EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XG0708(01)

EU-drugsactieplan (2005-2008)

OJ C 168, 8.7.2005, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 168/1


EU-drugsactieplan (2005-2008)

(2005/C 168/01)

Inleiding

Veel Europese burgers maken zich zorgen over de drugsproblematiek, die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid en de gezondheid van de Europese samenleving. De Europese Unie telt maar liefst twee miljoen probleemgebruikers. Met name jongeren gebruiken meer drugs dan ooit. De verspreiding van HIV/AIDS onder drugsgebruikers wordt in een aantal lidstaten steeds zorgwekkender. Gezien het belang van een krachtige stellingname tegen drugshandel op alle niveaus en de noodzaak bij de bestrijding daarvan op een transnationale en samenhangende wijze te werk te gaan is het kaderbesluit betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel aangenomen. (1) Omdat het drugsprobleem wereldwijd speelt, gebruikt de Europese Unie een aantal politieke instrumenten, zoals het drugsoverleg met verschillende regio's van de wereld, om maatregelen te nemen. Het zoeken naar een realistische en doeltreffende aanpak van dit probleem blijft een politieke prioriteit van de Europese Unie.

In december 2004 heeft de Europese Raad ingestemd met de EU-drugsstrategie (2005-2012), waarin het kader, de doelstellingen en de prioriteiten worden geschetst voor twee opeenvolgende actieplannen van vier jaar die de Commissie zal opstellen. Deze strategie vormt een integrerend deel van het „Haags programma”, het meerjarenprogramma voor de versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie (2)

De belangrijkste doelstellingen van de strategie zijn:

een hoog niveau van gezondheidsbescherming, welzijn en sociale samenhang bereiken door het optreden van de lidstaten aan te vullen ter voorkoming en beperking van drugsgebruik, verslaving en drugsgerelateerde schade aan de volksgezondheid en de maatschappij;

een hoog niveau van veiligheid voor het grote publiek bereiken door maatregelen te nemen tegen drugsproductie, grensoverschrijdende illegale drugshandel en het misbruik van precursoren, en door de preventieve actie tegen drugsgerelateerde criminaliteit te intensiveren door middel van effectieve samenwerking in het kader van een gezamenlijke aanpak, dit alles met inachtneming van de verworvenheden en de waarden van de Europese Unie op het gebied van grondrechten en vrijheden;

de coördinatiemechanismen van de Europese Unie versterken, om ervoor te zorgen dat de maatregelen op nationaal, regionaal en internationaal niveau elkaar aanvullen en bijdragen tot een doeltreffend drugsbeleid binnen de Europese Unie en in de betrekkingen met internationale partners. Voor dit laatste is een duidelijker Europees standpunt nodig in internationale fora zoals de VN en de gespecialiseerde VN-bureaus, zulks in overeenstemming met de leidende positie die de Europese Unie als donor op dit gebied inneemt.

De strategie spitst zich toe op de twee hoofdlijnen van het drugsbeleid: terugdringing van de vraag en terugdringing van het aanbod. Zij bestrijkt tevens een aantal overkoepelende thema's: internationale samenwerking, onderzoek, informatie en evaluatie.

In het door de Commissie voorgestelde en door de Raad in licht gewijzigde vorm aangenomen actieplan is rekening gehouden met de eindevaluatie van de EU-drugsstrategie en het EU-actieplan inzake drugs (2000-2004) (3). Het nieuwe actieplan is in de eerste plaats gericht op de gebieden waarop volgens de evaluatie verdere vooruitgang nodig is. Een aantal fundamentele doelstellingen uit het vorige actieplan die niet werden verwezenlijkt, komen terug in het nieuwe actieplan. De Commissie is ook begonnen het maatschappelijk middenveld via een website te raadplegen over het toekomstige beleid. Tijdens de looptijd van het actieplan zal dit op aanzienlijk grotere schaal gebeuren om het maatschappelijk middenveld van de gehele Europese Unie in brede zin te betrekken bij de discussie over de beste manier om de drugsproblematiek aan te pakken.

Het moge duidelijk zijn dat de strategie en het actieplan geen doel op zichzelf zijn. Zelfs als alle doelstellingen worden verwezenlijkt, moeten we concluderen dat het doel niet is bereikt als er geen sprake is van een meetbare vermindering van het drugsprobleem in onze samenleving. Want dit laatste is wat de burgers van Europa verwachten. Het actieplan moet uiteindelijk het drugsgebruik onder de bevolking aanzienlijk terugdringen en de schade die de gezondheid en de maatschappij oplopen als gevolg van het gebruik van en de handel in illegale drugs, verminderen. Het actieplan is bedoeld als kader voor een evenwichtige aanpak, gericht op het terugdringen van de vraag en het verminderen van het aanbod door middel van specifieke maatregelen.

Deze maatregelen zijn geselecteerd op basis van de onderstaande criteria:

de maatregelen op EU-niveau moeten een duidelijke meerwaarde bieden en realistische en meetbare resultaten opleveren;

de maatregelen moeten kosteneffectief zijn en rechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van ten minste één van de in de strategie vastgelegde doelstellingen of prioriteiten;

het aantal maatregelen op ieder terrein moet gericht en realistisch zijn.

Qua aanpak hebben de Commissie en de Raad van dit actieplan geen statische lijst van politieke doelstellingen gemaakt, maar een dynamisch beleidsinstrument. Het heeft dezelfde structuur en doelstellingen als de strategie en is gericht op concrete resultaten op specifieke prioritaire gebieden. Voor elke maatregel zijn toetsingsinstrumenten en indicatoren geformuleerd. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol, die samen met de Commissie toezicht zullen houden op de uitvoering van het actieplan. Op basis hiervan zal de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen en zo nodig aanpassingen voorstellen.

In het plan wordt duidelijk aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen en welke termijnen in acht moeten worden genomen. Om de uitvoering op schema te houden, zullen, ten aanzien van doelstellingen waarvan de termijn is verstreken of onhaalbaar lijkt, aanbevelingen worden uitgebracht om alsnog uit te voeren of de uitvoering ervan als mislukt aan te merken. De Commissie zal in 2008 een effectbeoordeling verrichten, met het oog op een voorstel voor een tweede actieplan voor de periode 2009-2012. In 2012 zal de Commissie zorgen voor een eindevaluatie van de strategie en de actieplannen. Bij deze evaluaties zal niet alleen naar het actieplan zelf worden gekeken, maar zal ook, op basis van de werkzaamheden van het EWDD en Europol, een algemeen beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de drugssituatie in Europa.

