Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 Een nieuwe start

/* COM/2014/0910 final */

52014DC0910

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 Een nieuwe start /* COM/2014/0910 final */


INLEIDING

Deze Commissie heeft het vertrouwen gekregen op grond van de belofte het verschil te maken, een ander beleid te voeren en de zaken anders aan te pakken. De burgers willen dat de EU de grote sociaal-economische uitdagingen aanpakt  – de hoge werkloosheid, trage groei, hoge overheidsschulden, een gebrek aan investeringen en een gebrek aan concurrentievermogen op de mondiale markt. Zij willen minder bemoeienis van de EU met zaken die beter op nationaal of regionaal niveau door de lidstaten kunnen worden geregeld. Zij verwachten van de EU ook meer openheid en verantwoording over wat zij doet en hoe zij dit doet.

De Commissie is vastbesloten om deze verandering aan te sturen, en om samen met het Europees Parlement en de Raad ervoor te zorgen dat zij gestalte krijgt. Daarom zullen wij ons concentreren op de „grote kwesties”, zoals werkgelegenheid en groei, overeenkomstig de tien prioriteiten van de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker[1]. Wij zullen geen voorstellen indienen die geen bijdrage leveren aan deze prioriteiten. En wij zullen waar nodig het principe van beleidsdiscontinuïteit toepassen[2] en in behandeling zijnde voorstellen intrekken wanneer deze niet overeenstemmen met onze doelstellingen of nergens toe leiden, omdat we willen dat alle instellingen zich toespitsen op essentiële zaken.

Dat is ons politiek engagement en vanuit dat gegeven willen wij, meer dan onze Brusselse basis alleen, de gehele EU bereiken om het vertrouwen van de burgers te herstellen en het terug te winnen. Zij zullen ons beoordelen aan de hand van onze inzet en resultaten, aan de hand van de verbeteringen die zij in hun eigen leven ervaren. In de eerste maand van onze ambtstermijn hebben wij een belangrijk werkgelegenheids-, groei- en investeringspakket[3] voorgesteld, dat een nieuw investeringsplan omvat om de komende drie jaar ruim 315 miljard EUR aan extra investeringen op strategische gebieden te mobiliseren. Wij zijn van plan op de ingeslagen weg verder te gaan.

De in dit werkprogramma aangekondigde voorstellen zijn gekozen omdat zij naar onze mening het verschil kunnen maken voor banen, groei en investeringen en volgend jaar concrete baten kunnen afwerpen voor de burgers. Waar wij ons in dit werkprogramma toe verbinden, zijn de zaken die wij in 2015 concreet zullen realiseren. Andere acties om de tien prioriteiten te verwezenlijken, zullen worden voorgesteld in de werkprogramma's voor de komende jaren; voor sommige daarvan zullen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan in 2015.

Wat er momenteel in de EU gebeurt en het oordeel dat onze burgers daarover hebben, is gebaseerd op bestaande wetgeving en programma’s. Hun onmiddellijke zorg gaat uit naar de bestaande regels, en daarom beschouwt de Commissie het als een beleidsprioriteit om daarin te snoeien waar het kan, met behoud van een hoog niveau van sociale, gezondheids- en milieubescherming en de keuzevrijheid van de consument. Wij zullen de regels herzien om ervoor te zorgen dat zij bijdragen aan de agenda voor groei en werkgelegenheid en niet leiden tot onnodige bureaucratie en administratieve lasten, maar de voordelen opleveren die de burgers verwachten. Wanneer de regels achterhaald zijn of niet aansluiten op onze prioriteiten, zullen wij ze herzien en verbeteren. Onnodig bureaucratische regelingen zullen worden geëlimineerd. Waar de bestaande regels zinvol zijn en onze doelstellingen dienen, zullen wij er actief op toezien dat zij correct worden toegepast, ten uitvoer gelegd en gehandhaafd, zodat zij tastbare voordelen opleveren voor de burgers. En wij zullen gebruik maken van de andere instrumenten waarover wij beschikken om werkgelegenheid en groei te stimuleren, in het bijzonder de EU-begroting, die in de eerste plaats een middel is voor slimme investeringen in de lidstaten en de regio’s.

Dit is een agenda voor verandering, ontstaan uit de behoefte om de EU weer op een groeipad te brengen en het Europees sociaal model en een gezond milieu duurzaam in stand te houden.

Het is ook een oproep voor verandering in de werkmethoden van het Europees Parlement en de Raad. Wij willen samen met hen de hoogste prioriteiten voor alle drie de instellingen vaststellen en de besluitvorming versnellen, zodat de positieve effecten van onze voorstellen snel de burgers bereiken. Wij zullen de partnerschapsbanden aanhalen met de lidstaten, de nationale parlementen, de regio’s en de steden om de uitvoering van het bestaande beleid te verbeteren en de doeltreffendheid van maatregelen op het terrein te vergroten, gaande van het gebruik van de Structuurfondsen tot het milieubeleid, van de interne markt tot de consumentenrechten.

Om het vertrouwen te herstellen, is het nodig dat de verandering zichtbaar is[4] en snel effect sorteert. Met dit werkprogramma en met de verwezenlijking ervan in 2015 willen wij bewijzen dat het deze keer echt anders is.

***

Dit werkprogramma bevat gerichte maatregelen voor 2015. Het zet niet in detail uiteen wat de Commissie in de volgende vier jaar van zijn mandaat gaat doen, ook al zal worden begonnen met voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader. Bijlage I is gewijd aan de nieuwe initiatieven in verband met de grote prioriteiten van de politieke beleidslijnen waarop de Commissie haar inspanningen zal concentreren in 2015.

Bij de opstelling van dit werkprogramma heeft de Commissie alle voorstellen onderzocht die momenteel op een besluit van het Europees Parlement en de Raad wachten[5]. Toepassing van het beginsel van beleidsdiscontinuïteit beschouwen wij als een belangrijk onderdeel van onze politieke verantwoordelijkheid. Het is nodig de tafel op te ruimen zodat tijd en energie kan worden gestoken in de voorstellen die de grootste impact hebben op de groei en de werkgelegenheid en waarvan de kansen op goedkeuring in de nabije toekomst het grootst zijn.

Wij hebben een standpunt ingenomen over de voorstellen die wij wensen te handhaven, die welke wij van plan zijn te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de tien prioriteiten en die welke wij willen intrekken. De Commissie blijft pal achter de doelstellingen staan van heel wat voorstellen waarvan zij de intrekking voorstelt. Voorstellen zijn echter nutteloos als het onderhandelingsproces een sluimerend bestaan leidt, als zij achterhaald zijn door de realiteit of als zij tijdens de onderhandelingen zo worden afgezwakt dat het oorspronkelijke doel niet meer kan worden bereikt. In sommige gevallen stelt de Commissie voor om voorstellen in te trekken en te vervangen door meer ambitieuze voorstellen of ze beter af te stemmen op de tien prioriteiten. In andere gevallen hebben zich sinds de indiening van het oorspronkelijke Commissievoorstel maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan. De voorstellen die zullen worden ingetrokken (of gewijzigd), zijn opgenomen in bijlage II. Voordat zij effectief tot intrekking overgaat, zal de Commissie het standpunt van het Europees Parlement en de Raad inwinnen.

Het werkprogramma weerspiegelt ook de belofte van de Commissie de regelgeving beter te maken. Dat is waar het om draait in het Refit-programma van de Commissie voor gezonde regelgeving: de bureaucratie terugdringen en regelgevende barrières uit de weg ruimen. De acties in het kader daarvan – amendering, geschiktheidstoetsing en evaluatie van wetgeving – behoren tot de kernwerkzaamheden van de Commissie; zij worden opgesomd in bijlage III. Er zullen vereenvoudigingswerkzaamheden worden geïnitieerd, bijvoorbeeld in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een andere aandachtspool is een vlotte implementatie van de recente hervorming van de financiële diensten, het gemeenschappelijk visserijbeleid en de nieuwe regels voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen 2014-2020. Dit vereist coördinatie op alle niveaus en betrokkenheid van alle belanghebbenden, de opbouw van netwerken en de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op verschillende beleidsterreinen.

Met het oog op een betere informatieverstrekking aan de burgers en de bedrijven over de inwerkingtreding van EU-wetgeving, is in bijlage IV van het werkprogramma een lijst opgenomen van wetgevingsinstrumenten die in 2015 van toepassing worden.

***

1. Een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen

Het nieuwe economische discours van de Commissie is opgebouwd rond drie hoofdthema's – stimulering van investeringen, uitvoering van structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid. In nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank heeft de Commissie een belangrijk investeringsplan[6] voorgesteld dat de werkgelegenheid, de groei en de investeringen in Europa een nieuwe impuls moet geven. Er zal aanvullende financiering voor nieuwe investeringen worden gemobiliseerd door middel van een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen. Een "pipeline" van goede projecten moet ervoor zorgen dat de middelen bij de reële economie terechtkomen. Daarnaast zal de technische bijstand worden uitgebreid en de toegang worden vergemakkelijkt.

Naast het nieuwe fonds, zal het gebruik van innovatieve financieringsinstrumenten (zoals leningen en garanties, in plaats van subsidies) verder worden gestimuleerd om de Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de periode 2014-2020 een grotere impact te geven, waarbij ernaar wordt gestreefd het gebruik van dergelijke instrumenten in de nieuwe programmeringsperiode ten minste te verdubbelen.

Nog andere maatregelen zullen gericht zijn op het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het wegnemen van belemmeringen van regelgevende en niet-regelgevende aard en het verder uitbouwen van de interne markt. De Commissie zal een aantal voorstellen indienen om deze aanpak snel concreet te maken en een en ander aan de toepasselijke staatssteunregels toetsen.

Nu alle partnerschapsovereenkomsten voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen 2014-2020 goedgekeurd zijn en de laatste hand wordt gelegd aan de resterende operationele programma’s, zouden de investeringen in 2015 vruchten moeten beginnen afwerpen inzake de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei van Europa 2020[7]. Het nieuwe cohesiebeleid, dat stevig is verankerd in het Europees semester en het proces van economische governance, is in verschillende lidstaten uitgegroeid tot de belangrijkste bron van overheidsinvesteringen.

In het kader van de bezinning over de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) en de voorbereiding van het MFK-pakket post 2020 verderop in de ambtstermijn van de Commissie zal worden bekeken hoe de impact van de EU-begroting op werkgelegenheid, groei en investeringen kan worden gemaximaliseerd, vanuit de invalshoek van optimale benutting van overheidsgeld.

De Commissie zal de EU-strategie voor het handels- en investeringsbeleid tegen het licht houden, met de focus op de bijdrage daarvan aan banenschepping en groei. Het consolideren van de handels- en investeringsbanden met nieuwe groeipolen in de wereld is niet alleen van vitaal belang voor de werkgelegenheid, de groei en de toename van de productiviteit in de EU, maar vertoont ook belangrijke raakvlakken met ons nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid en met de participatie van de EU in internationale financiële instellingen.

