EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Advies van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2014 inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 22 januari 2014

inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 14 januari 2014 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (1) (hierna „de ontwerpverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 3.1 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, omdat de ontwerpverordening bepalingen bevat die onder de bevoegdheid van de ECB vallen, met name in verband met de fundamentele Eurosysteemtaak uit hoofde van artikel 127, lid 2 van het Verdrag, namelijk het bevorderen van de goede werking van betalingssystemen. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Doel en inhoud van de ontwerpverordening

Op 9 januari 2014 ontving de Europese Commissie de ontwerpverordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2), d.w.z. de overgangsperiode wordt met zes maanden verlengd. De ontwerpverordening omvat een „grandfathering clause” die het banken en andere betalingsdienstverleners tot 1 augustus 2014 toestaat betalingen te verwerken die niet voldoen aan Verordening (EU) nr. 260/2012, zulks om te waarborgen dat deelnemers die in februari 2014 niet voldoen aan Verordening (EU) nr. 260/2012 betalingen kunnen blijven verwerken en om ongemak voor consumenten te vermijden.

1.    Algemene opmerkingen

1.1.

Direct volgend op de publicatie van de ontwerpverordening erkende het Eurosysteem in een verklaring (3) dat de betrokkenen partijen in het eurogebied forse en succesvolle migratie-inspanningen hebben geleverd. In de verklaring staat dat uit de meest recente informatie van nationale SEPA-gemeenschappen blijkt dat migratie in hoog tempo verloopt en versnelt, hetgeen erop wijst dat de betrokkenen hun migratie tijdig zullen voltooien.

1.2.

De ontwerpverordening leidde op de markten tot verwarring inzake de migratiedeadline en derhalve is snelle duidelijkheid geboden. Een verder punt van zorg is het gebrek aan rechtszekerheid indien de ontwerpverordening pas na 1 februari wordt vastgesteld, i.e. 1 februari 2014. Dit kan worden ondervangen door de ontwerpverordening retroactieve werking te geven, d.w.z. met ingang van 31 januari 2014. Vermeden dient te worden dat de huidige migratiedeadline geldt tot vaststelling van de ontwerpverordening, omdat de markten dan niet weten of de ontwerpverordening wel vastgesteld zal worden.

1.3.

Het is derhalve van groot belang dat rechtszekerheid wordt hersteld, de verwarring op de markten te verminderen en hun duidelijkheid te verschaffen over de deadline. Deze doelstellingen kunnen middels een snelle vaststelling van de ontwerpverordening door de Raad gewaarborgd worden, zonder verder te raken aan haar kernelementen.

2.    Specifieke opmerkingen

Met de bovengenoemde doelstellingen in gedachten, en voorzover de versnelde wetgevingsprocedure zulks toestaat, stelt de ECB wijzigingen voor die beogen (a) de werkingssfeer van de ontwerpverordening (bij wijze van uitzondering de invoering van een aanvullende overgangsperiode) te verduidelijken en de rechtvaardiging ervan (SEPA-migratie wordt waarschijnlijk niet op 1 februari afgerond); (b) de terminologie van de ontwerpverordening met de terminologie van Verordening (EU) nr. 260/2012 te stroomlijnen, en (c) te verzekeren dat het effect van de overgangsperiode op het opleggen van boetes verduidelijkt wordt.

Indien de ECB wijzigingen van de ontwerpverordening aanbeveelt, worden daartoe specifiek onderbouwde formuleringsvoorstellen in de bijlage opgenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 januari 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 definitief.

(2)  Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22).

(3)  Persbericht van 9 januari 2014. Beschikbaar op de ECB-website: http://www.ecb.europa.eu


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Overweging 6

„(6)

Vanaf 1 februari 2014 zullen de banken en andere betalingsdienstaanbieders vanwege hun wettelijke verplichtingen overmakingen of automatische afschrijvingen die niet SEPA-conform zijn moeten weigeren te verwerken, hoewel, zoals nu reeds het geval is, zij die betalingen technisch zouden kunnen verwerken door gebruik blijven te maken van bestaande oude betalingsstelsel naast SCT en SDD. Zonder volledige migratie naar SCT en SDD zijn betalingsincidenten die tot vertragingen bij die betalingen leiden niet uit te sluiten. Alle betalingsdienstgebruikers en met name kmo's en consumenten kunnen hiervan de gevolgen ondervinden.”

„(6)

Vanaf 1 februari 2014 zullen de banken en andere betalingsdienstaanbieders vanwege hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 260/2012, overmakingen of automatische afschrijvingen die niet SEPA-conform zijn moeten weigeren te verwerken, hoewel, zoals nu reeds het geval is, zij die betalingen technisch zouden kunnen verwerken door gebruik blijven te maken van bestaande oude betalingsstelsel naast SCT en SDD. Zonder volledige migratie naar SCT en SDD zijn betalingsincidenten die tot vertragingen bij die betalingen leiden niet uit te sluiten. Alle betalingsdienstgebruikers en met name kmo's en consumenten kunnen hiervan de gevolgen ondervinden.”

Uitleg

De term „wettelijke verplichtingen” is vaag, naar Verordening (EU) nr. 260/2012 zou verwezen kunnen worden.

