EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0371

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Belize en Honduras

/* COM/2000/0371 def. - ACC 2000/0163 */

52000PC0371

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Belize en Honduras /* COM/2000/0371 def. - ACC 2000/0163 */


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Belize en Honduras

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op de vergadering van november 1999 heeft de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijn (ICCAT) een aanbeveling aangenomen voor een verbod op de invoer - door haar leden - van Atlantische zwaardvis, in welke vorm dan ook, van oorsprong uit Belize en Honduras met ingang van 1 juli 2000. Deze aanbeveling is gebaseerd op het in 1995 door de ICCAT aangenomen actieplan ter verbetering van de doeltreffendheid van het programma voor de instandhouding van Atlantische zwaardvis.

Voorts besloot de ICCAT tijdens deze vergadering om de bestaande invoerverboden voor blauwvintonijn van oorsprong uit Belize en Honduras te verlengen en het invoerverbod voor deze producten van oorsprong uit Panama op te heffen. De aanbevelingen van de ICCAT moeten worden opgenomen in de Gemeenschapswetgeving.

Belize en Honduras is diverse malen verzocht samen te werken met de ICCAT en toe te zien op de naleving van de overeengekomen instandhoudings- en beheersregelingen. Zij zijn volgens de ICCAT echter niet bereid de in internationaal verband overeengekomen instandhoudingsmaatregelen toe te passen en wijzen samenwerking met de ICCAT van de hand.

De Europese Gemeenschap is sinds 14 november 1997 lid van de ICCAT. De invoerverboden dienen op Gemeenschapsniveau te worden opgelegd in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid.

Volgens de Gemeenschap zijn deze maatregelen volledig in overeenstemming met de verplichtingen die zij in het kader van de WTO heeft overeenkomstig artikel XX (GATT 1994), dat in de mogelijkheid voorziet om handelsmaatregelen toe te passen ter bescherming van uitputbare hulpbronnen, alsmede met de Overeenkomst van Lomé voor zover deze Belize betreffen.

De Raad wordt derhalve verzocht bijgaande verordening goed te keuren.

2000/0163 (ACC)

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Belize en Honduras

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De visbestanden moeten, als uitputbare natuurlijke hulpbron, worden beschermd in het belang van het biologisch evenwicht en de voedselzekerheid in de wereld.

(2) De Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijn (ICCAT), waarbij de Europese Gemeenschap partij is, heeft in 1995 een actieplan aangenomen ter verbetering van de doeltreffendheid van het programma voor de instandhouding van Atlantische zwaardvis en de effectieve instandhouding van de betrokken visbestanden.

(3) De betrokken visbestanden kunnen door de leden van de ICCAT, waarvan de vissers verplicht zijn de vangst van Atlantische zwaardvis te verminderen, slechts doeltreffend worden beheerd wanneer alle niet-leden met de ICCAT samenwerken en de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de organisatie naleven.

(4) De ICCAT verklaarde in 1998 dat vissersvaartuigen van Belize en Honduras in die mate op Atlantische zwaardvis vissen dat het effect van de maatregelen van deze organisatie voor de instandhouding van zwaardvis daardoor sterk onder druk komt te staan. De ICCAT baseert dit op gegevens over vangst en handel en op waarnemingen van vaartuigen.

(5) Pogingen van de ICCAT om de twee landen aan te sporen de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van Atlantische zwaardvis na te leven hebben niets opgeleverd.

(6) De ICCAT verplicht haar leden met name passende maatregelen te nemen om de invoer te verbieden van zwaardvisproducten, in welke vorm dan ook, van oorsprong uit Belize of Honduras. Deze maatregelen worden opgeheven, zodra wordt vastgesteld dat de betrokken landen hun visserijactiviteiten in overeenstemming hebben gebracht met de maatregelen van de ICCAT. Deze maatregelen dienen bijgevolg te worden uitgevoerd door de Gemeenschap, die als enige terzake bevoegd is.

(7) Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de verplichtingen van de Gemeenschap op grond van andere internationale overeenkomsten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius), vallend onder de GN-codes ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98, en ex 1604 20 70, van oorsprong uit Belize en Honduras, is verboden.

2. Het lossen van de in lid 1 genoemde producten om deze onder de regeling communautair douanevervoer te plaatsen, is verboden.

Artikel 2

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op de hoeveelheden van de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten waarvan ten genoegen van de bevoegde nationale autoriteiten kan worden aangetoond dat deze op de datum van inwerkingtreding van deze verordening naar het grondgebied van de Gemeenschap werden vervoerd, voor zover het in het vrije verkeer brengen uiterlijk 14 dagen na die datum plaatsvindt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2000.

Deze verordening zal bindt in zijn totaal en direct toepasselijk in alle Lidstaten zijn.

Gedaan te Brussel, op [...]

Voor de Raad

De voorzitter

Top