EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2196

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2196 van de Raad van 16 oktober 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

ST/12548/2023/INIT

PB L, 2023/2196, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2196/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2196/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2196

17.10.2023

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/2196 VAN DE RAAD

van 16 oktober 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (1), en met name artikel 46, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 26 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/413/GBVB (2) betreffende beperkende maatregelen tegen Iran vastgesteld.

(2)

Op 23 maart 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran vastgesteld.

(3)

Op 14 juli 2015 hebben China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met de steun van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (“de hoge vertegenwoordiger”), met Iran een akkoord bereikt over een alomvattende langetermijnoplossing voor de Iraanse nucleaire kwestie. De onverkorte uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) zou het uitsluitend vreedzame karakter van het Iraanse nucleaire programma garanderen en de volledige opheffing van alle sancties op nucleair gebied inhouden.

(4)

Op 20 juli 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie (“VNVR-resolutie”) 2231 (2015) aangenomen, waarbij het JCPOA wordt onderschreven, wordt aangedrongen op de volledige uitvoering ervan volgens het in het JCPOA vastgestelde tijdschema en wordt voorzien in maatregelen die overeenkomstig het JCPOA moeten worden genomen.

(5)

Op 20 juli 2015 heeft de Raad het JCPOA verwelkomd en zich erachter geschaard, en zich ertoe verbonden de voorwaarden ervan te eerbiedigen en het overeengekomen uitvoeringsplan te volgen. De Raad stond tevens volledig achter VNVR-resolutie 2231 (2015).

(6)

De verplichting tot opheffing van alle beperkende maatregelen van de Unie op nucleair gebied overeenkomstig het JCPOA laat het in het JCPOA bedoelde geschillenbeslechtingsmechanisme en de herinvoering van beperkende maatregelen van de Unie in geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verplichtingen in het kader van het JCPOA onverlet.

(7)

Op 14 januari 2020 heeft de hoge vertegenwoordiger als coördinator van de gezamenlijke commissie van het JCPOA een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ontvangen waarbij een zaak betreffende de uitvoering van de verplichtingen van Iran in het kader van het JCPOA aan de gezamenlijke commissie werd voorgelegd voor beslechting via het geschillenbeslechtingsmechanisme, zoals bepaald in punt 36 van het JCPOA.

(8)

Op 14 september 2023 heeft de hoge vertegenwoordiger als coördinator van de gezamenlijke commissie van het JCPOA een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ontvangen over de uitvoering van het JCPOA. De ministers van Buitenlandse Zaken verklaarden dat Iran sinds 2019 de overeenkomst niet naleeft en waren van mening dat dit niet is opgelost via het geschillenbeslechtingsmechanisme van het JCPOA. Zij spraken hun voornemen uit geen stappen te ondernemen met het oog op de opheffing van verdere beperkende maatregelen op de overgangsdatum van het JCPOA van 18 oktober 2023.

(9)

De Raad is van oordeel dat de Unie geldige redenen heeft om de beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten die zijn opgenomen in de bijlagen I en II bij Besluit 2010/413/GBVB en de bijlagen VIII en IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 te handhaven na de overgangsdatum van het JCPOA. De namen van die personen en entiteiten moeten derhalve worden overgebracht van bijlage I bij Besluit 2010/413/GBVB naar bijlage II bij dat besluit en van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran naar bijlage IX bij die verordening.

(10)

De Raad is voorts van oordeel dat de Unie geldige redenen heeft om de beperkende maatregelen met betrekking tot financieel berichtenverkeer, de vervoersector, proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en bijbehorende diensten, metalen en bijbehorende diensten, software en bijbehorende diensten, en wapens en bijbehorende diensten, te handhaven na de overgangsdatum van het JCPOA.

(11)

De Raad is ook van oordeel dat de Unie geldige redenen heeft om de beperkende maatregelen die bij Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad (3) werden geschorst op de overgangsdatum van het JCPOA, niet te beëindigen na de overgangsdatum van het JCPAO.

(12)

Verordening (EU) nr. 267/2012 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen VIII en IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

T. RIBERA RODRÍGUEZ


(1)   PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(2)  Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39).

(3)  Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 274 van 18.10.2015, blz. 174).


BIJLAGE

I.

in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012 worden alle vermeldingen geschrapt.

II.

Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In rubriek I “Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen”, worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst in subrubriek A “Personen”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“46.

Mohammad ESLAMI

(محمد اسلامی)

Geboortedatum: 23.9.1956

Geboorteplaats: Isfahan, Iran

Functie: hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran; vicepresident van Iran

Rang: brigadegeneraal

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: D10008684 (diplomatiek paspoort)

Als hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran en vicepresident van Iran is IRG-brigadegeneraal Mohammad Eslami rechtstreeks betrokken bij of verleent hij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

47.

