EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Advies van de Europese Centrale Bank van 5 november 2009 inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 284/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 5 november 2009

inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 27 oktober 2009 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) verzoeken van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een Aanbeveling voor een Beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad (1) (hierna de „ontwerp-Vaticaanstadbeschikking”) en om een advies inzake een Aanbeveling voor een Beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (2) (hierna de „ontwerp-San Marino Beschikking”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 111, lid 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

De ECB verwelkomt de ontwerpbeschikkingen die tien jaar na de invoering van de euro, de wijziging beogen van de monetaire overeenkomsten met Vaticaanstad en San Marino, met name met het oog op gelijke omstandigheden betreffende de verplichtingen voor de landen die monetaire overeenkomsten hebben afgesloten met de Gemeenschap, waardoor follow-up mechanismen in het leven worden geroepen, die een gemeenschappelijke methode invoeren voor de berekening van plafonds voor de uitgifte van euromunten en die een beroep op een andere Munt dan de Italiaanse toestaat voor de productie van munten van Vaticaanstad en de Republiek van San Marino.

De ECB merkt op dat de ontwerpbeschikkingen (3) voorzien in door de Raad te sluiten communautaire overeenkomsten. Indien deze regel veranderd zou worden waardoor de Raad deze overeenkomsten niet langer zou sluiten, meent de ECB dat het Economisch en Financieel Comité en de ECB zouden mogen verzoeken de overeenkomsten bij de Raad in te dienen, zoals besloten was door de Raad bij de initiële opening van onderhandelingen voor de sluiting van communautaire overeenkomsten met Vaticaanstad en de Republiek van San Marino (4).

Indien de ECB een wijziging van de ontwerpbeschikkingen aanbeveelt, wordt daartoe een specifiek onderbouwd formuleringsvoorstel in de bijlage opgenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 november 2009.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 definitief.

(2)  COM(2009) 572 definitief.

(3)  Artikel 4.

(4)  Artikel 8 van de Beschikking van de Raad nr. 1999/97/EG van 31 december 1998 met betrekking tot het standpunt dat de Gemeenschap zal innemen ten aanzien van een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met de Republiek San Marino (PB L 30 van 4.2.1999, blz. 33); Artikel 8 van de Beschikking van de Raad nr. 1999/98/EG van 31 december 1998 met betrekking tot het standpunt dat de Gemeenschap zal innemen ten aanzien van een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met Vaticaanstad (PB L 30 van 4.2.1999, blz. 35).


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Artikel 2, onder b) van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking

„b)

Vaticaanstad verbindt zich ertoe door middel van directe omzettingen of eventuele gelijkwaardige instrumenten alle passende maatregelen te nemen voor de toepassing van alle relevante Gemeenschapswetgeving betreffende de voorkoming van witwassen van geld en de preventie van fraude en vervalsing van contante en girale betaalmiddelen.”

„b)

Vaticaanstad verbindt zich ertoe door middel van directe omzettingen of eventuele gelijkwaardige instrumenten alle passende maatregelen te nemen voor de toepassing van alle relevante Gemeenschapswetgeving betreffende de voorkoming van witwassen van geld en de preventie van fraude en vervalsing van contante en girale betaalmiddelen. Vaticaanstad verbindt zich er tevens toe alle relevante communautaire bancaire en financiële wetgeving vast te stellen indien en wanneer een bancaire sector in het leven wordt geroepen in Vaticaanstad.”

Uitleg:

Ten einde gelijke omstandigheden te waarborgen ware een wijziging van de Vaticaanstadovereenkomst raadzaam om rekening te houden met de toepasselijke juridische situatie mocht in de toekomst in Vaticaanstad een bancaire sector ontwikkeld worden.

Wijziging 2

Artikel 2, onder d) van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking

„d)

er wordt een gemengd comité ingesteld om de bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst gemaakte vorderingen te monitoren. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van Vaticaanstad, de Italiaanse Republiek, de Commissie en de Europese Centrale Bank. Het beschikt over de mogelijkheid jaarlijks het vaste deel te herzien om met de inflatie en de ontwikkeling van de verzamelaarsmarkt rekening te houden. Het neemt zijn besluiten met eenparigheid van stemmen. Het gemengd comité stelt zijn reglement van orde vast.”

