EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

42000A0922(06)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0083 - 0089


OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK

tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden

Het KONINKRIJK BELGIË, de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, de FRANSE REPUBLIEK, het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG en het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd "de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst, en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten, enerzijds,

en de HELLEENSE REPUBLIEK, anderzijds,

Gelet op de ondertekening te Madrid, op zes november negentienhonderdtweeënnegentig, van het protocol betreffende de toetreding van de regering van de Helleense Republiek tot het akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende protocol betreffende de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek en de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende protocollen betreffende de toetreding van de regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek,

Gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst treedt de Helleense Republiek toe tot de Overeenkomst van 1990.

Artikel 2

1. Voor de Helleense Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren van de politiediensten van de "Ελληνική Αστυνομία" en de "Λιμενικό Σώμα", naar gelang van hun bevoegdheden, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de onder de douane-administratie ressorterende ambtenaren.

2. Voor de Helleense Republiek is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: "Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως".

Artikel 3

Voor de Helleense Republiek is het ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het ministerie van Justitie.

Artikel 4

Ten behoeve van de uitlevering tussen de overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst van 1990 geeft de Helleense Republiek geen toepassing aan de voorbehouden welke zij met betrekking tot de artikelen 7, 18 en 19 van het Europese Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 heeft gemaakt.

Artikel 5

Ten behoeve van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst van 1990, geeft de Helleense Republiek geen toepassing aan het voorbehoud dat zij met betrekking tot de artikelen 4 en 11 van het Europese Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 heeft gemaakt.

Artikel 6

1. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de overeenkomstsluitende partijen kennis van de nederlegging.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is getreden en door de Helleense Republiek.

Voor de overige staten treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, mits deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in voorgaande alinea in werking is getreden.

3. De regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de overeenkomstsluitende partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 7

1. De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Helleense Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

2. De tekst van de Overeenkomst van 1990 in de Griekse taal wordt aan deze overeenkomst gehecht en is op gelijke wijze authentiek als de teksten van de Overeenkomst van 1990, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Madrid, op zes november negentienhonderdtweeënnegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde zeven teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.008401.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.008402.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008403.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.008404.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008501.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008502.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.008503.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.008504.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008505.TIF">

SLOTAKTE

I. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden, onderschrijft de Helleense Republiek de bij ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

De Helleense Republiek onderschrijft de daarin vervatte gemeenschappelijke verklaringen en neemt nota van de daarin vervatte eenzijdige verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Helleense Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

De teksten van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen in de Griekse taal worden aan deze slotakte gehecht en zijn op gelijke wijze authentiek als de teksten, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

II. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden, hebben de overeenkomstsluitende partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 6 van de overeenkomst betreffende de toetreding

De ondertekenende staten informeren elkaar reeds vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst van 1990 bestreken materie en de inwerkingstelling van de overeenkomst betreffende de toetreding relevant zijn.

Deze overeenkomst wordt tussen de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is getreden, en voor de Helleense Republiek niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in bedoelde staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

Voor de overige staten wordt deze overeenkomst niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 is voldaan en de controles aan de buitengrenzen effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen preciseren bij ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst van 1990, met betrekking tot artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990, dat tussen hen een gemeenschappelijke visumregeling bestaat, zoals deze sedert 19 juni 1990 tussen de ondertekenende staten van laatstbedoelde Overeenkomst van toepassing is.

3. Gemeenschappelijke verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

De overeenkomstsluitende partijen nemen ervan kennis dat de regering van de Helleense Republiek zich ertoe verbindt vóór de bekrachtiging van de overeenkomst betreffende de toetreding tot de Overeenkomst van 1990 alle noodzakelijke initiatieven te nemen om de Griekse wetgeving aan te vullen overeenkomstig het bepaalde in het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens en met inachtneming van Aanbeveling R(87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied, teneinde de artikelen 117 en 126 en de overige bepalingen van de Overeenkomst van 1990 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens volledig te kunnen toepassen en zodoende een met die bepalingen van de Overeenkomst van 1990 verenigbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens te bereiken.

4. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 41 van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen nemen er kennis van dat de regering van de Helleense Republiek geen opgave heeft gedaan van de autoriteiten als bedoeld in artikel 41, lid 7, en evenmin een verklaring als bedoeld in artikel 41, lid 9, heeft afgelegd, omdat het bepaalde in lid 5, onder b), van genoemde bepaling, gelet op de geografische ligging van Griekenland, aan de toepassing van artikel 41 in de relatie tussen Griekenland en de overige overeenkomstsluitende partijen in de weg staat.

Deze handelwijze van de Griekse regering vormt geen inbreuk op het bepaalde in artikel 137.

5. Gemeenschappelijke verklaring inzake de Berg Athos

Erkennende dat het aan de Berg Athos verleende bijzondere statuut zoals dit is gewaarborgd bij artikel 105 van de Helleense grondwet en bij het Handvest betreffende de Berg Athos, uitsluitend wordt gerechtvaardigd door motieven van geestelijke en religieuze aard, dragen de overeenkomstsluitende partijen er zorg voor hiermee rekening te houden bij de toepassing en latere uitwerking van de bepalingen van het akkoord van 1985 en de Overeenkomst van 1990.

III. De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van onderstaande verklaringen van de Helleense Republiek:

1. Verklaring van de Helleense Republiek inzake de overeenkomsten betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek

De regering van de Helleense Republiek neemt kennis van de inhoud van de overeenkomsten betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Overeenkomst van 1990, alsmede van de inhoud van de slotakten en de aan deze overeenkomsten gehechte verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Helleense Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van bovengenoemde overeenkomsten.

2. Verklaring van de Helleense Republiek inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De regering van de Helleense Republiek verbindt zich ertoe, de door de overige overeenkomstsluitende partijen ingediende rechtshulpverzoeken met de vereiste spoed te behandelen, ook indien zij overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 53, lid 1, van de Overeenkomst van 1990 rechtstreeks aan de Griekse justitiële autoriteiten worden gericht.

3. Verklaring inzake artikel 121 van de Overeenkomst van 1990

De regering van de Helleense Republiek verklaart dat zij, behoudens ten aanzien van verse vruchten van citrus, katoen- en luzernezaad, met ingang van de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst van 1990, de vereenvoudigingen op fytosanitair gebied als bedoeld in artikel 121 van de Overeenkomst van 1990 zal toepassen.

De Helleense Republiek zal evenwel ten aanzien van verse vruchten van citrus het bepaalde in artikel 121, evenals de bijbehorende maatregelen, uiterlijk op 1 januari 1993 toepassen.

Gedaan te Madrid, op zes november negentienhonderdtweeënnegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese taal en de Spaanse taal, zijnde zeven teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.008801.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.008802.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008803.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.008804.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008805.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008806.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.008807.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.008808.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008809.TIF">

VERKLARING VAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN

Op zes november negentienhonderdtweeënnegentig hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Helleense Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek te Madrid de overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende overeenkomsten zijn toegetreden, ondertekend.

Zij hebben ervan kennis genomen dat de vertegenwoordiger van de regering van de Helleense Republiek heeft verklaard zich aan te sluiten bij de verklaring welke de ministers en staatssecretarissen, vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden te Schengen op 19 juni 1990 hebben afgelegd, alsmede bij het besluit dat dezen op dezelfde datum ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen hebben bevestigd, welke verklaring en welk besluit de regeringen van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek hebben onderschreven.

Top