De lidstaten worden geconfronteerd met de zware uitdaging meer mensen aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat de arbeidskrachten over de nodige vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen en zich aan te passen aan de jobs van de toekomst. De Commissie zal een pakket maatregelen voorstellen ter ondersteuning van deze inspanningen om de integratie op de arbeidsmarkt en het verwerven van vaardigheden te bevorderen.

Weldoordachte EU-wetgeving en een effectieve tenuitvoerlegging ervan kunnen een belangrijke impact hebben op werkgelegenheid, groei en innovatie. Eco-industrieën en eco-innovatie leveren op dit ogenblik een derde van de wereldmarkt voor groene technologie, die een biljoen euro waard is en naar verwachting zal verdubbelen tegen 2020. Het herziene voorstel voor de circulaire economie zal deze trend versterken en zodoende tot groene groei bijdragen. Op dit gebied is het zaak gemeenschappelijke doelstellingen overeen te komen en het daarmee overeenstemmende ambitieniveau, maar minder dirigistisch te zijn wat betreft de middelen die de lidstaten kunnen gebruiken om tot de beoogde resultaten te komen, wat het gemakkelijker zal maken om voorstellen op het terrein om te zetten in concrete verwezenlijkingen.

De EU beschikt over een goed ontwikkeld regelgevingssysteem. Een hernieuwde focus op implementatie en streven naar synergie-effecten van bestaande wetgeving kunnen op korte termijn vruchten afwerpen, en nieuwe groei- en werkgelegenheidskansen creëren. Naast het herzien van bestaande wetgeving om de doelmatigheid ervan te garanderen, zal de Commissie met de lidstaten samenwerken om het maximale groeipotentieel uit het bestaande corpus van EU-wetgeving te halen. Op vele van onze werkterreinen – landbouw, visserij, douane, financiële diensten en de interne markt met name maar niet exclusief, zal dit prioriteit nummer één zijn.

2. Een connectieve digitale interne markt

De digitale interne markt is één van de belangrijkste sleutels tot een nieuwe dynamiek in de gehele Europese economie en kan het creëren van banen, groei, innovatie en sociale vooruitgang bevorderen. Het digitale heeft zijn intrede gedaan in alle geledingen van de economie en de samenleving. In het belang van de burgers en de ondernemingen dient Europa voorop te lopen in deze digitale revolutie. Belemmeringen voor digitale ontwikkelingen staan werkgelegenheid, welvaart en vooruitgang in de weg.

De Commissie werkt aan een strategie die zich richt op de grote knelpunten voor de totstandbrenging van een veilige, betrouwbare en dynamische digitale interne markt. De strategie zal zes onderdelen omvatten: vertrouwen opbouwen, beperkingen wegnemen, toegang en connectiviteit waarborgen, bouwen aan de digitale economie, de e-samenleving bevorderen en investeren in baanbrekend ict-onderzoek en innovatie.

In 2015 wil de Commissie in de context van de strategie voor de digitale interne markt lopende interinstitutionele onderhandelingen afronden, bijvoorbeeld over de hervorming voor een gemeenschappelijke Europese gegevensbescherming en de verordening inzake een connectief continent. Tevens zal zij nieuwe, wetgevende en niet-wetgevende, initiatieven voorstellen om de digitale interne markt tot op het ambitieniveau te tillen dat nodig is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen. De Commissie zal in dit verband met name het wettelijk kader op telecommunicatiegebied aanvullen, de EU-wetgeving inzake het auteursrecht en de audiovisuele mediadiensten moderniseren, de regels voor online- en digitaal winkelen vereenvoudigen voor consumenten, e-commerce vergemakkelijken, de cyberveiligheid verhogen en van digitalisering een horizontaal item op alle beleidsterreinen maken. Een

 

3. Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een topprioriteit voor iedereen. De Commissie zal een strategisch kader voor de Unie uitstippelen waarin de belangrijkste acties worden aangegeven die moeten worden ondernomen om de zekerheid van de energievoorziening te waarborgen, minder afhankelijk te worden van de invoer uit derde landen, verdere integratie van de nationale energiemarkten te bewerkstelligen en de inbreng van consumenten te vergroten, de energie-efficiëntie te verhogen[8], de energiemix koolstofarmer te maken en onderzoek en innovatie op energiegebied te stimuleren.

De EU loopt ook voorop bij de wereldwijde inspanningen ter bestrijding van de opwarming van de aarde. De Commissie zal de visie en de aspiraties van de EU uiteenzetten in de aanloop naar de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) die eind 2015 in Parijs plaatsvindt en zal de eerste wetgevingsvoorstellen indienen om het klimaat- en energiepakket voor 2030 ten uitvoer te leggen.

Er zal verder worden gewerkt aan de verbetering van het regelgevingskader voor onderling gekoppelde, veilige en zekere vervoersdiensten met minder uitstoot van broeikasgassen.

4. Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis

De eengemaakte markt is een van Europa’s grootste troeven — zijn potentieel moet verder worden benut ter versterking van de Europese concurrentiepositie op de wereldmarkt en om banen te scheppen. De Commissie zal een strategie voor de interne markt uitstippelen waarin nieuwe benaderingen voor het exploiteren van dat potentieel worden aangegeven.

De interne markt is ook het fundament onder Europa’s industriële sterkte en productieve capaciteit en moet verder worden versterkt. Stimulering van investeringen in infrastructuur, kleine en middelgrote en midcap-ondernemingen, verbetering van het regelgevingskader en bedrijven helpen om te innoveren, bijvoorbeeld met steun van het programma Horizon 2020, zullen belangrijke werkterreinen zijn. De luchtvaartsector staat voor grote uitdagingen. De Commissie zal nagaan hoe zij de situatie van de sector kan verbeteren door zijn concurrentiepositie te versterken.

De Commissie wil de lidstaten helpen om de werkloosheid terug te dringen door middel van structurele hervormingen en steun bij het scheppen van banen en het bevorderen van inzetbaarheid. Zij zoekt naar geschikte manieren om te investeren in kennis en vaardigheden, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals werkloze jongeren en langdurig werklozen. Ondersteuning van arbeidsmobiliteit zal daarbij een belangrijke factor zijn, met name in het geval van aanhoudende discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden en vacatures, ook over de grenzen heen, evenals het ondersteunen van de rol van de nationale autoriteiten bij het bestrijden van misbruik of frauduleuze verzoeken.

De voltooiing en uitvoering van de grondige herziening van het financiële regelgevingskader in reactie op de financiële crisis, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de nieuwe regels op het gebied van banktoezicht en -afwikkeling, blijft een belangrijk werkterrein van de Commissie. Het regelgevingskader zal nog verder zal worden versterkt door middel van een voorstel inzake crisisbeheer en afwikkeling van systeemrelevante niet-bancaire entiteiten. De Commissie zal wat de interne markt voor financiële retaildiensten betreft de voorbereidende werkzaamheden aanvatten om de baten hiervan voor de consument te vergroten.

De Commissie zal een actieplan opstellen voor het opbouwen van een kapitaalmarktenunie en nagaan op welke manier de fragmentatie van de financiële markten kan worden verminderd, de financieringsbronnen voor de gehele economie kunnen worden gediversifieerd, kmo's gemakkelijker toegang tot financiering kunnen krijgen en grensoverschrijdende kapitaalstromen op de interne markt kunnen worden bevorderd zodat kapitaal op de meest productieve manier kan worden gebruikt. Op korte termijn zal een kader worden voorgesteld voor securitisatie van hoge kwaliteit in Europa om voor een betere gestandaardiseerde kredietinformatie voor kmo’s te zorgen, zal worden nagaan hoe succesvolle regelingen voor onderhandse plaatsing EU-wijd kunnen worden uitgerold en zal de prospectusrichtlijn worden herzien om de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen te verlichten.

5. Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie

De architectuur van de economische en monetaire unie moet verder worden versterkt zodat de euro het vertrouwen van de burgers kan behouden, het hoofd kan blijven bieden aan marktturbulentie en de voorwaarden creëert voor duurzame groei en werkgelegenheid. Na de herziening van de regels inzake de economische governance en maatregelen om het proces van het Europees semester te vereenvoudigen en te stroomlijnen, werkt de Commissie thans aan een verdieping van de economische en monetaire unie en werkt zij voorstellen uit voor verdere stappen in de richting van gedeelde soevereiniteit op het gebied van economische governance. Deze inspanning zal vergezeld gaan van maatregelen ter versterking van de sociale dialoog op alle niveaus.

De Commissie erkent dat fiscaliteit een bevoegdheid van de lidstaten is, maar zal tegelijkertijd de inspanningen opvoeren om belastingontwijking en fiscale fraude te bestrijden en tegemoet te komen aan de roep vanuit de samenleving om fiscale rechtvaardigheid en transparantie. Met de op het niveau van de OESO en de G20 betreffende grondslaguitholling en winstverschuiving verrichte werkzaamheden als uitgangspunt zal de Commissie een actieplan opstellen dat maatregelen op EU-niveau omvat om te evolueren naar een systeem waarbij winsten worden belast in het land waar zij worden gemaakt, ook in de digitale economie, wat eveneens overeenstemming vereist over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. In dit verband zal de Commissie zeer binnenkort ook een voorstel formuleren voor automatische informatieuitwisseling tussen de belastingautoriteiten over grensoverschrijdende "tax rulings". Voorts zal de Commissie nauw met de andere instellingen samenwerken om de invoering van een belasting op financiële transacties en strengere regels tegen het witwassen van geld aan te moedigen. De werkzaamheden op het gebied van de btw, waartoe maatregelen behoren om de belastingkloof te dichten, worden eveneens voortgezet.

6. Een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de VS

Handel levert een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid en groei. Behalve bij de trans-Atlantische partnerschapsovereenkomst voor handel en investeringen (TTIP) met de Verenigde Staten, is de Commissie actief betrokken bij een aantal bilaterale onderhandelingen en heeft zij zich op het multilaterale vlak sterk geëngageerd tegenover de WTO. De Commissie heeft reeds stappen ondernomen om de onderhandelingen over de TTIP-overeenkomst transparanter te maken[9] en blijft zich inspannen voor een redelijke en evenwichtige overeenkomst waarin de Europese gezondheids-, sociale, milieu- en gegevensbeschermingsstandaarden worden gevrijwaard.

7. Een ruimte van justitie en fundamentele rechten op basis van wederzijds vertrouwen

De burgers verwachten van de EU recht, bescherming, rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid, en een krachtdadige houding in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. De Commissie zal verder werken aan de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in afwachting van het nakende oordeel van het Hof. Zij zal zich blijven inzetten om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme, en de justitiële samenwerking te verbeteren ten behoeve van de burgers in de EU en om de EU-begroting te beschermen tegen fraude, onder andere door te blijven ijveren voor een onafhankelijk Europees openbaar ministerie.

De Europese Commissie zet zich in voor gelijke kansen voor mensen met een beperking, geheel conform het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Dit omvat ook de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, het vervoer, informatie- en communicatietechnologie en -systemen (ICT) en andere faciliteiten en diensten.

