EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0280

BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming

/* COM/2011/0280 def. */

52011PC0280
TOELICHTING

Op grond van de Australische wetgeving kan de Australische douane van alle luchtvaartmaatschappijen die passagiersvluchten van en naar Australië verzorgen, elektronische toegang eisen tot persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voordat de passagiers in Australië aankomen c.q. Australië verlaten. De eisen van de Australische autoriteiten zijn gebaseerd op artikel 64AF van de Australische Customs Act 1901 of the Commonwealth (Cth), de Customs Administration Act 1985 (Cth), de Migration Act 1958 (Cth), de Crimes Act 1914 (Cth), de Privacy Act 1988 (Cth) en de Freedom of Information Act 1982 (Cth)

Deze wetgeving beoogt de PNR-gegevens reeds vóór de aankomst van een vlucht in elektronische vorm te verkrijgen en verbetert aldus aanzienlijk de mogelijkheden waarover de Australische douane beschikt om vooraf daadwerkelijk en efficiënt een risicoanalyse van de passagiers uit te voeren en zo bonafide passagiers het reizen te vergemakkelijken en tegelijk de veiligheid in Australië te vergroten. De Europese Unie werkt met Australië samen bij het bestrijden van terrorisme en andere ernstige grensoverschrijdende criminaliteit en beschouwt de doorgifte van gegevens aan Australië als bevorderlijk voor de internationale politiële en justitiële samenwerking, hetgeen wordt bereikt door de doorgifte van de analytische informatie die door Australië uit de PNR-gegevens wordt gehaald, aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, alsmede aan Europol en Eurojust, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheid.

Het Passenger Name Record (PNR) is een bestand met alle reisgegevens van iedere passagier, die de luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om boekingen te kunnen verwerken en controleren.

Luchtvaartmaatschappijen moeten de Australische douane toegang verlenen tot bepaalde PNR-gegevens voor zover die in de geautomatiseerde boekings- en vertrekcontrolesystemen van de luchtvaartmaatschappij worden verzameld en bewaard.

De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming staat niet toe dat Europese en andere luchtvaartmaatschappijen die vanuit de EU vliegen de PNR-gegevens van hun passagiers doorgeven aan derde landen waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens ontoereikend is, zonder dat passende waarborgen worden gegeven. Er is een regeling nodig die een wettelijke grondslag biedt voor de doorgifte van PNR-gegevens vanuit de EU aan Australië, waarbij de noodzaak en het belang worden erkend van het gebruik van PNR-gegevens bij de bestrijding van terrorisme en andere ernstige grensoverschrijdende criminaliteit en tegelijk rechtsonzekerheid voor de luchtvaartmaatschappijen wordt vermeden. Wil men rechtszekerheid voor de luchtvaartmaatschappijen en eerbiediging van het recht van individuele burgers op bescherming van zowel hun persoonsgegevens als hun fysieke veiligheid waarborgen, dan moet deze regeling bovendien voor de gehele Europese Unie zonder onderscheid gelden.

In 2008 heeft de Europese Unie met Australië een overeenkomst inzake de doorgifte en verwerking van PNR-gegevens ondertekend op basis van een reeks verbintenissen die de Australische douane is aangegaan in verband met de toepassing van zijn PNR-programma[1].

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en in afwachting van de sluiting van de in lid 2 bedoelde overeenkomst heeft de Raad de overeenkomst van 2008 met Australië aan het Europees Parlement toegezonden om diens instemming met de sluiting ervan te krijgen. Het Europees Parlement heeft een resolutie[2] aangenomen waarin het besloot om de stemming over het verzoek om goedkeuring uit te stellen en te vragen om nieuwe onderhandelingen over de overeenkomst op basis van bepaalde criteria. In afwachting van die nieuwe onderhandelingen zou de overeenkomst van 2008 voorlopig van toepassing blijven.

Op 21 september 2010 heeft de Raad een aanbeveling van de Commissie ontvangen om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de doorgifte en het gebruik van PNR-gegevens met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

Op 11 november 2010 nam het Europees Parlement een resolutie aan betreffende de aanbeveling van de Commissie aan de Raad houdende machtiging tot opening van de onderhandelingen.

Op 2 december 2010 stelde de Raad een besluit vast, samen met onderhandelingsrichtsnoeren, waarbij hij de Commissie machtigt tot opening van onderhandelingen namens de Europese Unie. Na onderhandelingen tussen de partijen werd de overeenkomst geparafeerd op 6 mei 2011.

Deze overeenkomst houdt rekening met en is in overeenstemming met de algemene criteria die zijn vastgelegd in de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen[3] en de door de Raad gegeven onderhandelingsrichtsnoeren.

Het is bewezen dat PNR-gegevens een zeer belangrijk instrument zijn voor de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. In de overeenkomst zijn verscheidene belangrijke waarborgen opgenomen voor de personen van wie de gegevens worden doorgegeven en verwerkt. Met name wordt het doel van de verwerking van PNR-gegevens strikt beperkt tot het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Eenieder krijgt het recht op toegang, correctie, beroep en informatie. De gegevens worden uitsluitend volgens de "push"-methode doorgegeven en het gebruik van gevoelige gegevens is verboden. De bewaringstermijn voor PNR-gegevens wordt in de tijd beperkt en de gegevens worden na een bepaalde tijd geanonimiseerd. De naleving van deze voorschriften is onderworpen aan onafhankelijk toezicht door de Australische Information Commissioner .

Volgens artikel 218, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent de Raad machtiging tot ondertekening van internationale overeenkomsten.

De Commissie stelt derhalve voor dat de Raad een besluit vaststelt tot ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming.

2011/0125 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 82, lid 1, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 december 2010 heeft de Raad een besluit vastgesteld, samen met onderhandelingsrichtsnoeren, waarbij de Commissie wordt gemachtigd om namens de Europese Unie onderhandelingen te openen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de doorgifte en het gebruik van PNR-gegevens met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

(2) De onderhandelingen over de overeenkomst hebben plaatsgevonden. De onderhandelingen werden succesvol afgesloten met de parafering van de overeenkomst.

(3) De overeenkomst dient te worden ondertekend onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip.

