EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(05)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

OJ L 239, 22.9.2000, p. 76–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 63 - 69

In force

42000A0922(05)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0076 - 0082


OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK

tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

Het KONINKRIJK BELGIË, de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, de FRANSE REPUBLIEK, het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG en het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd "de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst, enerzijds,

en de PORTUGESE REPUBLIEK, anderzijds,

Gelet op de ondertekening te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, van het protocol betreffende de toetreding van de regering van de Portugese Republiek tot het akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende protocol betreffende de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek,

Gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst treedt de Portugese Republiek toe tot de Overeenkomst van 1990.

Artikel 2

1. Voor de Portugese Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990: de leden van de "Polícia Judiciária" alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren als hulpambtenaren van het Openbaar Ministerie.

2. Voor de Portugese Republiek is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: "A Direcção-Geral da Polícia Judiciária".

Artikel 3

1. Voor de Portugese Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 41, lid 7, van de Overeenkomst van 1990: de leden van de "Polícia Judiciária", alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 41, lid 10, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren als hulpambtenaren van het Openbaar Ministerie.

2. De regering van de Portugese Republiek legt bij ondertekening van deze overeenkomst tegenover de regering van het Koninkrijk Spanje een verklaring af waarin zij aan de hand van het bepaalde in artikel 41, leden 2, 3 en 4, van de Overeenkomst van 1990 aangeeft hoe aan de uitoefening van het achtervolgingsrecht op haar grondgebied toepassing dient te worden gegeven.

Artikel 4

Voor de Portugese Republiek is het ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het ministerie van Justitie.

Artikel 5

Ten behoeve van uitlevering tussen de overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst van 1990 wordt onderdeel c) van het door de Portugese Republiek bij artikel 1 van het Europese Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 gemaakte voorbehoud als volgt gelezen:

De Portugese Republiek staat de uitlevering niet toe van personen die worden opgeëist voor strafbare feiten die met een levenslange vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zijn strafbaar gesteld. De uitlevering wordt evenwel toegestaan, wanneer de verzoekende overeenkomstsluitende partij waarborgt, naar nationaal recht of volgens haar praktijk inzake tenuitvoerlegging van straffen, de toepassing van de voorzieningen tot wijziging van de straf of maatregel, dan wel van de tenuitvoerlegging daarvan ten gunste van de opgeëiste persoon te bevorderen.

Artikel 6

Ten behoeve van wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst van 1990 zal de Portugese Republiek rechtshulp niet weigeren op grond van het feit dat aan het verzoek strafbare feiten ten grondslag liggen, welke naar het recht van de verzoekende overeenkomstsluitende partij met een levenslange vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zijn strafbaar gesteld.

Artikel 7

1. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de overeenkomstsluitende partijen kennis van de nederlegging.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de vijf ondertekenende staten van de Overeenkomst van 1990 alsmede van de Portugese Republiek, en ten vroegste bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1990. Voor de Italiaanse Republiek treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, en ten vroegste bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst tussen de andere overeenkomstsluitende partijen.

3. De regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de overeenkomstsluitende partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 8

1. De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Portugese Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

2. De tekst van de Overeenkomst van 1990 in de Portugese taal wordt aan deze overeenkomst gehecht en is op gelijke wijze authentiek als de teksten van de Overeenkomst van 1990, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.007701.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.007702.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007801.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007802.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.007803.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.007804.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007805.TIF">

SLOTAKTE

I. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, onderschrijft de Portugese Republiek de bij ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

De Portugese Republiek onderschrijft de daarin vervatte gemeenschappelijke verklaringen en neemt nota van de daarin vervatte eenzijdige verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Portugese Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

De teksten van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen in de Portugese taal worden aan deze slotakte gehecht en zijn op gelijke wijze authentiek als de teksten, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

II. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, hebben de overeenkomstsluitende partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 7 van de overeenkomst betreffende de toetreding

De ondertekenende staten informeren elkaar reeds vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst van 1990 bestreken materie en de inwerkingstelling van de overeenkomst betreffende de toetreding relevant zijn.

Deze overeenkomst wordt tussen de vijf ondertekenende staten van de Overeenkomst van 1990 en de Portugese Republiek niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in deze zes staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn. Voor de Italiaanse Republiek wordt deze overeenkomst niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in de ondertekenende staten van deze overeenkomst is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen preciseren bij ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst van 1990, met betrekking tot artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990 dat tussen hen een gemeenschappelijke visumregeling bestaat, zoals deze sedert 19 juni 1990 tussen de ondertekenende staten van laatstbedoelde Overeenkomst van toepassing is.

