EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Advies van de Europese Centrale Bank van 13 januari 2011 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 57/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 januari 2011

inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 13 oktober 2010 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1) (hierna de „ontwerpverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de ontwerpverordening bepalingen bevat die met name van invloed zijn op de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer door het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), maar ook op de bijdrage daarvan aan de goede beleidsvoering ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel, het verrichten van valutamarktoperaties en het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten, zoals bedoeld in artikel 127, leden 2 en 5, van het Verdrag. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur van de ECB dit advies goedgekeurd.

Algemene overwegingen

Met het oog op de in september 2009 op de top van Pittsburgh gedane toezegging van de G20-leiders om de veerkracht en transparantie in de markt van over-the-counter (otc) derivaten te bevorderen, ondersteunt de ECB het streven van de ontwerpverordening om uniforme vereisten vast te stellen voor otc-derivatencontracten en voor het uitvoeren van activiteiten van centrale tegenpartijen (ctp’s) en transactieregisters.

De ECB is echter bezorgd over sommige van de bepalingen van de ontwerpverordening. Met name streeft de ontwerpverordening ernaar de financiële stabiliteit in de otc-derivatenmarkt te bevorderen vanuit het gezichtspunt van prudentieel toezicht. Centrale banken hebben een wettelijk vastgelegde rol en verantwoordelijkheden om de financiële stabiliteit te bewaken, alsook ten aanzien van de veiligheid en efficiëntie van financiële infrastructuren. Deze rol wordt zowel vervuld door centrale banken die verantwoordelijk zijn voor oversight van ctp’s en transactieregisters, als door centrale banken die de valuta’s uitgeven die worden gehanteerd in door ctp’s geclearde of door transactieregisters geregistreerde transacties. De betrokkenheid van de ECB en de nationale centrale banken (NCB’s) in het ESCB bij verschillende aspecten van de ontwerpverordening (met name betreffende besluiten om een vergunning te verlenen of in te trekken, waaronder voor de uitbreiding van activiteiten; voortdurende risicobeoordelingen van ctp’s; de vaststelling van de technische normen voor ctp’s en transactieregisters; en besluiten om ctp’s en transactieregisters uit derde landen toe te staan hun activiteiten in de Unie te ontplooien) dient in voldoende mate te worden verzekerd zonder inhoudelijke regels te stellen betreffende bevoegdheden van centrale banken.

Bovendien benadrukt de ECB de noodzaak te verzekeren dat ctp’s strikt worden gereguleerd. Op dit punt dient verder ook te worden overwogen of een wijziging van de definitie van „kredietinstelling” in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (2) is aangewezen om te verzekeren dat ctp’s worden ingedeeld als kredietinstellingen met een beperkte bankvergunning.

De ECB merkt ook op dat deze hervorming enorme praktische gevolgen zal hebben voor marktdeelnemers, met name wat betreft bedrijfsactiviteiten, risicobeheer en juridische documentatie.

Specifieke overwegingen

Op grond van het vierde streepje van artikel 127, lid 2, van het Verdrag en het vierde streepje van artikel 3.1 en artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Central Bank (hierna de „ESCB-statuten”), in samenhang met de derogaties bedoeld in artikel 139 van het Verdrag en artikel 42.1 van de ESCB-statuten, is het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer één van de via het ESCB uit te voeren basistaken. In dit verband kunnen de ECB en de NCB’s van de lidstaten die de euro als munt hebben, faciliteiten verschaffen, en kan de ECB verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Unie en met andere landen. De oversightbevoegdheid van het Eurosysteem over verrekenings- en betalingssystemen vloeit voort uit deze bepalingen (3). De oversightbevoegdheid is ook onlosmakelijk verbonden met de taak van het ESCB om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel op grond van artikel 127, lid 5, van het Verdrag, zoals weerspiegeld in artikel 3.3 van de ESCB-statuten. Bovendien hangt de tenuitvoerlegging van het monetair beleid in het eurogebied op grond van het eerste streepje van artikel 127, lid 2, van het Verdrag, zoals weerspiegeld in het eerste streepje van artikel 3.1 van de ESCB-statuten, af van het bestaan van betrouwbare en effectieve marktsystemen en infrastructuren. De bevordering van de goede werking van dergelijke systemen en infrastructuren is daarom een basistaak van het Eurosysteem (4). NCB’s van lidstaten die de euro niet als munt hebben, hebben ook soortgelijke bevoegdheden op grond van hun respectieve nationale rechtskaders.

Op het gebied van financiële marktinfrastructuren, met inbegrip van ctp’s, hebben centrale bankiers en effectenregelgevers in het Committee of Payment and Settlement Systems (CPSS) en de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) het belang erkend van zowel regelgeving als oversight. Met het oog hierop zijn de CPSS-IOSCO aanbevelingen gebaseerd op het concept dat regelgeving, toezicht en oversight door effectencommissies en centrale banken op voet van gelijkheid ter hand worden genomen. De ontwerpverordening dient dezelfde benadering te volgen door te verzekeren dat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) worden aangevuld en in evenwicht gehouden door voldoende betrokkenheid van de ECB en de NCB’s. Het ontwikkelen van in nauwe samenwerking tussen de EAEM en het ESCB uitgewerkte normen dient de overkoepelende doelstelling van de regelgeving te zijn, waarbij wordt vermeden dat centrale banken aanvullende en potentieel afwijkende oversightmaatregelen (met inbegrip van rechtshandelingen) moeten ontwikkelen ter verzekering van de veiligheid en deugdelijkheid van ctp’s en transactieregisters. Dit kan echter leiden tot een voor ctp’s buitensporig belastend regelgevingskader van de Unie en kan zelfs juridische risico’s scheppen indien er dubbele of zelfs uiteenlopende vereisten zijn.

Tegen deze achtergrond is het in de context van de ontwerpverordening van cruciaal belang een effectieve samenwerking te verzekeren tussen toezichthoudende en oversight uitoefenende autoriteiten. Zoals al uiteengezet in de bijdrage van het Eurosysteem aan de „openbare consultatie van de Europese Commissie betreffende derivaten en marktinfrastructuren” (5), is de ECB van mening dat de rol van de leden van het ESCB ten aanzien van de volgende aspecten uitdrukkelijk tot uitdrukking dient te komen en nauwkeurig dient te worden omschreven. In de eerste plaats dient de EAEM, op grond van artikel 4 van de ontwerpverordening, niet in zijn eentje te bepalen of een ctp in aanmerking komt voor de clearingverplichting, maar in samenwerking met de leden van het ESCB. In de tweede plaats dienen regelgevende technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen voor ctp’s en transactieregisters te worden opgesteld in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB. Om consistentie met eerdere procedures en beleidsbeslissingen te verzekeren (6) en de bevoegdheid van de EAEM en het ESCB ten volle te erkennen, zou dit werk het beste georganiseerd kunnen worden via een gezamenlijke EAEM-ESCB-werkgroep op basis van het model van de huidige ESCB-CESR-werkgroep. In de derde plaats dienen de betrokken leden van het ESCB, zowel vanuit het perspectief van oversight, alsook als valuta-uitgevende centrale banken, al naargelang het geval, betrokken te worden bij alle taken van het op grond van artikel 14 van de ontwerpverordening ingestelde college, met inbegrip van de vergunningverlening en voortdurende toetsing van ctp’s op grond van Titel III van de ontwerpverordening. In de vierde plaats dient de EAEM, met betrekking tot relaties met derde landen, het besluit om ctp’s van derde landen ingevolge artikel 23 van de ontwerpverordening te erkennen, niet te nemen zonder nauwe samenwerking met de betrokken leden van het ESCB, zowel vanuit het perspectief van oversight, alsook als valuta-uitgevende centrale banken, teneinde te verzekeren dat op een adequate manier uitdrukking wordt gegeven aan eventuele bezorgdheid en beleid van centrale banken betreffende, bijvoorbeeld, liquiditeits- en risicobeheer. Daarnaast beveelt de ECB aan dat de gelijke behandeling van ctp’s uit de Unie op grond van de betreffende wetten van dergelijke derde landen een vereiste voor een dergelijke erkenning dient te zijn. In de vijfde plaats moet er afdoende deelname en samenwerking zijn tussen alle betrokken autoriteiten, lichamen en centrale banken. In het geval van centrale banken geldt dit zowel voor hun deelname in het college, als met betrekking tot de uitwisseling van noodzakelijke informatie, waaronder voor financiële stabiliteit, oversight en statistische doeleinden.