Reza-Gholi ESMAELI

(رضاقلی اسماعیلی)

(ook bekend als Rezaqoli ESMAILI)

Geboortedatum: 3.4.1961

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Functie: afdelingshoofd bij de Aerospace Industries Organization (AIO)

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: A0002302, afgegeven in Iran

Reza-Gholi Esmaeli heeft banden met IRG-generaal Seyyed Hojjatollah Qoraishi en met diverse instellingen van het leger en de regering van Iran, met name als afdelingshoofd bij de Aerospace Industries Organization. Hij heeft ook banden met het bureau voor logistiek en onderzoek van het Ministerie van Defensie. Hij biedt derhalve steun aan de regering van Iran en is geassocieerd aan personen en entiteiten die steun bieden aan de regering van Iran.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

48.

Mohsen HOJATI

(محسن حجتی)

Geboortedatum: 28.9.1955

Geboorteplaats: Najafabad, Iran

Functie: hoofd van de Fajr Industrial Group

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: G4506013 afgegeven in Iran

Mohsen Hojati is hoofd van Fajr Industrial Group, een dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO), een subentiteit van het Ministerie van Defensie die betrokken is bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Mohsen Hojati is derhalve rechtstreeks betrokken bij en verleent steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

49.

Naser MALEKI

(ناصرملکی)

(ook bekend als Nasser MALEKI;

Naser MAALEKI)

Geboortedatum: 1960

Geboorteplaats: Iran

Functie: hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: A0003039 afgegeven in Iran

Nationaal identiteitsnummer: 0035011785

Naser Maleki is hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof. Hij is voorts een functionaris van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten, die toezicht houdt op de activiteiten in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

50.

Mohammad Baqer ZOLQADR

(محمد باقر ذو القدر)

(ook bekend als Mohammad Baqer ZULQADER;

Mohammad Bagher ZOLGHADR)

Geboortedatum: 1954

Geboorteplaats: Faisa, Iran

Functie: secretaris van de Expediency Discernment Council

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Mohammad Baqer Zolqadr is een gepensioneerd IRG-officier die momenteel secretaris is van de Expediency Discernment Council (Raad van Geschiktheid en Oordeel). De hoogste leider, die de leden van deze raad benoemt, heeft hem opgedragen toezicht op de regering te houden. In de praktijk steunt de Expediency Discernment Council de Iraanse regering doordat hij een onlosmakelijk onderdeel van het regime is. In zijn rol biedt Zolqadr derhalve steun aan de regering van Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

51.

Ali Akbar AHMADIAN

(علی اکبر احمدیان)

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Kerman, Iran

Functie: secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad (Supreme National Security Council (SNSC))

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Ali Akbar Ahmadian is voormalig hoofd van de gezamenlijke staf van de IRG en voormalig hoofd van de IRG-afdeling strategische planning. Hij is de huidige secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad (Supreme National Security Council — SNSC), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de besluiten van de SNSC. De SNSC coördineert alle activiteiten die van invloed zijn op de defensie van Iran en heeft leidinggegeven aan de nucleaire onderhandelingen van Iran. Ahmadian bouwde zijn loopbaan op binnen de IRG en leidde vanaf 2007 het strategisch centrum ervan, waar hij naar verluidt een invloedrijke figuur is geweest bij het uitstippelen van het veiligheids- en militair beleid en het ontwikkelen van het Iraanse rakettenprogramma. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

52.

Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI

(مهرداد اخلاقی کتابچی)

Geboortedatum: 10.9.1958

Functie: directeur van de Defense Industries Organization (DIO) en van de Aerospace Industries Organization

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: A0030940 afgegeven in Iran

Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi is directeur van de Defense Industries Organization (DIO), een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteit te voorzien. De afgelopen jaren heeft de DIO zich op export proberen te richten, waardoor Iran een wapenexporteur kon worden. Hij is ook directeur van de Aerospace Industries Organization, die onlangs het precisiegeleide middellangeafstandsprojectiel Kheibar heeft ontworpen dat is bedoeld om de Iraanse strijdkrachten te versterken op het gebied van onder meer raketten, drones en radars. In zijn hoedanigheid is Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi betrokken bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie ter ondersteuning van proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en van de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve is Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

53.

