Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0818

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

COM/2016/0818 final - 2016/0411 (COD)

Brussel, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Dit voorstel heeft als doel de juridische samenhang te waarborgen van Verordening (EG) nr. 1008/2008 1 met een internationale overeenkomst.

In artikel 13 van Verordening 1008/2008 worden de voorwaarden gedefinieerd waaronder leaseovereenkomsten, in het bijzonder wet lease, van in derde landen geregistreerde luchtvaartuigen zijn toegestaan. Dat kan in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er op de communautaire markt geen geschikte luchtvaartuigen beschikbaar zijn; de duur ervan moet strikt worden beperkt en de veiligheidsnormen moeten gelijkwaardig zijn aan die van de Gemeenschaps- en nationale veiligheidswetgeving.

De Overeenkomst inzake luchtvervoer (ATA) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika (VS) anderzijds (“de EU-VS-luchtvervoersovereenkomst”) is ondertekend op 25 en 30 april 2007 2 en gewijzigd door een protocol van 24 juni 2010 3 . De ATA wordt voorlopig toegepast sinds 30 maart 2008. Het wijzigingsprotocol wordt voorlopig toegepast sinds 24 juni 2010.

De ATA voorziet in een open wet lease-regeling tussen de partijen. Om de luchtvaartmaatschappijen duidelijkheid en zekerheid te verschaffen, heeft de Commissie de Raad aanbevolen haar te machtigen om met de VS over een specifieke wet lease-overeenkomst te onderhandelen teneinde de tijdsbeperkingen op te heffen.

Dit voorstel heeft tot doel de EU-wetgeving dienovereenkomstig aan te passen. Het toepassingsgebied is bijgevolg zeer beperkt en betreft alleen artikel 13, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1008/2008. De andere bepalingen van artikel 13 (bv. over veiligheidsnormen en de rechten van de bevoegde autoriteit) worden niet gewijzigd.

Op korte termijn zou een ontheffing van de beperkingen worden toegestaan aan de VS, dat het eerste derde land zou zijn waarmee de EU een wet lease-overeenkomst sluit. In de toekomst kunnen andere derde landen soortgelijke ontheffingen vragen, maar elk verzoek zou afzonderlijk worden behandeld en vrijstellingen zouden alleen worden toegestaan als ze naar behoren worden gemotiveerd.

Elk rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zal voortvloeien uit de wet lease-overeenkomsten zelf en niet uit de wijziging van de verordening.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit initiatief bouwt voort op de bestaande Uniewetgeving inzake luchtdiensten zoals die momenteel vervat is in Verordening (EG) nr. 1008/2008. Het zal ook verenigbaar zijn met de voorziene wet lease-overeenkomst tussen de EU en de VS en de EU-VS-luchtvervoersovereenkomst.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Dit initiatief is volledig in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de Commissie voor 2014-2019 inzake de bevordering van de “EU als wereldspeler” en van “werkgelegenheid en groei”.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Het voorstel is gebaseerd op artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de rechtsgrondslag vormt voor de vaststelling van maatregelen van de Unie op het gebied van luchtvervoer.

     Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Een wijziging van de verordening is het enige bestaande instrument dat beschikbaar is om deze kwestie te behandelen.

Evenredigheid

Het voorstel is een technische aanpassing van EU-wetgeving aan een internationale overeenkomst. De wijziging is strikt beperkt tot de tijdsbeperkingen voor wet lease-bepalingen in de voorziene wet lease-overeenkomst tussen de EU en de VS.

Keuze van het instrument

Het huidige voorstel wijzigt het soort instrument in de oorspronkelijke verordening niet.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbenden

Alle EU-lidstaten en de sector (waaronder de sociale partners) alsmede Noorwegen en IJsland (die partij zijn bij de ATA) zijn actief betrokken bij de analyse en beoordeling van de zaak.

Tijdens deze raadpleging is gebleken dat een wet lease-overeenkomst zou leiden tot een wijziging van Verordening 1008/2008.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Het betreft een wijziging van technische en horizontale aard die voortvloeit uit internationale overeenkomsten. Gegevens om de gevolgen ervan te beoordelen zullen worden verzameld in het kader van een verzoek tot machtiging om te onderhandelen over een overeenkomst tussen de EU en een derde land.

Op dit moment geeft alleen de voorziene wet lease-overeenkomst tussen de EU en de VS hiertoe aanleiding. De verzameling en analyse van gegevens voor deze overeenkomst worden samengevat in de daarmee samenhangende routekaart en aanbeveling voor een besluit van de Raad.

Effectbeoordeling

Het initiatief heeft een heel specifiek doel (technische aanpassing die voortvloeit uit een internationale overeenkomst) en een beperkt toepassingsgebied (ontheffing van de tijdsbeperkingen voor wet leasing). Zoals vermeld in de routekaart van 7 maart 2016 wordt geen effectbeoordeling voorgesteld.