Tenslotte merkt de ECB op dat centrale banken ctp’s een reeks faciliteiten kunnen bieden, mogelijk met inbegrip van overnight krediet-, deposito- en afwikkelingsdiensten, afhankelijk van hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden. De ECB erkent dat centrale-bankfaciliteiten het meest effectieve instrument zijn voor marktinfrastructuren met het oog op hun liquiditeits- en risicobeheersbehoeften. Centrale-bankfaciliteiten zijn echter niet noodzakelijkerwijs ontworpen om te voldoen aan de zakelijke behoeften van marktinfrastructuren, en het Eurosysteem en de overige centrale banken moeten zelf bepalen welke faciliteiten zij ctp’s en andere marktinfrastructuren wensen te bieden, en onder welke voorwaarden. In dit verband vereist artikel 10, lid 1, van de ontwerpverordening dat ctp’s „toegang tot adequate liquiditeit” hebben als een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning om diensten te verlenen en activiteiten te ontplooien als een ctp. De bedoelde adequate liquiditeit „kan resulteren uit toegang tot liquiditeit van de centrale bank of kredietwaardige en betrouwbare commerciële bankliquiditeit”. De ECB is van mening dat commercieel bankgeld niet werkelijk risico’s uitschakelt, terwijl centrale-bankgeld dat wel doet, zoals erkend door de CPSS-IOSCO en ESCB-CESR aanbevelingen. De ontwerpverordening dient daarom centrale-bankliquiditeit en commercieel bankgeld niet als twee even veilige en verkieslijke opties voor te stellen.

Tegelijkertijd merkt de ECB in positieve zin op dat de ontwerpverordening geen suggesties bevat over het reguleren van toegang tot centrale-bankkrediet. Het besluit om normaal krediet of noodkrediet te verschaffen is, meer dan voor andere faciliteiten, voorbehouden aan een centrale bank en direct gekoppeld aan monetair beleid.

Door de ECB aanbevolen wijzigingen van de ontwerpverordening gaan in de bijlage vergezeld van specifieke formuleringsvoorstellen met een uitleg.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 januari 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 definitief.

(2)  PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

(3)  Daarnaast worden de oversightactiviteiten van sommige NCB’s van lidstaten die de euro als munt hebben, uitgevoerd op basis van nationale wet- en regelgeving, die de bevoegdheid van het Eurosysteem aanvullen en, in sommige gevallen, dupliceren. De oversightbevoegdheid van NCB’s van de lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd, is vastgelegd in nationale wet- en regelgeving.

(4)  Zie ook „Eurosystem Oversight Policy Framework”, 20 februari 2009, beschikbaar op de website van de ECB op http://www.ecb.europa.eu

(5)  Juli 2010, beschikbaar op de website van de ECB op http://www.ecb.europa.eu

(6)  Zie de conclusies van de Ecofin-raad van october 2007, waarin gesteld wordt: „Wat betreft het werk aan ESCB/CESR „Normen voor effectenvereveningssystemen in de EU”, erkent de Raad … dat de bescherming van de belegger en de bedrijfseconomische veiligheid van de afhandelingssector, met inbegrip van de risicobeheersingsaspecten ervan, belangrijke te bespreken onderwerpen zijn en dat concrete actie, waaronder bijvoorbeeld het bereiken van overeenstemming over de normen of regelgevende maatregelen, dient te worden beschouwd als een aanvulling op de Gedragscode betreffende risico’s en financiële stabiliteit”; zie ook de conclusie van de Ecofin-raad van 3 juni 2008, waarbij het ESCB en CESR worden uitgenodigd het werk aan de bovengenoemde normen af te sluiten.


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Overweging 7 bis van de ontwerpverordening (nieuw)

Thans geen tekst

„(7 bis)

Ingevolge artikel 127, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de tweede volzin van artikel 1, artikel 3.1 en artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), in samenhang met de derogatie bedoeld in artikel 139 van het Verdrag en artikel 42.1 van de ESCB-statuten, is het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer één van de via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren basistaken. In dit verband kunnen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, faciliteiten verschaffen, en kan de ECB verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Unie en met andere landen. Nationale centrale banken van lidstaten die de euro niet als munt hebben, hebben ook soortgelijke bevoegdheden op grond van hun respectieve nationale rechtskaders. Daaruit volgt dat de uitoefening van oversightbevoegdheden kan worden gezien als een basistaak van de ESCB. De bepalingen van deze verordening betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters doen geen afbreuk aan de oversightbevoegdheden van de leden van het ESCB zoals vastgelegd in het Verdrag en de ESCB-statuten en dienen geen afbreuk te doen aan de uit eventuele nationale wet- en regelgeving voortvloeiende oversightbevoegdheden.”

Uitleg

De ontwerpverordening stelt prudentiële vereisten vast voor ctp’s en transactieregisters zonder de oversightbevoegdheid van de leden van het ESCB ten aanzien van dergelijke infrastructuren, zoals vastgelegd in het Verdrag, de ESCB-statuten en nationale wet- en regelgeving, op de juiste manier tot uitdrukking te brengen. Om deze reden zou de voorgestelde nieuwe overweging de context bepalen waarin de ontwerpverordening, na te zijn vastgesteld, van toepassing zal zijn.

Wijziging 2

Overweging 29 van de ontwerpverordening

„(29)

Directe regels met betrekking tot vergunningverlening aan en toezicht op de ctp's zijn een essentieel uitvloeisel van de verplichting om otc-derivaten te clearen. Het is passend dat de nationale bevoegde autoriteiten verantwoordelijk blijven voor alle aspecten van vergunningverlening aan en toezicht op de ctp's, waaronder de verificatie dat de kandidaat-ctp voldoet aan deze verordening en Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, gezien het feit dat die nationale bevoegde autoriteiten het beste in staat blijven na te gaan hoe de ctp's dagelijks opereren, regelmatige toetsingen uit te voeren en voor zover nodig passende maatregelen te nemen.”

„(29)

Directe regels met betrekking tot vergunningverlening aan en toezicht op de ctp's zijn een essentieel uitvloeisel van de verplichting om otc-derivaten te clearen. Het is passend dat de nationale bevoegde autoriteiten verantwoordelijk blijven voor alle aspecten van vergunningverlening aan en toezicht op de ctp's, waaronder de verificatie dat de kandidaat-ctp voldoet aan deze verordening en Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, gezien het feit dat die nationale bevoegde autoriteiten het beste in staat blijven na te gaan hoe de ctp's dagelijks opereren, regelmatige toetsingen uit te voeren en voor zover nodig passende maatregelen te nemen. Rekening houdend met hun oversightbevoegdheden en de rol van de valuta-uitgevende centrale banken, dienen de leden van het ESCB om redenen van efficiëntie, ter vermijding van dubbel werk, door de bevoegde autoriteit nauw te worden betrokken bij de regelmatige toetsingen van ctp’s en bij besluiten om passende maatregelen te nemen.

Uitleg

Indien de leden van het ESCB, in hun rol van oversight uitoefenende autoriteiten en van valuta-uitgevende centrale banken, op grond van de ontwerpverordening, door de bevoegde autoriteit worden betrokken bij de regelmatige toetsingen van ctp’s en bij besluiten om passende maatregelen te nemen, zou dat dubbel werk vermijden door dergelijke bevoegde autoriteiten vanuit een toezichthoudend perspectief en door de ECB en NCB’s vanuit een oversightperspectief. Het zou ook efficiënter zijn voor de gereguleerde ctp, aangezien die geen relevante informatie zou hoeven te verschaffen aan en niet zou hoeven samen te werken met meerdere autoriteiten en centrale banken.

Wijziging 3

Overweging 49 van de ontwerpverordening

„(49)

Het is belangrijk om de internationale convergentie van de vereisten voor de centrale tegenpartijen en transactieregisters te verzekeren. Deze verordening volgt de door CPSS-IOSCO en ESCB-CESR (voetnoot) ontwikkelde aanbevelingen en creëert een Uniekader waarin de ctp's veilig kunnen opereren. De EMEA moet deze ontwikkelingen in overweging nemen bij de opstelling van de regelgevende technische normen alsook de in deze verordening vastgestelde richtsnoeren en aanbevelingen.”

„(49)

Het is belangrijk om de internationale convergentie van de vereisten voor de centrale tegenpartijen en transactieregisters te verzekeren. Deze verordening volgt de bestaande door CPSS-IOSCO en ESCB-CESR (voetnoot) ontwikkelde aanbevelingen, met de aantekening dat de CPSS-IOSCO aanbevelingen voor financiële marktinfrastructuur, waaronder ctp’s, thans worden herzien. In dit opzicht creëert deze verordening een Uniekader waarin de ctp's veilig kunnen opereren. , terwijl de EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en de desbetreffende autoriteiten, debestaande normen, maar ook nieuwe ontwikkelingen in aanmerking moet nemen bij de opstelling en herziening van de regelgevende technische normen, alsook de in deze verordening vastgestelde richtsnoeren en aanbevelingen.”