Fereidoun ABASSI-DAVANI

(فریدون عباسی دوانی)

(ook bekend als Fereydoon ABASSI-DAVANI;

Fereidun ABASSI-DAVANI;

Fereydoun ABASSI-DAVANI;

Fereidoon ABASSI-DAVANI;

Fereidoun ABBASI-DAVANI)

Geboortedatum: 11.7.1958

Geboorteplaats: Abadan, Iran

Functie: parlementslid in Iran

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Fereidoun Abassi-Davani is een voormalig senior wetenschapper bij het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten en voormalig hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran. Hij is momenteel parlementslid in Iran en is met name lid van de parlementaire commissie energie. Hij is senior kernwetenschapper en aangesloten bij de IRG. Gezien zijn lidmaatschap van het Iraanse parlement en zijn wetenschappelijke activiteiten biedt Fereidoun Abassi-Davani steun aan de Iraanse regering en was hij rechtstreeks betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

54.

Ahmad DERAKHSHANDEH

(احمد درخشنده)

Geboortedatum: 11.8.1956

Geboorteplaats: Iran

Functie: CEO van Shahr Bank

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Ahmad Derakhshandeh is de CEO van Shahr Bank. Shahr Bank maakt deel uit van de financiële sector van de Iraanse economie en financiert de Iraanse regering. In zijn rol biedt Ahmad Derakhshandeh derhalve steun aan de regering van Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

55.

Morteza REZAIE

(مرتضی رضایی)

(ook bekend als Morteza Rezaee;

Morteza Rezai)

Geboortedatum: 1956

Geboorteplaats: Iran

Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); hooggeplaatst militair adviseur van Ali Khamenei en diens zoon Mojtaba Khamenei in het kabinet van de hoogste leider.

Rang: brigadegeneraal

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Morteza Rezaie is een hoge militaire officier (brigadegeneraal) binnen de IRG, waar hij de afgelopen decennia allerlei functies heeft bekleed. Hij is derhalve lid van de IRG. Voorts is hij een hooggeplaatst militair adviseur van Ali Khamenei en diens zoon Mojtaba Khamenei in het kabinet van de hoogste leider. Morteza Rezaie biedt derhalve steun aan de regering van Iran en aan daaraan geassocieerde personen.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

56.

Ahmad Vahid DASTJERDI

(احمد وحید دستجردی)

Geboortedatum: 15.1.1954

Geboorteplaats: Iran

Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); adviseur van de minister van Petroleum

Rang: brigadegeneraal

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: A0002987 (Iran) afgegeven in Iran

Ahmad Vahid Dastjerdi is brigadegeneraal van de IRG, adviseur van de minister van Petroleum, voormalig hoofd van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO) en viceminister van Defensie. Tot eind 2017 was hij algemeen directeur van de Sepah Cooperative Foundation, een groot investeringsfonds met banden met de IRG. Derhalve is hij betrokken bij, dan wel rechtstreeks geassocieerd aan of verleent hij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)”

2)

In rubriek I “Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen” worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst in punt B “Entiteiten”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“174.

Naval Defense Missile Industry Group

(ook bekend als Cruise Missile Industry Group;

Samen al-Aemeh Industries Group)

Adres nr. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 13185/3198, Teheran, Iran

Soort entiteit: dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO)

Naval Defense Missile Industry Group (ook bekend als Cruise Missile Industry Group) is betrokken bij de ontwikkeling van raketsystemen, en wel als dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO), een entiteit die rechtstreeks onder zeggenschap staat van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten. De Naval Defense Missile Industry Group is derhalve geassocieerd aan een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

175.

Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)

(موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)

(ook bekend als Institute for Defense Education and Research;

Moassese Amozesh Va Tahghighati)

Adres: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran

Soort entiteit: overheidsentiteit

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL);

Defense Industries Organization (DIO)

Geassocieerde personen: Aman Allah Paydar (commercieel beheerder en inkoper voor het DTSRC);

Murat Bukey (inkoper);

Asghar Mahmoudi (facilitator en gevolmachtigde)

Het Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is een in Iran gevestigde overheidsentiteit die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, alsmede aanbestedingen, op defensiegebied. Het is meerderheidseigendom van en ondergeschikt aan het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) en valt onder de daartoe behorende Defense Industries Organization (DIO). Het MODAFL verleent logistieke steun aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het DTSRC biedt derhalve steun aan de Iraanse regering.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010

EU: 24.4.2007)

176.