De Commissie zet zich in voor de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, en het mogelijk maken van een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. Zij zal haar zwangerschapsverlofvoorstel van 2008 binnen zes maanden intrekken indien het niet mogelijk is om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dit zou een nieuwe benadering mogelijk moeten maken waarbij de kwestie in een ruimere context wordt bekeken, rekening houdende met de maatschappelijke realiteit van vandaag en met de vooruitgang die op dit gebied in de lidstaten is gerealiseerd.

De Commissie zal een Europese Veiligheidsagenda voorstellen voor het aanpakken van bedreigingen voor de interne veiligheid van de EU, zoals grensoverschrijdende criminaliteit, cybercriminaliteit, terrorisme, buitenlandse strijders en radicalisering, om de EU te helpen haar burgers te beschermen zonder zich af te schermen van de rest van de wereld.

8. Naar een nieuw beleid op het gebied van migratie

Om het hoofd te bieden aan de toenemende druk aan de buitengrenzen werkt de Commissie aan een Europese agenda inzake migratie waartegenover een eerlijkere en verantwoordelijke aanpak van de legale migratie zal staan om van de EU een aantrekkelijke bestemming voor talent en vaardigheden te maken; deze agenda zal strenge maatregelen tegen illegale migratie en mensenhandel en -smokkel omvatten. Een beter migratiebeheer houdt in, ons migratiebeleid beter afstemmen op het externe beleid, de interne en externe samenwerking stimuleren, bescherming bieden aan personen in nood, op basis van verantwoordelijkheid en solidariteit, en tragische gebeurtenissen, zoals die welke zich keer op keer voordoen in de Middellandse Zee, voorkomen.

9. Een sterkere speler op wereldvlak

Een aantal recente gebeurtenissen, waarvan die aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van de EU niet de minste zijn, hebben de geopolitieke uitdagingen op de voorgrond geplaatst. De EU heeft behoefte aan een doeltreffend gemeenschappelijk buitenlands beleid en betere mechanismen om te anticiperen op gebeurtenissen en om snel gemeenschappelijke antwoorden te formuleren op gemeenschappelijke uitdagingen, evenals aan een gemeenschappelijk optreden om kansen te grijpen waarvan we alleen tezamen ten volle kunnen profiteren. Europa moet samenwerken op het gebied van veiligheid en defensie en om zijn strategische partnerschappen verder te ontwikkelen. Een coherente en gecoördineerde inzet van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, met inbegrip van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en systematische externe projectie van het interne beleid zullen onontbeerlijk zijn om de beleidsdoelstellingen van de EU op het wereldtoneel dichterbij te brengen.

De Commissie zal van het bevorderen van de stabiliteit aan de grenzen van Europa een prioriteit maken. Om deze te verwezenlijken, is het van cruciaal belang de buurlanden te helpen democratische en economische hervormingen door te voeren, de rechtsstaat te handhaven, de economische structuren en het concurrentievermogen te versterken, de institutionele capaciteit en een goed werkende overheidsadministratie te ontwikkelen en het welvaartspeil te verhogen. De Commissie zal het Europese nabuurschapsbeleid onder de loep nemen en voorstellen formuleren met het oog op de toekomst. Zoals in de politieke beleidslijnen staat te lezen, zullen de lopende onderhandelingen over de uitbreiding worden voortgezet, en moeten met name de landen van de Westelijke Balkan een Europees perspectief blijven houden, maar zal de komende vijf jaar geen nieuwe uitbreiding plaatsvinden.

De EU heeft een solide traditie van internationale samenwerking en ontwikkelingshulp en bijstandsverlening aan grote delen van de wereld. Hiertoe behoren de bevordering van de mensenrechten in al onze externe acties, het aanpakken van ongelijkheid en het opkomen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ons ontwikkelingsbeleid moeten echter ook voortdurend aan de veranderende behoeften van de partnerlanden worden aangepast willen we onze verbintenissen optimaal nakomen. In 2015 – het Europees Jaar voor ontwikkeling – zal de Commissie haar werkzaamheden voortzetten om te voldoen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015 en een bezinning op gang brengen over haar toekomstige betrekkingen met de ontwikkelingslanden (na Cotonou). Daarnaast dragen wij bij aan de strijd tegen ebola. Wij zullen ons blijven inspannen om met onze humanitaire hulp een zo groot mogelijke impact te bewerkstelligen en onze crisisresponscapaciteit te vergroten.

10. Een Unie van democratische verandering

De burgers verwachten verbeteringen op het vlak van wat de EU doet en hoe we te werk gaan. Wij willen zo open mogelijk zijn over de werkzaamheden van de Commissie en zullen samenwerken met de andere instellingen om meer rekenschap en verantwoording af te leggen over het optreden van de EU en het toegankelijker te maken. De Commissie heeft nieuwe regels om volledige transparantie van de contacten tussen de leden van de Commissie en groeperingen of als zelfstandige werkzame personen te garanderen[10], en zal voorstellen doen voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister, zodat alle Europese instellingen opening van zaken geven over wie het besluitvormingsproces beïnvloedt.

Zoals aangekondigd in de politieke beleidslijnen, zal de Commissie het besluitvormingsproces voor de verlening van vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) herzien om tegemoet te komen aan de zorgen van de burgers en de lidstaten ten aanzien van de thans bestaande wettelijke verplichting voor de Commissie om de toelating van GGO’s goed te keuren in gevallen waarin een duidelijke meerderheid van lidstaten tegen het voorstel gekant is.

De Commissie zal haar instrumentarium voor een betere regelgeving verfijnen, meer in het bijzonder de evaluaties, effectbeoordelingen en openbare raadplegingen, en zal een serie nieuwe acties vaststellen in het kader van haar Refit-programma voor gezonde regelgeving. Om het wetgevingsproces op het niveau van de EU doeltreffender te maken, dienen alle instellingen aan betere regelgeving te doen. De Commissie zal daartoe een voorstel indienen voor een nieuw Interinstitutioneel Akkoord dat daarover gaat. Om de prioriteiten op het gebied van werkgelegenheid, groei en investeringen te realiseren, moeten alle drie de instellingen beter samenwerken. De Commissie is in gesprek met het Europees Parlement en de Raad over een betere gezamenlijke programmering. Dit zou, met inachtneming van de rol en de prerogatieven die elke instelling uit hoofde van de Verdragen heeft, de gedeelde verantwoordelijkheid voor de prioriteiten ten goede komen en de uitvoering van de agenda voor de EU op de meest effectieve wijze vooruit helpen.

***

Na de goedkeuring van het werkprogramma 2015 wil de Commissie samen met het Europees Parlement en de Raad werk maken van een lijst van prioritaire voorstellen waarvoor de instellingen snel vooruitgang willen boeken en snel tot een definitieve vaststelling willen komen, waaronder met name die welke rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van het investeringsinitiatief. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het deze keer anders wordt.

[1] Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering – Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf)

[2] Zie punt 39, tweede alinea, van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie: "De Commissie beziet aan het begin van de ambtstermijn van de nieuwe Commissie alle hangende voorstellen, om deze politiek te bevestigen of in te trekken, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de standpunten die het Parlement te kennen heeft gegeven."

[3] COM(2014) 903)

[4] Om de nieuwe start met deze Commissie en het werkprogramma te onderstrepen, zal de Commissie zich in haar communicatieactiviteiten in 2015 toespitsen op de 10 prioriteiten van de politieke beleidslijnen. Zie punt 2.4 van SEC(2013) 486 van 23 september 2013 over de communicatie onder het meerjarig financieel kader 2014-2020.

[5] In totaal gaat het om 452 voorstellen van vorige Commissies.

[6] COM(2014) 903.

[7] COM(2010) 2020 definitief.

[8] De Commissie bekijkt de richtlijn energie-etikettering (2010/30/EU) en zal nagaan of de huidige regeling moet worden bijgesteld om op een minder intrusieve manier hetzelfde doel te bereiken.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

Bijlage I: Nieuwe initiatieven

Nr. || Titel || Soort initiatief[1] || Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen

Een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen

1. || Het investeringsplan voor Europa: wetgevende follow-up || Wetgevend || De follow-upmaatregelen omvatten de oprichting van het Europees Fonds voor strategische investeringen (ESIF), het versterken van de samenwerking met de nationale stimuleringsbanken en het toegankelijker maken van financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

2. || Deelname aan en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten || Wetgevend/niet-wetgevend || Een pakket maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten om burgers, met name langdurig werklozen en jongeren, aan het werk te krijgen en een gekwalificeerde beroepsbevolking te ontwikkelen. Dit omvat follow-upmaatregelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de integratie van langdurig werklozen, alsook maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van vaardigheden.

3. || Tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie || Niet-wetgevend || Verbeterde en geactualiseerde Europa 2020-strategie op grond van de in de eerste vier jaar van de strategie opgedane ervaring, om er een doeltreffende strategie voor groei en werkgelegenheid in Europa na de crisis van te maken. Sluit aan op de recente openbare raadpleging.

Een connectieve digitale interne markt

4. || Pakket voor de digitale interne markt (DIM) || Wetgevend/niet-wetgevend || Maken dat consumenten grensoverschrijdende toegang tot digitale diensten krijgen, gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen en een goede omgeving voor een bloeiende digitale economie en samenleving creëren. Het pakket omvat, naast andere wetgevingsvoorstellen, de modernisering van het auteursrecht.

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

5. || Strategisch kader voor de energie-unie ||  Niet-wetgevend/wetgevend || Het strategisch kader zal focussen op: zekerheid van de energievoorziening; integratie van de nationale energiemarkten; vermindering van de Europese vraag naar energie; het koolstofarmer maken van de energiemix en bevordering van onderzoek en innovatie op energiegebied. De herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten in het kader van het wetgevend kader voor de periode na 2020 zal er deel van uitmaken.

6. || Mededeling over de weg naar Parijs — multilaterale respons op de klimaatverandering || Niet-wetgevend || Het doel is de Europese visie en aspiraties en de ambities van de partners uiteen te zetten in de aanloop naar de overeenkomst van 2015 en de bijdrage van de EU toe te lichten aansluitend op de conclusies van de Europese Raad van 24 oktober 2014.

Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis

7. || Strategie voor de interne markt voor goederen en diensten || Wetgevend/niet-wetgevend || Een strategie voor een nieuw en geïntegreerd beleid voor de interne markt, gericht op verdere integratie en meer wederzijdse erkenning en standaardisatie in industriële en dienstverlenende sleutelsectoren met het grootste economische potentieel, bijvoorbeeld zakelijke diensten, bouw, detailhandel, gereglementeerde beroepen, geavanceerde fabricage en gecombineerde verstrekking van diensten en goederen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar kleine en middelgrote ondernemingen.

8. || Pakket arbeidsmobiliteit || Wetgevend/niet-wetgevend || Het pakket is gericht op ondersteuning van arbeidsmobiliteit en het aanpakken van misbruik door middel van een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, de gerichte herziening van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers en een verbeterd EURES.

9. || Kapitaalmarktenunie || Wetgevend/niet-wetgevend || Een actieplan ter verbetering van de financiering van de economie door efficiëntere, marktgebaseerde instrumenten, waarvan werkzaamheden voor de totstandbrenging van een kader voor hoogwaardige securitisatie deel uitmaken.

