EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Advies van de Europese Centrale Bank van 13 april 2007 — Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 april 2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 12 april 2007 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (1) (hierna het „Voorstel ”te noemen).

De bevoegdheid van ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de ECB heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Algemene opmerkingen

1.1.

Het Voorstel beoogt een rechtsgrondslag vast te stellen voor de verzameling, toezending en beoordeling van kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (2). De vacaturegegevens die zijn opgenomen in de lijst van „Voornaamste Europese Economische Indicatoren ”(„VEEI's”) (3), zijn benodigd voor het volgen van korte-termijn veranderingen in vacatures per economische activiteit.

1.2.

De ECB verwelkomt het Voorstel. Door het verschaffen van vergelijkbare vacaturegegevens hebben de voor de analyse en beoordeling van risico's voor prijsstabiliteit in het eurogebied, hetgeen relevant is voor het monetaire beleid van het Eurosysteem, beschikbare gegevens een grotere reikwijdte. Evenzo zijn vacaturegegevens een voorlopende indicator voor bepaalde arbeidsmarktvariabelen, met name werkgelegenheid en werkeloosheid. De thans beschikbare geaggregeerde gegevens voor het eurogebied, die zijn gebaseerd op gegevens die door nationale instellingen voor statistiek vrijwillig aan de Europese Commissie (Eurostat) worden doorgegeven, weerspiegelen de aanzienlijke verschillen in de definities van de nationale reeksen die gebruikt worden voor de berekening van de reeksen voor het eurogebied.

1.3.

Behoudens de technische opmerkingen in paragraaf 2 van dit Advies, is de ECB van mening dat het Voorstel reeds een evenwichtig compromis vormt tussen gebruikersvereisten en noodzaak van statistische vereenvoudiging die zorgvuldig werd overwogen om de rapportagelast te beperken. De ECB steunt de implementatie van het Voorstel ten zeerste en nodigt de Commissie en de lidstaten ertoe uit de tijdige goedkeuring van de vereiste uitvoeringsverordening van de Commissie met voorrang te behandelen.

2.   Technische opmerkingen

2.1.

De ECB benadrukt dat de voorgestelde uitsplitsing op sectieniveau voor alle economische activiteiten in de Gemeenschap gedefinieerd in het gemeenschappelijke classificatiesysteem (NACE), waaronder de dienstensector, een belangrijk element van het Voorstel is, gezien de toenemende rol van diensten als een percentage van de totale economie. Bovendien is de voorgestelde uitsplitsing van belang voor de verklaring van veranderingen in het totaal aantal vacatures. De succesvolle samenstelling van de voorgestelde haalbaarheidsstudies en de daaruit, alsook uit de haalbaarheidsstudies inzake de dekking van eenheden met minder dan 10 werknemers voortvloeiende verschaffing van gegevens, worden als belangrijke stappen beschouwd ter verdere verbetering van de gegevenskwaliteit.

2.2.

Aangezien het analytisch van belang is om de ontwikkeling van de vacatures in de tijd te kunnen beoordelen, is het cruciaal te beschikken over een passende reeks historische gegevens. De ECB erkent evenwel dat het vereiste een volledige reeks historische gegevens te moeten verschaffen een last voor de rapportageplichtigen vormt, en accepteert derhalve het beperkte toezendingsvereiste zoals bepaald in artikel 6 van het Voorstel, tegelijkertijd haalbare schattingen over een langere periode aanmoedigend.

2.3.

Inzake de voor betrouwbare aggregaten van het eurogebied noodzakelijke verbeterde gegevenskwaliteit, is een hoge mate van vergelijkbaarheid van voor de berekening van aggregaten van het eurogebied gebruikte nationale bijdragen kernaspect van de globale kwaliteitsbeoordeling. Derhalve ware het nuttig indien de krachtens de implementatieprocedures van artikel 7 van het Voorstel vast te leggen kwaliteitscriteria een periodieke beoordeling zouden omvatten van de impact van niet-vergelijkbare aspecten van de nationale bijdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 april 2007.

De Vice-President van de ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 definitief.

(2)  De behoeftes van de ECB inzake de verzameling van kwartaalgegevens van vacatures met een tijdigheid van 45 dagen na het einde van het referentiekwartaal werden uiteengezet in augustus 2000 in 'Statistische vereisten van de Europese Centrale Bank op het gebied van algemene economische statistieken (Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics) en herhaald in december 2004 in „Herziening van de vereisten op het gebied van algemene economische statistieken ”(Review of the requirements in the field of general economic statistics).

(3)  De VEEI's zijn een resultante van het het Actieplan betreffende de statistische vereisten van de Economische en Monetaire Unie (EMU) (hierna het „EMU-Actieplan ”te noemen), dat de Europese Commissie (Eurostat) in nauwe samenwerking met de ECB op verzoek van de Eocofin-Raad heeft opgesteld. Het EMU-Actieplan was een antwoord op het rapport van het Monetaire Comité inzake de informatiebehoefte in de EMU, goedgekeurd door de Ecofin Raad op 18 januari 1999. De Ecofin Raad ontving het meest recente statusrapport ter zake in november 2006.


Top