EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0309

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel-en kledingproducten, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst

/* COM/2000/0309 def. - ACC 2000/0120 */

52000PC0309

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel-en kledingproducten, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst /* COM/2000/0309 def. - ACC 2000/0120 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op 14 februari 2000 heeft de Raad richtsnoeren vastgesteld waarin de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen te openen met de Socialistische Republiek Vietnam met het oog op de wijziging van de bilaterale overeenkomst betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, geparafeerd op 15 december 1992, zoals laatstelijk gewijzigd op 17 november 1997.

Op 31 maart 2000 is de bijgaande overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Vietnam door de Commissie en een vertegenwoordiger van de Vietnamese regering geparafeerd.

Er wordt bijgevolg voorgesteld dat de Raad zijn machtiging verleent tot de officiële sluiting van deze overeenkomst. In afwachting van de voltooiing van de desbetreffende procedures stelt de Commissie de Raad voor een besluit aan te nemen met het oog op de voorlopige toepassing van deze overeenkomst vanaf 15 juni 2000, op voorwaarde dat zij tevens op wederkerige basis door de Socialistische Republiek Vietnam wordt toegepast.

2000/0120 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst betreffende de handel in textielproducten met de Socialistische Republiek Vietnam.

(2) Deze overeenkomst is op 31 maart 2000 geparafeerd.

(3) Deze overeenkomst dient namens de Europese Gemeenschap te worden ondertekend.

(4) Deze overeenkomst dient, in afwachting van de voltooiing van de voor de officiële sluiting vereiste procedures, op voorlopige basis te worden toegepast vanaf 15 juni 2000, op voorwaarde dat zij tevens op wederkerige basis door de Socialistische Republiek Vietnam wordt toegepast.

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, wordt, onder voorbehoud van sluiting daarvan, namens de Europese Gemeenschap ondertekend.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen namens de Gemeenschap.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 3

De overeenkomst betreffende de handel in textielproducten met de Socialistische Republiek Vietnam wordt, in afwachting van de voltooiing van de voor de sluiting vereiste procedures, op voorlopige basis toegepast vanaf 15 juni 2000, op voorwaarde dat zij tevens op wederkerige basis door Vietnam wordt toegepast.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST

IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING TOT WIJZIGING VAN DE OP 15 DECEMBER 1992 GEPARAFEERDE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM BETREFFENDE DE HANDEL IN TEXTIEL- EN KLEDINGPRODUCTEN, LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ DE OP 17 NOVEMBER 1997 GEPARAFEERDE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

Brief nr. 1

BRIEF VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Mijnheer,

1. Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die onze delegaties van 27 tot 31 maart 2000 hebben gevoerd met het oog op de wijziging van de op 15 december 1992 geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, die sinds 1 januari 1993 van toepassing is en die laatstelijk is gewijzigd bij de op 17 november 1997 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna te noemen "de overeenkomst").

2. Bij deze onderhandelingen kwamen de partijen overeen de volgende bepalingen van de overeenkomst te wijzigen:

2.1. Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1. Vietnam stemt erin toe voor elk jaar dat de overeenkomst van toepassing is, de uitvoer naar de Gemeenschap van de in bijlage II genoemde producten te beperken tot de daarin vastgestelde maxima.

Bij de toekenning van contingenten voor uitvoer naar de Gemeenschap zal Vietnam een gelijke behandeling garanderen tussen Vietnamese ondernemingen en ondernemingen die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van investeerders uit de Gemeenschap.

2. De uitvoer van de in bijlage II genoemde textielproducten is onderworpen aan het in protocol A bedoelde stelsel van dubbele controle.

3. Bij het beheer van de in lid 1 bedoelde kwantitatieve maxima ziet Vietnam erop toe dat deze worden toegepast ten profijte van de textielnijverheid van de Gemeenschap.

Vietnam verbindt er zich met name toe gedurende de eerste vier maanden van ieder jaar 30% van de kwantitatieve maxima te reserveren voor ondernemingen in de genoemde sector. De in genoemde periode met deze ondernemingen gesloten contracten die in dezelfde periode aan de Vietnamese autoriteiten zijn voorgelegd, worden hiervoor in aanmerking genomen.

4. Teneinde de uitvoering van deze bepalingen te vergemakkelijken, deelt de Gemeenschap de bevoegde autoriteiten van Vietnam vóór 31 oktober van elk jaar de lijst van de betrokken producerende en verwerkende ondernemingen mee, alsmede de door elke onderneming gewenste hoeveelheid producten. Te dien einde moeten de betrokken ondernemingen gedurende de in lid 3 genoemde periode direct contact opnemen met de bevoegde Vietnamese autoriteiten om te verifiëren welke hoeveelheden beschikbaar zijn in het kader van de in lid 3 genoemde reserve.

5. Behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst en onverminderd de kwantitatieve regeling die van toepassing is op de wederinvoer in de zin van artikel 4, verbindt de Gemeenschap zich ertoe de thans geldende kwantitatieve beperkingen op de invoer van de onder deze overeenkomst vallende producten te schorsen.

6. De uitvoer van de in bijlage IV van de overeenkomst genoemde producten waarvoor geen kwantitatieve beperkingen gelden, is onderworpen aan het in lid 2 bedoelde stelsel van dubbele controle.

7. Mocht de Socialistische Republiek Vietnam vóór de datum waarop de overeenkomst afloopt, lid worden van de Wereldhandelsorganisatie, dan worden de geldende beperkingen gefaseerd afgeschaft in het kader van de WTO-overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten en het Protocol inzake de toetreding van Vietnam tot de WTO."