(4) Deze overeenkomst eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd, inzonderheid het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, conform artikel 7 van het Handvest, het recht op de bescherming van persoonsgegevens, conform artikel 8 van het Handvest, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, conform artikel 47 van het Handvest. Deze overeenkomst dient te worden toegepast overeenkomstig die rechten en beginselen.

(5) [Overeenkomstig artikel 3 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland deel aan de aanneming van dit besluit.]

(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol 22 betreffende de positie van Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, en derhalve is de overeenkomst niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming wordt hierbij goedgekeurd, onder voorbehoud van sluiting van de overeenkomst op een later tijdstip.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

De Commissie wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming

DE EUROPESE UNIE,

enerzijds, en

AUSTRALIË,

anderzijds,

hierna "de partijen" genoemd,

VERLANGENDE terrorisme en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit doeltreffend te voorkomen en te bestrijden om hun respectieve democratische samenlevingen en gemeenschappelijke waarden te beschermen;

IN EEN STREVEN NAAR versterking en aanmoediging van de samenwerking tussen de partijen in de geest van het partnerschap tussen de Europese Unie en Australië;

ERKENNENDE dat de uitwisseling van informatie een fundamenteel onderdeel vormt van de bestrijding van terrorisme en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, en dat het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) in dit verband een belangrijk instrument is;

ERKENNENDE het belang van het voorkomen en bestrijden van terrorisme en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op privacy en gegevensbescherming, moeten worden geëerbiedigd;

INDACHTIG artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat betrekking heeft op de grondrechten, het recht op bescherming ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid met betrekking tot het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven, op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van persoonsgegevens krachtens artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en aanvullend protocol nr. 181 daarbij, de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsmede artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten over het recht op privacy;

ERKENNENDE dat Australië en de EU in 2008 de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane hebben ondertekend, die voorlopig wordt toegepast sinds het ogenblik van de ondertekening, maar die niet in werking is getreden;

ER NOTA VAN NEMEND dat het Europees Parlement op 5 mei 2010 besloot de stemming over het verzoek tot instemming met die overeenkomst uit te stellen en zich in zijn resolutie van 11 november 2010 aansloot bij de aanbeveling van de Europese Commissie aan de Raad van de Europese Unie om te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst;

ERKENNENDE de relevante bepalingen van de Australische Customs Act 1901 (Cth) (de douanewet), en in het bijzonder artikel 64AF daarvan, krachtens hetwelk alle internationale exploitanten van passagiersluchtvaartdiensten die naar, vanuit of over Australië vliegen verplicht zijn de Australian Customs and Border Protection Service (Australische dienst Douane en grensbescherming) desgevraagd PNR-gegevens te verstrekken, voor zover deze op een bepaalde wijze en in een bepaalde vorm zijn verzameld en opgeslagen in de boekings- en vertrekcontrolesystemen van de luchtvaartmaatschappij;

ERKENNENDE dat de Customs Administration Act 1985 (Cth), de Migration Act 1958 (Cth), de Crimes Act 1914 (Cth), de Privacy Act 1988 (Cth), de Freedom of Information Act 1982 (Cth), de Auditor-General Act 1997 (Cth), de Ombudsman Act 1976 (Cth) en de Public Service Act 1999 (Cth) voorzien in gegevensbescherming, in het recht van toegang en van herstel, correctie en commentaar, alsmede in rechtsmiddelen en sancties bij misbruik van persoonsgegevens;

NOTA NEMEND van de toezegging van Australië dat de Australische dienst Douane en grensbescherming PNR-gegevens uitsluitend verwerkt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij de in deze overeenkomst neergelegde waarborgen inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens strikt in acht worden genomen;

BEKLEMTONEND dat het belangrijk is de analytische gegevens die door Australië uit de PNR-gegevens worden verkregen te delen met de politiële en justitiële autoriteiten van de lidstaten en met Europol of Eurojust, als middel om de internationale politiële en justitiële samenwerking te bevorderen;

BEVESTIGEND DAT deze overeenkomst geen precedent schept voor eventuele toekomstige regelingen tussen Australië en de Europese Unie, of tussen een van beide partijen en een andere staat, betreffende de verwerking en doorgifte van PNR-gegevens of enige andere vorm van gegevens, en er nota van nemend dat de noodzaak en haalbaarheid van soortgelijke regelingen voor passagiers in het zeevervoer wellicht zal worden onderzocht;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel van de overeenkomst

Om de veiligheid van het publiek te verzekeren voorziet deze overeenkomst in de doorgifte van uit de EU afkomstige PNR-gegevens aan de Australische dienst Douane en grensbescherming. Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder die gegevens kunnen worden doorgegeven en gebruikt, alsmede de wijze waarop de gegevens moeten worden beschermd.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1. "de overeenkomst": de onderhavige overeenkomst, de bijlagen daarbij en eventuele wijzigingen daarvan;

2. "persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

3. "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot PNR-gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

4. "luchtvaartmaatschappijen": luchtvaartmaatschappijen die boekingssystemen hebben en/of PNR-gegevens die op het grondgebied van de Europese Unie worden verwerkt en die passagiersvluchten uitvoeren in de internationale luchtvaart naar, vanuit of over Australië;

5. "boekingssystemen": het reserverings- of vertrekcontrolesysteem van een luchtvaartmaatschappij, of vergelijkbare systemen die dezelfde functies vervullen;

6. "persoonsgegevens van passagiers" of "PNR-gegevens": de in de EU door luchtvaartmaatschappijen verwerkte informatie over de reisbehoeften van elke passagier, zoals opgesomd in bijlage 1, welke de informatie omvat die noodzakelijk is om de deelnemende luchtvaartmaatschappijen die de boeking maken, in staat te stellen reserveringen uit te voeren en te controleren;

7. "passagier:" passagier of lid van de bemanning, met inbegrip van de kapitein;

8. "gevoelige gegevens": alle persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksueel gedrag betreffen.