Electro Sanam Company

(ook bekend als E.S. Co.; E.X. Co.;

Electro Sanam Co.;

Electro Sanam;

Sanam Industrial Group;

Electro Sanam Industries;

Sanam Electronics)

Adres nr. 1: No. 24, 3rd Floor, Sink St., after Beheshti St., Northern Sohrevardi Ave. 15779 Teheran, Iran

Adres nr. 2: Teheran P.O. Box 19395/5339, Araj Forkway, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Telefoonnummer:

+ 98 21 8757587;

+ 98 21 7863352;

+ 98 21 88757587

Fax

+ 98 21 8757588;

+ 98 21 7867810;

+ 98 21 88757588;

+ 98 21 22549738

E-mail:

fadjr@isiran-net.com;

info@sanamel.com

Plaats van registratie: Iran

Registratiedatum: 1992

Registratienummer: 339747

Nationaal identiteitsnummer: 10103864724

Hoofdvestiging: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Sanam Industrial Group;

Aerospace Industries Organization

Electro Sanam Company is een dekmantelbedrijf voor de Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij het Iraanse programma voor ballistische raketten. Derhalve is het bedrijf Electro Sanam Company betrokken bij, dan wel rechtstreeks geassocieerd aan of verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

177.

Ettehad Technical Group

Adres nr. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 13185/3198, Teheran, Iran

Adres nr. 3: P.O. Box 19395/6874, Teheran, Iran

Adres nr. 4: Langare Street; Nobonyad Square, Teheran, Iran

Website:

https://www.ettehad-group.com/

Ettehad Technical Group is een vooraanstaande industriële en militaire dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) en houdt toezicht op de Iraanse raketproductie. Ettehad Technical Group is een dekmantelbedrijf voor de AIO die betrokken is bij het programma voor ballistische raketten. Derhalve is het rechtstreeks geassocieerd en verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat het betrokken is bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

178.

Fajr Industrial Group

(مجتمع صنعتی قطعات دقیق)

(ook bekend als Industrial Factories of Precision Machinery (IFP);

Fadjr Industries Group (FIG);

Nasr Industries Group;

Instrumentation Factories Plan (IFP);

Instrumentation Factories of Precision-Machinery;

Precision Component Project Group;

Sasadja Precision Industrial Complex;

Mojtame Santy Ajzae Daghigh;

Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq;

Department 140/16;

Instrumentation Factories Plant;

Instrumentation Factory Plant;

Fajr Industries Group;

Fadjr Industrial Group;

IFP;

Instrumentation Factories Plan (IFP))

Adres nr. 1: Javadian Far Ave. 212, Teheran, Iran

Adres nr. 2: Khavaran Road Km 40, Parchin, Iran

Adres nr. 3: P.O. Box 1985/777, Teheran, Iran

Telefoonnummer: +98 21 88978036

Fax +98 21 88960239

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten:

Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO);

Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL)

Fajr Industrial Group is een dochteronderneming van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO) en staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

179.

Farayand Technique

(تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا)

(ook bekend als Technology of Centrifuge of Iran Company)

Adres nr. 1: Saadat Abad, Kaj Square, Sarv Gharbi, Sina Medical Building, first floor, unit 8, Teheran, Iran (HQ)

Adres nr. 2: Zobe-Ahan Highway, after highway police station, Siman Road, Ashtarjan industrial city, Sixth Avenue, building of the board of trustees of the industrial city, nr. 59, Isfahan, Iran (fabriek)

Hoofdvestiging: Teheran, Iran; Isfahan, Iran

Geassocieerde entiteiten: Atomic Energy Organization of Iran (AEOI);

Kalaye Electric Company

Geassocieerde personen: Jafar Mohammadi

Farayand Technique is eigendom van of gelieerd aan de Atomic Energy Organization van Iran (AEOI) en is derhalve rechtstreeks betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

180.

7th of Tir

(شرکت صنایع هفتم تیر)

(ook bekend als 7th of Tir Complex;

7th of Tir Industrial Complex;

7th of Tir Industries;

7th of Tir Industries of Isfahan/Esfahan;

Haftom-e Tir)

Adres nr. 1: Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 81465/478, Isfahan, Iran

Registratiedatum: 1997

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO);

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);

Khorasan Metallurgical Industries;

Yazd Metallurgical Industries

7th of Tir (Haftom-e Tir) is een dochteronderneming van de Ammunition Industries Group (AMIG) — en van de Defense Industries Organization (DIO) —, die mortierbommen en lonten produceert. De DIO is een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. 7th of Tir staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

181.

Amin Industrial Complex

(مجتمع صنعتي امين)

Adres nr. 1: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran

Adres nr. 3: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran

Adres nr. 4: Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Adres nr. 5: No. 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, Iran

Adres nr. 6: Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, Iran (fabriek)

Adres nr. 7: Khalaj St., End of Seyyedi Alley, 91638 Mashad

Website: www.amincomplex.ir

Soort entiteit: leverancier van militaire wapens

Plaats van registratie: Mashad, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO);

Kaveh Cutting Tools Company

Amin Industrial Complex is een leverancier van militaire wapens die, via een Chinese tussenpersoon, betrokken is bij de proliferatie van illegale raket- en nucleaire technologie naar Iran. Het is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

182.

