EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 64/1


AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 december 2011

betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5.1 en het derde streepje van artikel 34.1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) vereist voor de uitvoering van zijn taken uitvoerige en betrouwbare externe statistieken bestaande uit statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie en betreffende het template van de internationale reserves, waarin de belangrijkste posten zijn weergegeven die invloed uitoefenen op het monetaire beleid en de valutamarkten in het eurogebied, en statistieken betreffende grensoverschrijdende transporten van eurobankbiljetten. De statistische vereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) terzake zijn vastgelegd in Richtsnoer ECB/2011/23 van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken (herschikking) (2).

(2)

De eerste zin van artikel 5.1 van de ESCB-statuten vereist, dat de ECB, bijgestaan door de nationale centrale banken (NCB's), hetzij bij andere bevoegde autoriteiten dan NCB's, hetzij rechtstreeks bij economische subjecten de voor de vervulling van de taken van het ESCB benodigde statistische gegevens verzamelt. De tweede zin van artikel 5.1 bepaalt, dat zij hiertoe samenwerkt met de instellingen of organen van de Unie en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of van derde landen en met internationale organisaties. Artikel 5.2 bepaalt dat de NCB's voor zover mogelijk de in artikel 5.1 omschreven taken zullen uitvoeren.

(3)

De gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan de ECB-vereisten inzake externe statistieken, mogen worden verzameld en/of samengesteld door andere bevoegde autoriteiten dan NCB's. Overeenkomstig artikel 5.1 van de ESCB-statuten, vereisen sommige ter vervulling van deze vereisten uit te voeren taken derhalve samenwerking tussen de ECB of de NCB's en die bevoegde autoriteiten. Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad vereist dat de lidstaten hun taken op het gebied van de statistiek organiseren en dat zij volledig samenwerken met het ESCB, teneinde de vervulling van de verplichtingen uit hoofde van artikel 5 van de ESCB-statuten te verzekeren.

(4)

Indien de informatieplichtigen overeenkomstig nationale regels en bestaande praktijken aan andere bevoegde autoriteiten rapporteren dan aan NCB's, dan werken die autoriteiten en hun desbetreffende NCB's samen, teneinde te verzekeren dat aan de statistische vereisten van de ECB wordt voldaan. De benodigde gegevens betreffende externe statistieken worden in Ierland door het Central Statistics Office (CSO), en op Malta door het National Statistics Office, verzameld en samengesteld. Teneinde aan voornoemde statistische vereisten te voldoen, dienen de Centrale Bank van Ierland en het Central Statistics Office, en de Centrale Bank van Malta en het National Statistics Office, samen te werken. Die samenwerking dient het opzetten van een permanente structuur voor het indienen van gegevens te omvatten, tenzij hetzelfde resultaat al krachtens nationale wetgeving wordt verwezenlijkt.

(5)

De kwaliteit van statistieken van het eurogebied betreffende de betalingsbalans en internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves dient te worden beoordeeld overeenkomstig het Kwaliteitskader voor ECB-statistieken. In samenwerking met andere bevoegde autoriteiten, dienen de NCB's in voorkomende gevallen de kwaliteit van de door de bevoegde autoriteiten aangevoerde gegevens te beoordelen.

(6)

Ingevolge artikel 3a van Verordening (EG) nr. 2533/98 en het publiek engagement inzake door het Europees Stelsel van centrale banken geproduceerde Europese statistieken, worden de verzameling, productie en verspreiding van Europese statistieken door het ESCB beheerst door de beginselen van onpartijdigheid, objectiviteit, professionele onafhankelijkheid, kostenefficiëntie, statistische vertrouwelijkheid, minimalisatie van de rapportagelast en hoge kwaliteit van de output.

(7)

Met het oog op Richtsnoer ECB/2011/23 tot intrekking van Richtsnoer ECB/2004/15 is het derhalve noodzakelijk Aanbeveling ECB/2004/16 van 16 juli 2004 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (3) te vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Definities

Voor de toepassing van deze aanbeveling hebben de termen „externe statistieken”, „betalingsbalans”, „internationale investeringspositie” en „template van de internationale reserves” dezelfde betekenis als aangegeven in artikel 1 van Richtsnoer ECB/2011/23.

HOOFDSTUK II

Aanleveren van statistische gegevens aan de NCB's

1.

Voorzover het verzamelen van externe statistieken is toevertrouwd aan de geadresseerden van deze aanbeveling, dienen de geadresseerden te verzekeren dat de betreffende externe statistieken tijdig ter beschikking worden gesteld aan de desbetreffende NCB's om de laatste in staat te stellen te voldoen aan hun rapportageverplichtingen op grond van artikel 2, 3, 5 en 6 van Richtsnoer ECB/2011/23.

2.

De gegevens dienen te worden verstrekt in overeenstemming met de statistische normen en vereisten van de ECB inzake externe statistieken, zoals deze zijn vastgelegd in de bijlagen I, II, III, IV en VI bij Richtsnoer ECB/2011/23. Onverminderd de in bijlage V bij Richtsnoer ECB/2011/23 omschreven controletaken van de ECB, dienen de geadresseerden van deze aanbeveling toe te zien op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aan de desbetreffende NCB ter beschikking gestelde statistische gegevens.

HOOFDSTUK III

Permanente samenwerking met desbetreffende NCB's

De geadresseerden van deze aanbeveling dienen met hun desbetreffende NCB's schriftelijk geëigende samenwerkingsmodaliteiten vast te stellen, zodat een permanente structuur voor het indienen van gegevens verzekerd is die voldoet aan de statistische normen en vereisten van de ECB, tenzij hetzelfde resultaat al krachtens nationale wetgeving wordt verwezenlijkt.

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen

1.

Deze aanbeveling vervangt Aanbeveling ECB/2004/16 met ingang van 1 juni 2014.

2.

Verwijzingen naar Aanbeveling ECB/2004/16 dienen te worden opgevat als verwijzingen naar deze aanbeveling.

3.

Deze aanbeveling is gericht tot het Central Statistics Office in Ierland en het National Statistics Office van Malta.

4.

Deze aanbeveling is vanaf 1 juni 2014 van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 december 2011.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(2)  PB L 65 van 3.3.2012, blz. 1.

(3)  PB C 292 van 30.11.2004, blz. 21.


Top