Artikel 3

Werkingssfeer

9. Australië ziet erop toe dat de Australische dienst Douane en grensbescherming PNR-gegevens die op basis van deze overeenkomst zijn verkregen uitsluitend verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

10. Onder terroristische misdrijven worden met name verstaan:

11. handelingen van een persoon die gewelddadig zijn of anderszins mensenlevens in gevaar brengen, dan wel een risico van schade aan eigendommen of infrastructuur inhouden en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze worden begaan met het oogmerk om:

i) de bevolking te intimideren of te dreigen;

ii) een overheid of een internationale organisatie door intimidatie, dwang of dreiging tot handelen te brengen of van handelen te weerhouden;

iii) de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen;

12. bijstand, steun of financiële, materiële of technologische ondersteuning verlenen voor, dan wel financiële of andere diensten verstrekken met het oog op of ter ondersteuning van, het verrichten van handelingen als omschreven onder a);

13. met welke middelen ook, rechtstreeks of zijdelings, fondsen verstrekken of verzamelen, met de bedoeling of in de wetenschap dat die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn om te worden gebruikt bij het begaan van een van de onder a) of b) beschreven handelingen; of

14. medeplichtigheid aan, uitlokking van of een poging tot de onder a), b) of c) beschreven handelingen.

15. Onder ernstige grensoverschrijdende criminaliteit wordt verstaan elk strafbaar feit waarop in Australië een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste vier jaar, of een zwaardere straf, zoals omschreven in het Australische recht, voor zover het misdrijf een grensoverschrijdend karakter heeft. Een misdrijf wordt met name geacht een grensoverschrijdend karakter te hebben, indien:

16. het in meer dan één land wordt gepleegd;

17. het in één land wordt gepleegd, maar een aanzienlijk deel van de voorbereiding, planning, leiding of controle in een ander land plaatsvindt;

18. het wordt gepleegd in één land, maar met betrokkenheid van een georganiseerde criminele groep die in meer dan één land criminele activiteiten ontplooit; of

19. het wordt gepleegd in één land, maar aanzienlijke gevolgen heeft in een ander land.

20. In uitzonderlijke gevallen mogen PNR-gegevens door Australië worden verwerkt indien dat nodig is met het oog op de bescherming van vitale belangen van een persoon, met name wat betreft het risico op overlijden, ernstige verwonding of bedreiging voor de gezondheid.

21. Ten behoeve van het toezicht op en de verantwoordingsplicht van de overheidsinstanties en ter vergemakkelijking van herstel en bestraffing bij misbruik van de gegevens, mogen PNR-gegevens daarenboven eveneens per geval worden verwerkt wanneer door de Australische wetgeving uitdrukkelijk om die verwerking wordt verzocht.

Artikel 4

Verplichte verstrekking van PNR-gegevens

22. Luchtvaartmaatschappijen verstrekken de in hun boekingssystemen opgenomen PNR-gegevens aan de Australische dienst Douane en grensbescherming. Geen enkele wettelijke bepaling van een van de partijen mag aan de naleving van de toepasselijke Australische rechtsregels die hen verplichten om de gegevens te verstrekken, in de weg staan.

23. Australië verlangt van luchtvaartmaatschappijen niet dat zij PNR-gegevenselementen verstrekken die niet reeds verzameld of in hun boekingssystemen opgenomen zijn.

24. Mochten de doorgegeven PNR-gegevens meer gegevens omvatten dan in bijlage 1 zijn opgesomd, dan worden die door de Australische dienst Douane en grensbescherming gewist.

Artikel 5

Adequaatheid

Naleving van deze overeenkomst door de Australische dienst Douane en grensbescherming levert — in de zin van de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming — een adequaat niveau van bescherming op van PNR-gegevens die in het kader van deze overeenkomst aan de Australische dienst Douane en grensbescherming worden doorgegeven.

Artikel 6

Samenwerking op politieel en justitieel gebied

25. De Australische dienst Douane en grensbescherming zorgt ervoor dat relevante en passende analytische informatie die uit PNR-gegevens wordt afgeleid, zo snel als praktisch haalbaar is, ter beschikking wordt gesteld van de politiële en justitiële autoriteiten van de betrokken lidstaten, of aan Europol of Eurojust, binnen de grenzen van hun respectieve mandaat, een en ander met inachtneming van andere regelingen of overeenkomsten inzake rechtshandhaving of uitwisseling van gegevens tussen Australië en een lidstaat van de Europese Unie of, in voorkomend geval, Europol of Eurojust.

26. Een politiële of justitiële autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel Europol of Eurojust, binnen de grenzen van hun respectieve mandaat, kunnen verzoeken om toegang tot PNR-gegevens of de relevante en passende analytische informatie die uit PNR-gegevens is afgeleid wanneer die informatie in een specifieke zaak noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen binnen de Europese Unie van een terroristisch misdrijf of een ernstig grensoverschrijdend misdrijf. De Australische dienst Douane en grensbescherming stelt, met inachtneming van de in lid 1 genoemde regelingen of overeenkomsten, de desbetreffende informatie ter beschikking.

HOOFDSTUK II

WAARBORGEN BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PNR-GEGEVENS

Artikel 7

Gegevensbescherming en non-discriminatie

27. PNR-gegevens vallen onder de toepassing van de Privacy Act 1988 (Cth) (de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer); die regelt de verzameling, het gebruik, de opslag en de openbaarmaking, de beveiliging, de toegang tot en de wijziging van de persoonsgegevens die in het bezit zijn van de meeste Australische regeringsdiensten en -instanties.

28. Australië ziet erop toe dat de waarborgen die op grond van deze overeenkomst en de desbetreffende nationale wetgeving van toepassing zijn op de verwerking van PNR-gegevens gelden voor alle passagiers zonder discriminatie, met name volgens nationaliteit, land van verblijf of fysieke aanwezigheid in Australië.

Artikel 8

Gevoelige gegevens

Elke verwerking van gevoelige PNR-gegevens door de Australische dienst Douane en grensbescherming is verboden. Voor zover de PNR-gegevens die aan de Australische dienst Douane en grensbescherming worden doorgegeven gevoelige gegevens zouden omvatten, worden die door de Australische dienst Douane en grensbescherming gewist.