Dit is een actieplan met ambitieuze doelstellingen, maar het zijn dan ook ernstige problemen waarmee de EU-burgers worden geconfronteerd. Het actieplan eerbiedigt het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel en biedt alle ruimte voor lokale, regionale, nationale en transnationale maatregelen. Tegelijkertijd wordt er bij alle betrokkenen op aangedrongen na te gaan hoe deze maatregelen elkaar wederzijds kunnen versterken en kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-drugsstrategie.

COÖRDINATIE

Concreet resultaat:

Coördinatie is essentieel voor het uitwerken en doen slagen van een drugsbestrijdingsstrategie. De coördinatie van het drugsbeleid op EU-niveau moet plaatsvinden via de Horizontale Groep Drugs (HGD) DE HGD moet regelmatig aandacht besteden aan de externe aspecten van het drugsbeleid. De nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de drugsproblematiek en het drugsbeleid zullen bijdragen aan de praktische uitvoering van de EU-actieplannen in de context van de implementatie van de nationale programma's.

(Houdt verband met de strategische prioriteiten 17, 18, 19, 20, 21)

Doel

Maatregel

Tijdschema (4)

Verantwoordelijke partij (5)  (6)  (7)

Toetsingsinstrument/ indicator

1.

Zorgen voor een evenwichtige, multidisciplinaire aanpak

De lidstaten stellen op basis van hun nationale wetgeving en administratieve infrastructuur een algemene nationale drugsstrategie en een of meer drugsactieplannen vast en zorgen ervoor dat nationale strategieën/actieplannen in overeenstemming zijn met de EU-strategieën/actieplannen

2007

LS

Jaarlijks verslag over de nationale strategieën/actieplannen door de COM, in samenwerking met het EWDD

2.

Doeltreffende coördinatie op EU- en op nationaal niveau

De lidstaten en de Commissie krijgen de beschikking over een volledig operationeel drugscoördinatiemechanisme en wijzen een persoon, dienst of instantie aan als drugscoördinator

2007

LS

COM

LS brengt bij de COM verslag uit over bestaande nationale coördinatiestructuren

Jaarlijks verslag over de nationale structuren door de COM, in samenwerking met het EWDD

3.

De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld versterken

1.

De Commissie stelt een groenboek op over manieren om doeltreffend met het maatschappelijk middenveld samen te werken

2006

COM

COM-groenboek

2.

De lidstaten geven het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid om zijn standpunt uiteen te zetten

2007

LS

Verslag LS aan HGD uiterlijk in 2008

4.

 Doeltreffende coördinatie in de Raad

1.

De HGD spitst haar activiteiten toe op de controle van de uitvoering van het EU-actieplan

Gaande

Raad

Jaarlijkse voortgangsrapportage COM

2.

De HGD fungeert als belangrijkste forum voor EU-drugscoördinatie binnen de Raad. Er is een effectieve coördinatie tussen de HGD en andere Raadsgroepen die zich bezighouden met drugsaangelegenheden, met inbegrip van externe betrekkingen (bijvoorbeeld de Groep politiële samenwerking, de Groep douanesamenwerking, de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit, de Groep volksgezondheid, enz.).

Gaande

VOORZ

Raad

Verslag van andere Raadsgroepen (of van het VOORZ) aan de HGD over drugsgerelateerde onderwerpen

Doorgeven van de resultaten van de besprekingen in de HGD over drugsproblematiek in het kader van externe betrekkingen aan de desbetreffende werkgroepen en vice versa

5.

Systematische integratie van het drugsbeleid in de betrekkingen en overeenkomsten met betrokken derde landen

1.

Erop toezien dat EU-actieplannen voor bepaalde regio’s alleen worden aangenomen als er voldoende middelen voor de uitvoering ervan zijn uitgetrokken

Gaande

Raad

COM-verslag, uiterlijk in 2008

2.

Een specifieke clausule inzake samenwerking bij drugsbestrijding opnemen in nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met derde landen/regio’s. HGD moet worden geïnformeerd over het openen van onderhandelingen terzake.

Jaarlijks

Raad

COM

Aantal nieuwe overeenkomsten met een specifieke drugsclausule

6.

Regelmatig EU-coördinatieoverleg handhaven

Het voorzitterschap biedt degenen die belast zijn met de coördinatie op drugsgebied de mogelijkheid bijeen te komen om informatie over nationale ontwikkelingen uit te wisselen, na te gaan of de samenwerking kan worden uitgebreid en de uitvoering van het EU-actieplan te bespreken

Tweemaal per jaar

VOORZ

LS

COM

Resultaten van bijeenkomsten

TERUGDRINGING VAN DE VRAAG

Concreet resultaat:

Constateerbare terugdringing van drugsgebruik, verslaving en drugsgerelateerde risico’s voor de volksgezondheid en de maatschappij door de ontwikkeling en verbetering van een effectief en geïntegreerd alomvattend en op kennis gebaseerd systeem voor het terugdringen van de vraag, met inbegrip van maatregelen inzake preventie, vroege interventie, behandeling, schadebeperking, rehabilitatie en sociale reïntegratie in de EU-lidstaten. Bij maatregelen inzake het terugdringen van de vraag naar drugs moet rekening worden gehouden met de gezondheidsgerelateerde en maatschappelijke problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van illegale psychotrope stoffen en polydrugsgebruik in samenhang met legale psychotrope stoffen zoals tabak, alcohol en medicijnen.

(Houdt verband met de strategische prioriteiten 23, 24 en 25)

Doel

Maatregel

Tijdschema

Verantwoordelijke partij

Toetsingsinstrument/ indicator

7.

Verbeteren van het bereik van de toegang tot en de doeltreffendheid van maatregelen die de vraag moeten terugdringen

Het bereik van de toegang tot, de kwaliteit en de evaluatie van programma’s voor de terugdringing van de vraag verbeteren en zorgen voor een effectieve verspreiding van beproefde methoden.

Beter gebruikmaken van de gegevensbank EDDRA (over de programma’s voor het terugdringen van de vraag naar drugs) van het EWDD en van andere databases, en deze regelmatig bijwerken.