3. Gemeenschappelijke verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

De overeenkomstsluitende partijen nemen ervan kennis dat door de Portugese Republiek op 29 april 1991 een wet inzake de bescherming van geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens werd gepubliceerd.

De overeenkomstsluitende partijen nemen ervan kennis dat de regering van de Portugese Republiek zich ertoe verbindt vóór de bekrachtiging van de overeenkomst betreffende de toetreding tot de Overeenkomst van 1990, alle noodzakelijke initiatieven te nemen om de Portugese wetgeving aan te vullen teneinde volledige uitvoering te geven aan het geheel van de in de Overeenkomst van 1990 opgenomen bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

III. De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van onderstaande verklaringen van de Portugese Republiek

1. Verklaring betreffende de Braziliaanse onderdanen die Portugal binnenkomen op grond van de tussen Portugal en Brazilië op 9 augustus 1960 gesloten overeenkomst betreffende de visumafschaffing

De regering van de Portugese Republiek verbindt zich ertoe Braziliaanse onderdanen die op grond van de tussen Portugal en Brazilië gesloten overeenkomst betreffende de visumafschaffing via Portugal het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen zijn binnengekomen en aldaar worden aangetroffen, nadat de in artikel 20, lid 1, van de Overeenkomst van 1990 bedoelde periode is verstreken, over te nemen van de andere overeenkomstsluitende partijen.

De regering van de Portugese Republiek verbindt zich ertoe om de Braziliaanse onderdanen slechts toegang te verlenen, voorzover zij voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst zoals bedoeld in artikel 5 van de Overeenkomst van 1990, en om alle maatregelen te treffen, opdat hun reisdocumenten bij overschrijding van de buitengrenzen worden afgestempeld.

2. Verklaring betreffende het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De regering van de Portugese Republiek verbindt zich ertoe het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, alsmede het aanvullend protocol daarbij vóór de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1990 voor Portugal te bekrachtigen.

3. Verklaring betreffende het controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie en -onderdelen

De regering van de Portugese Republiek verbindt zich ertoe met het oog op de toepassing van artikel 123 van de Overeenkomst van 1990 zo spoedig mogelijk, en uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1990 voor Portugal, zich aan te sluiten bij het op 16 april 1987 geformuleerde controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie en -onderdelen.

4. Verklaring inzake artikel 121 van de Overeenkomst van 1990

De regering van de Portugese Republiek verklaart dat zij, behoudens voor verse vruchten van citrus, met ingang van de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding tot de Overeenkomst van 1990 de fytosanitaire vereenvoudigingen als bedoeld in artikel 121 van de Overeenkomst van 1990 zal toepassen.

De regering van de Portugese Republiek verklaart dat zij vóór 1 januari 1992 een "pest risk assessment" voor verse vruchten van citrus zal uitwerken welke, mocht daaruit blijken dat een gevaar van binnenbrenging of uitbreiding van schadelijke organismen bestaat, na de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst van 1990 in voorkomend geval als grondslag voor de uitzondering als bedoeld in artikel 121, lid 2, van de Overeenkomst van 1990 kan dienen.

5. Verklaring inzake de overeenkomst betreffende de toetreding van het Spaanse Koninkrijk tot de Overeenkomst van 1990

Bij de ondertekening van deze overeenkomst neemt de regering van de Portugese Republiek nota van de inhoud van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Spaanse Koninkrijk tot de Overeenkomst van 1990 en de daarbij behorende slotakte en verklaring.

Gedaan te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.008101.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.008102.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008103.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008104.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.008105.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.008106.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.008107.TIF">

VERKLARING VAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN

Op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek te Bonn de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, ondertekend.

Zij hebben er kennis van genomen dat de vertegenwoordiger van de regering van de Portugese Republiek heeft verklaard zich aan te sluiten bij de verklaring welke de ministers en staatssecretarissen, vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden te Schengen op 19 juni 1990 hebben afgelegd, alsmede bij het besluit dat dezen op dezelfde datum ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen hebben bevestigd, welke verklaring en welk besluit de regering van de Italiaanse Republiek heeft onderschreven.

Top