10. || Kader voor de afwikkeling van andere financiële instellingen dan banken || Wetgevend || Voorstel voor het instellen van een Europees kader voor het herstel en de afwikkeling van systeemrelevante financiële instellingen zoals centrale tegenpartijen.

11. || Luchtvaartpakket || Wetgevend/niet-wetgevend || Het pakket omvat een mededeling betreffende de uitdagingen en de maatregelen ter versterking van de concurrentiepositie van de Europese luchtvaartsector en de herziening van de EASA-Verordening 216/2008.

Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie

12. || Pakket verdieping van de economische en monetaire unie || Wetgevend/niet-wetgevend || Het pakket omvat de follow-up van de evaluatie van de meest recente maatregelen inzake economische governance („het sixpack” en „het twopack”), stimuleringsmaatregelen voor structurele hervormingen en de externe vertegenwoordiging van de economische en monetaire unie.

13. || Voorstel voor een richtlijn met het oog op de verplichte uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende "rulings" || Wetgevend || Het voorstel moet de uitwisseling regelen van relevante informatie tussen de belastingdiensten van verschillende lidstaten over van tevoren afgesproken interpretaties of toepassingen van de wettelijke bepalingen voor grensoverschrijdende situaties van individuele belastingplichtigen.

14. || Actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude, onder meer een mededeling over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de interne markt, in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen || Niet-wetgevend || Met de op het niveau van de OESO en de G20 betreffende grondslaguitholling en winstverschuiving verrichte werkzaamheden als uitgangspunt, zal het actieplan maatregelen omvatten op EU-niveau om te evolueren naar een systeem waarbij over winsten belasting wordt geheven in het land waar zij worden gemaakt, ook in de digitale economie. Een mededeling met het oog op het stabiliseren van de grondslagen voor de vennootschapsbelasting in de EU voor een rechtvaardig belastingklimaat, en betreffende ook de hervatting van de werkzaamheden voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Handel: een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de VS

15. || Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei || Niet-wetgevend || Een algehele evaluatie van de strategie voor het EU-handelsbeleid, en met name de bijdrage ervan aan de werkgelegenheid, groei en investeringen. De evaluatie zal betrekking hebben op alle aspecten van het handelsbeleid, met inbegrip van bilaterale, plurilaterale en multilaterale onderhandelingen en autonome maatregelen. Zij zal gepaard gaan met strategische beleidsoriëntaties op al deze gebieden voor de komende vijf jaar.

Een ruimte van justitie en fundamentele rechten op basis van wederzijds vertrouwen

16. || Voorstellen ter voltooiing van de toetreding van de EU tot het EVRM || Wetgevend || Voorstellen met het oog op de ondertekening, de sluiting en de uitvoering van de toetredingsovereenkomst, in het licht van de hangende uitspraak van het Hof.

17. || Een Europese veiligheidsagenda || Niet-wetgevend || Een mededeling waarin een Europese veiligheidsagenda voor de periode 2015-2020 zal worden voorgesteld, op grond van een evaluatie van de lopende acties, en nieuwe acties zullen worden aangewezen in het licht van de nieuwe dreigingen.

Naar een nieuw beleid op het gebied van migratie

18. || Een Europese migratieagenda || Wetgevend/niet-wetgevend || Het doel is een nieuwe benadering uit te werken inzake legale migratie om van de EU een aantrekkelijke bestemming te maken voor talent en vaardigheden, alsook het beheer van migratie te verbeteren door intensiever samen te werken met derde landen, de lasten beter te spreiden en illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. De agenda omvat ook de herziening van de richtlijn inzake de blauwe kaart, de Europese arbeidsvergunning voor hooggekwalificeerde werknemers.

Een sterkere speler op wereldvlak

19. || Mededeling over het Europees nabuurschapsbeleid || Niet-wetgevend || Een gezamenlijke mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie over de uitkomst van de evaluatie van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) met het oog op het formuleren van nieuwe beleidsooriëntaties na een raadpleging die tezamen met het jaarlijkse ENB-pakket zal plaatsvinden.

20. || Mededeling over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015 || Niet-wetgevend || Een mededeling waarin een gemeenschappelijk standpunt van de EU zal worden bepaald over het wereldwijde partnerschap voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Deze zal betrekking hebben op zowel de financiële als de niet-financiële uitvoering, nationale/internationale en publieke/private financiering, verschillende typen partnerschappen alsook op monitoring, rekenschap en verantwoording en toezicht.

Een Unie van democratische verandering

21. || Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord „Beter wetgeven” || Niet-wetgevend || Een voorstel tot aanpassing en versterking van het gemeenschappelijk akkoord met het Europees Parlement en de Raad in verband met betere regelgeving.

22. || Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister || Niet-wetgevend || Het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord met het Europees Parlement en de Raad moet zorgen voor een grotere openheid en verantwoording door het transparantieregister verplicht te maken voor alle belangenvertegenwoordigers die invloed uitoefenen op de beleidsvorming in elk van de drie instellingen.

23. || Herziening van het GGO-besluitvormingsproces || Wetgevend || Bij de herziening zal worden nagegaan hoe de regels kunnen worden aangepast om het meerderheidsstandpunt van de lidstaten beter te weerspiegelen.

[1] Het soort initiatief kan veranderen, afhankelijk van de uitkomst van het effectbeoordelingsproces.

Bijlage III – REFIT-acties[1]

Nr. || Titel || Soort initiatief / REFIT-doel || Omschrijving

Landbouw en Plattelandsontwikkeling

1. || Horizontale maatregelen waarbij een aantal niet langer toegepaste handelingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid achterhaald wordt verklaard. || Wetgevingsinitiatief: intrekking || Deze maatregel is bedoeld om formeel te verklaren dat handelingen die geen rechtsgevolgen meer hebben, achterhaald zijn, hoewel zij door het ontbreken van een rechtsgrondslag niet kunnen worden ingetrokken.

2. || Voorschriften inzake de etikettering van rundvlees || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad. Bij de evaluatie wordt het effect van de voorschriften inzake de etikettering van rundvlees op de toeleveringsketen van vlees, de handel en de consument beoordeeld. Resultaten verwacht in 2015.

3. || Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (POSEI) Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee || Evaluatie || Verslagen aan het Europees Parlement en de Raad op basis van respectievelijk artikel 32 van Verordening (EU) nr. 228/2013 en artikel 20 van Verordening (EU) nr. 229/2013 – ter beoordeling van het effect van specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (POSEI) en van specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee. Het POSEI-programma zal worden geëvalueerd en vervolgens aan een effectbeoordeling worden onderworpen. Zo nodig zal naar aanleiding daarvan het POSEI-beleid worden herzien. Aan de gang. Resultaten verwacht in 2016

Klimaatactie en Energie

4. || Richtlijn 2003/66/EG tot wijziging van Richtlijn 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde handelingen.

5. || Richtlijn 1999/9/EG tot wijziging van Richtlijn 97/17/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG betreffende de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde handelingen.

6. || Richtlijn 96/89/EG tot wijziging van Richtlijn 95/12/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde handelingen.

7. || Verordening van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 5 mei 1960 waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen (PB 32 van 11.5.1960) || Wetgevingsinitiatief: aanpassing / herziening || Aanpassing / herziening van de verordening.

8. || Verordening van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie houdende wijziging van de verordening van het Voorzieningsagentschap van 5 mei 1960 waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen (PB L 193 van 25.7.1975) || Wetgevingsinitiatief: aanpassing / herziening || Aanpassing / herziening van de verordening.

9. || Beschikking 77/706/EEG van de Raad van 7 november 1977 tot vaststelling van een communautaire doelstelling inzake een beperking van het verbruik van energie in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieproducten, alsmede Beschikking 79/639/EEG van de Commissie van 15 juni 1979 houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 77/706/EEG van de Raad || Wetgevingsinitiatief: intrekking || Deze beschikking is achterhaald aangezien het in omloop brengen van de veiligheidsvoorraden overeenkomstig de aardolievoorradenrichtlijn 2009/119/EG thans de belangrijkste responsmaatregel is bij een verstoring van de olievoorziening.

10. || Bevordering van hernieuwbare energie || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. Resultaten verwacht in 2015.

11. || Geologische opslag van kooldioxide || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide. Resultaten verwacht in 2015.

12. || Beperking van de CO2-emissies van lichte voertuigen || Evaluatie || Evaluatie van de Verordeningen 443/2009 en 510/2011 betreffende beperking van de CO2-emissies van lichte voertuigen. Resultaten verwacht in 2015.

13. || Brandstofkwaliteit || Evaluatie || Richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG. Aanvang in 2015.

Digitale Economie en Samenleving

14. || Studie naar de voorschriften voor audiovisuele commerciële communicatie inzake alcoholische dranken || Studie || Studie om te beoordelen of de voorschriften voor audiovisuele commerciële communicatie inzake alcoholische dranken voldoende bescherming bieden aan minderjarigen. Hiermee wordt bijgedragen aan de beoordeling van de geschiktheid van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU). Resultaten verwacht in 2015.

15. || Studie naar de efficiëntie van co- en zelfregulering bij de bevordering van de doeltreffende uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten || Studie || Studie om te beoordelen of co- en zelfregulering bij de bevordering van de doeltreffende uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten de complexiteit van de regelgeving kan verminderen. Resultaten verwacht in 2015.

16. || E-privacyrichtlijn || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, in aansluiting op de overeenstemming over het voorstel inzake gegevensbescherming. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

17. || Richtlijn audiovisuele mediadiensten || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2010/13/EU van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

18. || Telecompakket || Evaluatie || Evaluatie van het telecompakket uit 2009. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

19. || Accijns || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns. De beoordeling betreft de wettelijke regelingen inzake het grensoverschrijdende verkeer van voor consumptie vrijgegeven accijnsgoederen tussen handelaars en ondernemingen die op het gebied van verkoop op afstand actief zijn. Resultaten verwacht in 2015.

20. || Mini-éénloketsysteem || Evaluatie || Beoordeling van de tenuitvoerlegging van het mini-éénloketsysteem (2008/8/EG). Aanvang in 2015.

Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

21. || Informatie en raadpleging van werknemers || Wetgevingsinitiatief: consolidatie / vereenvoudiging || Consolidatie van drie richtlijnen op het gebied van de informatie en raadpleging van werknemers, rekening houdende met de resultaten van de raadpleging van de sociale partners: Richtlijn 2002/14/EG van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

22. || Staalstatistieken || Wetgevingsinitiatief: intrekking || Verordening (EG) nr. 48/2004 van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 is achterhaald, omdat de desbetreffende gegevens niet langer worden verzameld.  

