Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998D0010

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen inzake verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig (SCH/Com-ex(98) 10)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 193–195 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2003; opgeheven door 32003L0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/10(3)/oj

41998D0010

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen inzake verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig (SCH/Com-ex(98) 10)

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0193 - 0195


BESLUIT VAN HET UITVOEREND COMITÉ

van 21 april 1998

betreffende de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen inzake verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig

(SCH/Com-ex(98) 10)

HET UITVOEREND COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen, inzonderheid op artikel 132,

Gelet op artikel 23 van deze Overeenkomst,

BESLUIT:

Het in bijlage opgenomen document SCH/II-Read(97) 5, 5e herz. betreffende de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen bij de verwijdering van vreemdelingen door de lucht wordt goedgekeurd. Bedoelde beginselen vinden vanaf het tijdstip van vaststelling van dit besluit toepassing.

Gedaan te Brussel, 21 april 1998.

De voorzitter

J. Vande Lanotte

VERKLARING VAN HET OOSTENRIJKSE VOORZITTERSCHAP

SCH/II-Read (97) 5, 5e herz.

BETREFT: SAMENWERKING TUSSEN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN DOOR DE LUCHT

Overwegende dat het noodzakelijk is de consensuele wil tot samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen ter vergemakkelijking van de uitvoering van tot verwijdering uit de Schengenruimte strekkende maatregelen op doelmatige wijze vorm te geven,

In overweging nemende dat het bestaan van een gemeenschappelijke territoriale ruimte van vrij personenverkeer een aansporing dient te vormen opdat de met de grenscontroles en de met de toepassing van de vreemdelingenwetgeving belaste ambtenaren, telkens wanneer daartoe noodzaak bestaat, met elkaar samenwerken,

Gelet op de door de overeenkomstsluitende partijen ondervonden moeilijkheden met betrekking tot de verwijdering van vreemdelingen die een doorreis over het grondgebied van de overige overeenkomstsluitende partijen verrichten,

Rekening houdende met de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 30 november 1992, betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de doorreis voor verwijdering, wordt voorgesteld dat de overeenkomstsluitende partijen één enkel document voor het verzoek om vergemakkelijking van doorreis voor de verwijdering van de vreemdeling gebruiken, in overeenstemming met het als bijlage opgenomen model.

Verzoek om vergemakkelijking van doorreis voor de verwijdering

Wat de parameters voor het gebruik van het bij dezen ter goedkeuring voorgestelde formulier betreft, zij zouden in hoofdzaak door de volgende beginselen en doelstellingen worden gekenmerkt:

- het verzoek om vergemakkelijking van doorreis dient de autoriteiten van de doorreisstaat zo spoedig mogelijk, in beginsel evenwel ten minste twee dagen op voorhand, ter hand te worden gesteld, behoudens in dienovereenkomstig gemotiveerde dringende gevallen;

- het formulier dient alle essentiële elementen te bevatten betreffende de uit de Schengenruimte te verwijderen perso(o)n(en), met name de identiteit, de eindbestemming, het gebezigde document, de vluchtgegevens, alsmede de identificatie van de begeleidende ambtenaren en de vermelding van datum/uur/vlucht van aankomst op de luchthaven van de aangezochte overeenkomstsluitende partij;

- alle op de hierboven genoemde wijze aangezochte partijen zeggen toe, de informatie met betrekking tot de geaccepteerde doorreis door te geleiden aan de verantwoordelijken voor de grensposten waar de doorreis zal plaatsvinden, opdat deze doorreis op een doelmatige wijze kan worden vergemakkelijkt;

- het vergemakkelijken van de doorreis omvat - naast andere voorzorgsmaatregelen - telkens wanneer dit voor de goede uitvoering van de tot verwijdering strekkende maatregel onontbeerlijk is, de begeleiding vanaf de aankomst door een vertegenwoordiger van de grensbewakingsautoriteiten van de aangezochte staat, het gebruik van alle nodige voorzieningen van deze staat alsook eventuele contacten met andere vertegenwoordigers van de luchthaven, teneinde deze doelstelling te verwezenlijken;

- het verzoek kan worden geweigerd, meer bepaald indien de voorgenomen termijn van de doorreis de op grond van de desbetreffende nationale wetgeving van de aangezochte staat toegestane termijn overschrijdt;

- de overeenkomstsluitende partijen zeggen toe informatie te verstrekken over de respectieve bevoegde diensten en contactpersonen bij wie de betreffende verzoeken moeten worden ingediend.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2000239NL.019502.EPS">

Top