EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Advies van de Europese Centrale Bank van 29 april 2016 inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/3


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 april 2016

inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 25 februari 2016 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) twee verzoeken van de Raad van de Europese Unie, gevolgd door twee verzoeken van het Europees Parlement, ontvangen op 18 maart 2016, om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft (1) (hierna de „ontwerpverordening”) en een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (2) (hierna de „ontwerprichtlijn”).

De ECB-adviesbevoegdheid is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn bepalingen bevatten betreffende de bijdrage van het Europees Stelsel van centrale banken tot een goede beleidsvoering door de bevoegde autoriteiten ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel, zoals bedoeld in artikel 127, lid 5 van het Verdrag. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Opmerkingen

De toelichtingen van de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn bevatten een verzoek om de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) en Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) met één jaar uit te stellen. Het uitstel van de toepassingsdatum zal de bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers een redelijk tijdspanne gunnen voor de invoering van de benodigde infrastructuur voor hun implementatie. De ECB erkent dat het uitstellen van deze datum geen impact zal hebben op het tijdschema voor goedkeuring van „Niveau-2”-maatregelen krachtens Verordening (EU) nr. 600/2014 en Richtlijn 2014/65/EU.

Omwille van consistentie stelt de ECB voor de uiterste omzettingsdatum voor de lidstaten van Richtlijn 2014/65/EU, en tevens ter notificatie aan de Europese Commissie en Europese Autoriteit voor effecten en markten aangaande hun omzetting, met één jaar te verlengen, zulks in aanvulling op de verlenging met één jaar van de uiterste termijn voor toepassing.

De ECB heeft verder geen opmerkingen over de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn.

Indien de ECB wijzigingen van de ontwerprichtlijn aanbeveelt, worden daartoe in een apart technisch werkdocument specifiek onderbouwde formuleringsvoorstellen opgenomen. Het technische werkdocument is in de Engelse taal beschikbaar op de ECB-website.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 april 2016.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(4)  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).


Top