23. || Integratie van sociale statistieken || Wetgevingsinitiatief: consolidatie / vereenvoudiging || Consolidatie en integratie van de wetgeving inzake statistieken met betrekking tot de productie van Europese statistieken betreffende personen en huishoudens. Het is de bedoeling zo goed mogelijk gebruik te maken van de door huishoudens en personen verstrekte gegevens, teneinde in de huidige en toekomstige behoefte aan Europese statistieken te voorzien en tegelijkertijd van de respondenten geen grotere inspanning te vragen dan nu het geval is.

24. || Gezondheid en veiligheid op het werk || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, en 23 aanverwante richtlijnen. Resultaten verwacht in 2015.

25. || Deeltijdwerk en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid. Richtlijn 1999/70/EG van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Resultaten verwacht in 2015.

26. || Informatieplicht || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn. Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond.

Milieu, Maritieme Zaken en Visserij

27. || Verordening machtigingen voor visserijactiviteiten || Wetgevingsinitiatief: herschikking || Voorstel voor een verordening ter vervanging van Verordening (EG) nr. 1006/2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten. Herschikking van de momenteel geldende verordening inzake machtigingen voor visserijactiviteiten met het oog op vereenvoudiging van het huidige systeem, harmonisatie van de zeer uiteenlopende gegevensvereisten van de lidstaten en vergroting van de efficiëntie van sancties.

28. || Vereenvoudiging van de technische maatregelen voor de bescherming van mariene organismen || Wetgevingsinitiatief: vereenvoudiging || Voorstel voor een vereenvoudigd kader van technische maatregelen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen.

29. || Verordeningen inzake de milieukeur en het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) || Gezondheidstest || Gezondheidstest van: Verordening (EG) nr. 1221/2009 van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) Verordening (EG) nr. 66/2010 betreffende de EU-milieukeur Met de gezondheidstest wordt beoogd de bijdrage aan concurrentievermogen, duurzaam verbruik en duurzame productie te evalueren en te beoordelen. Resultaten verwacht in 2015.

30. || Gemeenschappelijk visserijbeleid || Evaluatie || Beoordeling van het effect van de visserijcontroleverordening (Verordening (EG) nr. 1224/2009 van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen) op de uitvoering van de voorschriften en doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, vanaf de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Resultaten verwacht in 2015.

31. || Milieuaansprakelijkheid || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade. Overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn dient de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de bij de toepassing van de richtlijn opgedane ervaring. Resultaten verwacht in 2015.

32. || Drinkwater || Evaluatie || In haar mededeling over het Europees burgerinitiatief “Right2Water” kondigde de Commissie aan van plan te zijn in heel Europa een openbare raadpleging te houden over de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water). De evaluatie moet aantonen of de wetgeving geschikt is voor het beoogde doel en haar doelstellingen haalt. Resultaten verwacht in 2015.

33. || Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (Inspire). || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (Inspire). Resultaten verwacht in 2015.

34. || Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn) || Gezondheidstest || Gezondheidstest van: Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

35. || Omgevingslawaai || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Overeenkomstig artikel 10, lid 4, en artikel 11 van de richtlijn dient de Commissie om de vijf jaar een verslag uit te brengen met een beoordeling van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, een samenvatting van geluidsbelastingkaarten en actieplannen en een beoordeling van de noodzaak van verdere maatregelen van de Unie. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

36. || Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 166/2005 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG. Overeenkomstig artikel 17 van de verordening moet de Commissie om de drie jaar verslag uitbrengen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

37. || Uitstoot van vluchtige organische stoffen, fase I (VOS I) || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 94/63/EG betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations. Bij de evaluatie wordt bijzondere aandacht geschonken aan de regelgevingsdruk op het gebied van detectie en beoordeling en aan het identificeren van vereenvoudigingsmogelijkheden. De evaluatie vindt tegelijk met de evaluatie van de VOS II-richtlijn plaats. Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond.

38. || Uitstoot van vluchtige organische stoffen, fase II (VOS II) || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2009/126/EG van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations. De Commissie moet overeenkomstig artikel 7 van de VOS II-richtlijn uiterlijk op 31 december 2014 de uitvoering ervan evalueren, en met name: · de drempel van 100 m³/jaar bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b) en lid 2, onder b), van de richtlijn en artikel 6, lid 3, van Richtlijn 94/63/EG; de staat van dienst op het vlak van de naleving van verplichtingen voor in gebruik zijnde fase II-benzinedampterugwinningssystemen; en · de behoefte aan automatische bewakingsapparatuur. De evaluatie vindt tegelijk met de evaluatie van de VOS I-richtlijn plaats. Aan de gang, naar verwachting in het vierde kwartaal 2016 afgerond.

39. || Wilde dieren in dierentuinen || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen. Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond.

40. || Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) || Evaluatie || Beoordeling van de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling (2001/42/EG). Overeenkomstig artikel 12 van de richtlijn moet de Commissie om de zeven jaar, om te beginnen in 2006, verslag uitbrengen over de toepassing en de doeltreffendheid van de richtlijn. In het voor 2016 geplande tweede uitvoeringsverslag zullen de toepassing en de doeltreffendheid van de richtlijn voor de hele EU worden beoordeeld, evenals de mogelijkheden voor vereenvoudiging. Dit kan aanleiding geven tot een REFIT-evaluatie. Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond.

Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

41. || Prospectusrichtlijn – 2003/71/EG || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2003/71/EG van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG. Resultaten verwacht in 2015.

42. || Internationale standaarden voor jaarrekeningen || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1606/2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen. Het doel van de evaluatie is de beoordeling van het effect van de toepassing van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging[2] in de EU gedurende acht jaar, in het licht van de oorspronkelijke doelstellingen van de verordening betreffende de International Accounting Standards Board (IASB). Resultaten verwacht in 2015.

Gezondheid en Voedselveiligheid

43. || Levensmiddelenwetgeving || Gezondheidstest || Verordening (EG) nr. 178/2002 van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. Het doel van de gezondheidstest is de doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en EU-meerwaarde van de belangrijkste hulpmiddelen op het gebied van de levensmiddelenwetgeving te beoordelen (met name wetenschappelijk onderbouwde wetgeving, toepassing van het voorzorgsbeginsel, voorkoming van fraude, voorlichting aan de consument, verplichte zelfcontrole en tracering van levensmiddelen door ondernemingen, hulpmiddelen voor het beheer van waarschuwingen, nood/crisismaatregelen, EFSA). Resultaten verwacht in 2015.

Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

44. || Richtlijn 1999/45/EG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De richtlijn zal op 1 juni 2015 worden ingetrokken overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening).

45. || Vennootschapsrecht || Wetgevingsinitiatief: codificatie || Codificatie van zeven richtlijnen inzake vennootschapsrecht (Richtlijnen 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30) in één instrument om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren. De codificatie van verschillende richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht in één enkel instrument heeft tot doel de transparantie en de leesbaarheid te vergroten.

46. || Sector aardolie / olieraffinage || Gezondheidstest || Gezondheidstest van de EU-wetgeving die voor de sector olieraffinage relevant is, zoals de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn energiebelasting, de EU-regeling voor emissiehandel, de richtlijn brandstofkwaliteit, de richtlijn schone en energiezuinige voertuigen, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn strategische olievoorraden, de richtlijn scheepsbrandstoffen, de richtlijn energie-efficiëntie en de richtlijn luchtkwaliteit. Resultaten verwacht in 2015.

47. || Chemische industrie || Cumulatieve kostenbeoordeling || Cumulatieve kostenbeoordeling van de meest relevante EU-wetgeving en het beleid dat voor de Europese chemische industrie relevant is. Resultaten verwacht in 2015.

48. || Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning voor goederen || Evaluatie || Evaluatie van het beginsel van wederzijdse erkenning en de wijze waarop het in de lidstaten wordt toegepast (art. 34 VWEU). Resultaten verwacht in 2015.

49. || Rechtsmiddelen op het gebied van overheidsopdrachten || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2007/66/EG tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. Resultaten verwacht in 2015.

50. || Richtlijnen betreffende voorverpakte producten || Evaluatie || Evaluatie van de Richtlijnen 75/107/EEG, 76/211/EEG en 2007/45/EG inzake voorverpakte producten. Resultaten verwacht in 2015.

51. || Handelsagenten || Evaluatie || Interne markt – Evaluatie van Richtlijn 86/653/EEG van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten. Resultaten verwacht in 2015.

52. || Wetgeving op het gebied van chemicaliën anders dan REACH[3] || Gezondheidstest || Gezondheidstest van de meest relevante wetgeving op het gebied van chemicaliën die niet onder REACH valt alsmede aanverwante wetgevingsaspecten inzake downstream-bedrijfstakken. Aanvang in 2015.

53. || Relevantie van normalisatieactiviteiten || Evaluatie || Evaluatie van de EU-systemen op het gebied van normalisatie. Het doel van de evaluatie is de beoordeling van de relevantie van het Europese normalisatiesysteem zoals dat is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese normalisatie. Aanvang in 2015.

54. || Richtlijn machines || Evaluatie || Interne markt voor producten – Evaluatie van Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines. Aanvang in 2015.

55. || Houtsector || Cumulatieve kostenbeoordeling || Cumulatieve beoordeling van de regelgevingskosten die door de meest relevante EU-wetgeving en het meest relevante EU-beleid voor de EU-houtsector (houtverwerking, meubelindustrie, pulp en papier en grafische sector) ontstaan, met name wat de winstmarges en het internationale concurrentievermogen betreft. Aanvang in 2015.

56. || Glas/keramiek || Cumulatieve kostenbeoordeling || Cumulatieve beoordeling van de regelgevingskosten die door de meest relevante EU-wetgeving en het meest relevante EU-beleid voor de glas- en keramische industrie in de EU ontstaan, met name wat de winstmarges en het internationale concurrentievermogen betreft. Aanvang in 2015.

57. || Richtlijn betalingsachterstand || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Aanvang in 2015.

58. || Bouwsector || Gezondheidstest (oorspronkelijk cumulatieve kostenbeoordeling) || Gezondheidstest van de meest relevante EU-wetgeving die op deze sector van invloed is op het gebied van de interne markt en energie-efficiëntie. Aanvang in 2015.

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

59. || Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (“richtlijn businessmarketing,” MCAD) || Wetgevingsinitiatief: vereenvoudiging || De richtlijn businessmarketing strekt tot vereenvoudiging en stroomlijning van de op het gebied van business-to-businesstransacties geboden bescherming. De richtlijn pakt misleidende marketingpraktijken door middel van onlinecommunicatie of andere communicatie op afstand aan. Er wordt verwacht dat de richtlijn businessmarketing voor het midden- en kleinbedrijf 419 tot 477 miljoen euro per jaar zal opleveren (vermindering van de kosten van misleidende marketingpraktijken met betrekking tot welke mkb-bedrijven hun rechten niet zelf doeltreffend kunnen afdwingen).

60. || Gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid || Evaluatie || Evaluatie van de wetgeving inzake gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid, waaronder Richtlijn 79/7/EEG van de Raad betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid. Resultaten verwacht in 2015.

61. || Overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2008/122/EG betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. Resultaten verwacht in 2015.

