EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Advies van de Europese Centrale Bank van 5 juli 2006 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake twee voorstellen voor Besluiten van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/7


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 5 juli 2006

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake twee voorstellen voor Besluiten van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Inleiding en juridische basis

Op 12 juni 2006 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) verzoeken van de Raad van de Europese Unie om adviezen inzake twee voorstellen: een voorstel voor een Besluit van de Raad tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”); en een voorstel voor een Besluit van de Raad waarbij de werking van het Besluit van de Raad tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) (1) wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten.

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Algemene opmerkingen

De strijd tegen valsemunterij met de euro is van groot belang voor het vertrouwen van de burgers in de gemeenschappelijke munt. De ECB dat het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap is bij deze actie actief betrokken. Met name ontwikkelt de ECB ontwerpen van bankbiljetten en geavanceerde technische kenmerken ter verwerking in de eurobankbiljetten, waardoor leken en deskundigen in staat zijn echte bankbiljetten van vervalsingen te onderscheiden. Daarnaast analyseert de ECB nieuwe types vervalsingen in haar Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten (ANB) en gebruikt de vergaarde kennis om handhavingsautoriteiten beter te adviseren en de kenmerken van toekomstige bankbiljetten te verbeteren. Het ANB coördineert de verspreiding van alle bekende technische en statistische gegevens inzake vervalsingen van de euro aan alle betrokken partijen. De ECB verwelkomt het programma Pericles, dat zij een nuttige bijdrage acht aan de activiteiten van de ECB, Europol en nationale overheden in hun strijd tegen vervalsingen van de euro.

2.   Specifieke opmerkingen

De ECB heeft twee specifieke opmerkingen inzake de voorstellen, die stroken met een aantal van de opmerkingen in Advies CON/2005/22 van 21 juni 2005 (2) betreffende de uitbreiding van de werking van het programma Pericles in de tijd en inhoudelijk gezien.

2.1   Duur van de voorgestelde verlenging

Het is voor gemeenschapswetgeving van belang te verzekeren dat de verlenging van het programma Pericles adequaat wordt gekoppeld aan de timing van (i) van de invoering van de euro in de nieuwe lidstaten; en (ii) de uitgifte van de tweede serie eurobankbiljetten. De ECB bevestigt dat de verlenging tot 31 december 2013 die adequate koppeling is.

2.2   Betrokkenheid van de ECB en Europol bij financieringsbeslissingen uit hoofde van het programma Pericles

Om overlapping te voorkomen en consistentie en complementariteit van acties uit hoofde van het programma Pericles te verzekeren, en gebruik te maken van de deskundigheid van de ECB ter zake, zou het de Commissie, de ECB en Europol tot voordeel strekken, indien zij gezamenlijk uit hoofde van het programma Pericles te financieren initiatieven zouden toetsen, en dat het selectiebesluit consultatie vereist van de twee laatstgenoemde lichamen en naar behoren rekening houdt met hun standpunten, zulks binnen het kader van de Stuurgroep die zij al hadden ingesteld om een gemeenschappelijke strategie te ontwikken tegen valsemunterij met de euro.

3.   Formuleringsvoorstellen

In aanvulling op het voorafgaande advies, zijn in de bijlage formuleringsvoorstellen opgenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juli 2006.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2006) 243 definitief bevat beide voorstellen (2006/0078(CNS) en 2006/0079(CNS)).

(2)  PB C 161 van 1.7.2005, blz. 11.


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst (1)

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (2)

Wijziging 1

Artikel 1 van voorstel 2006/0078(CNS)

[Momenteel geen voorstel]

Overweging 7 wordt als volgt vervangen:

Zonder afbreuk te doen aan de rol van de ECB en de Stuurgroep die de Commissie, de ECB en Europol hebben ingesteld voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, zal de Commissie alle consultaties uitvoeren aangaande de evaluatie van hetgeen benodigd is voor de bescherming van de euro, zulks met de belangrijkste betrokken partijen (met name de bevoegde door de lidstaten aangewezen nationale autoriteiten, de ECB en Europol) en wel in het kader van het passende Raadgevend Comité, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1338/2001 van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (3), met name aangaande uitwisselingen, bijstand en opleiding ter implementatie van dit programma.

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 2.2 van het advies

Wijziging 2

Artikel 1 van voorstel 2006/0078(CNS)

[Momenteel geen voorstel]

De volgende zin wordt aan de tweede subalinea van artikel 5, lid 1 toegevoegd:

Van de laatstgenoemden wordt verlangd dat zijn hun standpunten kenbaar maken aangaande de selectie uit hoofde van artikel 12, lid 2 van de door de lidstaten voorgestelde projecten of op eigen initiatief van de Commissie opgezette projecten, opdat met die standpunten genoegzaam rekening wordt gehouden.

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 2.2 van het advies


(1)  Cursief gedrukte tekst betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.

(2)  Vetgedrukte tekst betreft door de ECB voorgestelde toe te voegen tekst.

(3)  PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6.


Top