EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0482

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Speciale Administratieve Regio Hongkong: Jaarverslag 2005 {SEC(2006) 1098}

/* COM/2006/0482 def. */

52006DC0482
[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 07.09.2006

COM (2006) 482 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

Speciale Administratieve Regio Hongkong: Jaarverslag 2005 {SEC(2006) 1098}

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

Speciale Administratieve Regio Hongkong: Jaarverslag 2005

2005 was een belangrijk jaar voor Hongkong:

- Hongkong behield een hoge graad van autonomie krachtens de basiswet en het beginsel “één land, twee systemen”. De twee belangrijkste politieke en constitutionele ontwikkelingen van 2005 gaven echter aanleiding tot enige bezorgdheid;

- De economie van Hongkong vertoonde een sterke groei, en voor het eerst sinds 1997 was de begroting in evenwicht;

- 2005 kende ook een versterking en verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Hongkong en de EU. Voorzitter Barroso bracht in juli een bezoek aan Hongkong.

Politieke en constitutionele ontwikkelingen

Op 10 maart 2005 nam C.H. Tung ontslag als regeringsleider (“Chief Executive”) van Hongkong. Hij werd vervangen door de voormalige eerste secretaris (“Chief Secretary”), Donald Tsang. De heer Tung heeft als eerste regeringsleider van Hongkong een belangrijke rol vervuld. De Europese Commissie heeft met hem en zijn bestuur goed kunnen samenwerken en is daarvoor dankbaar. De heer Tsang werd op 21 juni tot tweede regeringsleider van Hongkong verkozen. De Commissie feliciteert de heer Tsang met zijn verkiezing en kijkt ernaar uit met hem verder te streven naar een versterkte samenwerking tussen de EU en Hongkong.

Er is in Hongkong uitvoerig gedebatteerd over de vraag of de nieuwe regeringsleider een volledige ambtstermijn van vijf jaar zou bekleden of slechts de resterende termijn van de vorige regeringsleider zou volmaken. De heer Tsang kondigde in tegenspraak tot het eerdere standpunt van de regering van Hongkong aan dat de nieuwe regeringsleider slechts twee jaar het ambt zou bekleden, d.w.z. de resterende tijd van de ambtstermijn van de heer Tung. De heer Tsang verzocht daarop het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres om een interpretatie; het volkscongres bevestigde dit standpunt. De aanvankelijke beslissing van de heer Tsang en het beroep op het volkscongres voor een interpretatie waren op veel tegenspraak gestuit. Een aantal pan-democraten en juridische verenigingen beschouwde dit als een uitholling van het beginsel “één land, twee systemen” en een inbreuk op de hoge graad van autonomie van Hongkong.

De Commissie erkent de bevoegdheid van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres om de basiswet te interpreteren. Zij is echter van mening dat van deze bevoegdheid zorgvuldig en evenwichtig gebruik dient te worden gemaakt met respect voor de hoge graad van autonomie en rechterlijke onafhankelijkheid van Hongkong.

De tweede belangrijke constitutionele ontwikkeling van 2005 was de verwerping door de wetgevende raad (“Legislative Council”) van voorstellen (gebaseerd op het eindverslag van de taskforce voor constitutionele ontwikkeling) voor nieuwe procedures voor de aanwijzing van de regeringsleider in 2007 en de wetgevende raad in 2008. Over de voorstellen werd in de laatste maanden van 2005 een brede openbare discussie gehouden. Pan-democratische wetgevers en anderen hadden kritiek op het uitblijven van een tijdschema voor de invoering van het algemene stemrecht, op het grotere aantal aangewezen districtraadsleden en de deelname van aangewezen raadsleden aan de verkiezing van de regeringsleider. Ten gevolge daarvan kregen de voorstellen niet de voor goedkeuring in de wetgevende raad noodzakelijke 40 ja-stemmen achter zich.

De Commissie heeft dit debat op de voet gevolgd. Zij hoopt dat de regering van Hongkong en de leden van het pro-democratische kamp hun dialoog zullen handhaven en versterken, en hun inspanningen zullen voortzetten om een oplossing te vinden in de richting van algemeen stemrecht. De Commissie blijft ijveren voor een snelle en aanzienlijke vooruitgang op weg naar het uiteindelijke doel van algemeen stemrecht in Hongkong, als bedoeld in de basiswet en overeenkomstig de wensen van de bevolking van Hongkong.

