EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990

PB L 239 van 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0115 - 0123


OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN

tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990

Het KONINKRIJK BELGIË, de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, de FRANSE REPUBLIEK, het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG en het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, partijen bij de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd "de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk, die door middel van de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 tot de Overeenkomst van 1990 zijn toegetreden, enerzijds,

en het KONINKRIJK ZWEDEN, anderzijds,

Gelet op de ondertekening te Luxemburg, op negentien december negentienhonderdzesennegentig, van het protocol betreffende de toetreding van de regering van het Koninkrijk Zweden tot het akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 betreffende de toetreding van de regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk,

Gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst treedt het Koninkrijk Zweden toe tot de Overeenkomst van 1990.

Artikel 2

1. Op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990 voor het Koninkrijk Zweden:

a) de onder de Zweedse politiële autoriteiten ressorterende politieambtenaren (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter);

b) de onder de Zweedse douaneautoriteiten ressorterende douaneambtenaren, voorzover deze over politiële bevoegdheden beschikken, met name inzake met smokkel alsmede met in- en uitreis verband houdende overtredingen (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet, i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

c) de onder de Zweedse kustwacht ressorterende ambtenaren die betrokken zijn bij de bewaking ter zee.

2. Op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990 voor het Koninkrijk Zweden: de Nationale Directie van de Zweedse Politie (Rikspolisstyrelsen).

Artikel 3

Op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 41, lid 7, van de Overeenkomst van 1990 voor het Koninkrijk Zweden:

1. de onder de Zweedse politiële autoriteiten ressorterende politieambtenaren (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter);

2. de onder de Zweedse douaneautoriteiten ressorterende douaneambtenaren, voorzover deze over politiële bevoegdheden beschikken, met name inzake met smokkel alsmede met in- en uitreis verband houdende overtredingen (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet, i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

Artikel 4

Op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst is het ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990 voor het Koninkrijk Zweden: het ministerie van Buitenlandse Zaken (Utrikesdepartementet).

Artikel 5

De bepalingen van deze overeenkomst vormen geen beletsel voor de samenwerking binnen het kader van de Noordse Paspoortunie, voorzover deze samenwerking niet indruist tegen of een belemmering vormt voor de toepassing van deze overeenkomst.

Artikel 6

1. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de overeenkomstsluitende partijen kennis van de nederlegging.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is getreden, en door het Koninkrijk Zweden.

Voor de overige staten treedt deze overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, mits deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande alinea in werking is getreden.

3. De regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de overeenkomstsluitende partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 7

1. De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van het Koninkrijk Zweden een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

2. De tekst van de Overeenkomst van 1990 in de Zweedse taal wordt aan deze overeenkomst gehecht en is op gelijke wijze authentiek als de teksten van de Overeenkomst van 1990, welke zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Luxemburg, op negentien december negentienhonderdzesennegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde de acht teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.011601.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.011701.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.011702.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.011703.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.011704.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.011705.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.011706.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.011801.TIF">

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

>PIC FILE= "L_2000239NL.011802.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.011803.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Zweden

>PIC FILE= "L_2000239NL.011804.TIF">

SLOTAKTE

I. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 zijn toegetreden, onderschrijft de regering van het Koninkrijk Zweden de bij ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

De regering van het Koninkrijk Zweden onderschrijft de daarin vervatte gemeenschappelijke verklaringen en neemt kennis van de daarin vervatte eenzijdige verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van het Koninkrijk Zweden een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal.

II. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 zijn toegetreden, hebben de overeenkomstsluitende partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 6 van de overeenkomst betreffende de toetreding

De overeenkomstsluitende partijen informeren elkaar reeds vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst van 1990 bestreken materie en de inwerkingstelling van de overeenkomst betreffende de toetreding relevant zijn.

Deze overeenkomst wordt tussen de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is gesteld, en voor het Koninkrijk Zweden in werking gesteld, nadat aan de randvoorwaarden voor de toepassing van de Overeenkomst van 1990 in al die staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

Voor elk van de overige staten wordt deze overeenkomst in werking gesteld, nadat aan de randvoorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in die staat is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen preciseren bij ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst van 1990, met betrekking tot artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990, dat tussen hen een gemeenschappelijke visumregeling bestaat, zoals deze sedert 19 juni 1990 tussen de ondertekenende partijen bij laatstbedoelde Overeenkomst van toepassing is.

3. Gemeenschappelijke verklaring inzake de overeenkomst betreffende uitlevering, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

De staten die partij zijn bij de Overeenkomst van 1990 bevestigen dat artikel 5, lid 4, van de overeenkomst betreffende uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie, ondertekend te Dublin op 27 september 1996, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, alsmede hun respectieve verklaringen met betrekking tot de bij genoemde overeenkomst opgenomen bijlagen, in het kader van de Overeenkomst van 1990 toepassing zullen vinden.

III. De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de verklaring van de regering van het Koninkrijk Zweden inzake de overeenkomsten betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk:

De regering van het Koninkrijk Zweden neemt kennis van de inhoud van de overeenkomsten van 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst van 1990, alsmede van de inhoud van de aan deze overeenkomsten gehechte slotakten en verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van het Koninkrijk Zweden een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van bovengenoemde Overeenkomsten.

Verklaring van het Koninkrijk Zweden inzake de Overeenkomsten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken en de Republiek Finland tot de Overeenkomst van 1990.

Op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst neemt de regering van het Koninkrijk Zweden kennis van de inhoud van de overeenkomsten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken en de Republiek Finland tot de Overeenkomst van 1990, alsmede van de inhoud van de aan deze overeenkomsten gehechte slotakte en verklaringen.

Gedaan te Luxemburg, op negentien december negentienhonderdzesennegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde de acht teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.012001.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.012002.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.012101.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.012102.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.012103.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.012104.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.012105.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.012106.TIF">

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

>PIC FILE= "L_2000239NL.012201.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.012202.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Zweden

>PIC FILE= "L_2000239NL.012203.TIF">

VERKLARING VAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN

Op negentien december negentienhonderdzesennegentig hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Helleense Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Zweden te Luxemburg de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991, 6 november 1992 en 28 april 1995 zijn toegetreden, ondertekend.

Zij hebben ervan kennis genomen dat de vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk Zweden heeft verklaard zich aan te sluiten bij de verklaring welke de ministers en staatssecretarissen, vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden te Schengen op 19 juni 1990 hebben afgelegd, alsmede bij het besluit dat dezen op dezelfde datum ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen hebben bevestigd, welke verklaring en welk besluit de regeringen van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Portugese Republiek, de Helleense Republiek en de Republiek Oostenrijk hebben onderschreven.

Top