Artikel 9

Gegevensbeveiliging en -integriteit

29. Ter voorkoming van accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde verspreiding of toegang, alsmede alle overige onwettige vormen van verwerking:

30. wordt de apparatuur voor de verwerking van PNR-gegevens ondergebracht in een beveiligde fysieke omgeving en met geavanceerde middelen beschermd tegen systeeminbraak en fysieke inbraak;

31. worden PNR-gegevens gescheiden van andere gegevens opgeslagen. Gegevens kunnen voor vergelijkingsdoeleinden worden ingevoerd in het PNR-systeem, maar niet uit het PNR-systeem worden uitgevoerd naar andere databases. De toegang tot het PNR-systeem wordt beperkt tot een klein aantal ambtenaren binnen de Australische dienst Douane en grensbescherming, die door de algemeen directeur van de dienst specifiek gemachtigd worden voor de verwerking van PNR-gegevens in het kader van deze overeenkomst. Zij krijgen toegang tot het PNR-systeem in een beveiligde werkomgeving die voor onbevoegde personen niet toegankelijk is;

32. wordt de toegang tot het PNR-systeem voor de onder b) genoemde ambtenaren geregeld met systemen van toegangsbeveiliging, zoals meervoudige logins met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord;

33. wordt op de toegang tot het netwerk van de Australische dienst Douane en grensbescherming en tot alle in het PNR-systeem opgeslagen gegevens controle uitgeoefend. Op het gegenereerde controleblad wordt de gebruikersnaam, de werkplek van de gebruiker, datum en uur van de toegang, de inhoud van de opzoeking en het aantal getoonde treffers vermeld;

34. worden alle PNR-gegevens door de Australische dienst Douane en grensbescherming op een veilige manier doorgegeven aan andere autoriteiten;

35. voorziet het PNR-systeem in foutenopsporing en rapportage daarover;

36. worden PNR-gegevens beschermd tegen elke manipulatie, wijziging of toevoeging, alsmede tegen beschadiging door verkeerd functioneren van het systeem;

37. worden van de PNR-gegevensbank geen kopieën gemaakt, behalve een back-up voor eventuele calamiteiten.

38. Elke inbreuk op de gegevensbeveiliging, met name als die leidt tot accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde verspreiding of toegang, alsmede alle overige onwettige vormen van verwerking, is strafbaar met effectieve en ontradende sancties.

39. De Australische dienst Douane en grensbescherming rapporteert elke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan de dienst van de Australische Information Commissioner (commissaris voor informatiebeheer) en stelt de Europese Commissie ervan in kennis dat een inbreuk is gerapporteerd.

Artikel 10

Toezicht en verantwoordingsplicht

40. De naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door de nationale autoriteiten die PNR-gegevens verwerken is onderworpen aan het toezicht van de Australische Information Commissioner , die op grond van de Privacy Act effectieve bevoegdheden heeft om te onderzoeken of diensten de Privacy Act naleven en om na te gaan en te onderzoeken in welke mate de Australische dienst Douane en grensbescherming de Privacy Act naleeft.

41. De Australische dienst Douane en grensbescherming heeft in het kader van de Privacy Act regelingen getroffen op grond waarvan de Australische Information Commissioner met geregelde tussenpozen formele controles verricht op alle aspecten van het gebruik en de behandeling van PNR-gegevens uit de EU door de Australische dienst Douane en grensbescherming, alsmede op het beleid en de procedures voor toegang tot die gegevens.

42. De Australische Information Commissioner neemt met name kennis van klachten van particulieren, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, betreffende de bescherming van hun rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Degene die een klacht indient wordt in kennis gesteld van het gevolg dat daaraan wordt gegeven. De Australische Information Commissioner staat voorts de betrokken particulieren bij in de uitoefening van de rechten die zij aan deze overeenkomst ontlenen, in het bijzonder het recht van toegang, correctie en beroep.

43. Particulieren hebben tevens het recht een klacht in te dienen bij de Ombudsman van het Gemenebest met betrekking tot hun behandeling door de Australische dienst Douane en grensbescherming.

Artikel 11

Transparantie

44. Australië verzoekt de luchtvaartmaatschappijen om passagiers duidelijke informatie en toelichting te verstrekken over de verzameling, de verwerking en het doel van het gebruik van PNR-gegevens. Bij voorkeur dient deze informatie te worden verstrekt bij de boeking.

45. Australië stelt het publiek, met name via de relevante overheidswebsites, in kennis van het doel van de verzameling en het gebruik van PNR-gegevens door de Australische dienst Douane en grensbescherming. Daarbij wordt ook uitgelegd hoe men toegang en correctie moet vragen en beroep moet instellen.

Artikel 12

Recht van toegang

46. Eenieder heeft het recht om zijn eigen PNR-gegevens in te zien en kan daartoe een verzoek indienen bij de Australische dienst Douane en grensbescherming. De toegang wordt verleend zonder onnodige voorwaarden of vertraging. Dit recht is gebaseerd op de Freedom of Information Act 1982 (Cth) (de wet inzake vrijheid van informatie) en de Privacy Act . Het recht van toegang omvat tevens het recht om bij de Australische dienst Douane en grensbescherming stukken op te vragen en te verkrijgen waaruit blijkt of betreffende de aanvrager al dan niet gegevens zijn doorgegeven of ter beschikking gesteld, alsmede informatie over de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt.

47. Het vrijgeven van informatie in de zin van lid 1 kan worden onderworpen aan redelijke wettelijke beperkingen die in het Australische recht gelden om het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten niet te hinderen en om de openbare of nationale veiligheid te beschermen, zonder daarbij de rechtmatige belangen van de betrokkene uit het oog te verliezen.

48. Elke weigering of beperking van de toegang wordt de betrokkene schriftelijk ter kennis gebracht binnen dertig (30) dagen, behoudens wettelijke verlenging van die termijn. Tegelijkertijd worden hem de feitelijke of wettelijke redenen meegedeeld waarop het besluit gebaseerd is. Deze laatste kennisgeving kan achterwege blijven wanneer er een reden in de zin van lid 2 bestaat. In al deze gevallen worden de betrokkenen in kennis gesteld van hun recht om een klacht in te dienen tegen het besluit van de Australische dienst Douane en grensbescherming. Deze klacht moet worden ingediend bij de Australische Information Commissioner . De betrokkenen worden tevens in kennis gesteld van de administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden waarover zij krachtens het Australische recht beschikken.

49. Wie conform lid 3 een klacht indient bij de Australische Information Commissioner , wordt formeel in kennis gesteld van het resultaat van het onderzoek van de klacht. De betrokkene ontvangt minstens een antwoord op de vraag of zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming overeenkomstig deze overeenkomst in acht zijn genomen.