2.2 In artikel 19 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe benodigde procedures zijn voltooid. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2002. De toepassingsperiode wordt na deze datum met een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de andere uiterlijk op 30 juni 2002 mededeelt dat zij met deze verlenging niet instemt.

Indien de overeenkomst tot 31 december 2003 wordt verlengd, zijn de kwantitatieve maxima voor de in bijlage II vermelde categorieën van producten voor het jaar 2003 de hoeveelheden als vermeld in die bijlage voor het jaar 2002, vermeerderd met het groeipercentage dat voor elke categorie van producten voor het jaar 2002 ten opzichte van het jaar 2001 is toegepast."

2.3 Bijlage I bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage A bij deze brief.

2.4 Bijlage II bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage B bij deze brief.

2.5 De bijlage bij protocol B van de overeenkomst wordt vervangen door bijlage C bij deze brief.

2.6 Een protocol inzake de reserve voor de industrie is in bijlage D bij deze brief opgenomen.

2.7 Punt 4 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt wordt vervangen door bijlage E bij deze brief.

2.8 Bijlage F bij deze brief wordt bijlage III bij het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt.

2.9 Het proces-verbaal van overeenkomst inzake de wederzijdse openstelling van de markten door beide partijen is in bijlage G bij deze brief opgenomen.

3. Het proces-verbaal van overeenkomst inzake het goede functioneren van het systeem van de reserve voor de industrie voor het jaar 2000 is in bijlage H bij deze brief opgenomen.

4. Ik moge u verzoeken mij mede te delen of de Socialistische Republiek Vietnam met de bovenstaande wijzigingen instemt. Indien dit het geval is, dan vormt deze brief samen met zijn bijlagen en uw schriftelijke bevestiging een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe vereiste interne procedures zijn voltooid. Tot die datum zijn de wijzigingen op de overeenkomst voorlopig van toepassing met ingang van 15 juni 2000, op basis van reciprociteit.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Raad van de Europese Unie

BIJLAGE A

"BIJLAGE I

LIJST VAN PRODUKTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

1. Indien nauwkeurige gegevens over het materiaal waaruit de produkten van de categorieën 1 tot en met 114 zijn samengesteld ontbreken, wordt ervan uitgegaan dat deze produkten uitsluitend zijn samengesteld uit wol of fijn haar, katoen, of synthetische of kunstmatige vezels.

2. Kleding welke niet herkenbaar is als heren- of jongenskleding of als dames- of meisjeskleding, wordt bij laatstgenoemde ingedeeld.

3. De term ,babykleding" omvat kleding tot en met handelsmaat 86.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP I A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP I B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP II A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP II B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP III A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP III B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP V

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE B

"BIJLAGE II

In artikel 3, lid 1, bedoelde kwantitatieve maxima

De productomschrijving van de in deze bijlage genoemde categorieën is in bijlage I opgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE C

"Bijlage bij protocol B

Kwantitatieve maxima van toepassing bij economische passieve veredeling

De productomschrijving van de in deze bijlage genoemde categorieën is in bijlage I opgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE D

Protocol inzake de reserve voor de industrie

In het kader van de op 31 maart 2000 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textielproducten, laatstelijk gewijzigd bij op de 17 november 1997 geparafeerde overeenkomsten, heeft de Socialistische Republiek Vietnam nota genomen van de door de Europese Gemeenschap geuite bezorgdheid over de tenuitvoerlegging van de leden 1, 3 en 4 van artikel 3. Teneinde het wederzijdse begrip en de samenwerking op dit gebied te versterken, hebben beide partijen ermee ingestemd de huidige procedure voor de tenuitvoerlegging van de reserve voor de industrie als volgt toe te passen:

- de Vietnamese autoriteiten gaan ervan uit dat afnemers die in de door de autoriteiten van de Europese Gemeenschap verstrekte lijst van communautaire ondernemingen zijn opgenomen, in aanmerking komen voor de reserve voor de industrie;

- een bedrijf in de Gemeenschap neemt contact op met een Vietnamese exporteur voor het sluiten van een contract met een Vietnamese producent of exporteur;

- de Vietnamese producent of exporteur dient, samen met het contract, een aanvraag voor het gebruik van de reserve voor de industrie in bij de bevoegde Vietnamese instantie;

- voorzover binnen de grenzen van de reserve mogelijk, verlenen de autoriteiten aan de Vietnamese producent of exporteur een contingent voor de looptijd van de reserve, overeenkomstig de geldende voorschriften;

- de bevoegde Vietnamese instantie geeft dan een uitvoervergunning af, zodat kan worden voldaan aan het koopcontract met een gebruiker uit de Gemeenschap die voorkomt op de door de autoriteiten van de Gemeenschap verstrekte lijst.

De Vietnamese autoriteiten verbinden zich in dit verband ertoe:

- het stelsel soepel en zonder discriminatie toe te passen;

- de namen en adressen van de bevoegde Vietnamese instanties te verstrekken;

- de tekst van de relevante voorschriften over te leggen, zodra deze beschikbaar zijn;

- erop toe te zien dat uitvoervergunningen die volgens dit stelsel worden verstrekt, als "reserve voor de industrie" worden aangeduid;

- ieder jaar voor 1 april afzonderlijke statistische gegevens te verstrekken over de vergunningen die worden aangevraagd en afgegeven;

- samen te werken met de autoriteiten van de Europese Gemeenschap om ervoor te zorgen dat vergunningen die op grond van dit stelsel worden afgegeven, als zodanig herkenbaar zijn binnen de gegevensuitwisseling via het SIGL-netwerk.

