Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41976X1008(01)

Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van rechtsstreekse algemene verkiezingen

OJ L 278, 8.10.1976, p. 5–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj

41976X1008(01)

Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van rechtsstreekse algemene verkiezingen

Publicatieblad Nr. L 278 van 08/10/1976 blz. 0005 - 0011


++++

AKTE

betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Artikel 1

De vertegenwoordigers in de Vergadering van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde Staten worden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen .

Artikel 2

Het aantal in elke Lid-Staat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld :

België : 24 ,

Denemarken : 16 ,

Duitsland : 81 ,

Frankrijk : 81 ,

Ierland : 15 ,

Italië : 81 ,

Luxemburg : 6 ,

Nederland : 25 ,

Verenigd Koninkrijk : 81 .

Artikel 3

1 . De vertegenwoordigers worden gekozen voor een periode van vijf jaar .

2 . Deze periode van vijf jaar begint bij de opening van de eerste zitting na iedere verkiezing .

Zij wordt uitgebreid of bekort overeenkomstig artikel 10 , lid 2 , tweede alinea .

3 . Het mandaat van iedere vertegenwoordiger begint en eindigt tegelijk met de in lid 2 bedoelde periode .

Artikel 4

1 . De vertegenwoordigers brengen hun stem individueel en persoonlijk uit . Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden .

2 . De vertegenwoordigers genieten de voorrechten en immuniteiten die de leden van de Vergadering genieten uit hoofde van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen dat is gehecht aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben .

Artikel 5

De hoedanigheid van vertegenwoordiger in de Vergadering is verenigbaar met die van lid van het parlement van een Lid-Staat .

Artikel 6

1 . De hoedanigheid van vertegenwoordiger in de Vergadering is onverenigbaar met die van :

- lid van de Regering van een Lid-Staat ;

- lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen ;

- rechter in , griffier van of advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ;

- lid van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen ;

- lid van het Raadgevend Comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal of lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ;

- lid van comités of lichamen die krachtens de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en Staal , de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn ingesteld met oog op het beheer van middelen der Gemeenschappen of ter vervulling van een duurzame taak van rechtstreeks administratief beheer ;

- lid van de Raad van Bewind , van de directie of beambte van de Europese Investeringsbank ;

- ambtenaar of ander personeelslid in actieve dienst van de Instellingen der Europese Gemeenschappen of van de daaraan verbonden gespecialiseerde lichamen .

2 . Bovendien kan iedere Lid-Staat onder de in artikel 7 , lid 2 , vastgestelde voorwaarden de incompatibiliteiten vaststellen die op nationaal niveau van toepassing zijn .

3 . De vertegenwoordigers in de Vergadering waarop tijdens de in artikel 3 bedoelde periode van vijf jaar de leden 1 en 2 van toepassing zijn , worden vervangen overeenkomstig artikel 12 .

Artikel 7

1 . Overeenkomstig artikel 21 , lid 3 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , artikel 138 , lid 3 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en artikel 108 , lid 3 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie stelt de Vergadering een ontwerp voor een eenvormige verkiezingsprocedure op .

2 . Tot de inwerkingtreding van een eenvormige verkiezingsprocedure en behoudens de overige bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke Lid-Staat de nationale bepalingen .

Artikel 8

Bij de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering mag niemand meer dan eenmaal zijn stem uitbrengen .

Artikel 9

1 . De verkiezingen voor de Vergadering vinden plaats op de door elke Lid-Staat vastgestelde datum , die voor alle Lid-Staten gelegen moet zijn binnen een zelfde periode die aanvangt op donderdagochtend en afloopt op de daaropvolgende zondag .

2 . Met de telling van de stemmen mag pas een begin gemaakt worden na sluiting van de stembussen in de Lid-Staat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de in lid 1 bedoelde periode .

3 . Mocht een Lid-Staat de voorkeur geven aan verkiezingen voor de Vergadering in twee ronden , dan moet de eerste van deze ronden plaatsvinden in de in lid 1 bedoelde periode .

Artikel 10

1 . De in artikel 9 , lid 1 , bedoelde periode wordt voor de eerste verkiezingen nader bepaald door de Raad die , na raadpleging van de Vergadering , met eenparigheid van stemmen besluit .

2 . De latere verkiezingen vinden plaats in de overeenkomstige periode van het laatste jaar van de in artikel 3 bedoelde periode van vijf jaar .

Indien het onmogelijk blijkt de verkiezingen in de Gemeenschap in die periode te houden , stelt de Raad , met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van de Vergadering een andere periode vast , die ten vroegste een maand voor en uiterlijk een maand na de periode valt welke voortvloeit uit het bepaalde in de vorige alinea .

3 . Onverminderd artikel 22 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , artikel 139 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en artikel 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie komt de Vergadering van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag na het verstrijken van een termijn van een maand , te rekenen vanaf het einde van de in artikel 9 , lid 1 , bedoelde periode .

