EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0062

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid, in verband met de toetreding van Kroatië

/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */

52013PC0062

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid, in verband met de toetreding van Kroatië /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


TOELICHTING

1.           ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel voor een richtlijn van de Raad tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid is noodzakelijk vanwege de aanstaande toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie[1] is op 9 december 2011 in Brussel door alle lidstaten van de Europese Unie en door de Republiek Kroatië ondertekend.

Volgens artikel 3, lid 3, treedt het toetredingsverdrag in werking op 1 juli 2013, mits alle akten van bekrachtiging voor die datum zijn neergelegd.

Op grond van artikel 3, lid 4, kunnen de instellingen van de Unie vóór de toetreding de maatregelen vaststellen als bedoeld in onder andere artikel 50 van de akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië[2]. Deze maatregelen treden slechts in werking onder voorbehoud van en op de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag.

In artikel 50 van de Toetredingsakte wordt bepaald dat wanneer besluiten die vóór de toetreding door de instellingen zijn vastgesteld, ingevolge de toetreding moeten worden aangepast en de akte of de bijlagen daarbij niet in de nodige aanpassingen voorzien, de Raad of de Commissie (indien het oorspronkelijke besluit door de Commissie is genomen) de nodige besluiten vaststelt.

In punt 2 van de Slotakte[3] wordt verwezen naar het politieke akkoord tussen de lidstaten en Kroatië over de door de instellingen vast te stellen aanpassingen in het kader van de goedkeuring van het Toetredingsverdrag; de hoge verdragsluitende partijen hebben de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen in overeenstemming met artikel 50 van de Toetredingsakte, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn van de Raad bestrijkt de technische aanpassingen aan alle richtlijnen van de Raad en aan de richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad waarvoor in verband met de toetreding van Kroatië technische aanpassingen nodig zijn op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid, overeenkomstig onderhandelingshoofdstuk 12.

Dit voorstel maakt deel uit van een door de Commissie ingediende reeks voorstellen waarin alle technische aanpassingen van richtlijnen van de Raad en richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad die verband houden met onderhandelingshoofdstukken, zijn ondergebracht in aparte voorstellen voor richtlijnen van de Raad. Deze structuur is gekozen om de omzetting van de richtlijnen in nationale wetgeving door de lidstaten te vergemakkelijken. Het door de Commissie bij de Raad ingediende pakket voorstellen bestaat enerzijds uit deze reeks voorstellen voor richtlijnen van de Raad, en anderzijds uit een voorstel voor één verordening van de Raad waarmee de relevante verordeningen en besluiten of beschikkingen van het Europees Parlement en de Raad, alsook de relevante verordeningen en besluiten of beschikkingen van de Raad worden bestreken. Deze aanpak is in het verleden ook gevolgd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië[4].

Het is de bedoeling om alle rechtshandelingen van dit pakket op dezelfde datum in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.

Het onderhavige voorstel en de andere voorstellen van dit pakket hebben alleen betrekking op technische aanpassingen van rechtshandelingen die vóór 1 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen. Zodoende is er voldoende tijd voor het wetgevingsproces enerzijds en voor de daaruit voor de lidstaten voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot omzetting en kennisgeving van richtlijnen anderzijds. Technische aanpassingen aan rechtshandelingen die na 1 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, worden ofwel opgenomen in de betreffende besluiten ofwel in een later stadium uitgevoerd via de passende procedure. Daarnaast zal de Commissie begin juli 2013 de lidstaten een informeel overzicht van die wetgeving verstrekken.

2.           RESULTATEN VAN RAADPLEGINGEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Aangezien het onderhavige voorstel zuiver technisch van aard is en geen politieke keuzes vereist, zou een raadpleging van de betrokken partijen of een effectbeoordeling niet zinvol zijn geweest.

3.           JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorstel is gebaseerd op artikel 50 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië.

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn volledig gerespecteerd. Optreden van de Unie is vereist op grond van het subsidiariteitsbeginsel (artikel 5, lid 3, VEU), aangezien het technische aanpassingen betreft van rechtshandelingen die zijn vastgesteld door de Unie. Het voorstel voldoet aan het evenredigheidsbeginsel (artikel 5, lid 4, VEU) en gaat niet verder dan noodzakelijk is om de beoogde doelen te bereiken.