Elk effect zal voortvloeien uit de wet lease-overeenkomst zelf en niet uit de wijziging van de verordening.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Het voorstel behelst een technische aanpassing van de EU-verordening om die in overeenstemming te brengen met de bepalingen van een internationale overeenkomst.

Het huidige beleid is niet uitgebreid geëvalueerd omdat het initiatief niet voorziet in een algemene versoepeling van de beperkingen voor alle derde landen. Het initiatief heeft als doel een uitzondering te maken die alleen op de VS van toepassing is en te vermijden dat de verordening niet strookt met de internationale verplichtingen van de EU.

Grondrechten

Niet van toepassing.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

De voorgestelde verordening vereist geen extra uitvoeringsmaatregelen.

Nadere toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel

Dit voorstel heeft tot doel een ontheffing van de voorwaarden voor wet leasing, zoals bepaald in artikel 13, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1008/2008, mogelijk te maken door het sluiten van internationale overeenkomsten. Dat zal voor meer flexibiliteit zorgen, in zoverre dat het sluiten van dergelijke overeenkomsten de EU economische en sociale voordelen biedt.

De voorgestelde wijzigingen voegen een verwijzing naar internationale overeenkomsten toe aan artikel 13, lid 3, onder b), van de verordening, waarin de voorwaarden voor de goedkeuring van wet leasing (uitzonderlijke noodzaak, seizoensgebonden behoeften, operationele moeilijkheden) zijn bepaald.

De andere bepalingen van artikel 13 (bv. over veiligheidsnormen en de rechten van de bevoegde autoriteit) blijven ongewijzigd.

2016/0411 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 4 ,

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s 5 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 zijn bepalingen opgenomen voor de goedkeuring van leaseovereenkomsten, in het bijzonder wet lease-overeenkomsten, voor in derde landen geregistreerde luchtvaartuigen.

(2)Die overeenkomsten zijn toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er op de Uniemarkt geen geschikte luchtvaartuigen beschikbaar zijn; de duur ervan moet strikt worden beperkt en de veiligheidsnormen moeten gelijkwaardig zijn aan de veiligheidsregels van de nationale en Uniewetgeving.

(3)In juni 2007 is een Overeenkomst voor luchtvervoer (ATA) tussen de EU en de Verenigde Staten ondertekend, die werd gewijzigd door een protocol van 24 juni 2010. Volgens die overeenkomst verbinden beide partijen zich ertoe samen hindernissen voor de toegang tot de markt weg te werken ten voordele van de consumenten, de luchtvaartmaatschappijen, de werkgelegenheid en de gemeenschap aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

(4)In de ATA wordt dienovereenkomstig voorzien in een open wet lease-regeling tussen de partijen. Volgens de desbetreffende bepalingen in artikel 10 van de ATA zijn wet lease-overeenkomsten voor internationale luchtvaart toegestaan op voorwaarde dat alle deelnemers aan dergelijke overeenkomsten de vereiste bevoegdheid hebben en beantwoorden aan de voorwaarden die worden gesteld in de wetten en regels die gewoonlijk door de partijen worden toegepast.

(5)Uit relevante ontwikkelingen en eerdere gesprekken in het door de ATA ingestelde gemengd comité is gebleken dat de partijen baat zouden hebben bij een specifieke wet lease-overeenkomst waarin de relevante bepalingen van de ATA preciezer worden omschreven.

(6)Omdat deze overeenkomst een versoepeling van de huidige tijdsbeperkingen inhoudt, heeft ze ook gevolgen voor artikel 13, lid 3, onder b), van Verordening 1008/2008, waarin tijdsbeperkingen zijn vastgesteld voor gevallen waarin luchtvaartmaatschappijen uit de Unie wet leasen van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen.

(7)Artikel 13, lid 3, onder b), moet bijgevolg worden gewijzigd zodat de tijdsbeperkingen voor wet lease-overeenkomsten die door de Unie worden gesloten in internationale overeenkomsten met derde landen, kunnen worden versoepeld.

(8)Verordening (EG) nr. 1008/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 13, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1008/2008 komt de aanhef als volgt te luiden:

“tenzij in een door de Unie gesloten internationale overeenkomst anders is bepaald, aan een van de volgende voorwaarden is voldaan”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de […] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)

   PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.

(2) Besluit nr. 2007/339/EG van de Raad van 25 april 2007 inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de EU-VS-luchtvervoersovereenkomst, PB L 134 van 25.5.2007, blz. 4.
(3) PB L 223 van 25.8.2010, blz. 3.
(4) PB C , , blz. .
(5) PB C , , blz. .
Top