Tekst voetnoot:

Europees Stelsel van centrale banken en het Comité van Europese Effectenregelgevers.

Tekst voetnoot:

Het Europees Stelsel van centrale banken en het Comité van Europese Effectenregelgevers. Op 3 juni 2008 heeft de Ecofin-raad het ESCB en CESR uitgenodigd om de „ESCB-CESR Aanbevelingen voor effectenvereveningssystemen in de Europese Unie” aan te passen en af te ronden. Met het oog op het financiële stabiliteitsrisico dat gepaard gaat met de groeiende omvang van uitzettingen aan otc-derivaten, heeft de Ecofin-raad het ESCB en CESR in december 2008 uitgenodigd in overweging te nemen de risico’s van otc-derivaten expliciet aan de orde te stellen bij het herzien en afronden van de aanbevelingen voor ctp’s. Het ESCB en CESR hebben hun werk in juni 2009 hervat en de aanbevelingen overeenkomstig de verzoeken van de Ecofin-raad herzien, rekening houdend met alle recente regelgevende en juridische ontwikkelingen en andere initiatieven. Op 23 juni 2009 hebben het ESCB en CESR de „Aanbevelingen voor effectenvereveningssystemen en centrale tegenpartijen in de Europese Unie” gepubliceerd.

Uitleg

Om wereldwijd consistentie van wetgeving te verzekeren, stelt de ECB voor te verduidelijken dat de ontwerpverordening de door CPSS-IOSCO ontwikkelde normen in aanmerking neemt. In dezelfde geest, rekening houdend met de bevoegdheden van de leden van het ESCB, en andere betrokken autoriteiten, stelt de ECB verder voor te verduidelijken dat de EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en de desbetreffende autoriteiten, bij de opstelling en herziening van de in de ontwerpverordening voorziene regelgevende technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen, niet alleen de bestaande normen in aanmerking dient te nemen, maar ook nieuwe ontwikkelingen.

Wijziging 4

Overweging 50 van de ontwerpverordening

„(50)

De Commissie moet worden gemachtigd om in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen ten aanzien van de gegevens die moeten worden opgenomen in de kennisgeving aan de EAEM en in het register en de criteria voor het besluit van de EAEM betreffende inaanmerkingkoming voor de clearingverplichting, betreffende de informatie- en clearingdrempel, betreffende de maximumtermijn met betrekking tot het contract, betreffende de liquiditeit, betreffende de minimale inhoud van de governanceregels, betreffende de nadere regels voor het bewaren van de vastleggingen, betreffende de minimale inhoud van het bedrijfscontinuïteitsplan en de gegarandeerde diensten, betreffende de percentages en tijdshorizon voor de marginvereisten, betreffende extreme marktomstandigheden, betreffende zeer liquide zekerheid en haircuts, betreffende zeer liquide financiële instrumenten en concentratiegrenzen, betreffende de nadere regels voor de uitvoering van tests, betreffende de nadere regels voor de aanvraag door een transactieregister van de registratie bij de EMEA, betreffende geldboeten en betreffende de nadere regels inzake de informatie die een transactieregister beschikbaar moet stellen, als in deze verordening bedoeld. Bij de vaststelling van de gedelegeerde handelingen moet de Commissie gebruik maken van de expertise van de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten (de EAEM, EBA en EAVB). Gezien de expertise van de EMEA betreffende kwesties in verband met effecten en effectenmarkten dient de EMEA een centrale rol te spelen bij het adviseren van de Commissie over de opstelling van de gedelegeerde handelingen. In voorkomend geval moet de EMEA echter nauw overleggen met de andere twee Europese toezichthoudende autoriteiten.”

„(50)

De Commissie moet worden gemachtigd om in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen ten aanzien van de gegevens die moeten worden opgenomen in de kennisgeving aan de EAEM en in het register en de criteria voor het besluit van de EAEM betreffende inaanmerkingkoming voor de clearingverplichting, betreffende de informatie- en clearingdrempel, betreffende de maximumtermijn met betrekking tot het contract, betreffende de liquiditeit, betreffende de minimale inhoud van de governanceregels, betreffende de nadere regels voor het bewaren van de vastleggingen, betreffende de minimale inhoud van het bedrijfscontinuïteitsplan en de gegarandeerde diensten, betreffende de percentages en tijdshorizon voor de marginvereisten, betreffende extreme marktomstandigheden, betreffende zeer liquide zekerheid en haircuts, betreffende zeer liquide financiële instrumenten en concentratiegrenzen, betreffende de nadere regels voor de uitvoering van tests, betreffende de nadere regels voor de aanvraag door een transactieregister van de registratie bij de EMEA, betreffende geldboeten en betreffende de nadere regels inzake de informatie die een transactieregister beschikbaar moet stellen, zoals in deze verordening bedoeld. Bij de vaststelling van de gedelegeerde handelingen moet de Commissie gebruik maken van de expertise van de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten (de EAEM, EBA en EAVB). Gezien de expertise van de EMEA betreffende kwesties in verband met effecten en effectenmarkten, en de expertise van de leden van het ESCB op het gebied van infrastructuren voor betaling, clearing en afwikkeling, dienen de EAEM en de leden van het ESCB een centrale rol te spelen bij het adviseren van de Commissie over de opstelling van de gedelegeerde handelingen. In voorkomend geval moet de EMEA bovendien nauw overleggen met de andere twee Europese toezichthoudende autoriteiten.”

Uitleg

Rekening houdend met de oversightbevoegdheid van de leden van het ESCB, zoals vastgelegd in het Verdrag en de ESCB-statuten en/of eventuele nationale wet- en regelgeving betreffende de oversightactiviteiten van de NCB, dient te worden verzekerd dat centrale banken nauw worden betrokken bij de vaststelling van de betreffende regelgevende technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen die in de ontwerpverordening zijn voorzien. Dit zou het risico vermijden dat door de ECB en/of de NCB’s mogelijk afzonderlijk dubbele regelgevende normen worden uitgevaardigd. Het zou ook efficiënter zijn voor de gereguleerde ctp, aangezien die slechts aan één stel regels zou hoeven te voldoen.

Wijziging 5

Nieuwe definitie in te voegen in artikel 2

Thans geen tekst

„ „bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten”:

de leden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) die oversight uitoefenen op een bepaalde ctp of bepaald transactieregister;

Uitleg

De term „bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten” verduidelijkt dat de leden van het ESCB die oversight uitoefenen op een bepaalde ctp of een bepaald transactieregister, al naargelang het geval, de in de ontwerpverordening uiteengezette functies zullen uitoefenen.

Wijziging 6

Nieuwe definitie in te voegen in artikel 2

Thans geen tekst

„ „valuta-uitgevende centrale bank”:

de centrale bank binnen de Unie die een valuta uitgeeft die wordt gebruikt in verband met door een ctp geclearde of door een transactieregister geregistreerde transacties;

Uitleg

De valuta-uitgevende centrale bank is de centrale bank die de door een ctp geclearde en door een transactieregister geregistreerde valuta uitgeeft, en niet noodzakelijkerwijs dezelfde centrale bank is als de oversight uitoefenende bank.

Wijziging 7

Artikel 4, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   Op eigen initiatief en in overleg met het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) stelt de EMEA de klassen van derivatencontracten vast die in haar publiek register moeten worden opgenomen maar waarvoor nog geen ctp een vergunning heeft ontvangen en stelt zij de Commissie daarvan in kennis.”

„5.   Op eigen initiatief en in overleg met de leden van het ESCB en het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) stelt de EMEA de klassen van derivatencontracten vast die in haar publiek register moeten worden opgenomen maar waarvoor nog geen ctp een vergunning heeft ontvangen en stelt zij de Commissie daarvan in kennis.”

Uitleg

Met het oog op het systemische belang van de identificatie van klassen van derivatencontracten die in de bottom-up benadering in het publiek register van de EAEM moeten worden opgenomen, dienen de leden van het ESCB over het opnemen van dergelijke klassen te worden geraadpleegd.

Wijziging 8

Artikel 4, lid 6 van de ontwerpverordening

„6.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het volgende wordt gespecificeerd:

[…]

De EMEA legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 30 juni 2012 voor aan de Commissie.”