De partijen komen overeen dat bij problemen met de toepassing van de bepalingen inzake de reserve voor de industrie overleg kan worden gevoerd om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie

BIJLAGE E

Punt 4 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt wordt vervangen door:

"4. Wat de douanerechten betreft waaraan de invoer van textiel- en kledingproducten uit de Gemeenschap thans is onderworpen, zal de Vietnamese Partij het Vietnamese Parlement aanbevelen om de volgende maatregelen aan te nemen, teneinde deze rechten te verminderen en de toegang van de communautaire textiel- en kledingproducten tot de Vietnamese markt te vergemakkelijken:

a) de geleidelijke en definitieve vermindering van de douanerechten over een periode van 10 jaar, te beginnen vanaf 1 januari 1996, waardoor de rechten tot het volgende niveau worden teruggebracht:

Kledingstukken // 30 %

Weefsels en geconfectioneerde artikelen // 20%

Garens // 12%

Vezels // 7%

met dien verstande dat deze vermindering bij voorrang betrekking heeft op de in bijlage II bij dit protocol vermelde producten.

b) voor de in bijlage III bij dit protocol vermelde textielproducten, een geleidelijke en definitieve vermindering van de douanerechten in een tijdspanne van 6 jaar, gelijkmatig gespreid over perioden van 2 jaar, vanaf 1 juli 2000, waardoor de rechten tot het volgende niveau worden teruggebracht:

Kledingstukken // 30 %

Weefsels en geconfectioneerde artikelen // 20%

Garens // 12%

Vezels // 7%

Hierover zal uiterlijk op 31 oktober 2000 overleg worden gepleegd.

Indien de Europese Gemeenschap bij afloop van dit overleg zou moeten vaststellen dat de Vietnamese autoriteiten bij de vermindering van deze douanerechten in gebreke zijn gebleven, zullen de wijzigingen in de overeenkomst als nietig worden beschouwd en wordt de overeenkomst, zoals zij luidde op de datum waarop onderhavige overeenkomst is geparafeerd, opnieuw van toepassing op beide partijen vanaf 1 januari 2001."

BIJLAGE F

"BIJLAGE III

In lid 4, onder b), bedoelde textielproducten

GS (8 cijfers) // Productomschrijving

54034100 // Getwijnde of gekabelde rayongarens

54034200 // Getwijnde of gekabelde filamentgarens

52051200 // Eendraadsgarens van katoen, andere dan naaigarens

52053200 // Getwijnde of gekabelde garens van katoen

52054200 // Getwijnde of gekabelde garens van katoen

54062000 // Kunstmatige filamentgarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein

52083211 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083215 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083295 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083296 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083299 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52084100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52084900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085300 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52093100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52093200 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52094300 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095200 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52105100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende meer dan 50 gewichtspercenten katoen

52105200 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52105900 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52115900 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121310 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121390 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121410 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121490 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121510 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121590 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122310 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122410 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122510 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122590 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

54072019 // Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen

54072090 // Synthetische weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm

54083400 // Weefsels vervaardigd van garens, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten

55161100 // Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55161400 // Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55162400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55163400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55164400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55169400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

56074919 // Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen

56074990 // Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen

56075011 // Gevlochten bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075019 // Bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075030 // Bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075090 // Bindgaren, touw en kabel, van synthetische vezels

56079000 // Bindgaren, touw en kabel

56081111 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van bindgaren, touw of kabel

56081119 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van nylongaren

56081191 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van bindgaren of touw

56081199 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van synthetische of kunstmatige textielstoffen, van garen

56081911 // Geconfectioneerde geknoopte netten van bindgaren of touw

56081999 // Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel

58012500 // Gesneden kettingfluweel en -pluche, van katoen

59021010 // Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van nylon

59029090 // Bandenkoordweefesl ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon

59061000 // Plakband van gegummeerde weefsels

59061010 // Plakband van gegummeerde weefsels

59069100 // Weefsels van brei- of haakwerk

59069990 // Gegummeerde weefsels

59070010 // Wasdoek en andere weefsels

59070090 // Weefsels, geïmpregneerd of voorzien van een deklaag

59090010 // Brandslangen en dergelijke slangen van synthetische textielvezels

59090090 // Brandslangen en dergelijke slangen van andere textielstoffen

60024210 // Brei- en haakwerk van katoen, ongebleekt of gebleekt

60024230 // Brei- en haakwerk van katoen, geverfd

60024290 // Brei- en haakwerk van katoen, bedrukt

60029210 // Brei- en haakwerk, ongebleekt of gebleekt

60029230 // Brei- en haakwerk, geverfd

60029250 // Brei- en haakwerk van katoen, van garen

60029290 // Brei- en haakwerk, bedrukt

60029900 // Brei- en haakwerk, met een breedte van meer dan 30 cm

60024319 // Raschelkant, vervaardigd als kettingbreiwerk, van synthetische vezels

60024331 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, ongebleekt of gebleekt