2007

LS

EWDD

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de toegang tot en de doeltreffendheid van maatregelen die de vraag naar drugs moeten terugdringen (EWDD-indicatoren voor de vraag naar behandeling, van de EDDRA-gegevensanalyse).

Studies over het drugsgebruik en risicoperceptie ten aanzien van drugs bij de algemene bevolking en op scholen (EWDD)

8.

Toegang tot en doeltreffendheid van preventieprogramma’s op scholen verbeteren, in overeenstemming met de nationale wetgeving

1.

Ervoor zorgen dat volledige, doeltreffende en geëvalueerde preventieprogramma’s met betrekking tot legale en illegale psychotrope stoffen en polydrugsgebruik worden opgenomen in schoolcurricula of op zo groot mogelijke schaal worden uitgevoerd

2007

LS

Het aantal lidstaten dat volledige en doeltreffende programma’s ter voorkoming van psychoactieve stoffen in scholen heeft geïmplementeerd; percentage bereikte scholieren

2.

De uitvoering en ontwikkeling van gezamenlijke preventieprogramma’s van openbare diensten, scholengemeenschappen en terzake actieve NGO’s ondersteunen.

2007

LS

Idem

9.

Selectieve preventie en nieuwe manieren voor het bereiken van doelgroepen instigeren en verbeteren, onder andere door gebruik te maken van verschillende media en nieuwe informatietechnologieën.

Preventieprogramma’s voor geselecteerde doelgroepen (bv. Straatdealers, sociaal achtergestelde groepen, sociaal uitgesloten kinderen en risicogezinnen, jongeren in en buiten de school) en voor specifieke situaties (bv. Drugs in het verkeer, drugs op het werk, drugs bij recreatie) ontwikkelen en verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met genderverschillen.

2008

LS

COM

Mate van beschikbaarheid van preventieprogramma’s voor specifieke doelgroepen (EWDD)

COM-studie over de invloed van alcohol, drugs en geneesmiddelen op het rijgedrag uiterlijk in 2008

Het aantal lidstaten dat programma’s op de werkplek heeft geïmplementeerd

Aantal, bereik en na evaluatie vastgestelde doeltreffendheid van preventieprojecten in recreatieve context (EWDD)

10.

Methoden voor vroege signalering van risicofactoren en vroege interventie verbeteren

1.

Opsporing van risicofactoren voor het gebruik van drugs door verschillende doelgroepen, in het bijzonder jongeren, en de verspreiding daarvan ten voordele van vroege-interventieprogramma’s en de opleiding van hulpverleners

Gaande

LS

Verslag van de LS over risicofactoren voor drugsgebruik van de verschillende doelgroepen, in het bijzonder jongeren

2.

Zorgen voor opleiding van hulpverleners die in aanraking komen met potentiële drugsgebruikers, in het bijzonder jongeren

Gaande

LS

Verslag van de LS over geraamd percentage hulpverleners die tot en met 2008 een specifieke opleiding krijgen

Leeftijd van eerste drugsgebruik/eerste hulpvraag (EWDD)

3.

Uitvoering van de vroege-interventieprogramma’s, met inbegrip van maatregelen die specifiek verband houden met het experimentele gebruik van psychotrope stoffen

Gaande

LS

Het aantal uitgevoerde vroege-interventieprogramma’s (EWDD)

Schatting van het aantal mensen dat wordt bereikt (EWDD)

11.

Zorgen dat er gerichte en gediversifieerde behandelings- en rehabilitatieprogramma’s beschikbaar en toegankelijk zijn

1.

Zorgen voor verschillende psychosociale en farmacologische evidence based behandelingsmogelijkheden die aansluiten op de behandelingsvraag

Gaande

LS

Indicatoren voor vraag naar en de beschikbaarheid van behandeling (EWDD)

2.

Strategieën en richtsnoeren ontwikkelen om meer en beter toegankelijke voorzieningen te bieden voor drugsgebruikers die niet worden bereikt met de huidige voorzieningen

Gaande

LS

Indicatoren voor de vraag naar en de beschikbaarheid van behandeling (EWDD)

3.

De toegang en het bereik van programma’s voor rehabilitatie en sociale reïntegratie verbeteren, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gespecialiseerde (sociale, psychologische, medische) diensten voor jonge druggebruikers

Gaande

LS

Het aantal mensen dat met deze programma’s wordt bereikt (EWDD)

4.

De verspreiding van informatie over de beschikbaarheid van behandel- en rehabilitatieprogramma’s organiseren en verbeteren

Gaande

LS

Het aantal nationale en lokale campagnes (EWDD)

12.

Kwaliteit van behandelingsvoorzieningen verbeteren

De ontwikkeling van kennis over de behandeling van drugsgebruikers ondersteunen, en tegelijkertijd de uitwisseling van beste praktijken op dit gebied verder ontwikkelen en ondersteunen.

2008

Raad

COM

COM-verslag, uiterlijk in 2007

13.

Alternatieven voor gevangenisstraf voor drugsgebruikers en drugshulpverlening voor gedetineerden blijven ontwikkelen, met inachtneming van de nationale wetgeving

1.

Alternatieven voor gevangenisstraf voor drugsgebruikers doeltreffend gebruiken en verder ontwikkelen

Gaande

LS

Verslag LS aan HGD, uiterlijk in 2008

2.

Ontwikkeling van diensten voor preventie, behandeling en schadebeperking voor gedetineerden en van diensten voor reïntegratie na ontslag, alsmede van methoden om het drugsgebruik onder gedetineerden te volgen/analyseren

Gaande

LS

COM

COM-voorstel voor een aanbeveling, uiterlijk in 2007

14.

Preventie van gezondheidsrisico’s die verband houden met drugsgebruik

Uitvoering van de aanbeveling van de Raad betreffende de preventie en beperking van gezondheidsschade die samenhangt met drugsverslaving

Gaande

LS

COM-verslag, uiterlijk in 2006

15.

Beschikbaarheid van en toegang tot voorzieningen ter beperking van de schade

Een betere toegang van verslaafden tot alle relevante diensten en behandelingsmogelijkheden ter beperking van de schade, met inachtnemeing van de nationale wetgeving

Gaande

LS

Indicatoren voor de vraag naar en de beschikbaarheid van behandeling (EWDD)

Analyse van de verschillende soorten diensten ter beperking van de schade die in de lidstaten beschikbaar zijn (EWDD)

16.

