EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (ECB/2014/13) (Ingediend door de Europese Centrale Bank)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 188/1


Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

(ECB/2014/13)

(Ingediend door de Europese Centrale Bank)

(2014/C 188/01)

TOELICHTING

I.   INLEIDING

Op 23 november 1998 heeft de Raad van de Europese Unie Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad (1) vastgesteld. Overeenkomstig artikel 107, lid 6, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap diende de ECB vooraf Aanbeveling ECB/1998/10 (2) bij de Raad in. Vervolgens diende de ECB tevens Aanbeveling ECB/2008/9 (3) in, zulks voorafgaand aan de vaststelling van Verordening (EG) nr. 951/2009 van de Raad (4). Het is derhalve aangewezen dezelfde procedure te volgen die artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie thans voorziet en de voorgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2533/98 voor te stellen.

II.   TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Gebruik van statistische gegevens voor de uitvoering van toezichttaken

Om de rapportagelast te minimaliseren, en gegevens aldus slechts eenmaal verzameld moeten worden, kunnen nationale centrale banken (NCB’s) thans krachtens artikel 8, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2533/98 vertrouwelijke statistische gegevens gebruiken voor de uitvoering van hun toezichttaken. Ter verduidelijking, zoals aan de NCB’s specifieke toezichttaken op het gebied van bedrijfseconomisch toezicht zijn opgedragen, zijn bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (5) specifieke toezichttaken ten aanzien van kredietinstellingen opgedragen aan de ECB die vertrouwelijke statistische gegevens mag gebruiken voor de uitvoering van deze taken.

Tegelijkertijd moet verduidelijkt worden dat voor de ondersteuning van de respectieve taken de tussen de ESCB-leden en andere autoriteiten van de lidstaten en de Unie, welke overheden verantwoordelijk zijn voor a) het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren, en b) de stabiliteit van het financiële stelsel, transmissie mag plaatsvinden van vertrouwelijke statistische gegevens naar het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Onder deze overheden vallen onder meer de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor toezicht en macoprudentieel oversight, de Europese toezichthoudende autoriteiten (6), het Europees Comité voor systeemrisico’s, alsook autoriteiten die kredietinstellingen kunnen afwikkelen.

Aanbeveling voor een

„VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5.4,

Gezien de aanbeveling van de Europese Centrale Bank,

Gelet op het advies van het Europees Parlement,

Gelet op het advies van de Commissie,

Overeenkomstig de procedure van artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 41 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad (7) is een essentieel bestanddeel van het juridische kader tot ondersteuning van de taken van de Europese Centrale Bank (ECB) inzake de verzameling van statistische gegevens, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken. De ECB heeft zich steeds gebaseerd op deze verordening bij de uitvoering en monitoring van de gecoördineerde verzameling van statistische gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), waaronder de taak bij te dragen tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel, zoals bepaald in artikel 127, lid 5, van het Verdrag.

(2)

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (8) draagt de ECB specifieke taken op betreffende de beleidsvoering in verband met het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel binnen de Unie en individuele lidstaten.

(3)

Om de rapportagelast voor rapportageplichtigen te minimaliseren en de aan alle bevoegde autoriteiten opgedragen goede uitvoering van toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren mogelijk te maken, alsook een goede uitvoering van de taken die zijn opgedragen aan autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de stabiliteit van het financiële stelsel, is het noodzakelijk Verordening (EG) nr. 2533/98 te wijzigen om de transmissie en het gebruik van de door het ESCB verzamelde statische gegevens tussen ESCB-leden en de betrokken autoriteiten mogelijk te maken. Deze autoriteiten moeten de bevoegde autoriteiten omvatten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren en het macroprudentieel oversight, de Europese toezichthoudende autoriteiten (9), het Europees Comité voor systeemrisico’s, alsook autoriteiten die kredietinstellingen kunnen afwikkelen,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Specifieke wijzigingen

Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2533/98 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In lid 1 wordt punt d) vervangen door de volgende tekst en wordt het volgende punt e) toegevoegd:

„d)

aangaande de ECB en nationale centrale banken, indien de voornoemde statistische gegevens worden gebruikt op het gebied van bedrijfseconomisch toezicht,

e)

aangaande nationale centrale banken overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten, voor de uitoefening van andere dan in de statuten vastgelegde taken.”.

2)

In lid 4 wordt punt a) vervangen door:

„a)

voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de in het Verdrag bedoelde ESCB-taken of taken op het gebied van het aan de ESCB-leden opgedragen bedrijfseconomisch toezicht, of”.

3)

Het volgende lid 4 bis wordt toegevoegd:

„4 bis.

Het ESCB kan vertrouwelijke statistische gegevens versturen aan autoriteiten of organen van de lidstaten en de Unie die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren en of de stabiliteit van het financiële stelsel, zulks overeenkomstig de Unie- of nationale wetgeving, en aan het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve taken. Verdere daaropvolgende transmissie moet het ESCB-lid dat de vertrouwelijke statistische gegevens heeft verzameld expliciet autoriseren.”.

Artikel 2

Slotbepalingen

Deze verordening treedt op [datum] in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.”.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 maart 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8).

(2)  Aanbeveling ECB/1998/10 van de Europese Centrale Bank voor een verordening van de Raad met betrekking tot de verzamenling van statistische informatie door de Europese Centrale Bank (PB C 246 van 6.8.1998, blz. 12).

(3)  Aanbeveling ECB/2008/9 voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB C 251 van 3.10.2008, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 951/2009 van de Raad van 9 oktober 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 269 van 14.10.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

(6)  De Europese toezichthouders zijn de Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

(7)  Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8).

(8)  Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

(9)  De Europese toezichthouders zijn de Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.


Top