EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Advies van de Europese Centrale Bank van 14 november 2007 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 291/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 14 november 2007

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 8 november 2007 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek (1) (hierna „het voorstel” te noemen).

De bevoegdheid van ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de ECB heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Algemene opmerkingen

1.1.

De ECB verwelkomt het voorstel, aangezien de ECB het bestaan erkent van twee parallelle en aanvullende stelsels voor het produceren van Europese statistieken en tegelijkertijd erkent de ECB de onafhankelijkheid van het ESCB bij het uitoefenen van diens statistische taken (overwegingen 7 en 8). De ECB verwelkomt eveneens de verwijzing in overweging 9 naar de belangrijke adviserende rol van het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (CMFB).

1.2.

Tot haar tevredenheid stelt de ECB vast dat het voorstel de noodzaak erkent van nauwe samenwerking tussen het ESS en het ESCB inzake de ontwikkeling, productie en verspreiding van door beide stelsels geproduceerde Europese statistieken (artikel 8). Te dien aanzien merkt de ECB op dat het vereiste van een nauwe samenwerking tussen het ESS en het ESCB, zoals vermeld in overweging 6 van het voorstel, de samenwerking betreft binnen het ingevolge het Verdrag op het ESCB toepasselijke primaire rechtskader. Met name artikel 5 van de ESCB-statuten bepaalt dat teneinde de taken van het ESCB te kunnen vervullen, de ECB, bijgestaan door de nationale centrale banken, de benodigde statistische gegevens verzamelt, hetzij bij de bevoegde nationale autoriteiten, hetzij rechtstreeks bij de economische subjecten, en dat zij hiertoe samenwerkt met de instellingen of organen van de Gemeenschap en met de bevoegde instanties van de lidstaten.

1.3.

Voorts, verwelkomt de ECB dat artikel 20, lid 3 van het voorstel de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen het ESS en het ESCB, uitsluitend voor statistische doeleinden, behandelt. Het is wijd en zijd geaccepteerd dat een versterkte uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen het ESS en het ESCB in toenemende mate vereist is om de kwaliteit en consistentie van Europese statistieken te verzekeren, met tot een minimum beperkte de responslast. Dat is mogelijk door dezelfde gegevens slechts eenmaal te verlangen, en deze gegevens tussen de statistische instanties, die deze nodig hebben, te delen, onder strikte naleving van de vertrouwelijksheidsbepalingen. De ECB is evenwel van mening dat, in tegenstelling tot de tekst van artikel 20, lid 3, de vaststelling van nadere sectorale rechtshandelingen, die de uitwisseling van vertrouwelijke statistische gegevens expliciet dienen toe te staan, geen voorwaarde dient te zijn voor een dergelijke uitwisseling. Teneinde een efficiënte en effectieve uitwisseling van de vereiste statistische gegevens te verzekeren, dient het rechtskader te bepalen dat een dergelijke doorgifte plaats kan vinden, mits noodzakelijk voor de efficiënte ontwikkeling, productie of verspreiding van Europese statistieken, zulks in navolging van artikel 20, lid 1 van het voorstel dat de uitwisseling van vertrouwelijke statistische gegevens binnen het ESS regelt.

1.4.

De ECB benadrukt dat het van belang is volledige juridische toegang te verkrijgen tot alle vereiste gegevens om de responslast te verminderen. Artikel 23 (toegang tot administratieve bestanden) van het voorstel verwijst daar eveneens naar. De ECB stelt evenwel voor dat het rechtskader praktische regelingen en „modaliteiten” voor effectieve toegang dient vast te stellen, en niet de „limieten en voorwaarden”, aangezien dat een ongegronde beperking van de toegang impliceert.

1.5.

Artikel 253 van het Verdrag bepaalt dat door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk aangenomen verordeningen dienen te verwijzen naar adviezen die krachtens het Verdrag moesten worden aangevraagd. De ECB stelt derhalve voor dat de overwegingen van de ontwerpverordening gewag maken van dit ECB-Advies.

2.   Formuleringsvoorstellen

Voorzover het ECB-Advies tot wijzigingen in het de ontwerpverordening zou leiden, zijn formuleringsvoorstellen bijgevoegd in de bijlage.

Gedaan te Frankfurt am Main, 14 november 2007.