„6.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het volgende wordt gespecificeerd:

[…]

De EMEA, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 30 juni 2012 voor aan de Commissie.”

Uitleg

Met het oog op hun wettelijke rol en verantwoordelijkheden op het gebied van oversight, dienen de leden van het ESCB nauw met de EAEM samen te werken bij het vaststellen van de regelgevende normen voor de inaanmerkingkoming van derivaten die onderworpen zijn aan de clearingverplichting.

Wijziging 9

Artikel 6, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om voor de verschillende klassen van derivaten de gegevens en het type contracten als bedoeld in de leden 1 en 2 te bepalen.

In verband met die rapporten is ten minste vereist:

a)

dat de partijen bij het contract en, voor zover verschillend, de begunstigde van de eruit voortkomende rechten en verplichtingen passend worden vastgesteld;

b)

dat de hoofdkenmerken van het contract, waaronder het type, de onderliggende waarde, de looptijd en de notionele waarde worden gerapporteerd.

[…]

De EMEA ontwikkelt tegen 30 juni 2012 voorstellen voor regelgevende technische normen ter fine van voorlegging aan de Commissie.”

„4.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om voor de verschillende klassen van derivaten de gegevens en het type contracten als bedoeld in de leden 1 en 2 te bepalen.

In verband met die rapporten is ten minste vereist:

a)

dat de partijen bij het contract en, voor zover verschillend, de begunstigde van de eruit voortkomende rechten en verplichtingen passend worden vastgesteld;

b)

dat de hoofdkenmerken van het contract, waaronder het type, de onderliggende waarde, de looptijd en de notionele waarde worden gerapporteerd.

[…]

In nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, ontwikkeltde EMEA tegen 30 juni 2012 voorstellen voor regelgevende technische normen ter fine van voorlegging aan de Commissie.”

Uitleg

De ECB is van mening dat het rapportagesysteem zo dient te worden opgezet dat de verzamelde informatie voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en met name ter ondersteuning van de statistische taak van het ESCB. Dit zou regelgevers in staat stellen ontwikkelingen te monitoren en kruiscontroles van dergelijke ontwikkelingen uit te voeren met in andere databases opgeslagen informatie, en daarmee een passende en tijdige analyse van financiële stabiliteit en systemisch risico mogelijk te maken. Te dien einde is het ook belangrijk dat vooruitgang wordt geboekt bij het streven te verzekeren dat elke otc-tegenpartij met een unieke identificatiecode kan worden aangeduid volgens een overeengekomen standaard, die ook de interoperabiliteit van bestaande databases zou verzekeren.

Wijziging 10

Artikel 10, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   Als een ctp die als rechtspersoon in de Unie is gevestigd en toegang heeft tot adequate liquiditeit voornemens is diensten en activiteiten te verrichten, vraagt zij een vergunning aan bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij is gevestigd.

Dergelijke liquiditeit kan resulteren uit toegang tot liquiditeit van de centrale bank of kredietwaardige en betrouwbare commerciële bankliquiditeit, of een combinatie van beide. Toegang tot liquiditeit kan resulteren uit een overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG of andere passende regelingen verleende vergunning.”

„1.   Als een ctp die als rechtspersoon in de Unie is gevestigd en toegang heeft tot adequate liquiditeit voornemens is ctp-diensten en -activiteiten te verrichten, vraagt zij een vergunning aan bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat overeenkomstig artikel 13 van deze verordening.

.”

Uitleg

Zoals hiervoor meer in detail is uitgelegd, beschouwt de ECB centrale-bankgeld als de veiligste bron van liquiditeit ten behoeve van afwikkeling in contanten, maar benadrukt zij dat centrale-bankfaciliteiten niet noodzakelijkerwijs ontworpen zijn om te voldoen aan de zakelijke behoeften van marktinfrastructuren. Centrale banken moeten daarom zelf bepalen welke faciliteiten zij ctp’s en andere marktinfrastructuren wensen te bieden, en onder welke voorwaarden. Tegelijkertijd is het om redenen van systemisch risico belangrijk de verwijzing naar „toegang tot adequate liquiditeit” te behouden als onderdeel van het vereiste voor (voortgezette) vergunningverlening.

Wijziging 11

Schrappen van artikel 10, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de criteria voor adequate liquiditeit als bedoeld in lid 1 worden gespecificeerd.

De in de eerste alinea bedoelde regelgevende technische normen worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 7 quinquies] van Verordening …/… [EAEM-verordening].

De EBA legt, in overleg met de EMEA, tegen 30 juni 2012 een voorstel voor die regelgevende technische normen aan de Commissie voor.”

„5.   

Uitleg

Als gevolg van wijziging 10 hiervoor, waarbij wordt voorgesteld de verwijzing naar „toegang tot adequate liquiditeit” te schrappen, zou de inhoud van artikel 10, lid 5 betreffende het vaststellen van regelgevende technische normen naar elders in de ontwerpverordening moeten worden verplaatst (zie wijziging 33 hierna).

Wijziging 12

Artikel 12, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het kapitaal, de ingehouden winst en de reserves van een ctp als bedoeld in lid 2 worden gespecificeerd.

[…]

De EMEA legt, in overleg met de EBA, tegen 30 juni 2012 een voorstel voor die regelgevende technische normen aan de Commissie voor.”

‘3.   Aan de Commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het kapitaal, de ingehouden winst en de reserves van een ctp als bedoeld in lid 2 worden gespecificeerd.

[…]

De EMEA legt, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en in overleg met de EBA, tegen 30 juni 2012 een voorstel voor die regelgevende technische normen aan de Commissie voor.”

Uitleg

Vereisten van een adequaat niveau van aanvangs- en doorlopend kapitaal zijn van essentieel belang voor financiële stabiliteit. In dit verband dienen de leden van het ESCB te worden betrokken bij de ontwikkeling van regelgevende technische normen om de al in de ontwerpverordening vervatte beginselen van hoog niveau verder te omschrijven.

Wijziging 13

Artikel 13, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   De bevoegde autoriteit verleent uitsluitend een vergunning als zij er geheel van overtuigd is dat de aanvragende ctp voldoet aan alle vereisten die deze verordening stelt, de ingevolge Richtlijn 98/26/EG vastgestelde vereisten en na het gezamenlijk positief advies van het in artikel 15 bedoelde college en het advies van de EMEA.”

„1.   De bevoegde autoriteit verleent uitsluitend een vergunning als zij er geheel van overtuigd is dat de aanvragende ctp voldoet aan alle vereisten die deze verordening stelt, de ingevolge Richtlijn 98/26/EG vastgestelde vereisten en na het gezamenlijk positief advies van het in artikel 15 bedoelde college, het advies van de EMEA, en, indien verstrekt, het advies van de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en valuta-uitgevende centrale banken.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot het verlenen of weigeren van een ctp-vergunning. In dit verband dient een bevoegde autoriteit geen vergunning te verlenen louter op basis van het feit dat een aanvrager voldoet aan de vereisten op grond van de ontwerpverordening, maar ook omdat hij voldoet aan de betreffende oversightvereisten. Om deze reden dienen ook de ECB en de NCB’s een advies te verstrekken over vergunningsverzoeken.

Wijziging 14

Artikel 14, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   De bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van een ctp richt een college op en zit dit voor om de in de artikelen 10, 11, 46 en 48 bedoelde taken uit te voeren.

Het college bestaat uit:

[…]

(f)

de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht van de ctp en de centrale banken die de belangrijkste valuta's van de geclearde financiële instrumenten uitgeven.”

„1.   De bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van een ctp richt een college op en zit dit voor om de in de artikelen 10, 11, 46 en 48 bedoelde taken uit te voeren.

Het college bestaat uit:

[…]

f)

de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten; en

g)

de centrale banken die de belangrijkste valuta's van de geclearde financiële instrumenten uitgeven.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken dienen niet alleen te worden weerspiegeld in de verlening of weigering van een ctp-vergunning, maar bijvoorbeeld ook in de overige activiteiten van het college zoals stresstests en het beoordelen van interoperabiliteitsregelingen. In dit verband wordt een consistent gebruik van terminologie voorgesteld in aansluiting op wijziging 5 hiervoor. Bovendien is het belangrijk te verzekeren dat niet alleen de valuta-uitgevende centrale banken in het college vertegenwoordigd zijn, maar ook de oversight uitoefenende centrale banken, die niet dezelfde hoeven te zijn.

Wijziging 15

De eerste alinea van artikel 17 van de ontwerpverordening

„Ten minste jaarlijks toetsen de bevoegde autoriteiten de regelingen, strategieën, processen en mechanismen die door een ctp met betrekking tot de naleving van deze verordening worden geïmplementeerd en evalueren zij de markt-, operationele en liquiditeitsrisico's waaraan de ctp is of kan zijn blootgesteld.”

