EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(04)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

OJ L 239, 22.9.2000, p. 69–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 234 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 234 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 56 - 62

In force

42000A0922(04)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0069 - 0075


OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE

tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden

Het KONINKRIJK BELGIË, de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, de FRANSE REPUBLIEK, het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG en het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, overeenkomstsluitende partijen van de overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd "de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst, enerzijds,

en het KONINKRIJK SPANJE, anderzijds,

Gelet op de ondertekening te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, van het protocol betreffende de toetreding van de regering van het Koninkrijk Spanje tot het akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende protocol betreffende de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek,

Gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst treedt het Koninkrijk Spanje toe tot de Overeenkomst van 1990.

Artikel 2

1. Voor het Koninkrijk Spanje zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren van de "Cuerpo Nacional de Policía" en van de "Cuerpo de la Guardia Civil" in de uitoefening van hun taak van gerechtelijke politie, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de onder de douaneadministratie ressorterende ambtenaren.

2. Voor het Koninkrijk Spanje is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: de "Dirección General de la Policía".

Artikel 3

1. Voor het Koninkrijk Spanje zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 41, lid 7, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren van de "Cuerpo Nacional de Policía" en van de "Cuerpo de la Guardia Civil" in de uitoefening van hun taak van gerechtelijke politie, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 41, lid 10, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de onder de douaneadministratie ressorterende ambtenaren.

2. De regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk Spanje leggen bij ondertekening van deze overeenkomst een verklaring af waarin zij aan de hand van het bepaalde in artikel 41, leden 2, 3 en 4, van de Overeenkomst van 1990 aangeven hoe aan de uitoefening van het achtervolgingsrecht op hun grondgebied toepassing dient te worden gegeven.

3. De regering van het Koninkrijk Spanje legt bij ondertekening van deze overeenkomst tegenover de regering van de Portugese Republiek een verklaring af waarin zij aan de hand van het bepaalde in artikel 41, leden 2, 3 en 4, van de Overeenkomst van 1990 aangeeft hoe aan de uitoefening van het achtervolgingsrecht op haar grondgebied toepassing dient te worden gegeven.

Artikel 4

Voor het Koninkrijk Spanje is het ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het ministerie van Justitie.

Artikel 5

1. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de overeenkomstsluitende partijen kennis van de nederlegging.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de vijf ondertekenende staten van de Overeenkomst van 1990 alsmede van het Koninkrijk Spanje, en ten vroegste bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1990. Voor de Italiaanse Republiek treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, en ten vroegste bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst tussen de andere overeenkomstsluitende partijen.

3. De regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de overeenkomstsluitende partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 6

1. De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van het Koninkrijk Spanje een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

2. De tekst van de overeenkomst van 1990 in de Spaanse taal wordt aan deze Overeenkomst gehecht en is op gelijke wijze authentiek als de teksten van de Overeenkomst van 1990, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.007001.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.007002.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.007003.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007101.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007102.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.007103.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.007104.TIF">

SLOTAKTE

I. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, onderschrijft het Koninkrijk Spanje de bij ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

Het Koninkrijk Spanje onderschrijft de daarin vervatte gemeenschappelijke verklaringen en neemt nota van de daarin vervatte eenzijdige verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van het Koninkrijk Spanje een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

De teksten van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen in de Spaanse taal worden aan deze slotakte gehecht en zijn op gelijke wijze authentiek als de teksten, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal.

II. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, hebben de overeenkomstsluitende partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 5 van de overeenkomst betreffende de toetreding

De ondertekenende staten informeren elkaar reeds vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst van 1990 bestreken materie en de inwerkingstelling van de overeenkomst betreffende de toetreding relevant zijn.

Deze overeenkomst wordt tussen de vijf ondertekenende staten van de Overeenkomst van 1990 en het Koninkrijk Spanje niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in deze zes staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn. Voor de Italiaanse Republiek wordt deze overeenkomst niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in de ondertekenende staten van deze overeenkomst is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen preciseren bij ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst van 1990, met betrekking tot artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990 dat tussen hen een gemeenschappelijke visumregeling bestaat, zoals deze sedert 19 juni 1990 tussen de ondertekenende staten van laatstbedoelde Overeenkomst van toepassing is.

De overeenkomstsluitende partijen nemen ervan kennis dat de regering van het Koninkrijk Spanje zich ertoe verbindt de gemeenschappelijke visumregeling met betrekking tot de in de eindfase van de onderhandelingen inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst van 1990 besproken gevallen uiterlijk bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst toe te passen.

