EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0725(01)

Uitnodiging opmerkingen te maken over een ontwerp-verordening van de Commissie

OJ C 172, 25.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/6


Uitnodiging opmerkingen te maken over een ontwerp-verordening van de Commissie

(2006/C 172/04)

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen maken door deze binnen één maand vanaf de datum van de bekendmaking van deze ontwerp-verordening te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Raadpleging (HT 364)

Griffie Staatssteun

B-1049 Brussel

Fax: (32-2) 296 12 42

e-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ontwerp-Verordening (EG) nr. .../.. van de Commissie

van […]

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 wat de geldigheidsduur betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (1),

en met name op artikel 1, lid 1, onder a), punten i), ii), iv), en onder b),

Na bekendmaking van de ontwerp-verordening (2),

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun (3), Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (4) en Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (5) verstrijken op 31 december 2006. In haar Actieplan staatssteun (6) heeft de Commissie voorgesteld deze verordeningen te bundelen in één groepsvrijstellingsverordening en daar ook eventueel andere gebieden zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 994/98 in te integreren.

(2)

De inhoud van de toekomstige groepsvrijstellingsverordening hangt in het bijzonder af van de resultaten van de openbare raadplegingen die werden opgezet in het kader van het Actieplan staatssteun en het raadplegingsdocument van de Commissie inzake staatssteun voor innovatie (7). Besprekingen met de vertegenwoordigers van de lidstaten zijn eveneens noodzakelijk om de steuncategorieën vast te stellen die als verenigbaar met het Verdrag kunnen worden beschouwd. Teneinde de lopende raadplegingen voort te zetten en de resultaten daarvan te kunnen analyseren, dient de geldigheid van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 te worden verlengd tot eind 2007.

(3)

Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 68/2001 en (EG) nr. 70/2001 dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening opgenomen bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het Adviescomité inzake overheidssteun,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 8, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 68/2001 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 31 december 2007”.

Artikel 2

Artikel 10, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 70/2001 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 31 december 2007”.

Artikel 3

Artikel 11, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 2204/2002 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 31 december 2007”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, …

Voor de Commissie

Lid van de Commissie


(1)  PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.

(2)  PB C …

(3)  PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3.

(4)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 (PB L 63 van 28.2.2004, blz. 22).

(5)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 (PB L 63 van 28.2.2004, blz. 20).

(6)  COM/2005/0107 definitief.

(7)  COM/2005/0436 definitief.


Top