„Ten minste jaarlijks toetsen de bevoegde autoriteiten, in nauwe samenwerking met de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de valuta-uitgevende centrale banken, de regelingen, strategieën, processen en mechanismen die door een ctp met betrekking tot de naleving van deze verordening worden geïmplementeerd en evalueren zij de markt-, operationele en liquiditeitsrisico's waaraan de ctp is of kan zijn blootgesteld.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken dienen te worden weerspiegeld in de voortdurende toetsing van de activiteiten van over een vergunning beschikkende ctp’s, ook om te vermijden dat ctp’s door toezichthouders en oversight uitoefenende autoriteiten afzonderlijk worden getoetst.

Wijziging 16

Artikel 18, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de uit deze richtlijn resulterende taken voor vergunningverlening aan en toezicht op de op zijn grondgebied gevestigde ctp's en informeert de Commissie en de EAEM daarover.

Als een lidstaat meer dan één bevoegde autoriteit aanwijst, bepaalt hij duidelijk hun respectieve taken en wijst hij één autoriteit aan als verantwoordelijke autoriteit voor het coördineren van de samenwerking en de uitwisseling van informatie met de Commissie, de EAEM en de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten overeenkomstig de artikelen 19 tot en met 22.”

„1.   Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de uit deze verordening resulterende taken voor vergunningverlening, toezicht en oversight op de op zijn grondgebied gevestigde ctp's en informeert de Commissie en de EAEM daarover.

Als een lidstaat meer dan één bevoegde autoriteit aanwijst, bepaalt hij duidelijk hun respectieve taken en wijst hij één autoriteit aan als verantwoordelijke autoriteit voor het coördineren van de samenwerking en de uitwisseling van informatie met de Commissie, de EAEM, de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten, de valuta-uitgevende centrale banken en de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten overeenkomstig de artikelen 19 tot en met 22.

De aanwijzing van bevoegde autoriteiten doet geen afbreuk aan de oversightbevoegdheid zoals vastgelegd in artikel 127, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 3.1 en artikel 22 van de ESCB-statuten en/of eventuele nationale wet- en regelgeving ter regeling van de oversightbevoegdheden van de NCB’s.

Uitleg

De voorgestelde wijziging van de eerste alinea van artikel 18, lid 1 van de ontwerpverordening is bedoeld om de indruk te vermijden dat elke lidstaat de bevoegde autoriteit moet aanwijzen die verantwoordelijk is voor het nakomen van verplichtingen die uit de ontwerpverordening voortvloeien op het gebied van oversight, en wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats geven het Verdrag en de ESCB-statuten de ECB en de NCB’s van de lidstaten die de euro als munt hebben, reeds de bevoegdheid oversight uit te oefenen; in het geval van NCB’s kunnen nationale wet- en regelgeving dergelijke bevoegdheden ook dupliceren of aanvullen. In het geval van NCB’s van lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd, is de bevoegdheid van de centrale bank om oversight uit te oefenen vastgelegd in nationale wet- en regelgeving. Om dit te verduidelijken stelt de ECB voor een derde alinea toe te voegen ter verwijzing naar de van toepassing zijnde rechtsgrond voor de oversightbevoegdheid van centrale banken.

In de tweede plaats, de ontwerpverordening legt geen en dient geen oversightverplichtingen op te leggen aan de leden van het ESCB. Het is daarom ook niet nodig te verwijzen naar het proces van aanwijzing van bevoegde autoriteiten op het gebied van oversight.

In de tweede alinea van artikel 18, lid 1 van de ontwerpverordening betreffende de samenwerking en informatie-uitwisseling indien meer dan één bevoegde autoriteit wordt aangewezen, is het ook noodzakelijk te verwijzen naar de samenwerking en informatie-uitwisseling met de desbetreffende centrale banken.

Wijziging 17

Artikel 19, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   De bevoegde autoriteiten werken nauw samen met elkaar en met de EAEM.”

„1.   De bevoegde autoriteiten werken nauw samen met elkaar en met de EAEM, en met de leden van het ESCB.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebeid van oversight dienen ook te worden weerspiegeld in de verplichting tot samenwerking tussen autoriteiten.

Wijziging 18

Tweede alinea van artikel 20, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   Deze voorwaarden staan er evenwel niet aan in de weg dat de EAEM, de bevoegde autoriteiten en de betrokken centrale banken vertrouwelijke informatie uitwisselen of overbrengen overeenkomstig deze verordening en andere wetgeving die van toepassing is op beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, pensioenfondsen, instellingen voor collectieve belegging in effecten („icbe’s”), beheerders van alternatieve beleggingsfondsen („abf-beheerders”), verzekerings- en herverzekeringsintermediairs, verzekeringsondernemingen, gereglementeerde markten of marktexploitanten of anderszins, met instemming van de bevoegde autoriteit of een andere autoriteit of instantie of een natuurlijke of rechtspersoon die de informatie heeft meegedeeld.”

„4.   Deze voorwaarden staan er evenwel niet aan in de weg dat de EAEM, de bevoegde autoriteiten, de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de valuta-uitgevende centrale banken vertrouwelijke informatie uitwisselen of overbrengen overeenkomstig deze verordening en andere wetgeving die van toepassing is op beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, pensioenfondsen, instellingen voor collectieve belegging in effecten („icbe’s”), beheerders van alternatieve beleggingsfondsen („abf-beheerders”), verzekerings- en herverzekeringsintermediairs, verzekeringsondernemingen, gereglementeerde markten of marktexploitanten of anderszins, met instemming van de bevoegde autoriteit of een andere autoriteit of instantie of een natuurlijke of rechtspersoon die de informatie heeft meegedeeld.”

Uitleg

De ontheffing voor de betrokken autoriteiten betreffende de uitwisseling van vertrouwelijke informatie zou ook de leden van het ESCB moeten bestrijken met het oog op hun wettelijke rol en verantwoordelijkheden als oversight uitoefenende autoriteiten, als valuta-uitgevende centrale banken en om hun statistische taak te vervullen zoals gesteld in artikel 5 van de ESCB-statuten.

Wijziging 19

Artikel 21, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   De bevoegde autoriteiten delen informatie aan de centrale banken van het ESCB mee als die informatie relevant is voor de vervulling van hun taken.”

„4.   De bevoegde autoriteiten delen informatie mee aan de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten, de valuta-uitgevende centrale banken en het ECSR als die informatie relevant is voor de vervulling van hun taken.”

Uitleg

Het is belangrijk dat de leden van het ESCB bij het vervullen van hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten, als de valuta-uitgevende centrale banken en met betrekking tot hun statistische taak, welke rollen kunnen toevallen aan verschillende ESCB-leden, van de bevoegde autoriteiten relevante informatie ontvangen voor het uitoefenen van hun taken. In dezelfde geest, dient het ECSR ook informatie te ontvangen die relevant is voor de uitoefening van zijn taken, rekening houdend met zijn mandaat en de systemische relevantie van ctp’s.

Wijziging 20

Artikel 22 van de ontwerpverordening

„De bevoegde autoriteit of elke andere autoriteit informeert de EAEM, het college en andere betrokken autoriteiten zonder onbehoorlijk uitstel van elke met een ctp verband houdende noodsituatie, waaronder ontwikkelingen op de financiële markten, die een negatief effect kunnen hebben op de marktliquiditeit en de stabiliteit van het financiële stelsel in elk van de lidstaten waar de ctp of een van de clearingleden ervan is gevestigd.”

„De bevoegde autoriteit of elke andere autoriteit informeert de EAEM, de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten, en de valuta-uitgevende centrale banken, het college en andere betrokken autoriteiten zonder onbehoorlijk uitstel van elke met een ctp verband houdende noodsituatie, waaronder ontwikkelingen op de financiële markten die een negatief effect kunnen hebben op de marktliquiditeit en de stabiliteit van het financiële stelsel in elk van de lidstaten waar de ctp of een van de clearingleden ervan is gevestigd.”

Uitleg

Het is belangrijk dat de leden van het ESCB bij het vervullen van hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken in noodsituaties informatie ontvangen met het oog op hun aan deze rollen gerelateerde wettelijke verplichtingen.

Wijziging 21

Artikel 23, lid 2 van de ontwerpverordening

„2.   De EAEM erkent een ctp uit een derde land als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

[…]

c)

er zijn samenwerkingsregelingen getroffen overeenkomstig lid 4.”

