EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 mei 2005 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (COM(2005) 71 definitief) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 116/11


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 mei 2005

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (COM(2005) 71 definitief)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Op 15 april 2005 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (hierna de „ontwerpverordening” genoemd).

2.

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4, eerste streepje, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

3.

De ontwerpverordening wijzigt Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (1). De ontwerpverordening beoogt de kwaliteit te verbeteren van de overheidsrekeningen die gebruikt moeten worden voor de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (excesssive deficit procedure, EDP), met name gegevens betreffende overheidstekort en overheidsschuld (hierna „EDP-gegevens”). De ontwerpverordening verplicht de lidstaten gedetailleerde lijsten te verschaffen van de methoden, procedures en bronnen die gebruikt worden voor de opstelling van hun overheidsrekeningen, en de Commissie (Eurostat) te informeren over elke belangrijke herziening van reeds gerapporteerde gegevens betreffende het feitelijke en geschatte overheidstekort en de feitelijke en geschatte overheidsschuld, alsook elke belangrijke herziening te documenteren van reeds gerapporteerde gegevens betreffende het feitelijke overheidstekort en de feitelijke overheidsschuld. De ontwerpverordening bepaalt verder dat de beoordeling van de kwaliteit van EDP-gegevens, met inbegrip van de onderliggende overheidsrekeningen, de verantwoordelijkheid is van de Commissie (Eurostat), die, naast haar contactbezoeken, inspectiebezoeken zal uitvoeren in de lidstaten om de gerapporteerde overheidsrekeningen en de onderliggende processen van gegevensopstelling te controleren. De ontwerpverordening vereist dat lidstaten hun medewerking verlenen aan bezoekende ambtenaren, de in de laatste jaren gerapporteerde overheidsrekeningen publiceren en verklaren dat deze rekeningen voldoen aan de beginselen van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (2), en in geval van twijfel de Commissie (Eurostat) om verduidelijking vragen over de correcte boekhoudkundige behandeling van overheidstransacties. De ontwerpverordening erkent ook het recht van de Commissie (Eurostat) om voorbehouden te maken ten aanzien van de kwaliteit van de gerapporteerde overheidsrekeningen en dergelijke gegevens te wijzigen.

A.   Algemene opmerkingen

4.

De ECB verwelkomt de kerndoelstelling van de ontwerpverordening, die beoogt het juridisch kader voor het opstellen van overheidsrekeningen, die ten grondslag liggen aan de procedure bij buitensporige tekorten, aan te scherpen en een juridische basis te verschaffen voor de gedragscode voor de opstelling en rapportage van gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten, vastgesteld door de Raad van Ministers (ECOFIN) op 18 februari 2003.

B.   Specifieke opmerkingen

5.

De ECB merkt op dat de voorgestelde wijzigingen de huidige indieningstermijnen van overheidsrekeningen in de lente en herfst niet wijzigen. De ECB zou een voorstander zijn van het verschuiven van de indieningstermijnen met één maand, tot respectievelijk 31 maart en 30 september, aangezien dit de algemene kwaliteit van overheidsrekeningen kan verbeteren, met name gegevens betreffende overheidstekorten. Die verschuiving zou de beschikbaarheid van brongegevens in de lente verhogen en brengt de EDP-gegevens op één lijn met de volledige reeks van overheidsrekeningen van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 1995 (3), waardoor de Commissie (Eurostat) gedetailleerde kwaliteitscontroles kan uitvoeren. Bovendien zou het autoriteiten op statistisch gebied in staat stellen te voldoen aan hun verplichtingen begrotingsgegevens samen te stellen door hen meer tijd te geven om de overgang te voltooien van de door verscheidene overheidslichamen verschafte openbare rekeningen naar de voor EDP-doeleinden vereiste ESR-1995 gegevens.

6.

De ECB steunt tevens dat onder verwijzing naar ESR 1995 in een relevante verordening een volledige reeks van feitelijke overheidsrekeningen met een adequate uitsplitsing wordt gespecificeerd, die de lidstaten aan de Commissie (Eurostat) dienen te verstrekken. Het ware tevens dienstig van de lidstaten te verlangen dat zij zorgen voor iedere noodzakelijke afstemming tussen EDP- en ESR-95 gegevens.

7.

De ECB zou voorts de publicatie ondersteunen door de Commissie (Eurostat) van een volledige reeks van overheidsrekeningen per lidstaat en daarmee verband houdende formele kwaliteitsverslagen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 mei 2005.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 332 van 31.12.1993, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 351/2002 van de Commissie (PB L 55 van 26.2.2002, blz. 23).

(2)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

(3)  Opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap, PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).


Top