Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong en houdende wijziging van richtlijn 91/414/EEG van de Raad (COM(2003) 117 def. -2003/0052 COD)) houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

/* COM/2005/0022 def. - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (COM(2003) 117 def. -2003/0052 COD)) houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag /* COM/2005/0022 def. - COD 2003/0052 */


Brussel, 25.1.2005

COM(2005) 22 definitief

2003/0052 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (COM(2003) 117 def. -2003/0052 COD))

HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIEovereenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

2003/0052 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (COM(2003) 117 def. -2003/0052 COD))

1. PROCEDUREVERLOOP

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (COM(2003) 117 def.) is op 14 maart 2003 door de Commissie goedgekeurd.

Het Economisch en Sociaal Comité bracht op 16 juli 2003 advies uit.

Het Comité van de Regio's besloot geen advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement gaf zijn advies in eerste lezing op 20 april 2004.

De Commissie keurde op 26 april 2004 haar gewijzigde voorstel goed.

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werd op 8 september 2004 naar het Europees Parlement gestuurd.

Het Europees Parlement gaf zijn advies in tweede lezing op 15 december 2004.

Overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), brengt de Commissie hierbij advies uit over de amendementen die het Parlement op 15 december 2004 heeft aangenomen.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

1. De voorgestelde verordening heeft tot doel de vier bestaande richtlijnen van de Raad betreffende maximumgehalten aan residuen (MRL's) van gewasbeschermingsmiddelen (Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG) te vervangen, te codificeren en te vereenvoudigen, alle MRL's op EU-niveau te harmoniseren en de rol van de lidstaten, de Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de andere bij de vaststelling van MRL's betrokken partijen te definiëren.

2. De verordening voorziet in MRL's die direct van toepassing en afdwingbaar zijn in de lidstaten en die gebaseerd zijn op publiek beschikbare beoordelingen van de risico's voor de consument, waarvoor de EFSA de algehele verantwoordelijkheid draagt. Als gewasbeschermingsmiddelen niet voor gebruik in de Gemeenschap worden toegelaten, als het gebruik buiten de Gemeenschap onaanvaardbaar is uit het oogpunt van de inname van residuen door de consument, of als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een risicobeoordeling uit te voeren, geldt een defaultwaarde van 0,01 mg/kg.

3. De verordening legt de verplichtingen van de lidstaten vast met betrekking tot de controle op en de handhaving van MRL's, de verstrekking van gegevens over controle en handhaving aan de EFSA en de publicatie van deze gegevens in een jaarverslag van de EFSA.

3. Advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement

3.1. Standpunt van de Commissie

Het Europees Parlement heeft 35 amendementen aangenomen. De Commissie kan die allemaal onverkort aanvaarden.

3.2. Amendementen van het Parlement in tweede lezing

De aangenomen amendementen vloeien voort uit een compromis dat het Parlement, de Raad en de Commissie hebben bereikt bij onderhandelingen tijdens de tweede lezing van de medebeslissingsprocedure. De tot stand gekomen tekst is voor de Commissie een goed compromis. Een aantal amendementen over het vaststellen van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen zijn gebaseerd op wat nu al in de praktijk gebeurt en leggen dat in wetgeving vast. Andere amendementen hebben betrekking op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe methoden. De Commissie steunt alle amendementen en heeft dit tijdens de onderhandelingen laten blijken. De amendementen sluiten aan bij het oorspronkelijke voorstel en zijn een verbetering ten opzichte van de bestaande wetgeving.

4. Conclusie

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven aangegeven.

Top