Handel en economie

De versnelde groei van Hongkong in de loop van 2005 was groter dan voorzien met een reële groei van het BBP van 7,3%. Alles bij elkaar heeft Hongkong nu gedurende tien opeenvolgende kwartalen voortdurende economische groei gekend. Dit betekent dat voor het eerst sinds de overdracht de begroting in evenwicht was, met een klein overschot voor de exploitatierekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen. De handel tussen de EU en Hongkong blijft belangrijk en steeds groeien: de totale bilaterale handel steeg in 2005 met 6,8% en bereikte 31 miljard euro (Eurostatcijfers).

Het proces van de economische integratie van Hongkong met het Chinese vasteland is verder geïntensifieerd. In oktober 2005 werd de derde fase van de overeenkomst voor een nauwer economisch partnerschap (CEPA III) tussen beide partijen ondertekend. In CEPA III werd besloten tot vrijstelling van rechten voor producten die momenteel als van oorsprong uit Hongkong worden aangegeven, en werd een verdere liberalisering van de handel in diensten overeengekomen. Toch bleef de omvang van het handelsverkeer in het kader van CEPA eerder beperkt (ongeveer 5% van de totale export van Hongkong naar China). De economische vooruitzichten voor Hongkong hangen in toenemende mate af van een doeltreffende positionering en opstelling in de regio, met het Chinese vasteland, en in het bijzonder met Zuid-China en de Parelrivierdelta.

De Commissie is verheugd over de oprichting door de regering van Hongkong van een toezichtscomité voor het concurrentiebeleid dat naar verwachting medio 2006 zijn werkzaamheden moet hebben voltooid. De Commissie blijft er bij de regering van Hongkong op aandringen te overwegen een algemene concurrentiewet aan te nemen met een onafhankelijke concurrentieautoriteit, waardoor voor bestaande en nieuwe marktdeelnemers gelijke toegang tot de markten van Hongkong kan worden verzekerd. De Commissie verwelkomt ook de verbintenis van de regering van Hongkong om de intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. Recente maatregelen om lokale piraatproducties tegen te gaan zijn doeltreffend gebleken. De Commissie blijft echter bezorgd over de doorvoer van piraat- en namaakproducten via Hongkong naar de EU, over onvoldoende bescherming van geneesmiddelenoctrooien binnen het bestaande registratiesysteem, en over de praktijk van Chinese bedrijven om zich in Hongkong te registreren onder een naam die identiek is of veel gelijkenis vertoont met namen van buitenlandse bedrijven.

Betrekkingen tussen de EU en Hongkong

In 2005 was er een aantal belangrijke officiële contacten op hoog niveau, hetgeen een duidelijk bewijs is van de steun en het engagement van de Commissie voor nauwere bilaterale betrekkingen. De commissarissen Mandelson en Kovács bezochten Hongkong voor bilaterale besprekingen (resp. in april en november), en de commissarissen Mandelson en Fischer-Boel stonden aan het hoofd van een 150-koppige EU-delegatie, waaronder ook mensen van het Europees Parlement, die in december heeft deelgenomen aan de zesde WTO-conferentie van ministers waarbij de lopende onderhandelingen in het kader van de ontwikkelingsagenda van Doha met succes zijn voortgezet.

Voorzitter Barroso bracht een bezoek aan Hongkong op 18 juli 2005. In een gemeenschappelijke verklaring met de heer Tsang werd overeengekomen dat Hongkong en de Europese Unie hun samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang moeten ontwikkelen, verbreden en verdiepen. De Commissie is voornemens in een mededeling in 2006 verder praktische voorstellen dienaangaande te doen.

De bijlage bij dit verslag biedt alle details van de analyse van de Commissie van de politieke gebeurtenissen, de constitutionele ontwikkeling, de economie, handelsaangelegenheden en de betrekkingen tussen de EU en Hongkong. (werkdocument van de diensten van de Commissie SEC(2006) 1098).

Top