EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2497

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2497 van de Commissie van 15 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft

C/2023/7637

OJ L, 2023/2497, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2497

16.11.2023

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2497 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2023

tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (1), en met name artikel 9, lid 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/115/EU (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (3) die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De gewijzigde Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna “de overeenkomst” genoemd) is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen bij de overeenkomst open te stellen. De overeenkomst geldt voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de bedragen (hierna “drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/23/EU is ervoor te zorgen dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2014/23/EU vastgestelde drempel voor concessies overeenkomt met de in de overeenkomst vastgestelde drempel voor concessies, moet de in die richtlijn vastgestelde drempel worden herzien.

(3)

In artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2014/23/EU is bepaald dat de Commissie de drempels om de twee jaar moet herzien, waarna zij met ingang van 1 januari van toepassing worden. De drempels voor de jaren 2024-2025 moeten dus met ingang van 1 januari 2024 van toepassing zijn.

(4)

De berekening van de drempels kan gezien de beschikbaarheid van de gegevens niet vroeger dan op 1 september starten. De herziene drempels (in euro) en hun tegenwaarde in de andere nationale valuta’s van EU-lidstaten moeten overeenkomstig artikel 9, lid 3, van de richtlijn begin november door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. Gezien het bovenstaande, en teneinde de bovengenoemde termijn te halen, maakt de Commissie gebruik van de spoedprocedure om deze verordening vast te stellen.

(5)

Richtlijn 2014/23/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2014/23/EU wordt “5 382 000 EUR” vervangen door “5 538 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1.

(2)  Besluit 2014/115/EU van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 1).

(3)   PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top