Preventie van verspreiding van HIV/AIDS, hepatitis C en andere via het bloed overdraagbare infecties en ziekten

Zorgen voor de uitvoering van volledige en gecoördineerde nationale en/of regionale programma’s inzake HIV/AIDS, hepatitis C en andere via het bloed overdraagbare ziekten Deze programma’s moeten worden geïntegreerd in de algemene voorzieningen voor de gezondheids- en sociale zorg

Gaande

LS

COM

Indicatoren voor de prevalentie van HIV, hepatitis C en andere infecties (EWDD)

17.

Vermindering van het aantal drugsdoden

Vermindering van het aantal drugsdoden op alle niveaus als specifieke doelstelling opnemen en speciaal daarop gerichte maatregelen nemen, zoals het bevorderen van outreachwerk, bijvoorbeeld straathoekwerk, uitgevoerd door opgeleide gezondheidswerkers

Gaande

LS

Indicator voor drugsdoden (EWDD)

TERUGDRINGING VAN HET AANBOD

Concreet resultaat:

Een constateerbare verbetering van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de kennisbasis van de wetshandhavingsinterventies en –acties van de Europese Unie en haar lidstaten op het gebied van drugsproductie, drugshandel, misbruik van precursoren, met inbegrip van het misbruik van precursoren van synthetische drugs die in de Europese Unie worden ingevoerd, drugshandel en terrorismefinanciering, en witwaspraktijken die verband houden met drugscriminaliteit. Dit moet worden bereikt door zich vooral te richten op de drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande instrumenten en kaders en waar nodig wordt gekozen voor regionale of thematische samenwerking, alsmede door na te gaan op welke manieren preventieve acties op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit kunnen worden geïntensiveerd.

(Houdt verband met de strategische prioriteiten 27.1, 27.2, 27.3 en 27.4)

Doel

Maatregel

Tijdschema

Verantwoordelijke partij

Toetsingsinstrument/ indicator

18.

De samenwerking op het gebied van wetshandhaving tussen de lidstaten, in voorkomend geval, met Europol, Eurojust, derde landen en internationale organisaties versterken en ontwikkelen ter bestrijding van de internationale georganiseerde productie van en handel in drugs

1.

Uitvoering van:

Operationele wetshandhavingsprojecten, zoals gemeenschappelijke onderzoeksteams, gezamenlijke douaneoperaties en gezamenlijke onderzoeken

Inlichtingenprojecten op wetshandhavingsgebied, om de op de inlichtingen gebaseerde kennis en de uitgevoerde interventies te verbeteren Bij deze projecten moeten ten minste twee lidstaten worden betrokken. De projecten moeten zijn toegespitst op de productie van drugs, grensoverschrijdende drugshandel en op dit gebied actieve criminele netwerken.

Gaande

LS (8)

Europol

Eurojust

Het aantal begonnen of voltooide operationele en inlichtingenprojecten op wetshandhavingsgebied

Hoeveelheid en waarde van in beslag genomen precursoren en drugs

Het aantal ontmantelde criminele groepen

Het aantal ontmantelde illegale laboratoria

2.

Trachten het operationele en strategische potentieel van Europol ten volle te benutten, uitgaande van de bestaande samenwerking tussen Europol en de nationale eenheden van Europol, en door de op inlichtingenwerk gebaseerde kennis van aanvoer en distributie te verbeteren; daartoe:

dienen de lidstaten overeenkomstig de bepalingen van de Europol-Overeenkomst voor een dergelijke uitwisseling van informatie Europol consequenter te voorzien van relevante actuele informatie (informatie als bedoeld in de taakomschrijving van de analysewerkbestanden) over drugsroutes en groeperingen die zich bezighouden met drugshandel;

dienen de lidstaten gegevens over inbeslagneming consequenter naar Europol door te sturen;

dient Europol ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie beschikbaar is voor operationeel en strategisch gebruik door de lidstaten;

dient Europol op basis van deze gegevens op gezette tijden strategische dreigingsbeoordelingen te verstrekken;

dienen het succes en het operationele effect van de cyclus die bestaat uit het verzamelen van inlichtingen, de analyse en de verspreiding daarvan en het daaruit voortvloeiende operationele optreden te worden beoordeeld, en dienen er naar aanleiding daarvan verbeteringen te worden doorgevoerd.

Gaande

LS

Europol

Verslagen van Europol

3.

De controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie versterken om een einde te maken aan de toevoer van drugs uit derde landen

Gaande

LS

De hoeveelheid en waarde van drugs en precursoren die aan de buitengrenzen in beslag zijn genomen

Verslagen van de lidstaten over maatregelen die hun diensten hebben genomen ter versterking van de controles aan de buitengrenzen

4.

Specifieke acties ondernemen in de strijd tegen grensoverschrijdende drugshandel in de Europese Unie

Gaande

LS

Verslagen van de lidstaten over specifieke acties die zijn ondernomen

5.

Nagaan of een strategie kan worden ontwikkeld voor het gebruik van resultaten van forensische profilering inzake heroïne en cocaïne ten behoeve van strategische en operationele wetshandhavingsdoeleinden, en dienaangaande aanbevelingen doen.

2006

LS

Haalbaarheidsverslag, met inbegrip van uitgevoerde aanbevelingen

19.

De productie van en grensoverschrijdende handel in heroïne, cocaïne en cannabis verminderen

Gezamenlijke multidisciplinaire operationele en inlichtingengaringsprojecten uitvoeren, beste praktijken delen en de werkzaamheden op drugsbestrijdingsgebied opvoeren. Deze werkzaamheden toespitsen op landen en regio’s buiten de Europese Unie die in verband worden gebracht met de productie van en de grensoverschrijdende handel in heroïne, cocaïne en cannabis naar de Europese Unie.

Gaande

LS

Europol

Aantal begonnen of voltooide operaties

De hoeveelheid en waarde van in beslag genomen heroïne, cocaïne en cannabis

Aantal ontmantelde criminele groepen

20.

De productie en het aanbod van synthetische drugs (amfetaminederivaten) verminderen

1.

Operaties en inlichtingengaringsprojecten opzetten ter voorkoming en bestrijding van de productie van en de handel in synthetische drugs. Bij deze operaties moeten ten minste twee lidstaten betrokken zijn. In dit opzicht moet ten volle gebruik worden gemaakt van het Synergy-project.

