EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Advies van de Europese Centrale Bank van 23 februari 2009 inzake een Ontwerpverordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat minimumnormen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP's) betreft (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 februari 2009

inzake een Ontwerpverordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat minimumnormen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP's) betreft

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 5 januari 2009 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om een advies inzake een Ontwerpverordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat minimumnormen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP's) betreft (hierna de „ontwerpverordening” te noemen).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies aangenomen.

1.   Algemene opmerkingen

In zijn algemeenheid verwelkomt de ECB de Ontwerpverordening voor meer vergelijkbaarheid van het GICP. De geharmoniseerde behandeling van seizoensgebonden posten is van oudsher bij de ontwikkeling van het GICP aan de orde geweest. Momenteel leiden de aanzienlijke behandelingsverschillen van seizoensgebonden posten tussen de lidstaten tot onvoldoende vergelijkbare GICP's. Daardoor ontstaan voor de euroindices van bepaalde productgroepen interpretatieproblemen en mogelijkerwijze zelfs een vertekende algemene GICP.

2.   Specifieke opmerkingen

2.1.

Desalniettemin staat de Ontwerpverordening nog steeds twee verschillende behandelingsmethodes voor seizoensgebonden producten toe, met behulp van hetzij indexcijfers met vaste jaarlijkse gewichten of indexcijfers met klassespecifieke seizoensgewichten. Terwijl de Ontwerpverordening de toepassing van deze twee indexcijfers enigszins beperkt om de onvergelijkbaarheid van de resultaten van landen te beperken, blijkt uit simulaties dat de twee methoden eventueel tot sterk uiteenlopende resultaten leiden. Derhalve zou de ECB een striktere norm verwelkomen, die slechts een van de twee methoden toestaat, ter verbetering van de vergelijkbaarheid van de behandeling van seizoensgebonden posten. Waarschijnlijk heeft een keuze tussen de twee methoden evenwel geen significante impact op het algemene GICP en indien het schrappen van een van de methodes in de verordening de vaststelling van de Verordening aanzienlijk zou vertragen, zou de ECB bij toekomstige herzieningen van de Verordening verwelkomen indien slechts één methode voor de behandeling van seizoensgebonden producten wordt toegestaan.

2.2.

De impact op de door de Ontwerpverordening bestreken subindexcijfers kan aanzienlijk zijn voor die lidstaten wier praktijken aanzienlijk afwijken van de in artikel 4 van de Ontwerpverordening vastgelegde minimumnormen. Daardoor ontstaat een statistische breuk in de indexcijfers mogelijkerwijze leidend tot vertekende van-jaar-tot-jaar veranderingen van het algemene GICP. De ECB erkent dat de volledige herziening van eerder gepubliceerde GICP's voor lidstaten misschien niet haalbaar is. De ECB hecht evenwel bijzonder belang aan de vergelijkbaarheid en de consistentie van de GICP-cijfers in het jaar volgende op de tenuitvoerlegging van de Ontwerpverordening. De ECB zou derhalve verwelkomen dat de lidstaten hun nationale GICP's voor ten minste een jaar voorafgaande aan de tenuitvoerlegging van de Ontwerpverordening herzien.

2.3.

Aangezien de ECB krachtens het Verdrag geconsulteerd dient te worden over de Ontwerpverordening, zou de Ontwerpverordening in overeenstemming met artikel 253 van het Verdrag daarvan gewag dienen te maken.

2.4.

Aangezien het Europees Stelsel van centrale banken het GICP niet alleen gebruikt voor het in artikel 121 van het Verdrag genoemde doel, maar tevens voor besluitvormende taken op monetair gebied krachtens artikel 105, lid 2 van het Verdrag, beveelt de ECB aan in de Ontwerpverordening een overweging op te nemen.

3.   Formuleringsvoorstellen

3.1.

Voor zover het bovenvermelde advies tot wijzigingen in de Ontwerpverordening zou leiden, zijn formuleringsvoorstellen bijgevoegd in de bijlage.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 februari 2009.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


BIJLAGE

FORMULERINGSVOORSTELLEN

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

(voorgesteld nieuw citaat)

„Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

„Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, en met name op artikel 4, derde alinea, en artikel 5, lid 3,”

Gelet op Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, en met name op artikel 4, derde alinea, en artikel 5, lid 3,

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank,”

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 2.3 van het advies

Wijziging 2

(voorgestelde nieuwe overweging)

 

(5)

Het GICP is een belangrijke door het Europees Stelsel van centrale banken gebruikte indicator voor haar analyses inzake monetaire besluitvorming krachtens artikel 105, lid 2, van het Verdrag.”

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 2.4 van het advies


(1)  De vet gedrukte tekst toont waar de ECB voorstelt om een nieuwe tekst toe te voegen.


Top