50. De Australische dienst Douane en grensbescherming maakt PNR-gegevens niet bekend aan het publiek, behalve aan de personen van wie de PNR-gegevens zijn verwerkt of aan hun vertegenwoordigers.

Artikel 13

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

51. Eenieder heeft het recht zijn PNR-gegevens zoals die door de Australische dienst Douane en grensbescherming zijn verwerkt te laten corrigeren wanneer die gegevens onnauwkeurig zijn. De correctie kan neerkomen op verwijdering.

52. Verzoeken tot correctie van PNR-gegevens die in handen zijn van de Australische dienst Douane en grensbescherming kunnen overeenkomstig de Freedom of Information Act of de Privacy Act rechtstreeks worden ingediend bij de Australische dienst Douane en grensbescherming.

53. De Australische dienst Douane en grensbescherming verricht naar aanleiding van het verzoek alle noodzakelijke verificaties en deelt de betrokkene zonder onnodige vertraging mee of zijn PNR-gegevens zijn gecorrigeerd of verwijderd. Die kennisgeving aan de betrokkene geschiedt schriftelijk binnen dertig (30) dagen, behoudens wettelijke verlenging van die termijn, en omvat informatie over de mogelijkheid om bij de Australische Information Commissioner een klacht in te dienen tegen het besluit van de Australische dienst Douane en grensbescherming alsmede over de administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden waarover de betrokkene krachtens het Australische recht beschikt.

54. Wie conform lid 3 een klacht indient bij de Australische Information Commissioner , wordt formeel in kennis gesteld van het resultaat van het onderzoek.

Artikel 14

Recht op verhaal

55. Eenieder heeft het recht om bij een administratieve of rechterlijke instantie beroep in te stellen wanneer inbreuk is gemaakt op een van de rechten die hem krachtens deze overeenkomst toekomen.

56. Eenieder die schade heeft geleden ten gevolge van een onrechtmatige verwerking of van een handeling die onverenigbaar is met de rechten die hem krachtens deze overeenkomst toekomen, moet gebruik kunnen maken van doeltreffende middelen tot rechtsherstel, waaronder mogelijk ook schadevergoeding door Australië.

57. Eenieder kan aanspraak maken op de in de leden 1 en 2 genoemde rechten, ongeacht nationaliteit, land van herkomst, verblijfplaats of fysieke aanwezigheid in Australië.

Artikel 15

Geautomatiseerde verwerking van PNR-gegevens

58. Besluiten die voor een passagier ingrijpende gevolgen of een negatief juridisch effect hebben, worden door de Australische dienst Douane en grensbescherming of andere in bijlage 2 opgesomde autoriteiten nooit uitsluitend op grond van een geautomatiseerde verwerking van PNR-gegevens genomen.

59. De Australische dienst Douane en grensbescherming voert geen geautomatiseerde gegevensverwerking uit met betrekking tot gevoelige gegevens.

Artikel 16

Bewaren van gegevens

60. PNR-gegevens worden niet langer bewaard dan vijf en een half jaar, te rekenen vanaf de dag van de initiële ontvangst van de PNR-gegevens door de Australische dienst Douane en grensbescherming. Gedurende die periode worden PNR-gegevens uitsluitend met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit in het PNR-systeem bewaard, met inachtneming van de volgende regels:

61. vanaf de eerste ontvangst tot drie jaar later zijn alle PNR-gegevens toegankelijk voor een beperkt aantal ambtenaren van de Australische dienst Douane en grensbescherming, die specifiek gemachtigd zijn door de algemeen directeur van de Australische dienst Douane en grensbescherming om te bepalen welke passagiers potentieel belangwekkend zijn;

62. vanaf drie jaar na de eerste ontvangst tot het einde van de termijn van vijf en een half jaar worden PNR-gegevens in het PNR-systeem bewaard maar worden alle gegevenselementen afgeschermd waaruit de identiteit van de passagier op wie de PNR-gegevens betrekking hebben, kan worden afgeleid. Die geanonimiseerde PNR-gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal ambtenaren van de Australische dienst Douane en grensbescherming, die specifiek gemachtigd zijn door de algemeen directeur van de Australische dienst Douane en grensbescherming om analyses uit te voeren in verband met terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Volledige toegang tot de PNR-gegevens wordt alleen toegestaan aan een lid van het hogere kader van de Australische dienst Douane en grensbescherming indien dit noodzakelijk is om onderzoek te verrichten met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

63. Bij anonimisering worden de volgende PNR-elementen afgeschermd:

64. naam/namen;

65. andere namen in het PNR, waaronder het aantal reizigers in het PNR;

66. alle beschikbare contactgegevens (met inbegrip van informatie betreffende de verstrekker);

67. algemene opmerkingen, waaronder Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) en Special Service Request (SSR) informatie, voor zover ze informatie bevatten aan de hand waarvan een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden; en

68. eventuele Advance Passenger Processing (APP) of Advance Passenger Information (API) gegevens, voor zover die informatie bevatten waaruit de identiteit van een natuurlijke persoon kan worden afgeleid.

69. Onverminderd lid 1 kunnen PNR-gegevens die in een specifiek geval vereist zijn voor onderzoek, vervolging of strafuitvoering met betrekking tot terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, worden verwerkt ten behoeve van dat onderzoek, die vervolging of die strafuitvoering. De PNR-gegevens mogen worden bewaard tot wanneer het betrokken onderzoek of de betrokken vervolging is afgerond of tot wanneer de straf is uitgevoerd.

70. Na het verstrijken van de in de leden 1 en 3 genoemde bewaringstermijn worden de PNR-gegevens blijvend gewist.

Artikel 17

Vastlegging en protocollering van PNR-gegevens

71. Elke verwerking, met inbegrip van toegang, raadpleging of doorgifte, van PNR-gegevens alsmede alle verzoeken om PNR-gegevens door de autoriteiten van Australië of van derde landen – zelfs indien deze worden afgewezen – worden door de Australische dienst Douane en grensbescherming vastgelegd of geprotocolleerd om controle op de wettigheid van de gegevensverwerking en zelfevaluatie mogelijk te maken en de integriteit en beveiliging van de gegevensverwerking op passende wijze te verzekeren.