Gaande

LS (9)

Europol

Het aantal begonnen of voltooide operationele en inlichtingengaringsprojecten

Hoeveelheid en waarde van in beslag genomen synthetische drugs en precursoren van synthetische drugs

Aantal opgerolde criminele groepen

Aantal ontmantelde illegale laboratoria

2.

Een langetermijnoplossing op EU-niveau uitwerken voor het gebruik van resultaten van forensische profilering inzake synthetische drugs voor strategische en operationele wetshandhavingsdoeleinden. Een dergelijke oplossing moet worden uitgewerkt door wetshandhavingsdiensten en forensische autoriteiten te laten samenwerken en uit te gaan van ervaringen op dit gebied.

2008

LS

COM

Europol

Verslag over het uitwerken van een langetermijnoplossing (10)

3.

Het besluit van de Raad inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen volledig uitvoeren.

Gaande

Raad

LS

COM

Europol

EWDD

Europees Geneesmiddelen-bureau

Jaarverslag Europol/EWDD aan de Raad, het Europees Parlement en de Commissie

21.

Zware criminaliteit op het gebied van misbruik en smokkel van chemische precursoren bestrijden door de samenwerking op het gebied van wetshandhaving tussen de lidstaten en, in voorkomend geval, met Europol, Eurojust, derde landen en internationale organisaties op te voeren

Gezamenlijke wetshandhavingsprojecten zoals de European Joint Unit on Precursors uitvoeren. Bij deze operaties moeten ten minste twee lidstaten betrokken zijn.

Gaande

LS (11)

Europol

Eurojust

Aantal begonnen of voltooide projecten op wetshandhavingsgebied

Hoeveelheid en waarde van in beslag genomen precursoren en drugs

Aantal ontmantelde criminele groepen

22.

Misbruik van precursoren voorkomen, in het bijzonder van precursoren van synthetische drugs die in de Europese Unie worden ingevoerd

1.

De communautaire wetgeving inzake drug sprecursoren toepassen, met name wat betreft de samenwerking tussen de LS bij de controle op de invoer van precursoren van synthetische drugs. De controles aan de buitengrenzen door de douane of andere bevoegde instanties versterken, en intracommunautaire controles versterken.

Gaande

MS (12)

COM

Het aantal inbeslagnemingen/tegengehouden ladingen

2.

Internationale operaties van het INCB (Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen) van de VN ondersteunen, met name het Prisma-project.

Gaande

LS

COM

Europol

Het aantal inbeslagnemingen/tegengehouden ladingen

3.

De samenwerking ontwikkelen tussen de voor controle op precursoren bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de betrokken bedrijven.

Gaande

LS

COM

Het aantal convenanten en soortgelijke overeenkomsten met bedrijven en/of het aantal seminars met het bedrijfsleven

Het aantal kennisgevingen en onderzoeken die hieruit voortvloeien

23.

Witwaspraktijken aanpakken, alsook opgebouwde vermogens die verband houden met drugscriminaliteit in beslag nemen

1.

Operationele wetshandhavingsprojecten uitvoeren zoals

i)

projecten ter vervolging van organisaties op het gebied van drugshandel, met inbegrip van parallel en grondig onderzoeken naar de financiële middelen en vermogensbestanddelen (van welke aard ook) van de criminelen, teneinde zoveel mogelijk vermogensbestanddelen op te sporen en met elkaar verband houdende inlichten te verzamelen/te delen; en

ii)

projecten ter opsporing en ontwrichting van criminele kapitaalstromen binnen de Europese Unie en van de Europese Unie naar specifieke bestemmingen met een hoog risico buiten de Europese Unie en bronlanden.

Bij wetshandhavingsprojecten moeten ten minste twee lidstaten worden betrokken.

Gaande

LS (13)

Europol

Eurojust

Aantal begonnen of voltooide operationele wetshandhavingsprojecten

Inbeslagneming van contanten en vermogensbestanddelen als gevolg van drugsgerelateerde onderzoeken

Waarde van de opgespoorde en geconfisqueerde vermogensbestanddelen in verhouding tot het aantal voltooide operationele wetshandhavingsprojecten

2.

Zorgen voor meer samenwerking bij de uitwisseling van gegevens tussen Financiële Inlichtingeneenheden (FIE’s) door gebruik te maken van het FIE-net als een middel om informatie tussen de eenheden uit te wisselen.

2006

LS

Het aantal LS dat het FIE-net gebruikt

3.

Nagaan of er nationale multidisciplinaire eenheden voor de opsporing van en het onderzoek naar de financiële middelen en vermogensbestanddelen van criminelen kunnen worden ingesteld.

2008

LS

COM

COM-verslag over de instelling van dergelijke eenheden

4.

Beste praktijken op het gebied van wetgeving en procedures inzake de confiscatie van criminele vermogensbestanddelen vaststellen en evalueren, met inachtneming van alle betrokken EU-instrumenten.

2007

COM

 

5.

De beste praktijken nagaan in lidstaten die een nationaal fonds hebben ingesteld dat wordt gebruikt om middelen te verstrekken voor projecten op drugsgebied en dat wordt gefinancierd met in beslag genomen vermogen dat is verdiend met drugsproductie en drugshandel.

2007

COM

Studie van de beste praktijken in LS die een dergelijk fonds hebben ingesteld

24.

Mogelijke verbanden onderzoeken tussen drugsproductie en –handel en de financiering van het terrorisme

Mogelijke verbanden tussen drugsproductie en drugshandel en terrorismefinanciering vaststellen, en deze informatie gebruiken om onderzoeken en/of acties te ondersteunen of te beginnen.

2007

COM

Europol

LS

Het aantal begonnen of voltooide onderzoeken en/of acties

25.

Intensiever werken aan de preventie van drugscriminaliteit

1.

Een gemeenschappelijke definitie van “drugscriminaliteit” aannemen.

2007

Raad

Commissie

Commissievoorstel op basis van de bestaande studies die het EWDD moet voorleggen

2.

Ervaringen en beste praktijken bij de voorkoming van de distributie van drugs op straat delen en de resultaten voorleggen.

2007

LS

Raad

Voorgelegde resultaten

3.

Studie verrichten naar de preventie van drugscriminaliteit in derde landen

2008

COM

Studie afgerond

26.