4.           GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting.

2013/0041 (NLE)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid, in verband met de toetreding van Kroatië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië, en met name artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)       Indien besluiten van de instellingen na 1 juli 2013 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, moet overeenkomstig artikel 50 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)       In de Slotakte van de conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de hoge verdragsluitende partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)       De Richtlijnen 64/432/EEG[5], 89/108/EEG[6], 91/68/EEG[7], 96/23/EG[8], 97/78/EG[9], 2000/13/EG[10], 2000/75/EG[11], 2002/99/EG[12], 2003/85/EG[13], 2003/99/EG[14] en 2009/156/EG[15] dienen bijgevolg dienovereenkomstig te worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 64/432/EEG, 89/108/EEG, 91/68/EEG, 96/23/EG, 97/78/EG, 2000/13/EG, 2000/75/EG, 2002/99/EG, 2003/85/EG, 2003/99/EG en 2009/156/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.           De lidstaten dienen uiterlijk op de datum van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Deze bepalingen treden in werking met ingang van de datum van toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.           De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter

                                                                      

BIJLAGE

VOEDSELVEILIGHEID, VETERINAIR EN FYTOSANITAIR BELEID

I. WETGEVING INZAKE VOEDSELVEILIGHEID

1.           31989 L 0108: Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 34):

Aan artikel 8, lid 1, onder a), wordt het volgende toegevoegd:

– “in het Kroatisch: “brzo smrznuto”.”

2.           32000 L 0013: Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29):

(a) In artikel 5, lid 3, tweede alinea, wordt de lijst die aanvangt met “in het Bulgaars” en eindigt met “bestrålad” of “behandlad med joniserande strålning” vervangen door de volgende tekst:

– “in het Bulgaars:

“облъчено” of “обработено с йонизиращо лъчение”,

– in het Spaans:

“irradiado” of “tratado con radiación ionizante”,

– in het Tsjechisch:

“ozářeno” of “ošetřeno ionizujícím zářením”,

– in het Deens:

“bestrålet/…” of “strålekonserveret” of “behandlet med ioniserende stråling” of “konserveret med ioniserende stråling”,

– in het Duits:

“bestrahlt” of “mit ionisierenden Strahlen behandelt”,

– in het Ests:

“kiiritatud” of “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”,

– in het Grieks:

“επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία” of “ακτινοβολημένο”,

– in het Engels:

“irradiated” of “treated with ionising radiation”,

– in het Frans:

“traité par rayonnements ionisants” of “traité par ionisation”,

– in het Kroatisch:

“konzervirano zračenjem” of “podvrgnuto ionizirajućem zračenju”,

– in het Italiaans:

“irradiato” of “trattato con radiazioni ionizzanti”,

– in het Lets:

“apstarots” of “apstrādāts ar jonizējošo starojumu”,

– in het Litouws:

“apšvitinta” of “apdorota jonizuojančiąja spinduliuote”,

– in het Hongaars:

“sugárkezelt” of “ionizáló energiával kezelt”,

– in het Maltees:

“ittrattat bir-radjazzjoni” of “ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti”,

– in het Nederlands:

“doorstraald” of “door bestraling behandeld” of “met ioniserende stralen behandeld”,

– in het Pools:

“napromieniony” of “poddany działaniu promieniowania jonizującego”,

– in het Portugees:

“irradiado” of “tratado por irradiação” of “tratado por radiação ionizante”,

– in het Roemeens:

“iradiate” of “tratate cu radiaţii ionizate”,

– in het Slowaaks:

“ošetrené ionizujúcim žiarením”,

– in het Sloveens:

“obsevano” of “obdelano z ionizirajočim sevanjem”,

–           in het Fins:

“säteilytetty” of “käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,

– in het Zweeds:

“bestrålad” of “behandlad med joniserande strålning”.”

(b) In artikel 10, lid 2, wordt de lijst die begint met “in het Bulgaars” en eindigt met “sista förbrukningsdag” vervangen door de volgende tekst:

– “in het Bulgaars: “използвай преди”,

– in het Spaans: “fecha de caducidad”,

– in het Tsjechisch: “spotřebujte do”,

– in het Deens: “sidste anvendelsesdato”,

– in het Duits: “verbrauchen bis”,

– in het Ests: “kõlblik kuni”,

– in het Grieks: “ανάλωση μέχρι”,

– in het Engels: “use by”,

– in het Frans: “à consommer jusqu'au”,

– in het Kroatisch: “upotrijebiti do”,

– in het Italiaans: “da consumare entro”,

– in het Lets: “izlietot līdz”,

– in het Litouws: “tinka vartoti iki”,

– in het Hongaars: “fogyasztható”,

– in het Maltees: “uża sa”,

– in het Nederlands: “te gebruiken tot”,

– in het Pools: “należy spożyć do”,

– in het Portugees: “a consumir até”,

– in het Roemeens: “expiră la data de”,

– in het Slowaaks: “spotrebujte do”,

– in het Sloveens: “porabiti do”,

– in het Fins: “viimeinen käyttöajankohta”,

– in het Zweeds: “sista förbrukningsdag”.”

II. VETERINAIRE WETGEVING

1.           31964 L 0432: Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977):

In artikel 2, lid 2, onder p), wordt het volgende toegevoegd:

– “Kroatië: županija;”.