72. Vastlegging of protocollering conform lid 1 geschiedt uitsluitend ten behoeve van toezicht en controle, met inbegrip van onderzoek naar en oplossing van kwesties in verband met onbevoegde toegang.

73. De vastlegging of protocollering conform lid 1 wordt de Australische Information Commissioner op diens verzoek meegedeeld. De Australische Information Commissioner maakt van die informatie uitsluitend gebruik voor het toezicht op de gegevensbescherming en om zowel een correcte gegevensverwerking als de integriteit en beveiliging van de gegevens te verzekeren.

Artikel 18

Delen van PNR-gegevens met andere Australische overheidsinstanties

74. De Australische dienst Douane en grensbescherming mag PNR-gegevens alleen delen met de Australische overheidsinstanties die zijn opgesomd in bijlage 2, en slechts met inachtneming van de volgende waarborgen:

75. de ontvangende overheidsinstanties moeten ten aanzien van de PNR-gegevens dezelfde waarborgen bieden als in deze overeenkomst zijn vastgelegd;

76. de gegevens mogen uitsluitend worden gedeeld voor de in artikel 3 genoemde doeleinden;

77. tenzij ze zijn geanonimiseerd, mogen de gegevens slechts geval per geval worden gedeeld;

78. voordat ze worden gedeeld, moet de Australische dienst Douane en grensbescherming zorgvuldig nagaan of de te delen gegevens relevant zijn. Alleen die PNR-gegevenselementen waarvan duidelijk is aangetoond dat ze in de specifieke omstandigheden van de zaak noodzakelijk zijn, mogen worden gedeeld. Er mogen hoe dan ook niet meer gegevens worden gedeeld dan strikt noodzakelijk is;

79. de ontvangende overheidsinstanties moeten er zorg voor dragen dat de gegevens zonder de toestemming van de Australische dienst Douane en grensbescherming niet verder worden bekendgemaakt; deze toestemming wordt door de Australische dienst Douane en grensbescherming uitsluitend gegeven voor de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde doeleinden.

80. De in bijlage 2 opgenomen lijst van instanties kan via uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de partijen worden uitgebreid tot:

81. diensten of instanties die de opvolger zijn van reeds in bijlage 2 opgenomen diensten of instanties, en

82. nieuwe diensten en instanties, opgericht nadat deze overeenkomst in werking is getreden, waarvan de taken rechtstreeks verband houden met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, en

83. bestaande diensten en instanties waarvan de taken voortaan rechtstreeks verband houden met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

84. Bij het doorgeven van analytische informatie die in het kader van deze overeenkomst verkregen PNR-gegevens omvat, moeten de waarborgen die volgens dit artikel van toepassing zijn op PNR-gegevens in acht worden genomen.

85. Niets in dit artikel staat aan de openbaarmaking van PNR-gegevens in de weg indien die noodzakelijk is voor de in artikel 3, leden 4 en 5, en artikel 10 genoemde doeleinden.

Artikel 19

Doorgifte aan autoriteiten van derde landen

86. De Australische dienst Douane en grensbescherming mag PNR-gegevens alleen aan welbepaalde autoriteiten in derde landen doorgeven, met inachtneming van de volgende waarborgen:

87. de Australische dienst Douane en grensbescherming heeft zich ervan vergewist dat de ontvangende autoriteit in een derde land ermee heeft ingestemd ten aanzien van de doorgegeven gegevens dezelfde waarborgen toe te passen als die welke in deze overeenkomst zijn vastgelegd;

88. alleen een autoriteit van een derde land waarvan de taken rechtstreeks verband houden met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, kunnen PNR-gegevens ontvangen;

89. gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, zoals gedefinieerd in artikel 3;

90. gegevens worden uitsluitend geval per geval doorgegeven;

91. voordat ze worden doorgegeven, moet de Australische dienst Douane en grensbescherming zorgvuldig nagaan of de door te geven gegevens relevant zijn. Alleen die PNR-gegevenselementen waarvan duidelijk is aangetoond dat ze in de specifieke omstandigheden van de zaak noodzakelijk zijn, mogen worden doorgegeven. Er mogen hoe dan ook niet meer gegevens worden doorgegeven dan strikt noodzakelijk is;

92. wanneer de Australische dienst Douane en grensbescherming ervan op de hoogte is dat gegevens van een onderdaan of inwoner van een lidstaat worden doorgegeven, moeten de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan bij de eerst passende gelegenheid in kennis worden gesteld;

93. de Australische dienst Douane en grensbescherming heeft zich ervan vergewist dat de ontvangende autoriteit in een derde land ermee heeft ingestemd de doorgegeven gegevens slechts te zullen bewaren tot wanneer het onderzoek of de vervolging in kwestie is afgerond of de sanctie is uitgevoerd, dan wel tot wanneer de gegevens niet langer vereist zijn voor de in artikel 3, lid 4, genoemde doeleinden, en in geen geval langer dan noodzakelijk;

94. de Australische dienst Douane en grensbescherming heeft zich ervan vergewist dat de ontvangende autoriteit in een derde land ermee heeft ingestemd de PNR-gegevens niet verder door te geven;

95. de Australische dienst Douane en grensbescherming draagt er in voorkomend geval zorg voor dat de passagier in kennis wordt gesteld van de doorgifte van zijn PNR-gegevens.

96. Bij het doorgeven van analytische informatie die in het kader van deze overeenkomst verkregen PNR-gegevens omvat, moeten de waarborgen die volgens dit artikel van toepassing zijn op PNR-gegevens in acht worden genomen.

97. Niets in dit artikel staat aan de openbaarmaking van PNR-gegevens in de weg indien die noodzakelijk is voor de in artikel 3, lid 4, genoemde doeleinden.

HOOFDSTUK III

MODALITEITEN VAN DE DOORGIFTEN

Artikel 20

De wijze van doorgeven

In het kader van deze overeenkomst zien de partijen erop toe dat luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming uitsluitend op basis van de "push"-methode en conform de volgende procedures PNR-gegevens doorgeven:

98. de luchtvaartmaatschappijen geven de PNR-gegevens door langs elektronische weg, in overeenstemming met de technische vereisten van de Australische dienst Douane en grensbescherming, of, in geval van technische problemen, met elk ander passend middel dat een voldoende niveau van gegevensbeveiliging waarborgt;

99. de luchtvaartmaatschappijen geven de PNR-gegevens door in een overeengekomen berichtenformaat;

100. de luchtvaartmaatschappijen geven de PNR-gegevens op een beveiligde manier door met gebruik van de gemeenschappelijke protocollen die door de Australische dienst Douane en grensbescherming zijn voorgeschreven.