„2.   De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, erkent een ctp uit een derde land als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

[…]

c)

er zijn samenwerkingsregelingen getroffen overeenkomstig lid 4.;

d)

de van toepassing zijnde wetten in het rechtsgebied van de ctp uit het derde land garanderen wederkerigheid met betrekking tot ctp’s uit de Unie.

Uitleg

De ECB is van mening dat een besluit om ctp’s uit derde landen te erkennen genomen dient te worden in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB om te verzekeren dat op een adequate manier uitdrukking wordt gegeven aan eventuele bezorgdheid en beleid inzake oversight van centrale banken betreffende, bijvoorbeeld, liquiditeits- en risicobeheer.

Daarnaast stelt de ECB voor een vierde voorwaarde in te voegen op grond waarvan de van toepassing zijnde wetten in het rechtsgebied van de ctp uit het derde land wederkerigheid garanderen voor ctp’s uit de Unie die diensten in dat derde land wensen te verlenen.

Wijziging 22

Artikel 23, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   De Commissie mag overeenkomstig de procedure van artikel 69, lid 2, een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat de rechts- en toezichtsregelingen van een derde land waarborgen dat ctp's die in dat derde land over een vergunning beschikken, voldoen aan juridisch bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de uit deze verordening voortvloeiende vereisten en dat deze ctp's in dat derde land doorlopend aan effectief toezicht en effectieve handhaving zijn onderworpen.”

„3.   De Commissie mag overeenkomstig de procedure van artikel 69, lid 2, en op basis van een gezamenlijk advies door de EAEM, de leden van het ESCB en de desbetreffende bevoegde autoriteiten, een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat de rechts- en toezichtsregelingen van een derde land waarborgen dat ctp's die in dat derde land over een vergunning beschikken, voldoen aan juridisch bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de uit deze verordening voortvloeiende vereisten en dat deze ctp's in dat derde land doorlopend aan effectief toezicht, oversight en effectieve handhaving zijn onderworpen.”

Uitleg

Een besluit van de Commissie, waarin wordt bepaald dat de rechts- en toezichtsregelingen van een derde land waarborgen dat ctp's die daar over een vergunning beschikken, voldoen aan bindende vereisten die equivalent zijn aan die van de Unie, dient alleen te worden vastgesteld op basis van een gezamenlijk advies door de EAEM, de leden van het ESCB bij het vervullen van hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken, en de desbetreffende bevoegde autoriteiten.

Wijziging 23

Artikel 23, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   De EAEM sluit samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het rechts- en toezichtskader overeenkomstig lid 3 gelijkwaardig is bevonden aan deze verordening. […]”

„4.   De EAEM sluit, in nauwe samenwerking met de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de valuta-uitgevende centrale banken, samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het rechts- en toezichtskader overeenkomstig lid 3 gelijkwaardig is bevonden aan deze verordening. […]”

Uitleg

Het is belangrijk dat de leden van het ESCB bij de vervulling van hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken betrokken worden bij het opzetten van samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen om te verzekeren dat oversightkwesties op een adequate manier worden bestreken en in dergelijke kwesties wordt samengewerkt.

Wijziging 24

Artikel 24, lid 9 van de ontwerpverordening

„9.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin gespecificeerd is wat de in leden 1 tot en met 8 vermelde regels en governanceregelingen moeten bevatten.

[…]

De EAEM dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„9.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin gespecificeerd is wat de in leden 1 tot en met 8 vermelde regels en governanceregelingen moeten bevatten.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot regelgevende technische normen betreffende algemene voor ctp’s geldende bepalingen.

Wijziging 25

Artikel 27, lid 3 en 5 van de ontwerpverordening

„3.   Een ctp stelt de in leden 1 en 2 bedoelde vastleggingen en informatie en alle informatie over de posities van geclearde contracten, ongeacht de plaats van uitvoering van de transactie, op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit en van de EAEM.

[…]

5.   Om te garanderen dat de leden 1 en 2 op uniforme wijze worden toegepast, krijgt de Commissie de bevoegdheid om te bepalen in welk formaat de vastleggingen en informatie moeten worden bijgehouden.

De in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 7 sexies] van Verordening …/… [de EAEM-verordening].

De EAEM dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die technische uitvoeringsnormen in bij de Commissie.”

„3.   Een ctp stelt de in leden 1 en 2 bedoelde vastleggingen en informatie en alle informatie over de posities van geclearde contracten, ongeacht de plaats van uitvoering van de transactie, op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit, de EAEM, de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de valuta-uitgevende centrale banken.

[…]

5.   Om te garanderen dat de leden 1 en 2 op uniforme wijze worden toegepast, krijgt de Commissie de bevoegdheid om te bepalen in welk formaat de vastleggingen en informatie moeten worden bijgehouden.

De in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 7 sexies] van Verordening …/… [de EAEM-verordening].

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die technische uitvoeringsnormen in bij de Commissie.”

Uitleg

Ctp’s dienen vastleggingen en informatie, op verzoek, ook ter beschikking te stellen van de leden van het ESCB bij het vervullen van hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken met het oog op hun wettelijke verplichtingen in verband met die rol.

Wijziging 26

Artikel 32, lid 2 van de ontwerpverordening

„2.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin is bepaald wat het bedrijfscontinuïteitsplan minstens moet omvatten en welk niveau van dienstverlening minstens moet worden gegarandeerd door het noodherstelplan.

[…]

De EAEM dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„2.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin is bepaald wat het bedrijfscontinuïteitsplan minstens moet omvatten en welk niveau van dienstverlening minstens moet worden gegarandeerd door het noodherstelplan.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot regelgevende technische normen waarin is bepaald wat het bedrijfscontinuïteitsplan minstens moet omvatten en welk niveau van dienstverlening minstens moet worden gegarandeerd door het noodherstelplan.

Wijziging 27

Schrappen van artikel 37, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   De eisen in leden 1 tot en met 4 hebben voorrang op eventueel tegenstrijdige nationale wetten, regels en administratieve bepalingen die de partijen verhinderen deze eisen na te leven.”

   

Uitleg

Secundair recht van de Unie prevaleert over nationaal recht tenzij zou worden aangetoond dat de Unie in dit opzicht geen bevoegdheid heeft. Bepalingen van lidstaten betreffende privaatrecht, insolventierecht en andere regels met betrekking tot deze rechtsgebieden zijn niet toegedeeld aan de Unie, om welke reden het juridisch niet haalbaar lijkt de toepassing van dergelijke nationale bepalingen in het algemeen buiten beschouwing te laten.

Wijziging 28

Artikel 39, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het passende percentage en de tijdshorizon, zoals vermeld in lid 1, zijn vastgesteld voor de verschillende categorieën financiële instrumenten.

[…]

De EAEM, in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het passende percentage en de tijdshorizon, zoals vermeld in lid 1, zijn vastgesteld voor de verschillende categorieën financiële instrumenten.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot regelgevende technische normen die marginvereisten specificeren.

Wijziging 29

Artikel 40, lid 2 van de ontwerpverordening

„2.   Een ctp stelt de minimumomvang van het wanbetalingsfonds vast en de criteria voor het berekenen van de bijdragen van de afzonderlijke clearingleden. De bijdragen moeten in verhouding staan tot de uitzettingen van elk clearinglid, zodat de bijdragen in het wanbetalingsfonds de ctp in staat stellen minstens de wanbetaling te weerstaan van het clearinglid op wie het de grootste uitzettingen heeft of de clearingleden waarop het de tweede en de derde grootste uitzetting heeft, als de som van hun uitzettingen groter is.”

„2.   Een ctp kan meer dan één wanbetalingsfonds oprichten voor de verschillende klassen instrumenten die ze cleart.

Uitleg

De ontwerpverordening dient consistent te zijn met het lopende werk van CPSS-IOSCO. Hiertoe dient de ontwerpverordening zich toe te spitsen op beginselen van hoog niveau en de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van technische normen aan de EAEM toe te wijzen, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB (zie ook wijziging 30 hierna).

Wijziging 30

Artikel 40, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   Een ctp kan meer dan één wanbetalingsfonds oprichten voor de verschillende categorieën instrumenten die zij cleart.”

„3.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de details van in lid en 2 bedoelde wanbetalingsfondsen worden gespecificeerd.

De in de eerste alinea bedoelde regelgevende technische normen worden vastgesteld overeenkomstig artikel [7 tot en met 7quinquies] van Verordening …/… [EAEM Verordening].

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 ontwerpen van die regelgevende technische normen in bij de Commissie.