Wijziging 2

Overweging 7

„(7)

Het is van essentieel belang onnodige verstoring van de betalingen als gevolg van het feit dat de SEPA-migratie tegen 1 februari 2014 niet volledig voltooid is te vermijden. (…) Er moet bijgevolg een overgangsperiode worden ingevoerd die de voortzetting van een dergelijke parallelle verwerking van betalingen in verschillende formaten mogelijk maakt. (…) Tijdens de overgangsperiode dienen de lidstaten er van af te zien sancties op te leggen aan betalingsdienstaanbieders die niet-conforme betalingen verwerken en aan betalingsdienstgebruikers die nog niet gemigreerd zijn.”

„(7)

Het is van essentieel belang onnodige verstoring van de betalingen als gevolg van het feit dat de SEPA-migratie tegen 1 februari 2014waarschijnlijk niet volledig voltooid is te vermijden. (…) Er moet bijgevolg een aanvullende overgangsperiode worden ingevoerd die de voortzetting van een dergelijke parallelle verwerking van betalingen in verschillende formaten mogelijk maakt. (…) Verduidelijkt dient te worden dat T tijdens de aanvullende overgangsperiode dienen de lidstaten er van af moeten te zien sancties op te leggen aan betalingsdienstaanbieders die niet-conforme betalingen verwerken en aan betalingsdienstgebruikers die nog niet gemigreerd zijn.”

Uitleg

De zinsnede „dat de SEPA-migratie tegen 1 februari 2014 niet volledig voltooid is” wordt tegengesproken door overweging 5 die „het (is) daarom zeer onwaarschijnlijk dat alle marktdeelnemers tegen 1 februari 2014 SEPA-conform zullen zijn”. De twee overwegingen dienen op elkaar afgestemd te worden. Bovendien dient de terminologie „aanvullende overgangsperiode” consistent toegepast te worden. Tenslotte, omwille van de rechtszekerheid dient feitelijk vastgelegd te worden dat geen boetes verschuldigd zijn, zulks vanwege en tijdens de aanvullende overgangsperiode.

Wijziging 3

Artikel 1, lid 1

„1.   Niettegenstaande artikel 6, leden 1 en 2, mogen betalingsdienstaanbieders betalingstransacties in euro in formaten die verschillen van die welke vereist zijn voor SEPA-overmakingen en SEPA-automatische afschrijvingen tot 1 augustus 2014 blijven verwerken.”

„1.   Niettegenstaande In afwijking van artikel 6, leden 1 en 2, mogen betalingsdienstaanbieders uit hoofde van deze verordening betalingstransacties in euro in oude formaten die verschillen van die welke vereist zijn voor SEPA-overmakingen en SEPA-automatische afschrijvingen tot 1 augustus 2014 blijven verwerken.”

Uitleg

De term „in afwijking van” is overgenomen uit de huidige tekst van Verordening (EU) nr. 260/2012 en is juridisch precies. De termen SEPA-overmakingen en SEPA-automatische afschrijvingen worden in Verordening (EU) nr. 260/2012 niet gedefinieerd. Omwille van de rechtszekerheid dient de reikwijdte van de uitzondering duidelijk te zijn.

Wijziging 4

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

„De lidstaten passen de in overeenstemming met artikel 11 vastgestelde regels inzake de sancties die gelden voor inbreuken op artikel 6, leden 1 en 2, pas vanaf 2 augustus 2014 toe.”

„De lidstaten passen de in overeenstemming met artikel 11 vastgestelde regels inzake de sancties die gelden voor inbreuken op artikel 6, leden 1 en 2, pas vanaf 2 augustus 2014 toe en slechts met betrekking tot op of na 2 augustus 2014 geïnitieerde betalingstransacties.”

Uitleg

Teneinde rechtszekerheid te waarborgen, dient verduidelijkt te worden dat boetes voor tijdens de aanvullende overgangsperiode verwerkte transacties zijn uitgesloten.

Wijziging 5

Artikel 1, lid 1, derde alinea

„In afwijking van artikel 6, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten betalingsdienstaanbieders toestaan om tot 1 februari 2016 betalingsdienstgebruikers omzettingsdiensten aan te bieden voor binnenlandse betalingstransacties, zodat betalingsdiensgebruikers die consument zijn het BBAN kunnen blijven gebruiken in plaats van de in punt 1, onder a), van de bijlage gespecificeerde identificator van de betaalrekening, mits de interoperabiliteit is gewaarborgd door technische en veilige omzetting van het BBAN van de betaler en de begunstigde in de respectieve identificatoren van de betaalrekeningen zoals gespecificeerd in punt 1, onder a), van de bijlage. (…)”

„In afwijking van artikel 6, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten betalingsdienstaanbieders toestaan om tot 1 februari 2016 betalingsdienstgebruikers omzettingsdiensten aan te bieden voor binnenlandse betalingstransacties, zodat betalingsdiensgebruikers die consument zijn het BBAN kunnen blijven gebruiken in plaats van de in punt 1, onder a), van de bijlage gespecificeerde identificator van de betaalrekening, mits de interoperabiliteit is gewaarborgd door technische en veilige omzetting van het BBAN van de betaler en de begunstigde in de respectieve identificatoren van de betaalrekeningen zoals gespecificeerd in punt 1, onder a), van de bijlage. (…)”

Uitleg

Het op een lijn brengen met de terminologie van Verordening (EU) nr. 260/2012.


(1)  Vet gedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst toe te voegen. Doorhaling betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.


Top