62. || Wetgevingskader betreffende consumentenrechten en reclame || Gezondheidstest || Gezondheidstest van de wetgeving betreffende consumentenrechten en reclame, waaronder: Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten; Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen; Richtlijn 93/13/EG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Aanvang in 2015.

Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

63. || Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld || Wetgevingsinitiatief: codificatie || Codificatie van de visumverordening (Verordening (EG) nr. 539/2001, veertien maal gewijzigd) naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Verwacht medio 2015.

64. || Besluit 2000/642/JBZ van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden voor preventiedoeleinden zal worden geregeld bij de voorgestelde vierde richtlijn tegen witwassen (COM(2013)045). Het toepassingsgebied van de regels inzake samenwerking voor rechtshandhavingsdoeleinden is in de praktijk beperkt en hoeft niet te worden gehandhaafd.

65. || Visuminformatiesysteem || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 767/2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) en Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS), Verordening (EG) nr. 810/2009 en Besluit 2008/633/JBZ. Resultaten verwacht in 2015.

66. || Illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2002/90/EG tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en van Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. Doel hiervan is de doeltreffende bestrijding van mensensmokkel zonder humanitaire bijstand te criminaliseren. Resultaten verwacht in 2015.

67. || Frontex en de snellegrensinterventieteams || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie. Resultaten verwacht in 2015.

68. || Bestrijding van georganiseerde criminaliteit || Evaluatie || Evaluatie van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad. Resultaten verwacht in 2015.

69. || Legale migratie || Gezondheidstest || Gezondheidstest van: Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart); Richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen; Richtlijn 2011/98/EU van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (richtlijn gecombineerde vergunningen) Het doel is de geschiktheid te beoordelen van het huidige acquis inzake legale migratie en mogelijke wijzigingen voor te stellen. Aanvang in 2015.

Handel

70. || Handelswetgeving || Wetgevingsinitiatief: Codificatie / herschikking / intrekking || Codificatie, herschikking en intrekking van de wetgeving die is gewijzigd bij twee machtigingsverordeningen die de handelswetgeving in overeenstemming brengen met het VWEU – Verordening (EU) nr. 37/2014 van 15 januari 2014 en Verordening (EU) nr. 38/2014 van 15 januari 2014.

71. || Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen || Evaluatie || Evaluatie van Verordening (EG) nr. 953/2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie. Resultaten verwacht in 2015.

Vervoer

72. || Richtlijn 2007/38/EG betreffende de uitrusting met spiegels van vrachtwagens || Wetgevingsinitiatief: intrekking || De richtlijn heeft haar doel bereikt: alle voertuigen waarvoor de uitrustingsplicht geldt (voertuigen die geregistreerd zijn tussen 1 januari 2000 en 27 januari 2007) zijn nu met de nieuwe spiegels uitgerust.

73. || Intrekking van Verordening (EG) nr. 569/2008 tot wijziging van Verordening nr. 11 (1960) betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden. || Wetgevingsinitiatief: intrekking || Deze verordening is niet meer nodig en is achterhaald door de technologische ontwikkelingen en alternatieve wetgeving.

74. || Vereenvoudigingsvoorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 inzake de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer en Verordening (EG) nr. 1072/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. || Wetgevingsinitiatief: vereenvoudiging || Het voorstel zal bepaalde bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 verduidelijken en vereenvoudigen. De overeenkomstige wijzigingen zullen de tenuitvoerlegging ervan door de lidstaten vergemakkelijken en zorgen voor een meer uniforme toepassing in de gehele EU. De beoogde wijzigingen zullen de administratieve lasten voor overheidsinstanties en particuliere exploitanten verminderen.

75. || Gecombineerd vervoer || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 92/106/EEG van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten - Bij de Richtlijn werden maatregelen ingevoerd ter stimulering van gecombineerd vervoer, voornamelijk in de vorm van afwijkingen van door andere wetteksten opgelegde limieten en verplichtingen (cabotage, gewichten en afmetingen).

76. || Havenontvangstvoorzieningen || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen. Het doel van de evaluatie is een uitvoerig overzicht van de werking en een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de richtlijn. De beoordeling moet probleemgebieden in kaart brengen, die aan bod kunnen komen in het kader van een mogelijke herziening van de richtlijn om het wetgevingskader te verbeteren en te vereenvoudigen en de regelgevingskosten te verminderen. Resultaten verwacht in 2015.

77. || Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen || Gezondheidstest || Gezondheidstest van: Richtlijn 2009/45/EG van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen Richtlijn 2003/25/EG betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen Richtlijn 1999/35/EG betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen Het doel van de gezondheidstest is na te gaan in hoeverre het bestaande kader vereenvoudigd en gestroomlijnd kan worden, waarbij een evenwicht moet worden gevonden tussen IMO-voorschriften en nationale en EU-voorschriften. Resultaten verwacht in 2015.

78. || Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2009/33/EG van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Het doel van de richtlijn is om een beter gebruik van aanbestedingsprocedures aan te moedigen waardoor overheidsfinanciering doeltreffender wordt gebruikt en het gebruik van schonere voertuigen wordt gestimuleerd. Resultaten verwacht in 2015.

79. || Verkeersveiligheid van tunnels || Evaluatie || Evaluatie van Richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet. Resultaten verwacht in 2015.

[1] Door middel van het REFIT-programma zorgt de Commissie ervoor dat het EU-acquis geschikt is voor het beoogde doel. In het kader van REFIT licht de Commissie de regelgeving van de EU door en stelt zij vast welke corrigerende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen omvatten wetgevingsinitiatieven met het oog op vereenvoudiging en vermindering van de regelgevingsdruk, intrekking van overbodige wetgeving, intrekking van voorstellen zonder reële kans op vaststelling of waarvan de oorspronkelijke doelstellingen niet meer kunnen worden verwezenlijkt, alsmede evaluaties en geschiktheidscontroles om de relevantie, coherentie, efficiëntie, doeltreffendheid en EU-meerwaarde van EU-wetgeving te beoordelen en verdere mogelijkheden voor vereenvoudiging en vermindering van de regelgevingsdruk vast te stellen. In oktober 2013 is een eerste reeks maatregelen gepubliceerd, in juni 2014 gevolgd door een tweede. Al met al zijn via REFIT bijna 200 maatregelen geïdentificeerd, die zijn samengebracht in een op 18 juni 2014 gepubliceerd alomvattend scorebord. De Commissie maakt daarmee bekend welke maatregelen worden genomen, welke vooruitgang is geboekt en welke resultaten zijn behaald. Zij nodigt alle belangstellenden uit input te leveren en houdt rekening met de ingediende opmerkingen en suggesties.

In haar werkprogramma voor 2015 bevestigt de Commissie de in het kader van REFIT vastgestelde maatregelen die zij in de loop van het komende jaar zal uitvoeren. In deze bijlage worden alle REFIT-wetgevingsinitiatieven vermeld (vereenvoudiging, codificatie/herschikking, consolidatie, intrekking, bijwerking/toetsing) die de Commissie in 2015 wil goedkeuren, alsmede alle evaluaties en geschiktheidscontroles in het kader van REFIT die zij momenteel uitvoert of waarvan zij in de loop van 2015 de resultaten verwacht.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Deze evaluatie wordt samen met DG's Milieu en Maritieme Zaken en Visserij beheerd.

Bijlage IV: Wetgeving die in 2015 van toepassing wordt

Nr. || Titel || Onderwerp || Toepassingsdatum

Wetgevingsbesluiten

1. || Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad || Structuurfondsen voor de landbouw || 1.1.2015

2. || Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad || Landbouwstructuren || 1.1.2015

3. || Verordening (EU) nr. 317/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (CMR-stoffen)  || Consumentenbescherming || 1.1.2015

4. || Verordening (EU) nr. 713/2014 van de Raad van 24 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten || Douanerechten: Communautaire tariefcontingenten, Gemeenschappelijk douanetarief || 1.1.2015

5. || Verordening (EU) nr. 1073/2013 van de Europese Centrale Bank van 18 oktober 2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking) (ECB/2013/38) || Economisch en monetair beleid, Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

6. || Verordening (EU) nr. 1074/2013 van de Europese Centrale Bank van 18 oktober 2013 betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/39) || Economisch en monetair beleid, Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

7. || Verordening (EU) nr. 1075/2013 van de Europese Centrale Bank van 18 oktober 2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (herschikking) (ECB/2013/40) || Economisch en monetair beleid, Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

8. || Verordening (EU) nr. 827/2014 van de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen || Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

9. || Verordening (EU) nr. 851/2014 van de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen || Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

10. || Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijkafwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 || Economische en Monetaire Unie || 1.1.2015

11. || Verordening (EU) nr. 1072/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (herschikking) (ECB/2013/34) || Economische en Monetaire Unie, Economisch en monetair beleid || 1.1.2015

12. || Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/33) || Economische en Monetaire Unie, Economisch en monetair beleid, Informatie en verificatie || 1.1.2015

13. || Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad  || Economisch beleid || 1.1.2015

14. || Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten || Milieu || 1.1.2015

15. || Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012  || Financiële bepalingen, Economisch beleid || 1.1.2015

16. || Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012  || Vrijheid van vestiging, Interne markt - Bepalingen || 1.1.2015

17. || Verordening (EU) nr. 1319/2013 van de Commissie van 9 december 2013 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) || Informatie en verificatie || 1.1.2015

18. || Verordening (EU) nr. 752/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad  tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen || Fytosanitaire wetgeving || 1.1.2015

19. || Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst || Belasting over de toegevoegde waarde, Belasting || 1.1.2015

20. || Verordening (EU) nr. 1148/2014 van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II, VII, VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlementen de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën  || Veterinaire wetgeving || 1.1.2015

21. || Verordening (EU) nr. 218/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot wijziging van de bijlagen bij de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie  || Veterinaire wetgeving, Levensmiddelen || 1.1.2015

22. || Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken || Justitie en Binnenlandse Zaken || 10.1.2015

23. || Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken || Gebied van vrijheid, veiligheid en recht || 11.1.2015

24. || Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake de depositogarantiestelsels || Justitie en Binnenlandse Zaken || 11.1.2015

25. || Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer  || Vervoer || 2.3.2015

26. || Richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft || Vrijheid van vestiging || 31.3.2015

27. || Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (solvabiliteit II) || Interne markt – Vrijheid van vestiging || 31.3.2015

28. || Verordening (EU) nr. 1004/2014 van de Commissie van 18 september 2014 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten  || Interne markt - Bepalingen, Consumentenbescherming || 16.4.2015

29. || Verordening (EU) nr. 301/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat chroom (VI)-verbindingen betreft  || Consumentenbescherming || 1.5.2015

30. || Verordening (EU) nr. 1126/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor asulam, cyaanamide, dichloran, flumioxazine, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen en propisochloor in of op bepaalde producten  || Consumentenbescherming, Fytosanitaire wetgeving || 13.5.2015

31. || Verordening (EU) nr. 286/2011 van de Commissie van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang  || Onderlinge aanpassing van de wetgevingen, Interne markt - Bepalingen, Technische belemmeringen || 1.6.2015

32. || Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels || Werkgelegenheid || 1.6.2015

33. || Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad || Milieu || 1.6.2015

34. || Verordening (EG) nr. 1336/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels || Milieu, Technische belemmeringen, Industrie || 1.6.2015

35. || Verordening (EU) nr. 462/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus  || Vrijheid van vestiging || 21.6.2015

36. || Richtlijn 2013/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu’s voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Beschikking 2009/603/EG van de Commissie || Milieu || 1.7.2015

37. || Verordening (EU) nr. 1003/2014 van de Commissie van 18 september 2014 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten  || Interne markt - Bepalingen, Consumentenbescherming || 1.7.2015

38. || Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels  || Vrijheid van vestiging, Onderlinge aanpassing van de wetgevingen || 4.7.2015

39. || Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 2009/22/EG van de Raad || Consumentenbescherming || 9.7.2015

40. || Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht || Justitie en Binnenlandse Zaken, Vrij verkeer van personen || 20.7.2015

41. || Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad || Vrijheid van vestiging || 20.7.2015

42. || Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming || Asielbeleid, Justitie en Binnenlandse Zaken || 21.7.2015

43. || Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming || Justitie en Binnenlandse Zaken, asielbeleid || 21.7.2015

44. || Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad || Landbouw || 1.8.2015

45. || Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring || Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken || 17.8.2015

46. || Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad || Justitie en Binnenlandse Zaken || 4.9.2015

47. || Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid || Milieu || 14.9.2015

48. || Verordening (EU) nr. 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancering van transmissienetten  || Energie, Interne markt - Bepalingen || 1.10.2015

49. || Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie || Milieu || 12.10.2015

50. || Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad  || Energie, Interne markt - Bepalingen || 1.11.2015

51. || Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie  || Vervoer || 15.11.2015

52. || Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad || Justitie en Binnenlandse Zaken || 16.11.2015

53. || Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad || Landbouw en Visserij || 1.12.2015

54. || Verordening (EU) nr. 1332/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor het gebruik van het luchtruim en exploitatieprocedures voor het vermijden van botsingen in de lucht  || Vervoer, Telecommunicatie || 1.12.2015

55. || Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) || Cultuur || 19.12.2015

56. || Verordening (EU) nr. 1272/2013 van de Commissie van 6 december 2013 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat polycyclische aromatische koolwaterstoffen betreft || Consumentenbescherming || 27.12.2015

57. || Richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water || Gezondheid || 28.12.2015

58. || Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen  || Interne markt - Bepalingen, Levensmiddelen || 31.12.2015

Uitvoerings- en gedelegeerde besluiten

59. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden || Structuurfondsen voor de landbouw || 1.1.2015

60. || Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1001/2014 van de Commissie van 18 juli 2014 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingenvanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid || Landbouwstructuren || 1.1.2015

61. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 641/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid || Landbouwstructuren || 1.1.2015

62. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1101/2014 van de Commissie van 16 oktober 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief || Gemeenschappelijk douanetarief || 1.1.2015

63. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1130/2014 van de Commissie van 22 oktober 2014 tot opening, voor 2015, van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Unie van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten || Gemeenschappelijk douanetarief,  Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) || 1.1.2015

64. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 400/2014 van de Commissie van 22 april 2014 inzake een in 2015, 2016 en 2017 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong  || Consumentenbescherming, Levensmiddelen, Fytosanitaire wetgeving || 1.1.2015

65. || 2013/188/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2013 inzake de jaarverslagen over niet-discriminerende controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2098)  || Interne markt - Bepalingen || 1.1.2015

66. || Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1015/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 154/2013 van de Commissie || Preferentiële stelsels || 1.1.2015

67. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties  || Vervoer || 1.1.2015

68. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten  || Vervoer || 1.1.2015

69. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst || Belasting over de toegevoegde waarde, Belasting || 1.1.2015

70. || Uitvoeringsbesluit 2014/288/EU van de Commissie van 12 mei 2014 betreffende de standaardvoorschriften voor de rapportering inzake nationale programma's voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen waarvoor financiële bijstand van de Unie wordt verleend, en tot intrekking van Beschikking 2008/940/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 2976) || Veterinaire wetgeving || 1.1.2015

71. || Uitvoeringsbesluit 2014/802/EU van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van de Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft voor de handel in en de invoer van embryo's van schapen en geiten in de Unie  || Veterinaire wetgeving || 1.1.2015

72. || Uitvoeringsbesluit 2014/798/EU van 13 november 2014 tot wijziging van bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad met betrekking tot het formaat van de modelgezondheidscertificaten voor het handelsverkeer van runderen en varkens binnen de Unie en de aanvullende veterinairrechtelijke voorschriften inzake Trichinella voor het handelsverkeer binnen de Unie van als landbouwhuisdier gehouden varkens || Veterinaire wetgeving || 1.1.2015

73. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 687/2014 van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 voor wat betreft de verduidelijking, harmonisering en vereenvoudiging van maatregelen voor de beveiliging van de luchtvaart, gelijkwaardigheid van beveiligingsnormen en beveiligingsmaatregelen voor vracht en post  || Vervoer || 1.3.2015

74. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee || Levensmiddelen || 1.4.2015

75. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 van de Commissie van 30 april 2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 352/2009  || Vervoer || 21.5.2015

76. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers || Vervoer || 16.6.2015

77. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 870/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake criteria voor aanvragers van spoorweginfrastructuurcapaciteit || Vervoer || 16.6.2015

78. || Uitvoeringsverordening (EU) nr. 699/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 over het ontwerp van het gemeenschappelijke logo voor de identificatie van personen die geneesmiddelen op afstand aan de bevolking te koop aanbieden, en over de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo || Volksgezondheid, Interne markt - Bepalingen || 1.7.2015

79. || Uitvoeringsbesluit 2014/672/EU van de Commissie van 24 september 2014 betreffende de verlenging van de aanstelling van het Prestatiebeoordelingsorgaan van het gemeenschappelijke Europese luchtruim || Vervoer || 1.7.2015

80. || Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 886/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de gegevens en procedures voor het aanbieden, waar mogelijk, van minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers || Informatie en verificatie, Vervoer || 1.10.2015

81. || Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen || Vervoer || 1.10.2015

Bijlage II: Lijst van intrekkingen of wijzigingen van lopende voorstellen

Intrekkingen om andere redenen dan veroudering, alsook wijzigingen, zijn in vetjes aangegeven

Nr. || COM/ Interinstitutionele referentie || Titel || Motivering van de intrekking/wijziging

Landbouw en plattelandsontwikkeling

1. || COM/2010/0537 2010/0266/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1305/2013 ongeldig geworden.

2. || COM/2010/0539 2010/0267/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1307/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

3. || COM/2010/0745 2010/0365/COD || Voorstel voor een VERORDENING (EU) NR. …/…VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1306/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

4. || COM/2010/0738 2010/0354/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de handelsnormen betreft || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1308/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

5. || COM/2010/0759 2010/0364/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten || Voorstel opgenomen in COM (2014) 180 werd op 19 maart 2014 goedgekeurd.

6. || COM/2010/0761 2010/0366/COD  || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1306/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

7. || COM/2010/0799 2010/0385/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1308/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

8. || COM/2011/0193 2011/0075/NLE || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten || Achterhaald. Het voorstel werd overgenomen door de GLB-hervorming.

9. || COM/2011/0663 2011/0290/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen || Voorstel opgenomen in 2013/0398/COD is ongeldig geworden.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 || Achterhaald. Voorstel is overeenkomstig Verordening 1290/2005- Artikel 18 op 30 juni 2013 ongeldig geworden.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) || Voorstel is als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1310/2013 ongeldig geworden - GLB-hervorming.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen || De hele regeling zal worden geëvalueerd om redenen van subsidiariteit, evenredigheid en betere regelgeving, als onderdeel van de GLB-vereenvoudiging. In afwachting daarvan beveelt de Commissie de medewetgevers aan de werkzaamheden voor het wijzigingsvoorstel van 2013 op te schorten.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2014 || Voorstel is overeenkomstig Verordening 1306/2013- Artikel 26 op maandag 30 juni 2014 ongeldig geworden. Inhoud opgenomen in de Uitvoeringsverordening van de Commissie die inmiddels werd goedgekeurd (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (Verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 || Indien binnen zes maanden geen akkoord, intrekking en vervanging door een nieuw initiatief.

Begroting en Personeelszaken

15. || COM/2004/0509 2004/0172/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten || Een nieuw voorstel voor een Richtlijn inzake fraudebestrijding die de financiële belangen van de Unie schaadt, werd in juli 2012 goedgekeurd (COM (2012) 0363).

16. || COM/2010/0071 2010/0047/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen || Achterhaald. De nieuwe financiële Verordening nr. 966/2012 werd goedgekeurd op 26.10.2012.

17. || COM/2010/0072 2010/0048/APP || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013   || Achterhaald. Het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2007-2013 kan worden ingetrokken.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen || Achterhaald. Verordening nr. 423/2014 werd in april 2014 goedgekeurd.

Klimaatactie en Energie

19. || COM/2011/0518 2011/0225/NLE || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactieve materialen || Overeenkomst niet te verwachten. Hoewel het Europees Parlement in december 2013 over het voorstel een gunstig advies uitbracht, was er onvoldoende steun in de Raad om tot een overeenkomst te komen.

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

20. || COM/0098/0030 1998/0025/CNS || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de fiscale behandeling van personenauto's die definitief naar een andere lidstaat worden overgebracht in verband met een verandering van verblijfplaats, of tijdelijk worden gebruikt in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geregistreerd || Het voorstel dateert van 1998 en er wordt geen akkoord over de inhoud verwacht.

21. || COM/2002/0456 2002/0246/CNS || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales || Voorstel van de Commissie in 2002 en meer dan tien jaar geblokkeerd in de Raad (het besluit onder het Euratom-verdrag vereiste unanimiteit die niet kon worden bereikt).

22. || COM/2002/0457 2002/0246/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales || Voorstel van de Commissie in 2002 en meer dan tien jaar geblokkeerd in de Raad (het besluit onder het Euratom-verdrag vereiste unanimiteit die niet kon worden bereikt).

23. || COM/2005/0261 2005/0130/CNS || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de belasting van personenauto’s || Overeenkomst niet te verwachten. Het voorstel dateert van 2005 en wordt niet langer besproken in de Raad, de laatste compromistekst dateert van 2007.

24. || COM/2006/0486 2006/0165/CNS || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken || Overeenkomst niet te verwachten. Voor het laatst in 2010 besproken in de Raad.

25. || COM/2010/0032 2010/0018/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie in het gemengd comité dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Turkije betreffende de handel in producten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing is ten aanzien van de wijziging van bijlage II bij protocol 1 bij die overeenkomst, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007 || Achterhaald.

26. || COM/2010/0034 2010/0019/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie in de Associatieraad ten aanzien van de wijziging van bijlage II bij protocol 3 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten, betreffende de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007 || Achterhaald.

