EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

Advies van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2010 inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 31 maart 2010

inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Op 8 maart 2010 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (1) (hierna de „ontwerpverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de nationale centrale banken (NCB’s) hun medewerking verlenen aan of bijdragen tot de samenstelling van statistieken krachtens Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (2). Bovendien verstrekken zij de ECB statistieken betreffende overheidsfinanciën ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 127, lid 5, van het Verdrag genoemde taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerking

De ECB steunt de ontwerpverordening als een belangrijke stap in de richting van kwaliteitsverbetering van de in Verordening (EG) nr. 479/2009 genoemde statistieken.

Specifieke opmerkingen

De ECB benadrukt dat het van groot belang is dat de lidstaten de Commissie (Eurostat) toegang verstrekken tot alle informatie die de Commissie nodig heeft om de kwaliteit van gegevens te beoordelen. Daarnaast is de ECB van mening dat het daartoe nuttig zou zijn de lijst waarvan de invoeging in artikel 8, lid 2, is voorgesteld, nader uit te werken om de duidelijkheid en zekerheid over het type gevraagde informatie te vergroten. Het dient duidelijk te zijn dat de lijst niet uitputtend is.

In dezelfde geest is de ECB van mening dat enkele voorbeelden in artikel 11, lid 3, zouden kunnen verduidelijken wanneer methodologische bezoeken vereist zijn. Frequente, omvangrijke herzieningen van gegevens, aanhoudende niet-verklaarde stromen-standenaanpassingen en onopgeloste methodologische problemen kunnen bezorgdheid wekken en dus aanleiding zijn tot een methodologisch bezoek. De ECB meent dat deze bezoeken een uitstekende manier zijn om de kwaliteit van gegevens te verbeteren. Vanzelfsprekend kunnen de bepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2009 over deze bezoeken en de andere bepalingen die ertoe strekken de gegevenskwaliteit te verbeteren, enkel doeltreffend zijn als zij volledig worden toegepast.

Daarnaast meent de ECB dat de definitie van „overheidstekort (-overschot)” in Verordening (EG) nr. 479/2009 moet worden afgestemd op internationale statistische normen. De ECB stelt derhalve voor ten behoeve van de buitensporigtekort procedure (BTP) het tekort (B.9) van de nationale rekeningen te gebruiken, zoals in de beginjaren van deze procedure. Daardoor zou het rapportageproces bovendien transparanter worden, aangezien de tekortcijfers, door betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling van het voor de BTP gebruikte tekort uit te sluiten, minder vatbaar worden voor manipulaties door middel van complexe financiële transacties.

Met het oog op een verhoogde gegevenskwaliteit zou de ECB graag zeker stellen dat de ramingen worden opgesteld op basis van de recentste beschikbare informatie, waar mogelijk met gebruikmaking van maand- en kwartaalresultaten. Idealiter zou de kwaliteit van deze ramingen ook onderzocht moeten worden.

Daarnaast meent de ECB dat de Commissie meer tijd zou moeten krijgen om de feitelijke gegevens te beoordelen en is zij er voorstander van de in artikel 14 genoemde termijn met een tot vier weken te verlengen. Om deze termijn te kunnen verlengen, moeten de lidstaten hun gegevens ook eerder indienen, om te voorkomen dat de administratieve procedures waarin deze gegevens worden benut (waaronder bijvoorbeeld de opstelling van convergentieverslagen) worden verstoord. Daarom stelt de ECB voor de indieningstermijnen in de toekomst naar voren te halen. De ECB heeft begrepen dat momenteel een wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (3) (d.w.z. het programma van het ESR 95 voor de overdracht van gegevens) in voorbereiding is. De indieningstermijnen van deze beide verordeningen dienen op elkaar te worden afgestemd om consistentieproblemen te voorkomen.

Tot slot is de ECB van mening dat het van belang is dat de nationale bureaus voor de statistiek toegang hebben tot de benodigde informatie om erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met artikel 1 van Verordening (EG) nr. 479/2009 en de onderliggende boekhoudregels van het ESR 95.