60024333 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, geverfd

60024335 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels

60024339 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, bedrukt

60024395 // Brei- en haakwerk van kunstmatige vezels

60029331 // Brei- en haakwerk, ongebleekt of gebleekt

60029333 // Brei- en haakwerk, geverfd

60029335 // Brei- en haakwerk, van garen

60029339 // Brei- en haakwerk, bedrukt

60029399 // Brei- en haakwerk

57023100 // Tapijten van wol

57023110 // Axminster-tapijten van wol of van fijn haar

57023130 // Wilton-tapijten van wol of van fijn haar

57023190 // Tapijten van wol

57024100 // Tapijten van wol

57024110 // Axminster-tapijten van wol of van fijn haar

57024190 // Tapijten van wol

57024990 // Tapijten

57029100 // Tapijten van wol

57029900 // Tapijten van andere textielstoffen

57031000 // Tapijten van wol

57031010 // Tapijten van wol

57031090 // Tapijten van wol

57041000 // Vloertegels van vilt, niet getuft of gevlokt

57050010 // Tapijten van wol

57050031 // Tapijten

57050039 // Tapijten

57050090 // Tapijten

63021010 // Beddenlinnen van brei- of haakwerk, van katoen

63021090 // Beddenlinnen van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen dan katoen

63023910 // Beddenlinnen van vlas (ander dan beddenlinnen van brei- of haakwerk en bedrukt beddenlinnen)

63023930 // Beddenlinnen van ramee (ander dan beddenlinnen van brei- of haakwerk en bedrukt beddenlinnen)

63023990 // Beddenlinnen van textielstoffen

63025900 // Tafellinnen van textielstoffen

63039210 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63039290 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63039990 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63041910 // Bedspreien van katoen, andere dan van brei- of haakwerk

63041990 // Bedspreien van textielstoffen, andere dan katoen

63049100 // Artikelen voor stoffering, van brei- of haakwerk

63049200 // Artikelen voor stoffering, van katoen

63049300 // Artikelen voor stoffering, van synthetische vezels

63049900 // Artikelen voor stoffering

63053281 // Soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen

63053289 // Soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen

63053391 // Zakken voor verpakkingsdoeleinden

63053399 // Zakken voor verpakkingsdoeleinden

61023090 // Anoraks voor dames of voor meisjes

61031900 // Kostuums voor heren of voor jongens, van breiwerk van textielstoffen

61034999 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor heren of voor jongens

61041200 // Mantelpakken en broekpakken van brei- of haakwerk voor dames of voor meisjes, van katoen

61041300 // Mantelpakken en broekpakken van breiwerk voor dames of voor meisjes, van synthetische vezels

61043100 // Blazers en andere jasjes voor dames of voor meisjes, van wol

61043900 // Blazers en andere jasjes voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61044400 // Japonnen van breiwerk voor dames of voor meisjes, van kunstmatige vezels

61044900 // Japonnen van breiwerk voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61045900 // Rokken en broekrokken voor dames of voor meisjes

61046110 // Lange broeken voor dames of voor meisjes, van wol

61046190 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61046910 // Lange broeken voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61046991 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61046999 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61109010 // Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten

61109090 // Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten

61119000 // Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

61159900 // Kousen, kniekousen, sokken

61171000 // Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles

61172000 // Dassen, strikjes en sjaaldassen, van brei- of haakwerk

62019900 // Anoraks voor heren of voor jongens

62021900 // Mantels, regenjassen en dergelijke artikelen voor dames of voor meisjes

62029100 // Anoraks voor dames of voor meisjes

62029900 // Anoraks voor dames of voor meisjes

62051000 // Overhemden voor heren of voor jongens, van wol of van fijn haar

62059010 // Overhemden voor heren of voor jongens, van vlas of van ramee

62059090 // Overhemden voor heren of voor jongens, van textielstoffen

62071100 // Slips en onderbroeken voor heren of voor jongens, van katoen

62071900 // Slips en onderbroeken voor heren of voor jongens

62072200 // Nachthemden en pyjama's voor heren of voor jongens

62072900 // Nachthemden en pyjama's voor heren of voor jongens

62079200 // Onderhemden en badjassen voor heren of voor jongens

62081100 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62081910 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62081990 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62082200 // Nachthemden en pyjama's voor dames of voor meisjes

62082900 // Nachthemden en pyjama's voor dames of voor meisjes

62089200 // Onderhemden en slips voor dames of voor meisjes

62089210 // Negligés, badjassen en kamerjassen voor dames of voor meisjes

62089290 // Onderhemden, slips en dergelijke artikelen voor dames of voor meisjes

62091000 // Kleding en kledingtoebehoren voor baby's, van wol

62101010 // Kleding vervaardigd van vilt, ook indien geïmpregneerd

62101091 // Kleding vervaardigd van gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd

62101099 // Kleding vervaardigd van gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd

62104000 // Kleding voor heren of voor jongens van weefsels of gegummeerde weefsels

62105000 // Kleding voor dames of voor meisjes van weefsels of gegummeerde weefsels

62111100 // Badpakken en zwembroeken voor heren of voor jongens, andere dan van brei- of haakwerk

62111200 // Badpakken en zwembroeken voor dames of voor meisjes, andere dan van brei- of haakwerk

62112000 // Skipakken, andere dan van brei- of haakwerk

62113310 // Werk- en bedrijfskleding voor heren of voor jongens

62113390 // Kleding voor heren of voor jongens van synthetische of kunstmatige vezels

62113900 // Trainingspakken en andere kleding voor heren of voor jongens

62114100 // Trainingspakken en andere kleding voor dames of voor meisjes

62114341 // Trainingspakken met voering voor dames of voor meisjes, delen voor het bovenlichaam

62114390 // Kleding voor dames of voor meisjes van synthetische of kunstmatige vezels

62114900 // Trainingspakken en andere kleding voor dames of voor meisjes

62122000 // Gaines (step-ins) en gainebroeken (panties) van alle soorten textielstoffen