Artikel 21

De frequentie van de doorgiften

101. De partijen zien erop toe dat de luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming, zoals beschreven in artikel 20, alle verlangde PNR-gegevens van passagiers doorgeven, op ten hoogste vijf afgesproken tijdstippen per vlucht, waarbij het eerste tijdstip maximum 72 uur vóór het geplande vertrek valt. De Australische dienst Douane en grensbescherming deelt aan de luchtvaartmaatschappijen de exacte tijdstippen voor de doorgiften mee.

102. In specifieke gevallen waarin er aanwijzingen zijn dat een vroegtijdige toegang noodzakelijk is om een specifieke dreiging in verband met terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit af te wenden, kan de Australische dienst Douane en grensbescherming verlangen dat een luchtvaartmaatschappij de PNR-gegevens nog vóór het eerste afgesproken tijdstip overdraagt. Bij het gebruik van deze mogelijkheid legt de Australische dienst Douane en grensbescherming behoedzaamheid en evenredigheid aan de dag en maakt hij uitsluitend gebruik van de "push"-methode.

103. In specifieke gevallen waarin er aanwijzingen zijn dat een vroegtijdige toegang noodzakelijk is om een specifieke dreiging in verband met terroristische misdrijven of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit af te wenden, kan de Australische dienst Douane en grensbescherming verlangen dat een luchtvaartmaatschappij de PNR-gegevens nog vóór het eerste afgesproken tijdstip overdraagt. Bij het gebruik van deze mogelijkheid legt de Australische dienst Douane en grensbescherming behoedzaamheid en evenredigheid aan de dag en maakt hij uitsluitend gebruik van de "push"-methode.

HOOFDSTUK IV

UITVOERINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

Niet-afwijking/Verhouding met andere instrumenten

104. Deze overeenkomst schept of verleent geen rechten of voordelen voor enige particuliere of openbare persoon of entiteit. Elke partij ziet erop toe dat de bepalingen van deze overeenkomst correct ten uitvoer worden gelegd.

105. Niets in deze overeenkomst beperkt de rechten of waarborgen die vervat zijn in de wetgeving van Australië.

106. Niets in deze overeenkomst houdt een afwijking in van de bestaande verplichtingen die voortvloeien uit bilaterale instrumenten op het gebied van wederzijdse rechtshulp tussen Australië en lidstaten van de Europese Unie, om bijstand te verlenen bij een verzoek om gegevens te verkrijgen die als bewijs moeten dienen in strafprocedures betreffende terrorisme of ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

Artikel 23

Geschillenbeslechting en opschorting van de overeenkomst

107. Elk geschil betreffende de interpretatie, de toepassing of de uitvoering van deze overeenkomst en alle kwesties die daarmee verband houden, geven aanleiding tot overleg tussen de partijen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen, waarbij onder meer aan beide partijen de mogelijkheid wordt geboden binnen een redelijke termijn aan hun verplichtingen te voldoen.

108. Indien het overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, kan elk van de partijen, bij schriftelijke kennisgeving via diplomatieke kanalen, de toepassing van deze overeenkomst opschorten, waarbij die opschorting ingaat 120 dagen na de dagtekening van de bovengenoemde kennisgeving, tenzij anders overeengekomen.

109. Elke opschorting wordt beëindigd zodra het geschil naar tevredenheid van Australië en de EU is opgelost.

110. In weerwil van elke opschorting van deze overeenkomst kunnen alle door de Australische dienst Douane en grensbescherming op grond van deze overeenkomst verkregen gegevens verder worden verwerkt, mits de waarborgen van deze overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen betreffende het bewaren en de verwijdering van gegevens, in acht worden genomen.

Artikel 24

Overleg en evaluatie

111. De partijen stellen elkaar, in voorkomend geval vóór de vaststelling, in kennis van alle wetgevende of bestuursrechtelijke wijzigingen die de uitvoering van deze overeenkomst materieel kunnen beïnvloeden. Verwijzingen in deze overeenkomst naar Australische wetgeving worden geacht eveneens betrekking te hebben op latere wijzigingen van die wetgeving.

112. Eén jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, vervolgens met geregelde tussenpozen tijdens de looptijd van deze overeenkomst alsmede telkens wanneer een van de partijen erom verzoekt, evalueren de partijen gezamenlijk de uitvoering van deze overeenkomst en alle kwesties die daarmee verband houden. De partijen komen overeen dat bij deze evaluatie in het bijzonder dient te worden gekeken naar het mechanisme voor de afscherming van gegevens overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder b), eventuele moeilijkheden in verband met de operationele efficiëntie of de kosteneffectiviteit van het mechanisme en de ervaringen die zijn opgedaan met soortgelijke mechanismen in andere beproefde PNR-regelingen, waaronder de EU-regeling. Mocht een operationeel efficiënt en kosteneffectief mechanisme niet voorhanden zijn, dan wordt de toegang tot de gegevens bij wijze van alternatief beperkt door archivering, zodat toegang tot de gegevens nog alleen mogelijk is op de wijze waarop overeenkomstig artikel 16 toegang wordt verleend tot geanonimiseerde gegevens.

113. De partijen komen vóór de gezamenlijke evaluatie overeen hoe zij die zullen aanpakken en delen elkaar de samenstelling van hun respectieve team mee. Bij de gezamenlijke evaluatie wordt de Europese Unie vertegenwoordigd door de Europese Commissie en Australië door de Australische dienst Douane en grensbescherming. Deskundigen op het gebied van gegevensbescherming en wetshandhaving kunnen deel uitmaken van het team. Alle deelnemers aan de gezamenlijke evaluatie dienen het vertrouwelijke karakter van de besprekingen te eerbiedigen en te beschikken over een passende veiligheidsmachtiging, zulks overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De Australische dienst Douane en grensbescherming zorgt ten behoeve van de gezamenlijke evaluatie voor de vereiste documentatie, systemen en personeel.