4 . De aftredende Vergadering is niet meer in functie zodra de nieuwe Vergadering voor het eerst bijeenkomt .

Artikel 11

Tot de inwerkingtreding van de in artikel 7 , lid 1 , bedoelde eenvormige procedure onderzoekt de Vergadering de geloofsbrieven van de vertegenwoordigers . Hiertoe neemt de Vergadering nota van de officieel door de Lid-Staten bekendgemaakte uitslagen en beslist zij over de bezwaren die eventueel kunnen worden ingebracht op grond van de bepalingen van deze akte met uitsluiting van de nationale bepalingen waarnaar deze akte verwijst .

Artikel 12

1 . Tot de inwerkingtreding van de eenvormige procedure bedoeld in artikel 7 , lid 1 , en behoudens de overige bepalingen van deze akte , voorziet iedere Lid-Staat in passende procedures om de zetels die tijdens de in artikel 3 bedoelde periode van vijf jaar zijn opengevallen , voor het resterende tijdvak te doen bezetten .

2 . Wanneer een zetel vacant is geworden op grond van de in een Lid-Staat toepasselijke nationale bepalingen , brengt deze Lid-Staat dit ter kennis van de Vergadering , die hiervan akte neemt .

In alle andere gevallen constateert de Vergadering dat een zetel vacant is en brengt zij de betrokken Lid-Staat daarvan op de hoogte .

Artikel 13

Indien het noodzakelijk blijkt maatregelen ter uitvoering van deze akte te nemen , stelt de Raad op voorstel van de Vergadering en na raadpleging van de Commissie deze maatregelen met eenparigheid van stemmen vast , na een akkoord met de Vergadering te hebben nagestreefd in een overlegcommissie waarin de Raad en vertegenwoordigers van de Vergadering zitting hebben .

Artikel 14

Artikel 21 , leden 1 en 2 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , artikel 138 , leden 1 en 2 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en artikel 108 , leden 1 en 2 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vervallen op de dag van de bijeenkomst die overeenkomstig artikel 10 , lid 3 , door de eerste krachtens deze akte gekozen Vergadering wordt gehouden .

Artikel 15

Deze akte is opgesteld in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Ierse , de Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek .

De bijlagen I tot en met III vormen een integrerend bestanddeel van deze akte .

Een verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gaat bij deze akte .

Artikel 16

De bepalingen van deze akte treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de laatste van de in het besluit bedoelde kennisgevingen .

Udfaerdiget i Bruxelles , den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds .

Geschehen zu Bruessel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig .

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six .

Fait à Bruxelles , le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an fichiu la de mhi Mhéan Fomhair , mile naoi gcéad seachto a sé .

Fatto a Bruxelles , addì venti settembre millenovecentosettantasei .

Gedaan te Brussel , de twintigste september negentienhonderdzesenzeventig .

Pour le royaume de Belgique , son représentant

Voor het Koninkrijk België , zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

For kongeriget Danmark , dets repraesentant kongeriget Danmarks udenrigsoekonomiminister

Fuer die Bundesrepublik Deutschland , ihr Vertreter Der Bundesminister des Auswaertigen der Bundesrepublik Deutschland

Pour la République française , son représentant le ministre des affaires étrangères de la République française

For Ireland , its Representative

Thar ceann na hEireann , a hIonadai

The Minister for Foreign Affairs of Ireland

Aire Gnothai Eachtracha na hEireann

Per la Repubblica italiana , il suo rappresentante il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

Pour le grand-duché de Luxembourg , son représentant , membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden , zijn Vertegenwoordiger De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , their representative

The Minister for Foreign Affairs and of the Commonwealth of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

BIJLAGE I

De Deense autoriteiten kunnen bepalen op welke data de verkiezingen voor de leden van de Vergadering op Groenland worden gehouden .

BIJLAGE II

Het Verenigd Koninkrijk zal de bepalingen van deze akte alleen ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk toepassen .

BIJLAGE III

Verklaring ad artikel 13

Er wordt overeengekomen dat voor de in de overlegcommissie te volgen procedure gebruik zal worden gemaakt van de bepalingen van de punten 5 , 6 en 7 van de in de gemeenschappelijke verklaring van het Europese Parlement , de Raad en de Commissie van 4 maart 1975 vastgestelde procedure ( 1 ) .

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland verklaart dat de akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europese Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen ook voor het Land Berlijn geldt .

Gezien de bestaande rechten en verantwoordelijkheden van Frankrijk , het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika zal het Berlijnse Huis van Afgevaardigden de vertegenwoordigers kiezen voor die zetels die binnen het contingent van de Bondsrepubliek Duitsland aan het Land Berlijn toekomen .

( 1 ) PB nr . C 89 van 22 . 4 . 1975 , blz . 1 .

Top