C 159 van 28.5.2011, blz. 10).


Top