Indien de ECB wijzigingen van de ontwerpverordening aanbeveelt, worden daartoe specifiek onderbouwde formuleringsvoorstellen in de bijlage opgenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 31 maart 2010.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 definitief.

(2)  PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.

(3)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Artikel 8, lid 2 van Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 8

„2.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) zo spoedig mogelijk toegang tot alle informatie die wordt gevraagd met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van statistische informatie zoals gegevens uit de nationale rekeningen, lijsten, kennisgevingstabellen in het kader van een buitensporigtekortprocedure, aanvullende vragenlijsten en verduidelijkingen in verband met de kennisgevingen.

De opmaak van de vragenlijsten wordt vastgesteld door de Commissie (Eurostat), na raadpleging van het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek, hierna „CMFB” genoemd.”

Artikel 8

„2.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) zo spoedig mogelijk toegang tot alle statistische informatie en informatie over de begroting die wordt gevraagd met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens.

Statistische informatie en informatie over de begroting omvat in het bijzonder:

a)

gegevens van de nationale rekeningen;

b)

lijsten;

c)

kennisgevingstabellen in het kader van de buitensporigtekortprocedure;

d)

aanvullende vragenlijsten en verduidelijkingen in verband met de kennisgevingen in het kader van de buitensporigtekortprocedure;

e)

informatie van de algemene rekenkamer/het ministerie van Financiën/de relevante regionale autoriteit over de uitvoering van de nationale en regionale begroting;

f)

de rekeningen van niet uit de begroting gefinancierde organen/organisaties zonder winstoogmerk en soortgelijke organen die deel uitmaken van de sector overheid in de nationale rekeningen;

g)

de rekeningen van wettelijke socialezekerheidsinstellingen;

h)

enquêtes van lagere overheden.

De opmaak van de vragenlijsten wordt vastgesteld door de Commissie (Eurostat), na raadpleging van het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek („CMFB”).”

Uitleg

In de ontwerpverordening dient te worden aangegeven dat de gevraagde informatie zowel statistisch kan zijn als de begroting kan betreffen. Daarnaast dienen ten behoeve van een grotere duidelijkheid en transparantie voorbeelden van categorieën informatie te worden gegeven.

Wijziging 2

Artikel 11, lid 3 van Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 11

„3.   De methodologische bezoeken zijn bedoeld om toezicht te houden op de processen en om de rekeningen die tot staving van de ingediende feitelijke gegevens dienen, te controleren en om gedetailleerde conclusies te trekken over de kwaliteit van de ingediende gegevens, als omschreven in artikel 8, lid 1.

Methodologische bezoeken vinden alleen plaats in uitzonderlijke gevallen wanneer duidelijk ernstige risico’s of problemen in verband met de kwaliteit van de gegevens zijn vastgesteld.”

Artikel 11

„3.   De methodologische bezoeken zijn bedoeld om toezicht te houden op de processen en om de rekeningen die tot staving van de ingediende feitelijke gegevens dienen, te controleren en om gedetailleerde conclusies te trekken over de kwaliteit van de ingediende gegevens, als omschreven in artikel 8, lid 1.

Methodologische bezoeken vinden alleen plaats in uitzonderlijke gevallen wanneer duidelijk ernstige risico’s of problemen in verband met de kwaliteit van de gegevens zijn vastgesteld, bijvoorbeeld frequente, omvangrijke herzieningen van gegevens, aanhoudende niet-verklaarde stromen-standenaanpassingen of onopgeloste methodologische problemen.”

Uitleg

De ECB geeft in overweging een niet-limitatieve opsomming toe te voegen van de uitzonderlijke gevallen waarin een methodologisch bezoek vereist zou zijn.


Geldende tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen

Wijziging 3

Artikel 1, lid 3 van Verordening (EG) nr. 479/2009

„3.   „Overheidstekort (-overschot)”: het vorderingentekort (–) c.q. -overschot (+) (EDP B.9) van de sector „overheid” (S.13) zoals gedefinieerd in het ESR 95. De in het overheidstekort begrepen rente is de rente (2 EDP D.41) zoals gedefinieerd in het ESR 95.”