62123000 // Corseletten van alle soorten textielstoffen

62129000 // Korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden

BIJLAGE G

Proces-verbaal van overeenkomst

Beide partijen hebben verwezen naar punt 1 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt, waarin is gewezen op het belang van de wederzijdse openstelling van de respectieve markten in het kader van de onderhandelingen over wijzigingen in de overeenkomst betreffende handel in textielproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie

BIJLAGE H

Proces-verbaal van overeenkomst

De Vietnamese Partij verbindt zich ertoe, voor het jaar 2000, de statistische gegevens over de vergunningen die overeenkomstig het protocol inzake de reserve voor de industrie zijn aangevraagd en verleend, uiterlijk op 1 juli 2000 te verstrekken, teneinde het goede functioneren van dit systeem te garanderen.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie

Brief nr. 2

BRIEF VAN DE REGERING VAN DE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van .......... , welke als volgt luidt:

«1. Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die onze delegaties van 27 tot 31 maart 2000 hebben gevoerd met het oog op de wijziging van de op 15 december 1992 geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten, die sinds 1 januari 1993 van toepassing is en die laatstelijk is gewijzigd bij de op 17 november 1997 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna te noemen "de overeenkomst").

2. Bij deze onderhandelingen kwamen de partijen overeen de volgende bepalingen van de overeenkomst te wijzigen:

2.1. Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1. Vietnam stemt erin toe voor elk jaar dat de overeenkomst van toepassing is, de uitvoer naar de Gemeenschap van de in bijlage II genoemde producten te beperken tot de daarin vastgestelde maxima.

Bij de toekenning van contingenten voor uitvoer naar de Gemeenschap zal Vietnam een gelijke behandeling garanderen tussen Vietnamese ondernemingen en ondernemingen die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van investeerders uit de Gemeenschap.

2. De uitvoer van de in bijlage II genoemde textielproducten is onderworpen aan het in protocol A bedoelde stelsel van dubbele controle.

3. Bij het beheer van de in lid 1 bedoelde kwantitatieve maxima ziet Vietnam erop toe dat deze worden toegepast ten profijte van de textielnijverheid van de Gemeenschap.

Vietnam verbindt er zich met name toe in de eerste vier maanden van ieder jaar 30% van de kwantitatieve maxima te reserveren voor ondernemingen in de genoemde sector. De in genoemde periode met deze ondernemingen gesloten contracten die in dezelfde periode aan de Vietnamese autoriteiten zijn voorgelegd, worden hiervoor in aanmerking genomen.

4. Teneinde de uitvoering van deze bepalingen te vergemakkelijken, deelt de Gemeenschap de bevoegde autoriteiten van Vietnam vóór 31 oktober van elk jaar de lijst van de betrokken producerende en verwerkende ondernemingen mee, alsmede de door elke onderneming gewenste hoeveelheid producten. Te dien einde moeten de betrokken ondernemingen gedurende de in lid 3 genoemde periode direct contact opnemen met de bevoegde Vietnamese autoriteiten om te verifiëren welke hoeveelheden beschikbaar zijn in het kader van de in lid 3 genoemde reserve.

5. Behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst en onverminderd de kwantitatieve regeling die van toepassing is op de wederinvoer in de zin van artikel 4, verbindt de Gemeenschap zich ertoe de thans geldende kwantitatieve beperkingen op de invoer van de onder deze overeenkomst vallende producten te schorsen.

6. De uitvoer van de in bijlage IV van de overeenkomst genoemde producten waarvoor geen kwantitatieve beperkingen gelden, is onderworpen aan het in lid 2 bedoelde stelsel van dubbele controle.

7. Mocht de Socialistische Republiek Vietnam vóór de datum waarop de overeenkomst afloopt, lid worden van de Wereldhandelsorganisatie, dan worden de geldende beperkingen gefaseerd afgeschaft in het kader van de WTO-overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten en het Protocol inzake de toetreding van Vietnam tot de WTO."

2.2 In artikel 19 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe benodigde procedures zijn voltooid. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2002. De toepassingsperiode wordt na deze datum met een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de andere uiterlijk op 30 juni 2002 mededeelt dat zij met deze verlenging niet instemt.

Indien de overeenkomst tot 31 december 2003 wordt verlengd, zijn de kwantitatieve maxima voor de in bijlage II vermelde categorieën van producten voor het jaar 2003 de hoeveelheden als vermeld in die bijlage voor het jaar 2002, vermeerderd met het groeipercentage dat voor elke categorie van producten voor het jaar 2002 ten opzichte van het jaar 2001 is toegepast."

2.3 Bijlage I bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage A bij deze brief.

2.4 Bijlage II bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage B bij deze brief.

2.5 De bijlage bij protocol B van de overeenkomst wordt vervangen door bijlage C bij deze brief.

2.6 Een protocol inzake de reserve voor de industrie is in bijlage D bij deze brief opgenomen.

2.7 Punt 4 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt wordt vervangen door bijlage E bij deze brief.

2.8 Bijlage F bij deze brief wordt bijlage III bij het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt.

2.9 Het proces-verbaal van overeenkomst inzake de wederzijdse openstelling van de markten door beide partijen is in bijlage G bij deze brief opgenomen.

3. Het proces-verbaal van overeenkomst inzake het goede functioneren van het systeem van de reserve voor de industrie voor het jaar 2000 is in bijlage H bij deze brief opgenomen.