„d)

er wordt een gemengd comité ingesteld om de bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst gemaakte vorderingen te monitoren. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van Vaticaanstad, de Italiaanse Republiek, de Commissie en de Europese Centrale Bank. Het beschikt over de mogelijkheid jaarlijks het vaste deel te herzien om met de inflatie en de ontwikkeling van de verzamelaarsmarkt rekening te houden. Het onderzoekt om de vijf jaar of het minimumaandeel van tegen nominale waarde in omloop te brengen munten volstaat en kan tot een verhoging ervan besluiten. Het neemt zijn besluiten met eenparigheid van stemmen. Het gemengd comité stelt zijn reglement van orde vast.”

Uitleg:

De ECB merkt op dat artikel 2, onder c) van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking gewag maakt van een minimumaandeel van de euromunten dat tegen nominale waarde in omloop zal worden gebracht, namelijk 51 %. De ECB is van mening dat regelmatig dient te worden nagegaan of dit minimumaandeel volstaat, en stelt een vereenvoudigde wijzigingsprocedure voor.

Wijziging 3

Artikel 2, onder e) van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking

„e)

De euromunten van Vaticaanstad worden geslagen door het Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vaticaanstad beschikt echter over de mogelijkheid een andere contractant aan te wijzen onder de EU-Munten die euromunten slaan, mits het gemengd comité daarmee instemt. Met het oog op de goedkeuring door de Europese Centrale Bank van de totale omvang van de uitgifte wordt de hoeveelheid munten die Vaticaanstad uitgeeft, opgeteld bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt die de munten ten behoeve van Vaticaanstad slaat.”

„e)

De euromunten van Vaticaanstad worden geslagen door het Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vaticaanstad beschikt echter over de mogelijkheid een andere contractant aan te wijzen onder de EU-Munten die euromunten slaan, mits het gemengd comité daarmee instemt. Met het oog op de goedkeuring door de Europese Centrale Bank van de totale omvang van de uitgifte wordt de hoeveelheid munten die Vaticaanstad uitgeeft, opgeteld bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt Italië, dat de munten ten behoeve van Vaticaanstad slaat.”

Uitleg:

De optelling van de hoeveelheid munten bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt zou een aantal praktische problemen veroorzaken aangaande de stabiliteit van de rapportageverplichtingen ten opzichte van de ECB betreffende munten die zijn uitgegeven onder bepaalde omstandigheden terwijl het land van herkomst van de Munt van tijd tot tijd kan wijzigen. Aangezien deze rapportage momenteel niet door de Munten wordt uitgevoerd, zou betere voorspelbaarheid kunnen worden gewaarborgd indien de door Vaticaanstad uitgegeven hoeveelheid munten wordt toegevoegd aan de door Italië uitgegeven hoeveelheid munten, waardoor de Italiaanse en de Vaticaanse autoriteiten betreffende de rapportage aan de ECB van de hoeveelheid uitgegeven munten zouden samenwerken.

Wijziging 4

Artikel 3 van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking

„De onderhandelingen met Vaticaanstad worden namens de Gemeenschap gevoerd door de Italiaanse Republiek en de Commissie. De Europese Centrale Bank wordt volledig betrokken bij de onderhandelingen die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen. De Italiaanse Republiek en de Commissie leggen de ontwerpovereenkomst ter advies voor aan het Economisch en Financieel Comité.”

„De onderhandelingen met Vaticaanstad worden namens de Gemeenschap gevoerd door de Italiaanse Republiek en de Commissie. De Europese Centrale Bank wordt volledig betrokken bij de onderhandelingen en haar instemming is vereist aangaande aangelegenheden die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen. De Italiaanse Republiek en de Commissie leggen de ontwerpovereenkomst ter advies voor aan het Economisch en Financieel Comité.”

Uitleg:

Gezien de monetaire aard van de Overeenkomst met Vaticaanstad, is de ECB van mening dat, naast de raadpleging uit hoofde van artikel 111, lid 3 van het Verdrag, het voor de ECB aangewezen en wenselijk is in de onderhandelingen zelf te worden betrokken, alsook in het proces dat leidt tot de sluiting van de overeenkomsten. Aangaande aangelegenheden die binnen de bevoegheidssfeer van de ECB vallen, dient instemming van de ECB te worden verkregen.

Wijziging 5

Finale bepaling van de ontwerp-Vaticaanstadbeschikking

„Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek en de Commissie.”

„Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek, en de Commissie en de ECB.”

Uitleg:

Aangezien de ontwerpbeschikking voorziet in een rol voor de ECB in de onderhandelingen en in het proces dat leidt tot de sluiting van de overeenkomsten, dient de ECB ook te worden opgenomen in de lijst van geadresseerden van de beschikking.

Wijziging 6

Artikel 2, onder e) van de ontwerp-San Marino Beschikking

„e)

De euromunten van de Republiek van San Marino worden geslagen door het Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. De Republiek van San Marino beschikt echter over de mogelijkheid een andere contractant aan te wijzen onder de EU-Munten die euromunten slaan, mits het gemengd comité daarmee instemt. Met het oog op de goedkeuring door de Europese Centrale Bank van de totale omvang van de uitgifte wordt de hoeveelheid munten die de Republiek van San Marino uitgeeft, opgeteld bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt die de munten ten behoeve van de Republiek van San Marino slaat.”

„e)

De euromunten van de Republiek van San Marino worden geslagen door het Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. De Republiek van San Marino beschikt echter over de mogelijkheid een andere contractant aan te wijzen onder de EU-Munten die euromunten slaan, mits het gemengd comité daarmee instemt. Met het oog op de goedkeuring door de Europese Centrale Bank van de totale omvang van de uitgifte wordt de hoeveelheid munten die de Republiek van San Marino uitgeeft, opgeteld bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt Italië dat de munten ten behoeve van de Republiek van San Marino slaat.”

Uitleg:

De optelling van de hoeveelheid munten bij de hoeveelheid munten die wordt uitgegeven door het land van herkomst van de Munt zou een aantal praktische problemen veroorzaken aangaande de stabiliteit van de rapportageverplichtingen ten opzichte van de ECB betreffende munten die zijn uitgegeven onder bepaalde omstandigheden terwijl het land van herkomst van de Munt van tijd tot tijd kan wijzigen. Aangezien deze rapportage momenteel niet door de Munten wordt uitgevoerd, zou betere voorspelbaarheid kunnen worden gewaarborgd indien de door de Republiek van San Marino uitgegeven hoeveelheid munten wordt toegevoegd aan de door Italië uitgegeven hoeveelheid munten, waardoor de Italiaanse en San Marinese autoriteiten zouden samenwerken betreffende de rapportage van de hoeveelheid uitgegeven munten aan de ECB.

Wijziging 7

Artikel 3 van de ontwerp-San Marino Beschikking

„De onderhandelingen met de Republiek van San Marino worden namens de Gemeenschap gevoerd door de Italiaanse Republiek en de Commissie. De Europese Centrale Bank wordt volledig betrokken bij de onderhandelingen die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen. De Italiaanse Republiek en de Commissie leggen de ontwerpovereenkomst ter advies voor aan het Economisch en Financieel Comité.”

„De onderhandelingen met de Republiek van San Marino worden namens de Gemeenschap gevoerd door de Italiaanse Republiek en de Commissie. De Europese Centrale Bank wordt volledig betrokken bij de onderhandelingen en haar instemming is vereist aangaande aangelegenheden die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen. De Italiaanse Republiek en de Commissie leggen de ontwerpovereenkomst ter advies voor aan het Economisch en Financieel Comité.”

Uitleg:

Gezien de monetaire aard van de Overeenkomst met de Republiek van San Marino, is de ECB van mening dat, naast de raadpleging uit hoofde van artikel 111, lid 3 van het Verdrag, het voor de ECB aangewezen en wenselijk is in de onderhandelingen zelf te worden betrokken, alsook in het proces dat leidt tot de sluiting van de overeenkomsten. Aangaande aangelegenheden die binnen de bevoegheidssfeer van de ECB vallen, dient instemming van de ECB te worden verkregen.

Wijziging 8

Finale bepaling van de ontwerp-San Marino Beschikking

„Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek en de Commissie.”

„Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek, en de Commissie en de ECB.”

Uitleg:

Aangezien de ontwerpbeschikking voorziet in een rol voor de ECB in de onderhandelingen en in het proces dat leidt tot de sluiting van de overeenkomsten, dient de ECB ook te worden opgenomen in de lijst van geadresseerden van de beschikking.


(1)  De vetgedrukte tekst toont waar de ECB voorstelt om een nieuwe tekst toe te voegen. Doorhaling betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.


Top