Nieuwe methoden en beste praktijken ontwikkelen ter bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit en ter voorkoming van het misbruik van precursoren die met behulp van de informatietechnologie worden gepleegd

De LS verzamelen gegevens over drugsgerelateerde criminaliteit en het misbruik van precursoren met behulp van de informatietechnologie, teneinde nieuwe methoden en beste praktijken ter bestrijding van deze fenomenen te ontwikkelen.

2008

LS

Raad

Voorgelegde resultaten

27.

Opleiding voor rechtshandhavingsinstanties uitbreiden

De LS en de EPA nemen, elk binnen hun respectieve bevoegdheid, in hun jaarlijkse werkprogramma’s (inzake opleiding) meer opleidingscursussen voor wetshandhavingsfunctionarissen op die specifiek betrekking hebben op de bestrijding van drugsproductie en drugshandel.

2006

LS

EPA

Aanvullende relevante opleiding die is opgenomen in de respectieve jaarlijkse werkprogramma’s

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Concreet resultaat:

Een constateerbare verbetering op het gebied van een doeltreffende en meer zichtbare coördinatie tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie bij de bevordering van een evenwichtige aanpak van het probleem van drugs en drugsprecursoren in het kader van contacten met internationale organisaties, in internationale fora en met derde landen Hiermee wordt beoogd de productie en de aanvoer van drugs naar Europa te verminderen en derde landen op prioritaire gebieden te helpen bij de vermindering van de vraag naar drugs als een integrerend deel van politieke en ontwikkelingssamenwerking.

(Houdt verband met de strategische prioriteiten 27.5, 30.1, 30.2 en 30.3)

Doel

Maatregel

Tijdschema

Verantwoordelijke partij

Toetsingsinstrument/ indicator

28.

Gemeenschappelijke EU-standpunten innemen in internationale fora

Voorbereiding van de EU-standpunten op internationale bijeenkomsten over de drugsproblematiek door de HGD en in andere coördinatiefora. EU-coördinatievergaderingen houden tijdens zittingen van de VN-commissie voor verdovende middelen (CND) en andere bijeenkomsten.

Gaande

VOORZ

LS

COM

Aantal EU-standpunten voor belangrijke internationale bijeenkomsten in verhouding tot het aantal nationale standpunten

29.

De EU-drugsaanpak uitleggen en onder de aandacht brengen

Hoofdrol voor het voorzitterschap en/of de Commissie bij het uitleggen en onder de aandacht brengen van de evenwichtige drugsaanpak van de Europese Unie

Gaande

VOORZ

LS

COM

Het aantal EU-verklaringen in verhouding tot het aantal nationale verklaringen

30.

Gemeenschappelijke EU-resoluties indienen en gezamenlijk andere resoluties steunen

Bij de VN, en met name in de CND, streeft het voorzitterschap naar gemeenschappelijke EU-resoluties en/of gemeenschappelijke ondersteuning van andere resoluties

Gaande

VOORZ

LS

COM

Aantal gemeenschappelijke EU-resoluties en door de Europese Unie gesteunde resoluties in verhouding tot het totale aantal resoluties

Convergentie-indicator (zie doc. 9099/05 CORDROGUE 27)

31.

Formuleren van een EU-bijdrage aan de eindbeoordeling inzake de toepassing van de resultaten van de speciale zitting over drugs van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN)

1.

Een initiatief nemen om gemeenschappelijke EU-criteria voor te stellen in het kader van de VN-Commissie voor verdovende middelen (CND), met het oog op de eindbeoordeling van de toepassing van de Politieke Verklaring, de Verklaring over de richtsnoeren voor het terugdringen van de vraag naar drugs en de Maatregelen om de internationale samenwerking bij de bestrijding van het wereldwijde drugsprobleem te verbeteren (aangenomen in 1998 tijdens de SAVVN).

2006

COM

Raad

VOORZ

LS

EU-voorstel voor de CND in 2006, op basis van een initiatief van de Commissie

2.

Een gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie opstellen inzake de bevindingen bij de eindbeoordeling van de toepassing van de Politieke Verklaring, de Verklaring over de richtsnoeren voor het terugdringen van de vraag naar drugs en de Maatregelen om de internationale samenwerking bij de bestrijding van het wereldwijde drugsprobleem te verbeteren (aangenomen in 1998 tijdens de SAVVN).

2008

COM

Raad

VOORZ

LS

Gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie op basis van een initiatief van de Commissie

32.

De kandidaat-lidstaten en de landen van het stabilisatie- en associatieproces steunen

Deze landen de nodige technische en andere bijstand verlenen om ze vertrouwd te maken met het EU-acquis en hen te helpen de vereiste maatregelen te treffen

2008

LS

COM

EWDD

Europol

Aantal voltooide projecten; uitgaven en percentage van de totale uitgaven voor bijstand aan deze landen

33.

Kandidaat-lidstaten de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de werkzaamheden van het EWDD, Europol en Eurojust (14)

Overeenkomsten sluiten met de kandidaat-lidstaten

2008

Raad

COM

Aantal gesloten samenwerkingsovereen-komsten

34.

Europese buurstaten helpen

1.

Het drugsonderdeel van de actieplannen in het kader van het nabuurschapsbeleid uitvoeren.

2008

LS

COM

Aantal uitgevoerde drugsbepalingen

2.

Het drugsonderdeel van het actieplan van de Europese Unie en Rusland tegen georganiseerde criminaliteit, alsook van de routekaart naar de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, uitvoeren; nagaan in hoeverre de actie met Rusland, met name in het kader van deze routekaart, alsook met andere buurlanden kan worden verbeterd om het drugsgevaar te verminderen.

2006

LS

COM

Aantal uitgevoerde drugsbepalingen

35.

Ervoor zorgen dat de drugsproblematiek wordt meegenomen bij de opstelling van prioriteiten in de samenwerking van de Europese Unie met derde landen/regio’s

Projecten op drugsgebied integreren in de samenwerking van de Europese Unie met derde landen/regio’s, met name met die welke met drugsproblemen worden geconfronteerd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan hulpverlening en samenwerking met:

de landen langs de oostgrens van de Europese Unie

de Balkanlanden

Afghanistan (met name in het kader van de uitvoering van zijn Implementatieplan voor drugsbestrijding van 2005 en zijn toekomstige implementatieplannen) en zijn buren; de Europese Unie en de lidstaten moeten trachten meer hulp te verlenen;

Latijns-Amerika en de landen in het Caraïbisch gebied

Marokko

landen op andere drugsroutes

Deze bijstand en samenwerking moeten worden gekoppeld aan de door de Europese Unie aangenomen drugsactieplannen met de verschillende regio’s en, in voorkomend geval, aan de drugsonderdelen van andere actieplannen met EU-partners.