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG)

(گروه صنایع مهماتسازی ومتالوژی)

Adres nr. 1: P.O. Box 16765/1835 Pasdaran Street

Adres nr. 2: Department 145/42 P.O. Box 16765-128 Moghan Avenue, Pasdaran Street

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Shahid Sattari Industries;

Parchin Ammunition Industries;

7th of Tir Industries Complex;

Yazd Metallurgy Industries;

Khorasan Metallurgy Industries;

Isfahan Ammunition Industries;

Shahid Shiroudi Industries;

Shahid Sayyad Shirazi Industries;

Defense Industries Organization (DIO)

De Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) is de grootste industriële groep van de Defense Industries Organization (DIO). Zij produceert onder meer munitie, mortierbommen, pyrotechnische artikelen, antitank- en zeemijnen, handgranaten, ontstekers, messing materialen, snijwerktuigen, industriële kleppen, boorspringstoffen voor de olie-industrie en andere industriële onderdelen. Zij bestaat uit tien dochterondernemingen, waaronder Shahid Sattari Industries, Parchin Ammunition Industries, het 7th of Tir Industries Complex, Yazd Metallurgy Industries, Khorasan Metallurgy Industries, Isfahan Ammunition Industries, Shahid Shiroudi Industries en Shahid Sayyad Shirazi Industries. Zij speelt een belangrijke rol bij de productie en ontwikkeling van wapentuig en heeft banden met verschillende bedrijven die betrokken zijn bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. Zij is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

183.

Armament Industries Group (Aig)

(گروه صنایع تسلیحاتی)

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO)

Armament Industries Group is een grote wapenfabrikant en een dochteronderneming van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO). De DIO is een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteit te voorzien. AIG staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010

EU: 24.4.2007)

184.

Defense Industries Organization (DIO)

(سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران)

Adres: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Kaveh cutting tool company;

7th of Tir Industries;

Khorasan Metallurgy Industries;

Aviation Industries Organization (AvIO);

Aerospace Industries Organization (AIO);

Iran Electronics Industries (IEI); Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL)

De Defense Industries Organization (DIO) is een conglomeraat van meer dan 300 ondernemingen en een dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), die tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. Zij speelt een centrale rol in het Iraanse programma voor de ontwikkeling van ballistische raketten en bij de uitvoering van het Iraanse centrifugeprogramma. De DIO houdt rechtstreeks of via haar voornaamste dochteronderneming, de Aerospace Industries Organization, toezicht op talrijke defensieaannemers in staatsbezit en dekmantelbedrijven. Zij speelt een belangrijke rol bij de productie van allerlei militair materieel voor Iran, waaronder raketten. De afgelopen jaren poogde de DIO zich meer op de export te richten, waardoor Iran een wapenexporteur kon worden: in 2022 groeide de DIO met 200 % ten opzichte van 2021, ontwikkelde zij 75 nieuwe wapens en nam haar uitvoer met een factor 2,5 toe, waardoor zij aan de groei van de Iraanse defensie-industrie bijdroeg. De DIO verleent derhalve steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

185.

Kaveh Cutting Tools Company

(ook bekend als Abzar Boresh Kaveh Co. Persian;

Mojtame-e Abzar Boreshi Kaveh)

Adres nr. 1: Km 4 Khalaj Road, end of Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran

Adres nr. 3: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran

Adres nr. 4: Moqan St., Teheran, Iran

Website:

www.kavehtools.ir

Plaats van registratie: Mashad, Iran

Registratiedatum: 1993

Hoofdvestiging: Mashad, Iran

Geassocieerde entiteiten: Abzar Boresh Kaveh Co.;

Defense Industries Organization (DIO);

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG)

Kaveh Cutting Tools Company is een Iraans productiebedrijf dat betrokken is geweest bij de productie van onderdelen voor de Iraanse IR-1-centrifuges en bij aankopen ten behoeve van het Iraanse centrifugeprogramma. Het staat onder zeggenschap van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) en is ondergeschikt aan de Defense Industries Organization (DIO). Het is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

186.

Khorasan Metallurgy Industries

(صنایع مهمات سازی و متالورژی خراسان)

(ook bekend als Khorasan Metallurgy;

Khorasan Ammunition and Metallurgy Industries;

Khorasan Metalogy Industries;

The Metallurgy Industries of Khorasan;

Metalogy Industry of Khorasan

Voorheen bekend als Amin Industrial Complex)

Adres: 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashad, Iran.

