EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0133

Voorstel voor een Verordening (EGKS, EG, Euratom) van de Raad tot opneming van de vergoedingen voor Oostenrijk, Finland en Zweden in artikel 13 van bijlage VII van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen betreffende de bedragen van de dagvergoeding voor dienstreizen binnen het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie

/* COM/99/0133 def. - CNS 99/0076 */

OJ C 152, 1.6.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0133

Voorstel voor een Verordening (EGKS, EG, Euratom) van de Raad tot opneming van de vergoedingen voor Oostenrijk, Finland en Zweden in artikel 13 van bijlage VII van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen betreffende de bedragen van de dagvergoeding voor dienstreizen binnen het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie /* COM/99/0133 def. - CNS 99/0076 */

Publicatieblad Nr. C 152 van 01/06/1999 blz. 0005


Voorstel voor een verordening (EGKS, EG, Euratom) van de Raad tot opneming van de vergoedingen voor Oostenrijk, Finland en Zweden in artikel 13 van bijlage VII van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen betreffende de bedragen van de dagvergoeding voor dienstreizen binnen het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie

(1999/C 152/05)

COM(1999) 133 def. - 1999/0076(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 30 maart 1999)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot instelling van een Raad en een Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 24,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68(1), en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2591/97(2), inzonderheid op artikel 13 van bijlage VII van genoemd Statuut en op de artikelen 22 en 67 van de genoemde Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie ingediend na advies van het Comité voor het Statuut(3),

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Gezien het advies van de Rekenkamer,

Overwegende dat de bedragen van de dagvergoeding voor dienstreizen in Oostenrijk, Finland en Zweden in artikel 13 van bijlage VII van het Statuut moeten worden opgenomen;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 13 van bijlage VII van het Statuut wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel van artikel 13, lid 1, onder a), wordt de volgende tekst opgenomen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. In de eerste zin van lid 2 wordt de volgende tekst opgenomen:

94,37 EUR voor Oostenrijk;

144,05 EUR voor Finland;

144,05 EUR voor Zweden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.

(1) PB L 56 van 4.3.1969, blz. 1.

(2) PB L 351 van 23.12.1997.

(3) Advies nr. 170/99 van 21.1.1999.

Top