De vicevoorzitter van de ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


BIJLAGE

FORMULERINGSVOORSTELLEN

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen  (1)

Wijziging 1

Artikel 20 — Doorgifte van vertrouwelijke gegevens

Artikel 20 — Doorgifte van vertrouwelijke gegevens

1.

Vertrouwelijke gegevens mogen tussen de nationale instanties onderling en tussen de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) worden doorgegeven, mits dat voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken noodzakelijk is. Voor verdere doorgiften moet nadrukkelijk toestemming worden verleend door de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld. Voor verdere doorgiften moet nadrukkelijk toestemming worden verleend door de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld.

1.

Vertrouwelijke gegevens mogen tussen de nationale instanties onderling en tussen de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) worden doorgegeven, mits dat voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken noodzakelijk is. Voor verdere doorgiften moet nadrukkelijk toestemming worden verleend door de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld.

2.

Er mag geen beroep worden gedaan op nationale regels betreffende de statistische geheimhouding om de doorgifte van vertrouwelijke gegevens te voorkomen wanneer communautaire wetgeving in de doorgifte van die gegevens voorziet.

3. 2.

De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens voor statistische doeleinden tussen het Doorgifte vanuit een ESS statistische instantie en het naar een centrale bank van het ESCB van vertrouwelijke gegevens is toegestaan mits dat noodzakelijk is voor de efficiënte wanneer dat nodig wordt geacht voor de ontwikkeling, productie en of verspreiding van Europese of ESCB-statistieken zoals vastgelegd in artikel 285 van het Verdrag en artikel 5 van de statuten van het ESCB en de ECB en indien de communautaire wetgeving uitdrukkelijk daarin voorziet.

3.

De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens voor statistische doeleinden tussen het ESS en het ESCB is toegestaan wanneer dat nodig wordt geacht voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese of ESCB-statistieken en indien de communautaire wetgeving uitdrukkelijk daarin voorziet.

2. 3.

Er mag geen beroep worden gedaan op nationale regels betreffende de statistische geheimhouding om de doorgifte van vertrouwelijke gegevens ingevolge lid 1 en 2, te voorkomen wanneer communautaire wetgeving in de doorgifte van die gegevens voorziet.

4.

De in deze verordening vastgelegde beschermingsmaatregelen zijn van toepassing op alle vertrouwelijke gegevens die binnen het ESS en tussen het ESS en het ESCB worden doorgegeven.

4.

Indien vertrouwelijke gegevens door een centrale bank van het ESCB worden doorgegeven aan een statistische instantie van het ESS, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank  (2)orden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor de ontwikkeling, productie of verspreiding van Europese statistieken, zoals bepaald in artikel 285 van het Verdrag en artikel 5 van de statuten van het ESCB en de ECB.

5.

Zonder afbreuk te doen aan lid 2, moet voor verdere doorgiften van vertrouwelijke gegevens buiten het ESS nadrukkelijk toestemming worden verleend door de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld.

4. 6.

De in deze verordening vastgelegde beschermingsmaatregelen zijn van toepassing op alle vertrouwelijke gegevens die binnen het ESS en tussen de statistische instanties van het ESS en de centrale banken van het ESCB worden doorgegeven.

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.3 van het advies

Wijziging 2

Artikel 23 — Toegang tot administratieve bestanden

Om de responslast zo gering mogelijk te houden, hebben de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) toegang tot administratieve gegevensbronnen op de verschillende gebieden van hun eigen openbaar bestuur, voor zover de desbetreffende gegevens noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

De praktische regelingen en de beperkingen en voorwaarden voor toegang worden, waar nodig, vastgesteld door de lidstaten en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden.

Artikel 23 — Toegang tot administratieve bestanden

Om de responslast zo gering mogelijk te houden, hebben de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) toegang tot administratieve gegevensbronnen op de verschillende gebieden van hun eigen openbaar bestuur, voor zover de desbetreffende gegevens noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

De praktische regelingen en de beperkingen en voorwaarden modaliteiten voor toegang worden, waar nodig, vastgesteld door de lidstaten en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden.

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.4 van het advies

Wijziging 3

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.5 van het advies


(1)  Vetgedrukte tekst betreft door de ECB voorgestelde toe te voegen tekst. In het corpus van de tekst doorgehaalde tekst stelt de ECB voor te schrappen.

(2)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.


Top