Website: www.khwarizmi.ir

Telefoonnummer: +98 511 3853008;

+ 98 511 3870225

Soort entiteit: overheidsbedrijf

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);

Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL);

Defense Industries Organization (DIO)

Khorasan Metallurgy Industries maakt deel uit van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO) en is een dochteronderneming van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Zij is verantwoordelijk voor de productie van munitie en centrifugeonderdelen, alsmede snijwerktuigen en artikelen als boormachines, frezen, kranen, ruimers en samengestelde gereedschappen. Zij verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

187.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

(ook bekend als Shahid Sayyade Shirazi Industries;

Sayyad Shirazi Industries;

Sayad Shirazi;

Sayad Shirazi industries;

Sayad Shirazi industry;

Shaheed Sayad Shirazee ammunition industries;

Shahid Sayyadi Shirazi Industries;

Shahid Sayyed Shirazi Ind.)

Adres nr. 1: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran

Adres nr. 2: Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran

Adres nr. 3: Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);

Defense Industries Organization (DIO)

Geassocieerde personen: Shahid Sayyad Shirazi (voormalig adjunct-stafchef van de Iraanse strijdkrachten)

Shahid Sayyad Shirazi Industries is een raketproducent die eigendom is van Shahid Sayyad Shirazi, voormalig adjunct-stafchef van de Iraanse strijdkrachten die banden heeft met de Iraanse militaire industrie. Shahid Sayyad Shirazi Industries probeert metalen uit China te kopen voor gebruik in hightech-wapentuig, waaronder langeafstandskernraketten. Het bedrijf maakt deel uit van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG), die een sleutelrol speelt bij de productie en ontwikkeling van wapens en die banden heeft met verschillende ondernemingen die betrokken zijn bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten, en is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), die rechtstreeks betrokken is bij de ontwikkeling van raketten. Shahid Sayyad Shirazi Industries staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

188.

Joza Industrial Co.

Adres: P.O. Box 16595/159, Teheran, Iran

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Registratiedatum: 3.3.2008

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: AIO (Aerospace Industries Organization);

SHIG (Shahid Hemmat Industries Group)

Joza Industrial Co. staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Het bedrijf heeft onlangs het precisiegeleide middellangeafstandsprojectiel Kheibar ontworpen dat moet dienen ter versterking van de Iraanse strijdkrachten op het gebied van raketten, drones en radars. Joza Industrial Co. staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

189.

Kalaye Electric Company (KEC)

(ook bekend als Kola Electric Co.;

Kala Electric;

Kola Electric Company;

Kalia;

Kalaye Electric Co.;

Kala Electric Company;

Kalay Electric Company;

KEC)

Adres: 33 Fifteenth Street, Seyed Jamaleddin Assadabadi Avenue, Teheran, Iran

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Kalaye Electric Company is een fabrikant van geavanceerde centrifuges voor het nucleaire programma van Iran, namelijk het IR-8-model, en een locatie voor onderzoek naar en ontwikkeling van centrifuges voor de Atomic Energy Organization of Iran. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

190.

M Babaie Industries

(ook bekend als Shahid Babaie Industries Complex;

SBIC;

Shahid Babaie Industrial Complex;

Shaheed Babaie Industries;

Shahid Babaii Industries;

sh. Babaie industries)

Adres: Kalery Bldg., Damovand Road, Teheran 1916, Iran

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO)

M Babaie Industries is ondergeschikt aan de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. M. Babaie Industries ontwikkelt rakettechnologieën voor de luchtmacht van de Islamitische Republiek Iran, zoals een verbeterde versie van de luchtverdedigingsraket MIM-23B. Het bedrijf staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit (AIO) die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

191.

Malek Ashtar University

Adres nr. 1: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue, PO Box 83154/115, Isfahan, Iran

Adres nr. 2: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL);

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)

Malek Ashtar University is een Iraanse universiteit die ressorteert onder het Defense Technology and Science Research Center (DTSRC), dat voorziet in de behoeften op het gebied van onderwijs en onderzoek en ontwikkeling van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Haar faculteitsleden verrichtten onderzoek met betrekking tot raketten en kernenergie. Zij waren ook betrokken bij de illegale aankoop van goederen op de MTCR-lijst, wat in strijd is met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Zij is derhalve rechtstreeks geassocieerd aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010

EU: 24.6.2008)

192.