2.           31991 L 0068: Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19):

In artikel 2, onder b), punt 14, wordt de lijst die begint met “België” en eindigt met “județ” vervangen door de volgende tekst:

– “België: province — provincie

– Duitsland:          Regierungsbezirk

– Denemarken:     amt of island

– Frankrijk:          département

– Italië:     provincia

– Luxemburg        —

– Nederland:        rrv-kring

– Verenigd Koninkrijk:     Engeland, Wales en Noord Ierland: county, Schotland: district of island area

– Ierland: county

– Griekenland:      νομός

– Spanje: provincia

– Portugal:           continentaal: distrito, andere gedeelten van het Portugese grondgebied: região autónoma

– Oostenrijk:        Bezirk

– Zweden:            län

– Finland: lääni/län

– Tsjechië:           kraj

– Estland: maakond

– Cyprus: επαρχία (district)

– Letland: rajons

– Litouwen:          apskritis

– Hongarije:         megye

– Malta:   —

– Polen:   powiat

– Slovenië:           območje

– Slowakije:         kraj

– Bulgarije:           област

– Roemenië:         județ;

– Kroatië: županija”.

3.           31996 L 0023: Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10):

In artikel 8, lid 3, wordt na de derde alinea de volgende alinea ingevoegd:

“Kroatië stelt de Commissie uiterlijk op 31 maart 2014 voor het eerst in kennis van de resultaten van zijn plannen inzake de opsporing van residuen en stoffen, alsmede van de controlemaatregelen die het heeft getroffen.”

4.           31997 L 0078: Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9):

Bijlage I wordt vervangen door:

“BIJLAGE I

DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE GRONDGEBIEDEN

1. || Het grondgebied van het Koninkrijk België.

2. || Het grondgebied van de Republiek Bulgarije.

3. || Het grondgebied van de Tsjechische Republiek.

4. || Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeroër en Groenland.

5. || Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

6. || Het grondgebied van de Republiek Estland.

7. || Het grondgebied van de Helleense Republiek.

8. || Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla.

9. || Het grondgebied van de Franse Republiek.

10. || Het grondgebied van de Republiek Kroatië.

11. || Het grondgebied van Ierland.

12. || Het grondgebied van de Italiaanse Republiek.

13. || Het grondgebied van de Republiek Cyprus.

14. || Het grondgebied van de Republiek Letland.

15. || Het grondgebied van de Republiek Litouwen.

16. || Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

17. || Het grondgebied van de Republiek Hongarije.

18. || Het grondgebied van de Republiek Malta.

19. || Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

20. || Het grondgebied van de Republiek Oostenrijk.

21. || Het grondgebied van de Republiek Polen.

22. || Het grondgebied van de Portugese Republiek.

23. || Het grondgebied van Roemenië.

24. || Het grondgebied van de Republiek Slovenië.

25. || Het grondgebied van de Slowaakse Republiek.

26. || Het grondgebied van de Republiek Finland.

27. || Het grondgebied van het Koninkrijk Zweden.

28. || Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.”

5.           32000 L 0075: Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74):

De titel van bijlage II wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE”.

6.           32002 L 0099: Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11):

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 2, eerste streepje, wordt vervangen door:

– “in het bovenste gedeelte, de naam of ISO-code van de lidstaat, in hoofdletters: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE en UK,”.

b) punt 2, derde streepje, wordt vervangen door:

– “in het onderste gedeelte, een van de volgende aanduidingen: CE, EC, EF, EG, EK, EZ of EY,”.

7.           32003 L 0085: Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG (PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1):

In deel A van bijlage XI wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

“HR || Kroatië || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Kroatië”

8.           32003 L 0099: Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 31):

In artikel 9, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door de volgende tekst:

“Elke lidstaat zendt de Commissie jaarlijks voor eind mei (Kroatië voor het eerst voor eind mei 2014) een verslag over de tendensen en bronnen van zoönoses, zoönoseverwekkers en antimicrobiële resistentie, dat alle gegevens bevat die in het voorafgaande jaar uit hoofde van de artikelen 4, 7 en 8 zijn verzameld. De verslagen, en eventueel samenvattingen daarvan, worden openbaar gemaakt.”

9.           32009 L 0156: Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1):

In artikel 4, lid 6, eerste alinea, wordt de inleidende zin vervangen door de volgende tekst:

“Indien een lidstaat een al dan niet bindend programma opstelt of heeft opgesteld voor de bestrijding van een ziekte waarvoor paardachtigen vatbaar zijn, kan hij aan de Commissie mededeling doen van dat programma, binnen zes maanden vanaf 4 juli 1990 voor België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk; vanaf 1 januari 1995 voor Oostenrijk, Finland en Zweden; vanaf 1 mei 2004 voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije; vanaf 1 januari 2007 voor Bulgarije en Roemenie en vanaf 1 juli 2013 voor Kroatië, met vermelding van met name:”

[1]               PB L 112 van 24.4.2012, blz. 10.

[2]               PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21.

[3]               PB L 112 van 24.4.2012, blz. 95.

[4]               PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1.

[5]               PB L 121 van 29.7.1964, blz. 1977.

[6]               PB L 40 van 11.2.1989, blz. 34.

[7]               PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.

[8]               PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

[9]               PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

[10]               PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

[11]               PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.

[12]               PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

[13]               PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1.

[14]             PB L 325 van 12.12.2003, blz. 31.

[15]             PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.

Top