2008

LS

COM

Aantal voltooide projecten; uitgaven en percentage van de totale uitgaven voor bijstand aan deze landen/regio’s

36.

Intensivering van de wetshandhavings-inspanningen ten aanzien van niet-EU-landen, met name producerende landen en regio’s die gelegen zijn op drughandelsroutes

1.

Netwerken van verbindingsofficeren van de LS instellen en/of verder uitbouwen. Elk netwerk komt ten minste om de zes maanden samen, om de operationele samenwerking en de coördinatie van het optreden van de LS in derde landen te verbeteren.

Gaande

LS

Aantal netwerken van verbindingsofficieren van de LS dat is ingesteld en/of verder is uitgebouwd

Aantal gehouden bijeenkomsten

2.

Relevante opleiding aan verbindingsofficieren van de LS verstrekken.

Gaande

LS

Opleiding van verbindingsofficieren van de LS in het kader van de jaarlijkse (opleidings-) werkprogramma’s

3.

Operationele wetshandhavingsprojecten naargelang van het geval uitvoeren of ondersteunen, beste praktijken delen en de werkzaamheden op het gebied van drugsbestrijding opvoeren in de landen/regio’s die in actie 35 zijn vermeld.

Gaande

LS

Aantal begonnen of voltooide operationele wetshandhavingsprojecten

Hoeveelheid en waarde van in beslag genomen precursoren en drugs

Aantal ontmantelde criminele groepen

Aantal ontmantelde illegale laboratoria

4.

Bijstand verlenen aan de wetshandhavingsdiensten van de in actie 35 vermelde landen/regio’s, zulks op het gebied van de bestrijding van de productie van en de handel in drugs en het misbruik van precursoren. Deze bijstand moet opleidingsbijstand omvatten.

Gaande

LS

COM

Aantal voltooide wetshandhavingsprojecten op drugsgebied

Uitgaven voor wetshandhavingsprojecten op drugsgebied

37.

Tegenover derde landen/regio’s en actieve politieke inzet van de Europese Unie voortzetten en verder ontwikkelen

1.

Gebruik maken van instrumenten, zoals het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme op drugsgebied tussen de Europese Unie/Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, de gespecialiseerde EU-dialoog inzake drugs met de Andesgemeenschap en bijeenkomsten van de drugstrojka, met het oog op een actieve politieke dialoog met de betrokken landen en regio’s.

Gaande

Raad

COM

Jaarlijks verslag over het gebruik van deze instrumenten

2.

Overzichten opstellen van de activiteiten en maatregelen en zo nodig nieuwe prioriteiten stellen in de drugsactieplannen die de Europese Unie heeft vastgesteld met:

Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied

Centraal-Azië

de westelijke Balkanlanden

2006

2007

2008

Raad

COM

Overzichten

3.

Ten volle deelnemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties en fora die zich bezighouden met de drugsproblematiek, zoals de Raad van Europa (de Pompidou-Groep), het UNODC, de WHO en UNAIDS.

Gaande

Raad

LS

COM

Verslagen over EU-activiteiten in deze organisaties en fora

4.

Ten volle gebruikmaken van de Groep van Dublin als een flexibel en informeel overleg- en coördinatiemechanisme voor mondiale, regionale en nationale problemen in verband met de productie van, de handel in en de vraag naar drugs.

Gaande

Raad

LS

Commissie

Verslag over EU-activiteiten in de Groep van Dublin

5.

Een actieve dialoog met derde landen onderhouden voor de uitvoering van de aanbevelingen van plaatselijke Dublin-groepen.

Gaande

Raad

Groep van Dublin

Aantal uitgevoerde aanbevelingen van de Groep van Dublin (15)

38.

De bijstand aan kandidaat-lidstaten en derde landen/regio’s samenhangender, zichtbaarder en doeltreffender maken

1.

Informatie over projecten voor technische bijstand en operationele activiteiten op het gebied van drugs in de kandidaat-lidstaten en derde landen/regio’s uitwisselen, om met name overlapping en lacunes in technische bijstand en operationele activiteiten op te sporen.

Jaarlijks

Raad

COM

Jaarverslag van de COM aan de Raad

Bijwerking door de Commissie van de database over projecten voor technische bijstand in kandidaat-lidstaten en derde landen op basis van informatie van de LS

2.

Drugsprojecten van de Europese Gemeenschap en de lidstaten in het kader van samenwerkingsprogramma’s evalueren

2008

LS

COM

Verslag LS en COM aan de Raad

INFORMATIE, ONDERZOEK EN EVALUATIE

Concreet resultaat:

(a)

Een beter inzicht in het drugsprobleem en de ontwikkeling van een optimale reactie op dit probleem door een meetbare en duurzame verbetering van de kennisbasis en de kennisinfrastructuur.

(b)

Een duidelijke indicatie verschaffen van de sterke en zwakke punten van de huidige acties en activiteiten op EU-niveau; evaluatie moet een integrerend deel blijven van de EU-aanpak voor het drugsbeleid.

(Houdt verband met de strategische prioriteiten 31 en 32)

Doel

Maatregel

Tijdschema

Verantwoordelijke partij

Toetsingsinstrument/indicator

39.

Betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de belangrijkste epidemiologische indicatoren verstrekken

De vijf belangrijkste epidemiologische indicatoren volledig toepassen en, waar nodig, bijstellen

2008

LS

EWDD

Verslagen van de LS waarin mogelijke problemen bij de toepassing worden gesignaleerd

40.

Betrouwbare informatie over de drugssituatie verstrekken

1.

De nationale Reitox-contactpunten en de nationale drugseenheden van Europol gaan door met hun werkzaamheden aan hun jaarlijkse en gestandardiseerde verslaglegging over nationale drugssituaties.

Jaarlijks

LS

Ingediende verslagen

2.

Het EWDD en Europol gaan door met hun jaarlijkse verslaglegging over het drugsfenomeen op EU-schaal.

Jaarlijks

EWDD

Europol

Ingediende verslagen

41.