Mizan Machinery Manufacturing

(ook bekend als 3MG;

Mizan;

Mizan Machine;

3M Mizan Machinery Manufacturing)

Adres: P.O. Box 16595/365, Teheran, Iran

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO)

Mizan Machinery Manufacturing handelt namens en staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Het bedrijf was betrokken bij handelstransacties rond gevoelig materiaal in verband met ballistische raketten. Het verleent derhalve steun aan systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010

EU: 24.6.2008)

193.

Niru Battery Manufacturing Company

(شرکت باطری سازی نیرو)

(ook bekend als Niru Battery Manufacturing Company;

Niru Batteries MFG. Co. Ltd;

Nour Battery Manufacturing Company;

Sherkate Battrijazi Niru;

Niru Battery Co;

Niru Battery Mfg. Co.;

Nirou Battery Manufacturing Saba Battery Company;

(ook bekend als Niru Co. Ltd;

Sherkat Battery Sazi Niru Sahami Khass;

The Niru Battery Company;

Niru Battery Manufacturing (Batrisazi-ye Niru);

Niru Battery Mfg.CO (Saba Battery);

Sherkate Batri-e Niru;

Power Energy Source Development Company (ESDO))

Adres nr. 1: Nobonyad Blvd., Pasdaran Avenue, P.O. Box 19575/361, Teheran, Iran

Adres nr. 2: Next to Babee Exp. Way, Nobonyad Sq., Teheran, Iran

Adres nr. 3: Next to Shahid Babaei Exp. way, Nobonyad Sq., 16689, Teheran, Iran

Adres nr. 4: End of Pasdaran Avenue, Nobonyad Square, Teheran, Iran

Telefoonnummer: +98 21 251 0523/

254 7093

+ 98 21 22547094;

+ 98 21 22567608-9;

+ 98 21 2545084

Website: www.nirubattery.com;

www.niruco.com

E-mail: info@nirubattery.com;

export@niruco.com;

niru@isiran.com

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Saba Battery;

Defense Industries Organization (DIO);

Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL)

Niru Battery Manufacturing Company is een in Iran geregistreerde entiteit die krachtbronnen voor het Iraanse leger, onder meer voor raketsystemen, produceert. Zij staat onder zeggenschap van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), dat verantwoordelijk is voor de Iraanse programma’s voor onderzoek, ontwikkeling en productie op defensiegebied, met inbegrip van steun aan raket- en nucleaire programma’s. Niru Battery Manufacturing Company is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. Niru Battery Manufacturing Company staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

194.

Safety Equipment Procurement Company

(ook bekend als Safety Equipment Procurement;

SEP;

SEP Co.;

SEPCO;

Safety Equipment Procurement Inc.)

Adres: P.O. Box 16785/195, Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO);

Pejman Industrial Services

Safety Equipment Procurement Company is een dekmantelbedrijf voor de Aerospace Industries Organization (AIO) van Iran, die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof. AIO is de voornaamste industriële en militaire dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) en houdt toezicht op de Iraanse raketproductie. AIO doet al sinds op zijn minst 2003 aankopen bij Safety Equipment Procurement Company. Deze onderneming is betrokken bij de Iraanse activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en derhalve houdt zij zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

17.10.2023

(VN: 3.3.2008)

195.

Sanam Industrial Group

(ook bekend als Sanam Industries Group;

Sanam Industrial Production Group;

Departement 140;

Sanam Projects Management (SPM);

Sanam Industrial Company;

Sanam Industries Co.;

Sanam Industrial and Trading Company;

Sanam Group)

Adres nr. 1: Pasdaran Road 15, Teheran, Iran

Adres nr. 2: 3rd Fl., Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Pasdaran Ave., Teheran (19579), Iran

Adres nr. 3: P.O. Box 19575/596, Teheran, Iran

Adres nr. 4: Km. 25th of Khavaran Rd., Teheran, Iran (adres fabriek)

Adres nr. 5: Farzam Alley, No. 3, Fatemi Square, Palestine St

Telefoonnummer:

+ 98 21 2546008;

+ 98 21 2556772;

+ 98 21 88969501

Fax

+ 98 21 2556830;

+ 98 21 88969501

Plaats van registratie: Teheran

Registratienummer: 176855

Economische code: 411139673763

Nationaal identiteitsnummer: 10102191894

Registratiedatum: 1987 en 2001

Geassocieerde personen: Reza Sadougi, CEO

Sanam Industrial Group staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO) en heeft uitrusting aangekocht voor het Iraanse raketprogramma. Derhalve verleent Sanam Industrial Group steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran, en is zij een entiteit die steun verleent aan de regering van Iran en aan entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Iraanse regering of aan personen en entiteiten die eraan geassocieerd zijn.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

196.