Uitleg

Zoals hiervoor opgemerkt, dient de ontwerpverordening consistent te zijn met het lopende werk van CPSS-IOSCO. Hiertoe dient de ontwerpverordening zich toe te spitsen op beginselen van hoog niveau en de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van technische normen aan de EAEM toe te wijzen, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB.

Wijziging 31

Artikel 41, lid 2 van de ontwerpverordening

„2.   Een ctp moet scenario's voor extreme maar plausibele marktomstandigheden ontwikkelen, die de meest volatiele perioden omvatten die zich hebben voorgedaan op de markten waarvoor de ctp diensten verleent. Het in artikel 40 vermelde wanbetalingsfonds en de andere in lid 1 vermelde financiële middelen moeten de ctp te allen tijde in staat stellen de wanbetaling te weerstaan van de twee clearingleden op wie zij de grootste uitzettingen heeft, en moeten de ctp in staat stellen plotse verkopen van financiële middelen en snelle dalingen van de marktliquiditeit te weerstaan.”

„2.    Het in artikel 40 vermelde wanbetalingsfonds en de andere in lid 1 vermelde financiële middelen moeten de ctp te allen tijde in staat stellen potentiële verliezen in extreme, maar aannemelijke marktcondities te kunnen doorstaan. Een ctp ontwikkelt scenario’s voor dergelijke extreme, maar aannemelijke marktcondities.

Uitleg

Zoals hiervoor opgemerkt, dient de ontwerpverordening consistent te zijn met het lopende werk van CPSS-IOSCO. Hiertoe dient de ontwerpverordening zich toe te spitsen op beginselen van hoog niveau en de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van technische normen aan de EAEM toe te wijzen, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB (zie wijziging 33 hierna).

Wijziging 32

Artikel 41, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   Een ctp moet de nodige kredietlijnen of soortgelijke voorzieningen verkrijgen om in haar liquiditeitsbehoeften te voorzien in geval zij niet onmiddellijk kan beschikken over de financiële middelen die haar ter beschikking staan. Elk clearinglid en elke moeder- of dochteronderneming van het clearinglid mag niet meer dan 25 procent van de door de ctp benodigde kredietlijnen verstrekken.”

„3.   Een ctp meet dagelijks haar potentiële liquiditeitsbehoeften. Een ctp heeft te allen tijde toegang tot adequate liquiditeit om haar diensten te verlenen en activiteiten uit te voeren. Hiertoe, moet een ctp de nodige kredietlijnen of soortgelijke voorzieningen verkrijgen om in haar liquiditeitsbehoeften te voorzien in geval zij niet onmiddellijk kan beschikken over de financiële middelen die haar ter beschikking staan. Elk clearinglid en elke moeder- of dochteronderneming van het clearinglid mag niet meer dan 25 procent van de door de ctp benodigde kredietlijnen verstrekken.”

Uitleg

Om de aansluiting te verzekeren met het lopende werk van CPSS-IOSCO, dient een verwijzing te worden opgenomen naar de dagelijkse berekening van de potentiële liquiditeitsbehoeften van de ctp, naast een verwijzing die verzekert dat de ctp adequate liquiditeit ter beschikking staat.

Wijziging 33

Artikel 41, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de extreme omstandigheden gespecificeerd zijn die de ctp moet kunnen weerstaan, zoals vermeld in lid 2.

[…]

De EAEM, in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de extreme omstandigheden gespecificeerd zijn die de ctp moet kunnen weerstaan, zoals vermeld in lid 2, en de criteria voor de in lid 3 bedoelde adequate liquiditeit.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

Als gevolg van wijzigingen 11 en 32 hiervoor, dient artikel 41, lid 5 van de ontwerpverordening te worden gewijzigd om te verzekeren dat regelgevende technische normen worden ontwikkeld, en dit dient te gebeuren in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB.

Wijziging 34

Artikel 42, lid 2 tot 4 van de ontwerpverordening

„2.   Als de door het in gebreke blijvende clearinglid gestelde margins niet volstaan om de verliezen van de ctp te dekken, gebruikt de ctp de bijdrage van dat in gebreke blijvende lid in het wanbetalingsfonds.

3.   Een ctp mag pas gebruik maken van de bijdragen in het wanbetalingsfonds en andere bijdragen van clearingleden die niet in gebreke zijn gebleven als zij de bijdragen van het in gebreke blijvende clearinglid en, voor zover relevant, het in artikel 41, lid 1, vermelde eigen vermogen van de ctp volledig heeft opgebruikt.

4.   Een ctp mag geen gebruik maken van de margins die zijn gesteld door clearingleden die niet in gebreke zijn gebleven om de verliezen te dekken die voortvloeien uit de wanbetaling van een ander clearinglid.”

„2.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de details van de in lid 1 vermelde trapsgewijze dekking van verliezen bij wanbetaling zijn gespecificeerd.

De in de eerste alinea bedoelde regelgevende technische normen worden vastgesteld overeenkomstig artikel [7 tot en met 7quinquies] van Verordening …/… [EAEM Verordening].

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.

3.   

4.   .”

Uitleg

Zoals hiervoor opgemerkt, dient de ontwerpverordening consistent te zijn met het lopende werk van CPSS-IOSCO. Hiertoe dient de ontwerpverordening zich toe te spitsen op beginselen van hoog niveau en de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van technische normen aan de EAEM toe te wijzen, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB.

Wijziging 35

Artikel 43, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin gespecificeerd is welk type zekerheid als zeer liquide kan worden beschouwd en waarin de in lid 1 bedoelde haircuts zijn bepaald.

[…]

De EAEM, in overleg met het ESCB en de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„3.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin gespecificeerd is welk type zekerheid als zeer liquide kan worden beschouwd en waarin de in lid 1 bedoelde haircuts zijn bepaald.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight worden al weerspiegeld in artikel 43, lid 3 van de ontwerpverordening betreffende de uitwerking van regelgevende technische normen die onderpandvereisten specificeren. Echter, aangezien het ESCB geen rechtspersoonlijkheid bezit, dient „ESCB” te worden vervangen door „leden van het ESCB”.

Wijziging 36

Artikel 44, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de in lid 1 vermelde zeer liquide financiële instrumenten en de in lid 4 vermelde concentratiebeperkingen zijn gespecificeerd.

[…]

De EAEM, in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„5.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de in lid 1 vermelde zeer liquide financiële instrumenten en de in lid 4 vermelde concentratiebeperkingen zijn gespecificeerd.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot regelgevende technische normen betreffende voor ctp’s geldend beleggingsbeleid.

Wijziging 37

Artikel 45, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   De ctp stelt de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis. De bevoegde autoriteit stelt de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op het in gebreke blijvende clearinglid onmiddellijk in kennis als de ctp van mening is dat het clearinglid zijn toekomstige verplichtingen niet zal kunnen nakomen en als de ctp voornemens is aan te kondigen dat het lid in gebreke is gebleven.”

„3.   De ctp stelt de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis. De bevoegde autoriteit stelt de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op het in gebreke blijvende clearinglid, samen met de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en betrokken valuta-uitgevende centrale banken, onmiddellijk in kennis als de ctp van mening is dat het clearinglid zijn toekomstige verplichtingen niet zal kunnen nakomen en als de ctp voornemens is aan te kondigen dat het lid in gebreke is gebleven.”

Uitleg

Met het oog op de wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken, dient de informatieverplichting betreffende in gebreke blijvende clearingleden van ctp’s, die de bevoegde autoriteit naar verwachting zal hebben jegens toezichthouders op grond van artikel 45, lid 3 van de ontwerpverordening, te worden uitgebreid tot leden van het ESCB die de bovengenoemde rollen vervullen.

Wijziging 38

Artikel 46, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het volgende wordt gespecificeerd:

[…]

De EAEM, in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„4.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin het volgende wordt gespecificeerd:

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, en in overleg met de EBA, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot regelgevende technische normen betreffende voor ctp’s geldende toetsingen van modellen, stresstests en backtests.

Wijziging 39

Artikel 50, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   Als een bevoegde autoriteit van oordeel is dat niet voldaan is aan de vereisten van lid 2, licht zij haar risico-overwegingen schriftelijk toe aan de andere bevoegde autoriteiten en de betrokken ctp's. Zij stelt ook de EAEM in kennis, die een advies uitbrengt over de effectieve validiteit van de risico-overwegingen waarop de weigering van de interoperabiliteitsregeling is gebaseerd. Het advies van de EAEM wordt ter beschikking gesteld van alle betrokken ctp's. Als de beoordeling van de EAEM verschilt van de beoordeling van de desbetreffende bevoegde autoriteit, herbekijkt deze autoriteit haar standpunt, rekening houdende met het advies van de EAEM.”