Zorgen voor duidelijke informatie over nieuwe trends en patronen op het stuk van drugsgebruik en drugsmarkten

1.

Tot overeenstemming komen over EU-richtsnoeren en mechanismen om nieuwe trends te op te sporen, te volgen en erop te reageren

2008

Raad

COM

COM-voorstel in 2007, in samenwerking met EWDD en Europol

2.

De Commissie zorgt voor een Eurobarometer-onderzoek over de houding van jongeren ten aanzien van drugs. De resultaten daarvan moeten worden geanalyseerd in samenhang met de gegevens van de EWDD-sleutelindicator in het kader van de enquête onder de bevolking.

2008

COM

Ingediend verslag

42.

Ramingen opstellen van de overheidsuitgaven voor de drugsproblematiek

De lidstaten en de Commissie beraden zich, met de steun van het EWDD, op de ontwikkeling van verenigbare methoden voor directe en indirecte uitgaven voor drugsgerelateerde maatregelen.

2008

LS

COM

EWDD

Een op deze methode gebaseerd verslag

43.

Onderzoek op drugsgebied bevorderen

46.

Bevorderen dat, in de context van het communautaire programma voor onderzoek en ontwikkeling, en van onderzoeksprogramma’s van de lidstaten, onderzoek wordt gedaan:

inzake biomedische, psychosociale en andere factoren die bijdragen aan drugsgebruik en drugsverslaving en

inzake andere relevante onderwerpen, zoals de doeltreffendheid van basisvoorlichtingscampagnes, doeltreffende interventies ter voorkoming van HIV/AIDS en hepatitis C en de langetermijneffecten van het gebruik van ecstasy.

Gaande

LS

COM

Vaststelling van onderwerpen en opname ervan in het kaderprogramma, de werkprogramma’s en nationale onderzoeksprogramma’s

Aantal met succes bij het kaderprogramma ingediende onderzoeksvoorstellen betreffende drugs en aantal projecten dat door de LS financieel wordt gesteund

2.

Onderzoek bevorderen om na te gaan wat de beschermende factoren zijn in landen met lage HIV/AIDS-prevalentiecijfers bij drugsgebruikers.

2007

LS

met de steun van het EWDD

Ingediende studie

3.

Volledig gebruikmaken van de onderzoeksmogelijkheden van de Raad van Europa (Pompidou-Groep)

Gaande

LS

COM

Verslag over de onderzoeksactiviteiten van de Pompidou-Groep

44.

Topnetwerken op het gebied van drugsonderzoek opzetten

Onderzoeksnetwerken, universiteiten en hulpverleners aanmoedigen topnetwerken op te zetten voor een optimaal gebruik van de middelen en een doeltreffende verspreiding van resultaten

2007

COM

COM-verslag over de mate waarin netwerken tot stand zijn gekomen en over de verkregen financiële middelen voor deze netwerken

45.

Voortdurende algemene evaluatie

1.

Een geconsolideerde lijst opstellen van indicatoren en toetsingsinstrumenten voor de evaluatie van de EU-drugsstrategie en de actieplannen

Gaande

COM

EWDD

Europol

Jaarlijks overzicht COM in samenwerking met EWDD en Europol

2.

Voortgangsverslagen door de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de uitvoering van het actieplan en voorstellen om vastgestelde lacunes en mogelijke nieuwe problemen te verhelpen

Jaarlijks

COM

Jaarlijks overzicht COM in samenwerking met het EWDD en Europol

3.

Effectbeoordeling door de Commissie met het oog op een voorstel voor een nieuw actieplan voor 2009-2012

2008

COM

Effectbeoordeling in samenwerking met EWDD en Europol

46.

Follow-up van de wederzijdse evaluatie van de wetshandhavingssystemen op het gebied van drugs in de lidstaten

Nagaan in hoeverre de aanbevelingen voor beste praktijken zijn nageleefd

2006

Raad

Verslag van de Raad en voorstel voor aanbevelingen


(1)  PB L 335 van 11.11.2004; de Commissie zal uiterlijk op 12 mei 2009 in het kader van het EU-drugsactieplan 2009-2012 een evaluatieverslag indienen.

(2)  Punt 2.8 van de Europese drugsstrategie: „De Europese Raad wijst met nadruk op het belang van het aanpakken van het drugsprobleem door middel van een alomvattende, evenwichtige en multidisciplinaire benadering van preventie, hulpverlening aan en reïntegratie van drugsverslaafden, bestrijding van illegale handel in drugs en precursoren en van het witwassen van geld, en versterking van de internationale samenwerking. De Europese drugsstrategie 2005-2012 zal aan het programma worden toegevoegd nadat het door de Europese Raad in december 2004 is goedgekeurd”.

(3)  COM(2004)707 def.

(4)  Maatregel moet uiterlijk tegen het eind van het vermelde jaar zijn voltooid.

(5)  voorzitterschap = VOORZ

(6)  lidstaat = LS

(7)  Commissie = COM

(8)  Relevante gegevens in verband met het toetsingsinstrument/de indicator moeten worden verstrekt door de LS die de leiding heeft over het project, tenzij anders overeengekomen.

(9)  Relevante gegevens in verband met het toetsingsinstrument/de indicator moeten worden verstrekt door de LS die de leiding heeft over het project, tenzij anders overeengekomen.

(10)  Verslag van de LS in samenwerking met de Commissie en Europol.

(11)  Relevante gegevens in verband met het toetsingsinstrument/de indicator moeten worden verstrekt door de LS die de leiding heeft over het project, tenzij anders overeengekomen.

(12)  Door de lidstaten te verstrekken relevante gegevens in verband met het toetsingsinstrument/de indicator.

(13)  Relevante gegevens in verband met het toetsingsinstrument/de indicator moeten worden verstrekt door de LS die de leiding heeft over het project, tenzij anders overeengekomen.

(14)  Eurojust werkt samen met de kandidaat-lidstaten door contactpunten aan te wijzen en samenwerkingovereenkomsten te overwegen in overeenstemming de Raadsconclusies inzake Eurojust van 2.12.2004.

(15)  De Groep van Dublin bestaat uit de EU-lidstaten, de Commissie en vijf andere landen. Voor de aanbevelingen van deze groep zijn derhalve niet uitsluitend de EU-lidstaten en de Commissie verantwoordelijk.


Top