4. Ik moge u verzoeken mij mede te delen of de Socialistische Republiek Vietnam met de bovenstaande wijzigingen instemt. Indien dit het geval is, dan vormt deze brief samen met zijn bijlagen en uw schriftelijke bevestiging een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe vereiste interne procedures zijn voltooid. Tot die datum zijn de wijzigingen op de overeenkomst voorlopig van toepassing met ingang van 15 juni 2000, op basis van reciprociteit.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden,»

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de regering

van de Socialistische Republiek Vietnam

BIJLAGE A

"BIJLAGE I

LIJST VAN PRODUKTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

1. Indien nauwkeurige gegevens over het materiaal waaruit de produkten van de categorieën 1 tot en met 114 zijn samengesteld ontbreken, wordt ervan uitgegaan dat deze produkten uitsluitend zijn samengesteld uit wol of fijn haar, katoen, of synthetische of kunstmatige vezels.

2. Kleding welke niet herkenbaar is als heren- of jongenskleding of als dames- of meisjeskleding, wordt bij laatstgenoemde ingedeeld.

3. De term ,babykleding" omvat kleding tot en met handelsmaat 86.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP I A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP I B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP II A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP II B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP III A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP III B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

GROEP V

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE B

"BIJLAGE II

In artikel 3, lid 1, bedoelde kwantitatieve maxima

De productomschrijving van de in deze bijlage genoemde categorieën is in bijlage I opgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE C

"Bijlage bij protocol B

Kwantitatieve maxima van toepassing bij economische passieve veredeling

De productomschrijving van de in deze bijlage genoemde categorieën is in bijlage I opgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE D

Protocol inzake de reserve voor de industrie

In het kader van de op 31 maart 2000 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textielproducten, laatstelijk gewijzigd bij op de 17 november 1997 geparafeerde overeenkomsten, heeft de Socialistische Republiek Vietnam nota genomen van de door de Europese Gemeenschap geuite bezorgdheid over de tenuitvoerlegging van de leden 1, 3 en 4 van artikel 3. Teneinde het wederzijdse begrip en de samenwerking op dit gebied te versterken, hebben beide partijen ermee ingestemd de huidige procedure voor de tenuitvoerlegging van de reserve voor de industrie als volgt toe te passen:

- de Vietnamese autoriteiten gaan ervan uit dat afnemers die in de door de autoriteiten van de Europese Gemeenschap verstrekte lijst van communautaire ondernemingen zijn opgenomen, in aanmerking komen voor de reserve voor de industrie;

- een bedrijf in de Gemeenschap neemt contact op met een Vietnamese exporteur voor het sluiten van een contract met een Vietnamese producent of exporteur;

- de Vietnamese producent of exporteur dient, samen met het contract, een aanvraag voor het gebruik van de reserve voor de industrie in bij de bevoegde Vietnamese instantie;

- voorzover binnen de grenzen van de reserve mogelijk, verlenen de autoriteiten aan de Vietnamese producent of exporteur een contingent voor de looptijd van de reserve, overeenkomstig de geldende voorschriften;

- de bevoegde Vietnamese instantie geeft dan een uitvoervergunning af, zodat kan worden voldaan aan het koopcontract met een gebruiker uit de Gemeenschap die voorkomt op de door de autoriteiten van de Gemeenschap verstrekte lijst.

De Vietnamese autoriteiten verbinden zich in dit verband ertoe:

- het stelsel soepel en zonder discriminatie toe te passen;

- de namen en adressen van de bevoegde Vietnamese instanties te verstrekken;

- de tekst van de relevante voorschriften over te leggen, zodra deze beschikbaar zijn;

- erop toe te zien dat uitvoervergunningen die volgens dit stelsel worden verstrekt, als "reserve voor de industrie" worden aangeduid;

- ieder jaar voor 1 april afzonderlijke statistische gegevens te verstrekken over de vergunningen die worden aangevraagd en afgegeven;

- samen te werken met de autoriteiten van de Europese Gemeenschap om ervoor te zorgen dat vergunningen die op grond van dit stelsel worden afgegeven, als zodanig herkenbaar zijn binnen de gegevensuitwisseling via het SIGL-netwerk.

De partijen komen overeen dat bij problemen met de toepassing van de bepalingen inzake de reserve voor de industrie overleg kan worden gevoerd om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie,

BIJLAGE E

Punt 4 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt wordt vervangen door:

"4. Wat de douanerechten betreft waaraan de invoer van textiel- en kledingproducten uit de Gemeenschap thans is onderworpen, zal de Vietnamese Partij het Vietnamese Parlement aanbevelen om de volgende maatregelen aan te nemen, teneinde deze rechten te verminderen en de toegang van de communautaire textiel- en kledingproducten tot de Vietnamese markt te vergemakkelijken:

a) de geleidelijke en definitieve vermindering van de douanerechten over een periode van 10 jaar, te beginnen vanaf 1 januari 1996, waardoor de rechten tot het volgende niveau worden teruggebracht:

Kledingstukken // 30 %

Weefsels en geconfectioneerde artikelen // 20%

Garens // 12%

Vezels // 7%

met dien verstande dat deze vermindering bij voorrang betrekking heeft op de in bijlage II bij dit protocol vermelde producten.

b) voor de in bijlage III bij dit protocol vermelde textielproducten, een geleidelijke en definitieve vermindering van de douanerechten in een tijdspanne van 6 jaar, gelijkmatig gespreid over perioden van twee jaar, vanaf 1 juli 2000, waardoor de rechten tot het volgende niveau worden teruggebracht:

Kledingstukken // 30 %

Weefsels en geconfectioneerde artikelen // 20%

Garens // 12%

Vezels // 7%

Hierover zal uiterlijk op 31 oktober 2000 overleg worden gepleegd.