„3.   Als een bevoegde autoriteit van oordeel is dat niet voldaan is aan de vereisten van lid 2, licht zij haar risico-overwegingen schriftelijk toe aan de andere bevoegde autoriteiten en de betrokken ctp's. Zij stelt ook de EAEM in kennis, en de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de betrokken valuta-uitgevende centrale banken en zij worden uitgenodigd afzonderlijkeadviezen uit te brengen over de effectieve validiteit van de risico-overwegingen waarop de weigering van de interoperabiliteitsregeling is gebaseerd. Het advies van de EAEM en de adviezen van de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de betrokken valuta-uitgevende centrale banken worden ter beschikking gesteld van alle betrokken ctp's. Als de beoordeling in deze adviezen verschilt van de beoordeling van de desbetreffende bevoegde autoriteit, herbekijkt deze autoriteit zijn standpunt, rekening houdende met de adviezen van de EAEM en de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten en de betrokken valuta-uitgevende centrale banken.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot de goedkeuringsprocedure van de interoperabiliteitsregelingen voor ctp’s.

Wijziging 40

Artikel 50, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   Uiterlijk op 30 juni 2012 stelt de EAEM richtsnoeren of aanbevelingen op met het oog op de opstelling van samenhangende, efficiënte en effectieve beoordelingen van interoperabiliteitsregelingen, in overeenstemming met de procedure van artikel 8 van Verordening …/… [de EAEM-verordening].”

„4.   Uiterlijk op 30 juni 2012 stelt de EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, richtsnoeren of aanbevelingen op met het oog op de opstelling van samenhangende, efficiënte en effectieve beoordelingen van interoperabiliteitsregelingen, in overeenstemming met de procedure van artikel 8 van Verordening …/… [de EAEM-verordening]”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot het uitvaardigen van richtsnoeren of aanbevelingen met het oog op de opstelling van samenhangende, efficiënte en effectieve beoordelingen van interoperabiliteitsregelingen voor ctp’s.

Wijziging 41

Artikel 52, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de nadere regels zijn gespecificeerd voor de in lid 1 vermelde aanvraag voor registratie bij de EAEM.

[…]

De EAEM dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„3.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de nadere regels zijn gespecificeerd voor de in lid 1 vermelde aanvraag voor registratie bij de EAEM.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot de vaststelling van regelgevende technische normen waarin de nadere regels zijn gespecificeerd voor de aanvraag voor registratie als transactieregister bij de EAEM.

Wijziging 42

Artikel 52, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   Om de uniforme toepassing van lid 1 te garanderen, krijgt de Commissie de bevoegdheid om uitvoeringsnormen vast te stellen waarin het formaat van de aanvraag tot registratie bij de EAEM is bepaald.

[…]

De EAEM legt die ontwerpnormen uiterlijk op 30 juni 2012 voor aan de Commissie.”

„4.   Om de uniforme toepassing van lid 1 te garanderen, krijgt de Commissie de bevoegdheid om uitvoeringsnormen vast te stellen waarin het formaat van de aanvraag tot registratie bij de EAEM is bepaald.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, legt die ontwerpnormen uiterlijk op 30 juni 2012 voor aan de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot de vaststelling van uitvoeringsnormen waarin het formaat van de aanvraag tot registratie als transactieregister bij de EAEM is bepaald.

Wijziging 43

Artikel 60, lid 1 van de ontwerpverordening

„1.   In de volgende omstandigheden trekt de EAEM de registratie van een transactieregister in:

[…]”

„1.   In de volgende omstandigheden trekt de EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, de registratie van een transactieregister in:

[…]”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot de intrekking van de registratie van een transactieregister door de EAEM.

Wijziging 44

Artikel 63, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   De EAEM stelt samenwerkingsregelingen vast met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het juridische en toezichtkader overeenkomstig lid 3 gelijkwaardig is bevonden aan deze verordening. Dergelijke regelingen garanderen dat de autoriteiten van de Unie onmiddellijk en permanent toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. In die regelingen wordt ten minste het volgende gespecificeerd:

[…]”

„4.   De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, stelt samenwerkingsregelingen vast met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het juridische, oversight- en toezichtkader overeenkomstig lid 3 gelijkwaardig is bevonden aan deze verordening. Dergelijke regelingen garanderen dat de autoriteiten van de Unie onmiddellijk en permanent toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. In die regelingen wordt ten minste het volgende gespecificeerd:

[…]”

Uitleg

Het is belangrijk dat de leden van het ESCB worden betrokken bij het opzetten van samenwerkingsregelingen met de desbetreffende bevoegde autoriteiten van derde landen teneinde te verzekeren dat oversightkwesties met betrekking tot transactieregisters op een adequate manier worden bestreken en in dergelijke kwesties wordt samengewerkt.

Wijziging 45

Artikel 67, lid 2 van de ontwerpverordening

„2.   Een transactieregister stelt de nodige informatie ter beschikking van de volgende entiteiten:

a)

de EAEM;

b)

de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op ondernemingen die onder de rapporteringsplicht van artikel 6 vallen;

c)

de bevoegde autoriteit die toezicht houdt op ctp's die toegang hebben tot het transactieregister;

d)

de relevante centrale banken van de ESCB.”

„2.   Een transactieregister stelt de nodige informatie ter beschikking van de volgende entiteiten:

a)

de EAEM;

b)

de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op ondernemingen die onder de rapporteringsplicht van artikel 6 vallen;

c)

de bevoegde autoriteit die toezicht houdt op ctp's die toegang hebben tot het transactieregister;

d)

de bevoegde oversight uitoefenende autoriteiten;

e)

de valuta-uitgevende centrale banken van de meest relevante valuta’s van de geregistreerde financiële instrumenten;

f)

de leden van het ESCB voor de vervulling van hun statistische taak;

g)

het ESRB.

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB in hun rol als oversight uitoefenende autoriteiten en als valuta-uitgevende centrale banken, alsook in de uitoefening van hun statistische taak dienen tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot transparantie en beschikbaarheid van gegevens van transactieregisters. Bovendien, zoals naar voren gebracht in de bijdrage van het Eurosysteem van september 2009 aan de openbare consultatie van de Europese Commissie inzake „Mogelijke initiatieven om de veerkracht van otc-derivatenmarkten te vergroten” (beschikbaar op de website van de ECB op http://www.ecb.europea.eu), beschouwt de ECB transactieregisters als essentiële instrumenten ter verbetering van operationele procedures en transparantie in financiële markten, speciaal met betrekking tot otc-derivatenmarkten en, waar toepasselijk, de onderliggende instrumenten. Inzonderheid, voor zover transactieregisters een brede dekking van bepaalde producten verwezenlijken, kunnen zij regelgevende en toezichthoudende autoriteiten en deelnemers aan financiële markten een tijdig overzicht verschaffen van de opbouw en verdeling van uitzettingen op de desbetreffende markten. Op deze manier kunnen centrale dataregisters ook een rol spelen als de verschaffers van informatie, en voor zover mogelijk in vergelijkbare formaten en consistent met het statistisch kader van de Unie, die noodzakelijk is om de desbetreffende autoriteiten in staat te stellen een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in te stellen voor opkomende financiële risico’s. Om deze redenen stelt de ECB voor het ESRB toe te voegen aan de lijst van autoriteiten, instellingen en organen die voor de transactieregisters de noodzakelijke informatie ontvangen.

Wijziging 46

Artikel 67, lid 4 van de ontwerpverordening

„4.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de nadere regels voor de in leden 1 en 2 vermelde informatie zijn gespecificeerd.

[…]

De EAEM dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

„4.   De Commissie krijgt de bevoegdheid om regelgevende technische normen vast te stellen waarin de nadere regels voor de in leden 1 en 2 vermelde informatie zijn gespecificeerd.

[…]

De EAEM, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, dient uiterlijk op 30 juni 2012 voorstellen voor die regelgevende technische normen in bij de Commissie.”

Uitleg

De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van de leden van het ESCB op het gebied van oversight dienen ook tot uitdrukking te worden gebracht met betrekking tot de vaststelling van regelgevende technische normen waarin de nadere regels voor de door het transactieregister te publiceren gegevens worden gespecificeerd, alsook de informatie die beschikbaar moet worden gesteld aan de EAEM en aan andere relevante autoriteiten, zoals het ECSR, voor de uitoefening van hun taken.


(1)  Vetgedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst in te voegen. Doorgehaalde tekst geeft aan waar de ECB voorstelt tekst te schrappen.


Top