EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0220

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius

/* COM/2000/0220 def. - ACC 2000/0091 */

52000PC0220

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius /* COM/2000/0220 def. - ACC 2000/0091 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De geldigheidsduur van het aan de Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Mauritius gehechte protocol is op 30 november 1999 afgelopen. Beide partijen hebben op 3 december 1999 een nieuw protocol geparafeerd betreffende de technische en financiële voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van Mauritius kunnen vissen in de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002.

De Commissie stelt bijgevolg voor dat de Raad een besluit neemt tot goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het nieuwe Protocol in afwachting dat het definitief in werking treedt.

Een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het nieuwe Protocol is het voorwerp van een afzonderlijke procedure.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C , , blz. .

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap en Mauritius hebben onderhandelingen gevoerd over de vaststelling van de wijzigingen of aanvullingen die aan het einde van de geldigheidsduur van het Protocol in de Overeenkomst dienen te worden aangebracht.

(2) Ter afronding van deze onderhandelingen is op 3 december 1999 een nieuw Protocol geparafeerd.

(3) De vissers uit de Gemeenschap krijgen op grond van dit Protocol voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002 visserijrechten toegewezen in de wateren onder soevereiniteit of jurisdictie van Mauritius.

(4) Met het oog op de hervatting van de visserijactiviteiten door vaartuigen van de Gemeenschap is het van wezenlijk belang dat dit Protocol zo spoedig mogelijk wordt goedgekeurd; daarom hebben de partijen een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling geparafeerd die voorziet in voorlopige toepassing van het geparafeerde Protocol met ingang van de dag van parafering. De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden gesloten onder voorbehoud van een definitief besluit op grond van artikel 37 van het Verdrag.

(5) De verdeling van de visserijrechten over de lidstaten moeten worden vastgesteld uitgaande van de traditionele verdeling van de visserijrechten in het kader van de visserijovereenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De in het Protocol vastgestelde visserijrechten worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

- Vaartuigen voor de zegenvisserij op tonijn: Frankrijk 20, Spanje 20, Italië 2, Verenigd Koninkrijk 1;

- Vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug: Spanje 19, Frankrijk 13, Portugal 8;

- Vaartuigen die vissen met lijnen: Frankrijk 25 brt/maand gemiddeld op jaarbasis.

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING OVER DE VOORLOPIGE TOEPASSING VAN HET PROTOCOL TOT VASTSTELLING, VOOR DE PERIODE VAN 3 DECEMBER 1999 TOT EN MET 2 DECEMBER 2002, VAN DE VISSERIJRECHTEN EN DE FINANCIËLE BIJDRAGE WAARIN IS VOORZIEN IN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE REGERING VAN MAURITIUS INZAKE DE VISSERIJ IN DE WATEREN VAN MAURITIUS

A. BRIEF VAN DE REGERING VAN MAURITIUS

Mijnheer,

Onder verwijzing naar het op 3 december 1999 geparafeerde Protocol houdende vaststelling van de visserijrechten en de financiële bijdrage voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002 heb ik de eer u mede te delen dat de Regering van Mauritius bereid is dit Protocol met ingang van 3 december 1999 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding overeenkomstig artikel 6 van genoemd Protocol, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

In dit laatste geval dient de eerste jaarlijkse tranche, gelijk aan één derde van de financiële bijdrage zoals vastgesteld in artikel 2 van het Protocol, te worden betaald vóór 2 juni 2000.

Ik moge u verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met een dergelijke voorlopige toepassing.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden,

Voor de Regering van Mauritius

B. BRIEF VAN DE GEMEENSCHAP

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

"Onder verwijzing naar het op 3 december 1999 geparafeerde Protocol houdende vaststelling van de visserijrechten en de financiële bijdrage voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002 heb ik de eer u mede te delen dat de Regering van Mauritius bereid is dit Protocol met ingang van 3 december 1999 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding overeenkomstig artikel 6 van genoemd Protocol, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

In dit laatste geval dient de eerste jaarlijkse tranche, gelijk aan één derde van de financiële bijdrage zoals vastgesteld in artikel 2 van het Protocol, te worden betaald vóór 2 juni 2000.

Ik moge u verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met een dergelijke voorlopige toepassing."

Ik heb de eer u te bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met een dergelijke voorlopige toepassing.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden,

Voor de Raad van de Europese Unie

Top