EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0918

Verordening (EU) 2024/918 van de Commissie van 25 maart 2024 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde rapportagevereisten voor de lidstaten met betrekking tot nationale fokprogramma’s om te selecteren op resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën

C/2024/1769

PB L, 2024/918, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/918/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/918/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2024/918

26.3.2024

VERORDENING (EU) 2024/918 VAN DE COMMISSIE

van 25 maart 2024

tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde rapportagevereisten voor de lidstaten met betrekking tot nationale fokprogramma’s om te selecteren op resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en met name artikel 23 bis, punt m),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Rapportagevereisten zijn van essentieel belang voor een goede monitoring en correcte handhaving van wetgeving. Het is echter belangrijk om die vereisten te stroomlijnen, om ervoor te zorgen dat zij het beoogde doel dienen en om de administratieve lasten te verlichten.

(2)

Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat een aantal rapportagevereisten op het gebied van diergezondheid die moeten worden vereenvoudigd overeenkomstig de mededeling van de Commissie “Concurrentievermogen op lange termijn van de EU: blik op de periode na 2030 (2)”.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 zijn voorschriften vastgesteld inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) bij runderen, schapen en geiten.

(4)

In artikel 6 bis van Verordening (EG) nr. 999/2001 is bepaald dat de lidstaten fokprogramma’s kunnen invoeren om te selecteren op resistentie tegen TSE’s in hun schapenpopulaties (“de fokprogramma’s”). Overeenkomstig artikel 6 bis, lid 3, van die verordening moeten de lidstaten die fokprogramma’s invoeren, regelmatig verslag indienen bij de Commissie (“de verslagen”).

(5)

In hoofdstuk C, deel 5, van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 is bepaald dat de verslagen jaarlijks bij de Commissie moeten worden ingediend.

(6)

De voorgestelde wijziging zal de rapportagevereisten voor de lidstaten vereenvoudigen door over te stappen van een systematische jaarlijkse rapportage naar een rapportage wanneer er een duidelijke behoefte is, namelijk wanneer er wijzigingen in de fokprogramma’s zijn aangebracht. De voorgestelde wijziging heeft geen gevolgen voor de belangrijkste beleidsdoelstelling, namelijk ervoor te zorgen dat de lidstaten hun epidemiologische situatie met betrekking tot TSE’s blijven monitoren en daarover verslag blijven uitbrengen.

(7)

Verordening (EG) nr. 999/2001 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2024.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(2)  COM(2023) 168.


BIJLAGE

In bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt in hoofdstuk C deel 5 vervangen door:

DEEL 5

Rapportage van de lidstaten aan de Commissie

Lidstaten die nationale fokprogramma’s invoeren om te selecteren op resistentie tegen TSE’s in hun schapenpopulaties:

1.

stellen de Commissie in kennis van de eisen van deze programma’s;

2.

dienen bij de Commissie een verslag in wanneer in dergelijke programma’s wijzigingen zijn aangebracht.”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/918/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top