114. De partijen evalueren de overeenkomst, met name haar operationele doeltreffendheid, uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding.

115. Op grond van de gezamenlijke evaluatie dient de Europese Commissie een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Australië wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijke opmerkingen te maken, die aan het verslag worden gehecht.

116. Aangezien de totstandbrenging van een PNR-systeem van de EU de context van deze overeenkomst ingrijpend zou kunnen veranderen, overleggen de partijen, indien en wanneer een dergelijk PNR-systeem van de EU wordt ingesteld, om te bepalen of de overeenkomst daartoe moet worden aangepast.

Artikel 25

Beëindiging

117. Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen door daarvan langs diplomatieke weg schriftelijk kennisgeving te doen. De opzegging wordt van kracht 120 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, tenzij anders is overeengekomen.

118. In weerwil van elke beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle door de Australische dienst Douane en grensbescherming op grond van deze overeenkomst verkregen gegevens verder worden verwerkt, mits de waarborgen van deze overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen betreffende het bewaren en de verwijdering van gegevens, in acht worden genomen.

Artikel 26

Duur

119. Onverminderd artikel 25 wordt deze overeenkomst gesloten voor een eerste periode van zeven jaar vanaf de datum van inwerkingtreding.

120. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn of van elke daaropvolgende verlengingstermijn in de zin van dit lid, wordt de overeenkomst verlengd met een nieuwe termijn van zeven jaar, tenzij een van de partijen de andere, uiterlijk twaalf maanden van tevoren, langs diplomatieke weg schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen om de overeenkomst niet te verlengen.

121. In weerwil van het verstrijken van deze overeenkomst kunnen alle door de Australische dienst Douane en grensbescherming op grond van deze overeenkomst verkregen gegevens verder worden verwerkt, mits de waarborgen van deze overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen betreffende het bewaren en de verwijdering van gegevens, in acht worden genomen.

Artikel 27

Vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst verkregen PNR-gegevens

PNR-gegevens die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze overeenkomst in handen zijn van de Australische dienst Douane en grensbescherming, behandelt Australië volgens de bepalingen van deze overeenkomst. Er bestaat evenwel geen verplichting om gegevens af te schermen vóór 1 januari 2015.

Artikel 28

Territoriale toepassing

122. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 tot en met 4, is deze overeenkomst van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, alsook op het grondgebied van Australië.

123. Deze overeenkomst is slechts van toepassing op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland indien de Europese Commissie Australië schriftelijk ervan in kennis stelt dat Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland ervoor heeft gekozen gebonden te zijn door de overeenkomst.

124. Indien de Europese Commissie vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst Australië ervan in kennis stelt dat deze van toepassing zal zijn op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland, wordt deze overeenkomst op het grondgebied van de betrokken lidstaat van kracht op dezelfde dag als voor de andere lidstaten die door deze overeenkomst zijn gebonden.

125. Indien de Europese Commissie na de inwerkingtreding van de overeenkomst Australië ervan in kennis stelt dat deze van toepassing zal zijn op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland, wordt deze overeenkomst op het grondgebied van de betrokken lidstaat van kracht op de eerste dag na de dag waarop de kennisgeving door Australië is ontvangen.

Artikel 29

Slotbepalingen

126. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de partijen de kennisgevingen hebben uitgewisseld waaruit blijkt dat zij hun interne procedures daartoe hebben voltooid.

127. Deze overeenkomst vervangt de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane, die op 30 juni 2008 te Brussel is gesloten en komt te vervallen zodra deze overeenkomst in werking treedt.

Gedaan te ….., op ….., in twee exemplaren in de Engelse taal. Deze overeenkomst wordt tevens opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal. Wanneer de taalversies verschillen, heeft de Engelse versie voorrang

VOOR DE EUROPESE UNIE

++++++++++

VOOR AUSTRALIË

++++++++++

Bijlage 1

PNR-gegevenselementen als bedoeld in artikel 2, onder f), die de luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming moeten verstrekken, zij het slechts voor zover zij ze reeds verzameld hebben:

128. PNR-bestandslocatiecode

129. Datum van boeking/afgifte van het biljet

130. Geplande reisdatum (-data)

131. Naam/namen

132. Beschikbare informatie betreffende frequent reizen en voordelen (d.w.z. gratis biljetten, upgrades, enz.)

133. Andere namen in het PNR, waaronder het aantal reizigers in het PNR

134. Alle beschikbare contactgegevens (met inbegrip van informatie betreffende de verstrekker)

135. Alle beschikbare betalings-/factureringsinformatie (zonder andere transactiegegevens die gekoppeld zijn aan een creditcard of rekening en niet samenhangen met de reistransactie)

136. Reisroute voor dit specifieke PNR

137. Reisbureau/reisagent

138. Informatie over gedeelde vluchtcodes

139. Opgesplitste/opgedeelde informatie

140. Reisstatus van de passagier (met inbegrip van bevestigingen en check-in-status)

141. Informatie over biljetuitgifte, waaronder het biljetnummer, biljetten voor enkele reizen en geautomatiseerde prijsnotering van reisbiljetten

142. Alle bagage-informatie

143. Zitplaatsinformatie, waaronder het zitplaatsnummer

144. Algemene opmerkingen, waaronder OSI-, SSI- en SSR-informatie

145. Eventuele APIS-informatie

146. Alle eerdere wijzigingen in de onder de punten 1 tot en met 18 genoemde PNR-gegevens.

Bijlage 2

Lijst van andere Australische overheidsinstanties waarmee de Australische dienst Douane en grensbescherming PNR-gegevens mag delen:

147. Australian Crime Commission (ACC — Australische Commissie ter bestrijding van criminaliteit);

148. Australian Federal Police (federale politie van Australië);

149. Australian Security Intelligence Organisation (Australische veiligheids- en inlichtingendienst);

150. Commonwealth Director of Public Prosecutions (directeur van de dienst strafvervolging van het Gemenebest);

151. Department of Immigration and Citizenship (Departement immigratie en staatsburgerschap).

152. Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport (Dienst vervoersveiligheid van het Departement infrastructuur en vervoer).

[1] PB L 213 van 8.8.2008, blz. 47.

[2] P7_TA(2010)0144 van 5.5.2010.

[3] COM(2010) 492.

Top