3. Gemeenschappelijke verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

De overeenkomstsluitende partijen nemen ervan kennis dat de regering van het Koninkrijk Spanje zich ertoe verbindt vóór de bekrachtiging van de overeenkomst betreffende de toetreding tot de Overeenkomst van 1990 alle noodzakelijke initiatieven te nemen om de Spaanse wetgeving aan te vullen overeenkomstig het bepaalde in het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens en met inachtneming van Aanbeveling R(87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied, teneinde de artikelen 117 en 126 en de overige bepalingen van de Overeenkomst van 1990 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens volledig te kunnen toepassen en zodoende een met die bepalingen van de Overeenkomst van 1990 verenigbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens te bereiken.

III. De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van onderstaande verklaringen van het Koninkrijk Spanje:

1. Verklaring betreffende de steden Ceuta en Melilla

a) De bestaande controles welke op het goederen- en reizigersverkeer vanuit de stad Ceuta of Melilla bij binnenkomst in het douanegebied van de Europese Economische Gemeenschap worden uitgeoefend, worden overeenkomstig de bepalingen van protocol nr. 2 van de Akte van Toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschappen gehandhaafd.

b) De specifieke regeling inzake visumvrijstelling uit hoofde van het kleine grensverkeer tussen Ceuta en Melilla en de Marokkaanse provincies Tetuán en Nador zal worden gehandhaafd.

c) Ten aanzien van onderdanen van Marokko die niet hun woonplaats in de provincies Tetuán of Nador hebben en uitsluitend het grondgebied van de steden Ceuta en Melilla wensen binnen te komen, wordt de visumplicht gehandhaafd. De geldigheid van het voor deze onderdanen voorgeschreven visum is tot het grondgebied van genoemde twee steden beperkt en het visum kan verscheidene binnenkomsten en uitreizen toestaan ("visado limitado múltiple"), overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 1, onder a), van de Overeenkomst van 1990.

d) Bij de toepassing van deze regeling zullen de belangen van de andere overeenkomstsluitende partijen in acht worden genomen.

e) Krachtens zijn nationale wetgeving zal Spanje de controles handhaven (controles van de identiteit en van de reisdocumenten) op de scheepvaart- en luchtvaartlijnen vanuit Ceuta en Melilla, die als uitsluitende bestemming een andere plaats van het Spaanse grondgebied hebben, teneinde na te gaan of de passagiers nog altijd voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van de Overeenkomst van 1990, op grond waarvan hun, bij aankomst, toegang werd verleend bij de paspoortcontrole aan de buitengrens.

Met hetzelfde doel zal Spanje controles handhaven op de binnenlandse vluchten en op de geregelde veerbootverbindingen met Ceuta en Melilla als punt van vertrek en een andere overeenkomstsluitende partij bij deze overeenkomst als bestemming.

2. Verklaring inzake de toepassing van de Europese verdragen aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en betreffende uitlevering

Het Koninkrijk Spanje verbindt zich ertoe af te zien van gebruikmaking van de bij de bekrachtiging van het Europese Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 en het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 gemaakte voorbehouden en verklaringen, welke met de Overeenkomst van 1990 onverenigbaar zijn.

3. Verklaring inzake artikel 121 van de Overeenkomst van 1990

De regering van het Koninkrijk Spanje verklaart dat zij, behoudens voor verse vruchten van citrus en voor palmen, met ingang van de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding tot de Overeenkomst van 1990 de fytosanitaire vereenvoudigingen als bedoeld in artikel 121 van de Overeenkomst van 1990 zal toepassen.

De regering van het Koninkrijk Spanje verklaart dat zij vóór 1 januari 1992 een "pest risk assessment" voor verse vruchten van citrus en voor palmen zal uitwerken welke, mocht daaruit blijken dat een gevaar van binnenbrenging of uitbreiding van schadelijke organismen bestaat, na de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst van 1990 in voorkomend geval als grondslag voor de uitzondering als bedoeld in artikel 121, lid 2, van de Overeenkomst van 1990 kan dienen.

4. Verklaring inzake de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst van 1990

Bij de ondertekening van deze overeenkomst neemt de regering van het Koninkrijk Spanje nota van de inhoud van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst van 1990 en de daarbij behorende slotakte en verklaring.

Gedaan te Bonn, op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.007401.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.007402.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.007403.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007404.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.007405.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.007406.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.007407.TIF">

VERKLARING VAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN

Op vijfentwintig juni negentienhonderdeenennegentig hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden te Bonn de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende overeenkomst is toegetreden, ondertekend.

Zij hebben ervan kennis genomen dat de vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk Spanje heeft verklaard zich aan te sluiten bij de verklaring welke de ministers en staatssecretarissen, vertegenwoordigers van de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden te Schengen op 19 juni 1990 hebben afgelegd, alsmede bij het besluit dat dezen op dezelfde datum ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen hebben bevestigd, welke verklaring en welk besluit de regering van de Italiaanse Republiek heeft onderschreven.

Top