27. || COM/2010/0778 2010/0378/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie in de stabilisatie- en associatieraad die is opgericht bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, over de wijziging van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en administratieve samenwerking         || Het voorstel is achterhaald als gevolg van de toetreding van Kroatië.

28. || COM/2011/0169 2011/0092/CNS || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit          || De onderhandelingen van de Raad hebben geleid tot een ontwerp-compromistekst die de inhoud van het voorstel van de Commissie volledig heeft verwaterd. Bovendien werd in de Raad zelfs geen akkoord bereikt over het ontwerp-compromis.

Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie, wat betreft een aanbeveling ter aanvulling van het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930 (nr. 29) van de Internationale Arbeidsorganisatie || Het voorstel is achterhaald aangezien de conferentie waarvoor het de bedoeling was een standpunt te bepalen krachtens artikel 218, lid 9, VWEU, heeft plaatsgehad zonder dat de Raad het voorgestelde besluit heeft vastgesteld.

Milieu, Maritieme zaken en Visserij

30. || COM/2009/0189 2009/0057/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren   || Dit voorstel werd vervangen door de invoering van de aanlandingsplicht waarin is voorzien in de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

31. || COM/2009/0399 2009/0112/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de daarop vissende visserijtakken || Dit voorstel werd vervangen door de invoering van de aanlandingsplicht waarin is voorzien in de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

32. || COM/2010/0572 2010/0290/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesië || Na de negatieve stemming over het protocol door het parlement van de Federale Staten van Micronesië lijkt het voorstel geen realistische basis meer te zijn voor de sluiting van het protocol. Daarom moet het voorstel worden ingetrokken.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren || Dit voorstel werd vervangen door het voorgestelde meersoortenbeheersplan voor de Oostzee (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008 || Het grootste deel van het voorstel had betrekking op de invoering van een aanlandingsplicht waarin thans is voorzien bij artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013; voor de rest van het voorstel kan geen vooruitgang worden verwacht.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont                || Dit voorstel werd vervangen door het voorgestelde meersoortenbeheersplan voor de Oostzee (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt in het kader van Helcom en de IMO betreffende de aanwijzing van de Oostzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebied || Overeenkomst niet te verwachten.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG ||  Te wijzigen als onderdeel van de wetgevende follow-up van het pakket klimaat en energie tot 2030.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur                28.10.2014 || Intrekken en vervangen door een nieuw, meer ambitieus voorstel, ter bevordering van de circulaire economie, tegen 2015.

Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

39. || COM/2008/0308 2008/0095/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument || Achterhaald. Verzoek tot intrekking door het Europees Parlement.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Associatieraad EU-Turkije in te nemen standpunt || Achterhaald.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende de wijziging van Protocol 4 (Oorsprongsregels) bij de EER-overeenkomst || Nieuw voorstel in voorbereiding.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) || Achterhaald. Verordening nr. 1085/2006 (IPA I-verordening) verviel eind 2013 en werd begin 2014 vervangen door een nieuw instrument (IPA II).

Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

43. || COM/2005/0281 2005/0121/CNS || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van een protocol bij de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie || Achterhaald. De kaderovereenkomst voor Handel en Samenwerking werd ingetrokken bij artikel 43 van de Kaderovereenkomst EU-Korea van 2010 (PB L 20 van 23.1.2013, blz. 14).

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds || Achterhaald, associatieovereenkomst ondertekend op basis van nieuwe besluiten van de Raad in 2014.

45. || COM/2013/0653 || Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds || Achterhaald, associatieovereenkomst werd gesloten op basis van een nieuw besluit van de Raad in 2014.

Gezondheid en voedselveiligheid

46. || COM/2007/0090 2007/0037/COD || Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening nr. 852/2004/EG inzake levensmiddelenhygiëne || Niet langer relevant. Het voorstel was aanvankelijk bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen toe te staan af te wijken van de EU-vereisten voor levensmiddelenproducenten inzake zelfcontrole (HACCP) tijdens het productieproces, en het werd door de Raad unaniem verworpen (26 tegenstemmen, 1 onthouding). Tegelijkertijd werden richtsnoeren voor de toepassing van HACCP voor kleinhandelaars en andere kleine en middelgrote ondernemingen gepubliceerd en omvatten flexibiliteit en vereenvoudigingsinstrumenten. Intrekking opgenomen in de REFIT-mededeling van juni 2014.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) || Na de verwerping van het voorstel in eerste lezing in april 2014 heeft het Europees Parlement de Commissie tot intrekking verzocht bij brief van de voorzitter van het EP van 11.9.2014 D(2014)41887.

Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en kleinbedrijf

48. || COM/2010/0371 2010/0199/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels          || Overeenkomst niet te verwachten. De discussies werden zowel in de Raad als het Europees Parlement beëindigd. Intrekking opgenomen in de REFIT-mededeling van juni 2014.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg || Overeenkomst niet te verwachten.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Europese Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Europese Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen || Het voorstel moet worden aangepast overeenkomstig de prioriteiten van de nieuwe Commissie, teneinde de procedures te vereenvoudigen, de onderzoekstermijnen te verkorten en het aantal betrokkenen bij de tenuitvoerlegging te beperken.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de lidstaten om op de Conferentie van de Verenigde Naties over het Wapenhandelsverdrag (New York, 2-27 juli 2012) te onderhandelen over kwesties die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Unie vallen || Achterhaald. Voorstel wordt vervangen door andere besluiten, waarvan het laatste is: Besluit 2014/165/EU van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (PB L 89 van 25.3.2014, blz. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD betreffende Europese kwaliteitsbeginselen op het gebied van toerisme || Het voorstel stuitte op een blokkerende minderheid in de Raad. Overeenkomst niet te verwachten.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden || Indien binnen zes maanden geen akkoord, intrekking en vervanging door een nieuw initiatief.

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

54. || COM/2008/0244 2008/0270/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Internationale Koffieovereenkomst van 2007 || Achterhaald. Besluit van 16 juni 2008 van de Raad (PB L 186/12) heeft de machtiging tot ondertekening (goedkeuring) van het Internationaal Koffieovereenkomst 2007 verstrekt. Sedertdien is de EU een officieel lid van de ICO.

Interinstitutionele betrekkingen

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie || Worden behandeld in het nieuw interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie || Worden behandeld in het nieuw interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie || Worden behandeld in het nieuw interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving.

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie || Indien binnen zes maanden geen akkoord, intrekking en vervanging door een nieuw initiatief. Intrekking opgenomen in de REFIT-mededeling van juni 2014.

59. || COM/2010/0082 2010/0050/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures || Achterhaald aangezien Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures werd goedgekeurd.

60. || COM/2011/0635 2011/0284/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht || Gewijzigd voorstel om het potentieel van e-handel in de digitale interne markt volledig te kunnen benutten.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende het statuut van de Europese stichting || Geen vooruitgang in de Raad. Aangezien eenparigheid van stemmen is vereist, wordt niet verwacht dat een overeenkomst kan worden bereikt.

Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

62. || COM/2009/0102 2009/0033/CNS || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren || Intrekking van dit voorstel werd reeds aangekondigd in voorstel van de Commissie, COM(2010)0624 - COM(2010)0559. Er werd evenwel geen (afzonderlijk) formeel besluit tot intrekking door de Commissie genomen. Het voorstel is daarom formeel nog hangende en moet officieel worden ingetrokken.

Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

63. || COM/2011/0931 2011/0460/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018) || Vervangen door voorstel COM (2013)0607.

Handel

64. || COM/2011/0380 2011/0167/NLE || Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak (ACTA) || Het voorstel is niet langer relevant na het besluit van het Europees Parlement van juli 2012 om niet in te stemmen met de sluiting van ACTA. De intrekking zou verduidelijken dat er geen verdere stappen zijn gepland in verband met de procedure voor sluiting.

Vervoer

65. || COM/2000/0802 2000/0326/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen || Intrekking is nodig daar de effectbeoordeling en relevante analyse verouderd zijn. Intrekking opgenomen in de REFIT-mededeling van juni 2014.

66. || COM/2005/0353 2005/0141/APP || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten || Alle lidstaten hebben de ECAA-Overeenkomst (2006/36/APP) geratificeerd die voorrang heeft op de overeenkomst.

67. || COM/2008/0700 || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening van het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende de scheepvaart op de Donau van 18 augustus 1948 (Verdrag van Belgrado) || Overeenkomst niet te verwachten.

68. || COM/2009/0217 2009/0063/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart || Geen steun van wetgevers, voorstel geblokkeerd sedert 2010. Intrekking opgenomen in de REFIT-mededeling van juni 2014.

69. || COM/2009/0229 2009/0066/APP || Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; en inzake de sluiting van de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de luchtvervoersovereenkomst tussen, ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten; ten derde IJsland; en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen || Het voorstel werd vervangen door 2011/0102/NLE.

70. || COM/2010/0653 2010/0320/NLE || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de naleving door de Republiek Kroatië van de voorwaarden voor de afronding van de eerste overgangsperiode van de multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte                 || Geen vooruitgang en Kroatië is nu een lidstaat.

71. || COM/2011/0824 2011/0397/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking van Richtlijn 96/67/EG || Overeenkomst niet te verwachten.

Codificaties

72. || COM/2008/0761 2008/0225/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld || Achterhaald daar de gecodificeerde wettekst sinds het voorstel werd gewijzigd.

73. || COM/2009/0446 2009/0123/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN …/…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van […] over uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (gecodificeerde versie) || Achterhaald daar het verouderde bepalingen inzake comitologie bevat.

74. || COM/2009/0535 2009/0151/COD || Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende afvalstoffenstatistieken (gecodificeerde versie) || Achterhaald daar de gecodificeerde wettekst sinds het voorstel werd gewijzigd.

75. || COM/2009/0634 2009/0176/COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens (gecodificeerde versie) || Achterhaald daar het verouderde bepalingen inzake comitologie bevat.

76. || COM/2010/0179 2010/0095/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) || Een aangepast voorstel voor codificatie werd ingediend bij het Europees Parlement en de Raad (COM/2013/0932). Daarom kan het initiële codificatievoorstel COM(2010)0179 nu worden ingetrokken.

77. || COM/2010/0184 2010/0098/CNS || Voorstel voor een VERORDENING (EURATOM) VAN DE RAAD tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (herschikking) || Een voorstel voor een nieuw besluit ter vervanging van de besluiten is in voorbereiding (COM/2013/0576). Codificatievoorstel COM(2010)0184 kan worden ingetrokken.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (codificatie) || Achterhaald daar het naar een verouderde bepaling inzake comitologie verwijst.

79. || COM/2010/0691 2010/0338/NLE || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie) || Een herschikte versie van het besluit werd goedgekeurd (Verordening nr. 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (herschikking) || Achterhaald. Het voorstel werd door geen enkel voorzitterschap van de Raad behandeld en is nu achterhaald, daar de bestaande Richtlijn 1999/45/EG zal worden ingetrokken op 1 juni 2015.

Top