EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Advies van de Europese Centrale Bank van 3 maart 2008 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 70/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 3 maart 2008

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 7 februari 2008 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1) (hierna de „ontwerpverordening” genoemd).

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

1.

De ECB verwelkomt de ontwerpverordening voor een betere kwaliteit, vergelijkbaarheid en tijdigheid van Europese handelsstatistieken en een betere koppeling tussen deze statistieken en de bedrijfsstatistieken. In de lidstaten worden externe handelsstatistieken ook gebruikt als een bron voor het samenstellen van statistieken betreffende de betalingsbalans en nationale rekeningen, alsook voor nationale bijdragen aan de betalingsbalans en de rekeningen van het eurogebied waarvoor de ECB verantwoordelijk is.

2.

De ECB merkt op dat de lidstaten krachtens de ontwerpverordening slechts de volgende gegevens dienen samen te stellen en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen dienen te verstrekken, indien deze beschikbaar zijn op een bij de Douane ingediende douaneaangifte: i) de lidstaat van uiteindelijke bestemming, voor invoer; ii) de lidstaat van werkelijke verzending, voor uitvoer; en iii) de aard van de transactie (2). Evenzo is een lidstaat slechts gehouden gegevens inzake uitvoer naar en invoer uit een andere lidstaat te verstrekken, indien de douaneautoriteiten in beide lidstaten een mechanisme voor onderlinge elektronische uitwisseling van de desbetreffende gegevens hebben vastgesteld (3). De ECB merkt op dat de voornoemde gegevens van belang zijn om de hoge kwaliteit van de in paragraaf 1 genoemde statistieken van het eurogebied te waarborgen en beveelt aan dat onverwijld de passende wijzigingen in het communautaire douanewetboek (4) en in het mechanisme voor uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten in de gehele EU worden aangebracht, teneinde te vermijden dat de gegevenskwaliteit verslechtert.

3.

Zoals in een eerder advies (5) tot uitdrukking gebracht, deelt de ECB de door het Europees Parlement tot uitdrukking gebrachte interesse in het volgen van de internationale rol van de euro. Binnen deze context verwelkomt de ECB met name artikel 6, lid 3 van de ontwerpverordening die de opstelling vereist van handelsstatistieken uitgesplitst naar factuurvaluta van goederenuitvoer naar en goedereninvoer uit landen van buiten de EU. De ECB volgt het gebruik van de euro buiten het eurogebied en publiceert een jaarlijkse beoordeling van de internationale rol van de euro, met een specifiek hoofdstuk inzake het gebruik van de euro in de internationale handel. De internationale rol van de euro heeft een sterke regionale dimensie en is het meest uitgesproken in de EU. Gegevens inzake de uitsplitsing naar valuta van de buitenlandse handel zijn eveneens een belangrijke bron in de macro-economische projecties van de ECB die worden gebruikt voor de analyse van prijsstabiliteit, aangezien zij informatie bevatten over de mate waarin de wisselkoersfluctuaties prijsontwikkelingen van invoer en in het binnenland geproduceerde goederen beïnvloeden.

4.

De ECB verwelkomt de door de ontwerpverordening teweeg te brengen voorgenomen vermindering van de statistische rapportagelast voor economische subjecten en het verbeterde gebruik van de administratieve gegevens.

5.

De ECB begrijpt dat de ontwerpverordening wijzigingen kunnen betekenen voor Intrastatrapportage, zoals vastgelegd door Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (6), en beveelt aan dat deze wijzigingen onverwijld worden overwogen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 maart 2008.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 definitief.

(2)  Zie artikel 6, lid 5 van de ontwerpverordening.

(3)  Zie artikel 7, lid 3 van de ontwerpverordening.

(4)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(5)  ECB Advies CON/2003/26 van 1 december 2003 op verzoek van de Raad van de Europese Unie omtrent een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (COM(2003) 507 definitief) (PB C 296 van 6.12.2003, blz. 5).

(6)  PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.


Top