Indien de Europese Gemeenschap bij afloop van dit overleg zou moeten vaststellen dat de Vietnamese autoriteiten bij de vermindering van deze douanerechten in gebreke zijn gebleven, zullen de wijzigingen in de overeenkomst als nietig worden beschouwd en wordt de overeenkomst, zoals zij luidde op de datum waarop onderhavige overeenkomst is geparafeerd, opnieuw van toepassing op beide partijen vanaf 1 januari 2001."

BIJLAGE F

"BIJLAGE III

In lid 4, onder b), bedoelde textielproducten

GS (8 cijfers) // Productomschrijving

54034100 // Getwijnde of gekabelde rayongarens

54034200 // Getwijnde of gekabelde filamentgarens

52051200 // Eendraadsgarens van katoen, andere dan naaigarens

52053200 // Getwijnde of gekabelde garens van katoen

52054200 // Getwijnde of gekabelde garens van katoen

54062000 // Kunstmatige filamentgarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein

52083211 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083215 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083295 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083296 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083299 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52083900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52084100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52084900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085300 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52085900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52093100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52093200 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52094300 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095200 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52095900 // Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

52105100 // Weefsels van katoen, met platbinding, bevattende meer dan 50 gewichtspercenten katoen

52105200 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52105900 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52115900 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121310 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121390 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121410 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121490 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121510 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52121590 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122310 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122410 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122510 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

52122590 // Weefsels van katoen, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten katoen

54072019 // Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen

54072090 // Synthetische weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm

54083400 // Weefsels vervaardigd van garens, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten

55161100 // Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55161400 // Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55162400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55163400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55164400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

55169400 // Weefsels, bevattende meer dan 50 maar minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels

56074919 // Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen

56074990 // Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen

56075011 // Gevlochten bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075019 // Bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075030 // Bindgaren, touw en kabel, van polyamiden

56075090 // Bindgaren, touw en kabel, van synthetische vezels

56079000 // Bindgaren, touw en kabel

56081111 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van bindgaren of touw

56081119 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van nylongaren

56081191 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van bindgaren of touw

56081199 // Geconfectioneerde geknoopte visnetten van synthetische of kunstmatige textielstoffen, van garen

56081911 // Geconfectioneerde geknoopte netten van bindgaren of touw

56081999 // Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel

58012500 // Gesneden kettingfluweel en -pluche, van katoen

59021010 // Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van nylon

59029090 // Bandenkoordweefesl ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon

59061000 // Plakband van gegummeerde weefsels

59061010 // Plakband van gegummeerde weefsels

59069100 // Weefsels van brei- of haakwerk

59069990 // Gegummeerde weefsels

59070010 // Wasdoek en andere weefsels

59070090 // Weefsels, geïmpregneerd of voorzien van een deklaag

59090010 // Brandslangen en dergelijke slangen van synthetische textielvezels

59090090 // Brandslangen en dergelijke slangen van andere textielstoffen

60024210 // Brei- en haakwerk van katoen, ongebleekt of gebleekt

60024230 // Brei- en haakwerk van katoen, geverfd

60024290 // Brei- en haakwerk van katoen, bedrukt

60029210 // Brei- en haakwerk, ongebleekt of gebleekt

60029230 // Brei- en haakwerk, geverfd

60029250 // Brei- en haakwerk van katoen, van garen

60029290 // Brei- en haakwerk, bedrukt

60029900 // Brei- en haakwerk, met een breedte van meer dan 30 cm

60024319 // Raschelkant, vervaardigd als kettingbreiwerk, van synthetische vezels

60024331 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, ongebleekt of gebleekt

60024333 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, geverfd

60024335 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels

60024339 // Brei- en haakwerk van synthetische vezels, bedrukt

60024395 // Brei- en haakwerk van kunstmatige vezels

60029331 // Brei- en haakwerk, ongebleekt of gebleekt

60029333 // Brei- en haakwerk, geverfd

60029335 // Brei- en haakwerk, van garen

60029339 // Brei- en haakwerk, bedrukt

60029399 // Brei- en haakwerk

57023100 // Tapijten van wol

57023110 // Axminster-tapijten van wol of van fijn haar

57023130 // Wilton-tapijten van wol of van fijn haar

57023190 // Tapijten van wol

57024100 // Tapijten van wol

57024110 // Axminster-tapijten van wol of van fijn haar

57024190 // Tapijten van wol

57024990 // Tapijten

57029100 // Tapijten van wol

57029900 // Tapijten van andere textielstoffen

57031000 // Tapijten van wol

57031010 // Tapijten van wol

57031090 // Tapijten van wol

57041000 // Vloertegels van vilt, niet getuft of gevlokt

57050010 // Tapijten van wol

57050031 // Tapijten

57050039 // Tapijten

57050090 // Tapijten

63021010 // Beddenlinnen van brei- of haakwerk, van katoen

63021090 // Beddenlinnen van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen dan katoen

63023910 // Beddenlinnen van vlas (ander dan beddenlinnen van brei- of haakwerk en bedrukt beddenlinnen)

63023930 // Beddenlinnen van ramee (ander dan beddenlinnen van brei- of haakwerk en bedrukt beddenlinnen)

63023990 // Beddenlinnen van textielstoffen

63025900 // Tafellinnen van textielstoffen

63039210 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63039290 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63039990 // Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