„3.   „Overheidstekort (-overschot)”: het vorderingentekort (–) c.q. -overschot (+) ( B.9) van de sector „overheid” (S.13) zoals gedefinieerd in het ESR 95. De in het overheidstekort begrepen rente is de rente ( D.41) zoals gedefinieerd in het ESR 95.”

Uitleg

Zoals in de specifieke opmerkingen is toegelicht, geeft de ECB in overweging de transparantie van het rapportageproces te vergroten door ten behoeve van de buitensporigtekortprocedure het tekort van de nationale rekeningen (B.9) te gebruiken.

Wijziging 4

Artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 479/2009

„1.   De cijfers betreffende het voorziene overheidstekort en de voorziene overheidsschuld zijn de cijfers die de lidstaten voor het lopende jaar hebben opgesteld. Het zijn de meest recente officiële prognoses, rekening houdend met de meest recente begrotingsbesluiten en economische ontwikkelingen en vooruitzichten. Zij moeten zo kort mogelijk voor de indieningstermijn worden opgesteld.”

„1.   De cijfers betreffende het voorziene overheidstekort en de voorziene overheidsschuld zijn de cijfers die de lidstaten voor het lopende jaar hebben opgesteld. Het zijn de meest recente officiële prognoses, rekening houdend met de meest recente begrotingsbesluiten en economische ontwikkelingen en vooruitzichten evenals met de maand- en kwartaalresultaten. Zij moeten zo kort mogelijk voor de indieningstermijn worden opgesteld.”

Uitleg

De ECB is van mening dat de kwaliteit van de ramingen hoger zou zijn als zij werden samengesteld op basis van de recentste beschikbare informatie.

Wijziging 5

Artikel 14, lid 1 van Verordening (EG) nr. 479/2009

„1.   De Commissie (Eurostat) verstrekt de gegevens over het feitelijke overheidstekort en de feitelijke overheidsschuld en de onderliggende overheidsrekeningen met het oog op de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten binnen drie weken na de in artikel 3, lid 1, genoemde indieningstermijnen of na een herziening, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1. De gegevens worden verstrekt door ze bekend te maken.”

„1.   De Commissie (Eurostat) verstrekt de gegevens over het feitelijke overheidstekort en de feitelijke overheidsschuld en de onderliggende overheidsrekeningen met het oog op de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten binnen vier weken na de in artikel 3, lid 1, genoemde indieningstermijnen of na een herziening, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1. De gegevens worden verstrekt door ze bekend te maken.”

Uitleg

Om de Commissie meer tijd te geven om de kwaliteit van de door de lidstaten ingediende feitelijke gegevens naar behoren te beoordelen, stelt de ECB voor de termijn enigszins te verlengen.

Wijziging 6

Artikel 16, lid 1 van Verordening (EG) nr. 479/2009

„1.   De lidstaten zien erop toe dat de bij de Commissie (Eurostat) ingediende gegevens in overeenstemming met de beginselen van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97 zijn. De nationale bureaus voor de statistiek hebben hierbij tot taak erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met artikel 1 van de onderhavige verordening en de onderliggende boekhoudregels van het ESR 95.”

„1.   De lidstaten zien erop toe dat de bij de Commissie (Eurostat) ingediende gegevens in overeenstemming met de beginselen van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 223/2009 zijn. De nationale bureaus voor de statistiek hebben hierbij tot taak erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met artikel 1 van de onderhavige verordening en de onderliggende boekhoudregels van het ESR 95. De lidstaten zien erop toe dat de nationale bureaus voor de statistiek toegang hebben tot alle relevante informatie die voor de uitvoering van deze taak noodzakelijk is.”

Uitleg

De nationale bureaus voor de statistiek dienen toegang te krijgen tot de informatie die nodig is om erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met artikel 1 van de verordening en de onderliggende boekhoudregels van het ESR 95. Dit punt is ook aan de orde gesteld in Advies CON/2010/17 van de ECB van 23 februari 2010 inzake de invoering van het Hellenistic Statistical System en een onafhankelijke statistische autoriteit  (2).


(1)  De vetgedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst toe te voegen. Doorhaling betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.

(2)  Gepubliceerd op de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu).


Top