63041910 // Bedspreien van katoen, andere dan van brei- of haakwerk

63041990 // Bedspreien van textielstoffen, andere dan katoen

63049100 // Artikelen voor stoffering, van brei- of haakwerk

63049200 // Artikelen voor stoffering, van katoen

63049300 // Artikelen voor stoffering, van synthetische vezels

63049900 // Artikelen voor stoffering

63053281 // Soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen

63053289 // Soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen

63053391 // Zakken voor verpakkingsdoeleinden

63053399 // Zakken voor verpakkingsdoeleinden

61023090 // Anoraks voor dames of voor meisjes

61031900 // Kostuums voor heren of voor jongens, van breiwerk van textielstoffen

61034999 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor heren of voor jongens

61041200 // Mantelpakken en broekpakken van brei- of haakwerk voor dames of voor meisjes, van katoen

61041300 // Mantelpakken en broekpakken van breiwerk voor dames of voor meisjes, van synthetische vezels

61043100 // Blazers en andere jasjes voor dames of voor meisjes, van wol

61043900 // Blazers en andere jasjes voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61044400 // Japonnen van breiwerk voor dames of voor meisjes, van kunstmatige vezels

61044900 // Japonnen van breiwerk voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61045900 // Rokken en broekrokken voor dames of voor meisjes

61046110 // Lange broeken voor dames of voor meisjes, van wol

61046190 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61046910 // Lange broeken voor dames of voor meisjes, van textielstoffen

61046991 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61046999 // Korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls voor dames of voor meisjes

61109010 // Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten

61109090 // Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten

61119000 // Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

61159900 // Kousen, kniekousen, sokken

61171000 // Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles

61172000 // Dassen, strikjes en sjaaldassen, van brei- of haakwerk

62019900 // Anoraks voor heren of voor jongens

62021900 // Mantels, regenjassen en dergelijke artikelen voor dames of voor meisjes

62029100 // Anoraks voor dames of voor meisjes

62029900 // Anoraks voor dames of voor meisjes

62051000 // Overhemden voor heren of voor jongens, van wol of van fijn haar

62059010 // Overhemden voor heren of voor jongens, van vlas of van ramee

62059090 // Overhemden voor heren of voor jongens, van textielstoffen

62071100 // Slips en onderbroeken voor heren of voor jongens, van katoen

62071900 // Slips en onderbroeken voor heren of voor jongens

62072200 // Nachthemden en pyjama's voor heren of voor jongens

62072900 // Nachthemden en pyjama's voor heren of voor jongens

62079200 // Onderhemden en badjassen voor heren of voor jongens

62081100 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62081910 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62081990 // Onderjurken en onderrokken voor dames of voor meisjes

62082200 // Nachthemden en pyjama's voor dames of voor meisjes

62082900 // Nachthemden en pyjama's voor dames of voor meisjes

62089200 // Onderhemden en slips voor dames of voor meisjes

62089210 // Negligés, badjassen en kamerjassen voor dames of voor meisjes

62089290 // Onderhemden, slips en dergelijke artikelen voor dames of voor meisjes

62091000 // Kleding en kledingtoebehoren voor baby's, van wol

62101010 // Kleding vervaardigd van vilt, ook indien geïmpregneerd

62101091 // Kleding vervaardigd van gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd

62101099 // Kleding vervaardigd van gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd

62104000 // Kleding voor heren of voor jongens van weefsels of gegummeerde weefsels

62105000 // Kleding voor dames of voor meisjes van weefsels of gegummeerde weefsels

62111100 // Badpakken en zwembroeken voor heren of voor jongens, andere dan van brei- of haakwerk

62111200 // Badpakken en zwembroeken voor dames of voor meisjes, andere dan van brei- of haakwerk

62112000 // Skipakken, andere dan van brei- of haakwerk

62113310 // Werk- en bedrijfskleding voor heren of voor jongens

62113390 // Kleding voor heren of voor jongens van synthetische of kunstmatige vezels

62113900 // Trainingspakken en andere kleding voor heren of voor jongens

62114100 // Trainingspakken en andere kleding voor dames of voor meisjes

62114341 // Trainingspakken met voering voor dames of voor meisjes, delen voor het bovenlichaam

62114390 // Kleding voor dames of voor meisjes van synthetische of kunstmatige vezels

62114900 // Trainingspakken en andere kleding voor dames of voor meisjes

62122000 // Gaines (step-ins) en gainebroeken (panties) van alle soorten textielstoffen

62123000 // Corseletten van alle soorten textielstoffen

62129000 // Korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden

BIJLAGE G

Proces-verbaal van overeenkomst

Beide partijen hebben verwezen naar punt 1 van het Protocol van Overeenstemming betreffende de toegang van textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap tot de Vietnamese markt, waarin is gewezen op het belang van de wederzijdse openstelling van de respectieve markten in het kader van de onderhandelingen over wijzigingen in de overeenkomst betreffende de handel in textielproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie

BIJLAGE H

Proces-verbaal van overeenkomst

De Vietnamese Partij verbindt zich ertoe, voor het jaar 2000, de statistische gegevens over de vergunningen die overeenkomstig het protocol inzake de reserve voor de industrie zijn aangevraagd en verleend, uiterlijk op 1 juli 2000 te verstrekken, teneinde het goede functioneren van dit systeem te garanderen.

Voor de regering Voor de Raad

van de Socialistische Republiek Vietnam van de Europese Unie

Top