Special Industries Group (SIG)

(گروه صنایع ویژه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران)

(ook bekend als Ministry of Defense Special Industries Group;

Special Industries Organization (SIO);

Special Industrial Groups of the Ministry of Defense;

Organization of Special Industries; Special Group;

SIG;

Ministry of Defense Special Industries Organization;

Ministry of Defense Special Industrial Groups;

Department 154;

Special Industries Section;

Special Industries Division;

Special Industry Group; Special Industries;

Organization of Special Industry;

Special Chemical, Biological and Nuclear Industries;

MIDSPGIC Co)

Adres nr. 1: North Felestine Ave., Teheran, Iran

Adres nr. 2: Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Adres nr. 3: P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran

Adres nr. 4: Zartosht Street, Teheran

Soort entiteit: dochteronderneming van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO), die een dochteronderneming is van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL)

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO);

het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL)

De Special Industries Group (SIG) is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), die onder zeggenschap staat van en steun verleent aan het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Deze groep staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010

EU: 24.7.2007)

197.

Yazd Metallurgy Industries (YMI)

(شرکت ذوب فلزات یزد)

(ook bekend als YMI;

Yazd Metallurgy Industry;

Yazd Ammunition Industries;

Yazd Metallurgical Ind’s Co.;

Yazd Metallurgical Industries;

Yazd Metal Smelting Industrial Group;

Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries;

Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries)

Adres nr. 1: Pasdaran Ave., Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran

Adres nr. 3: P.O. Box 89195/678, Yazd, Iran

Adres nr. 4: Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

Telefoonnummer: +98 35 15220322

Fax +98 35 1523096

Plaats van registratie: Iran

Registratiedatum: 1961

Registratienummer: 860

Economische code: 411315443678

Geassocieerde personen: Li Fang Wei, ook bekend als Karl Lee

Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO);

LIMMT Economic and Trade Company (LIMMT);

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);

Shahid Sayyad Shirazi Industries

Yazd Metallurgy Industries (YMI) is verbonden aan de Defense Industries Organization (DIO) en is een dochteronderneming van Ammunition Industries Group in Iran. YMI is betrokken bij de productie van IR-1-centrifugeonderdelen in DIO-werkplaatsen in het kader van het Iraanse raketprogramma. Bovendien is de onderneming betrokken bij de productie van goederen die kunnen worden gebruikt voor de productie van kernwapens of voor voertuigen voor de levering van kernwapens.

Door haar betrokkenheid bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie verleent zij derhalve steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

198.

Qods Aeronautics Industries

(شرکت صنایع هوایی قدس)

(ook bekend als Qods Aviation Industries (QAI);

Quds Air Industries;

Company for Designing and Manufacturing Light Aircraft; Light Aircraft Design and Manufacturing Industries)

Adres nr. 1: Unit 207, Tarajit Maydane Taymori (of Teimori) Square, Basiri Building, Tarasht, Teheran, Iran

Adres nr. 2: 4 Km Karaj Road, Teheran, Iran

Soort entiteit: luchtvaartproductieonderneming

Geassocieerde entiteiten: IRG;

Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL);

Iran Aviation Industries Organization (IAIO);

Aerospace Industries Organization (AIO)

Qods Aeronautics Industries is een Iraanse onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) ontwerpt en vervaardigt die door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) worden gebruikt. Zij is een dochteronderneming van de Iran Aviation Industries Organization (IAIO), een staatsbedrijf dat ondergeschikt is aan het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Qods Aeronautics staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering en essentiële diensten verleent aan de IRG.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

199.

Shahid Baheri Industrial Group (SBIG)

(صنایع شهید باقری)

(ook bekend als Shahid Baheri Organisation;

SBIG;

Shahid Baheri Industries Group;

Shahid Bakeri Industrial Group;

Department 140/14;

Shahid Baheri Industries Group;

Mahtab Technical Engineering Company;

Composite Propellant Missile Industry;

Sanaye Sokhte Morakab;

SSM)

Adres: Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Geassocieerde personen: Mehrdada Akhlaghi Ketabachi (hoofd van Shahid Baheri Industrial Group (SBIG))

Geassocieerde entiteiten: Ondergeschikte entiteit van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO)

Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) is een dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO). Zij ontwikkelt en produceert Iraanse ballistische raketten op vaste stuwstof. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt SBIG zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

200.

Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)

(گروه صنعتی شهید همت)

(ook bekend als Sabalan CIE;

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO); Shahid Hemmat Industrial Group;

Chahid Hemmat Industrial Group;

Hemmat Missile Industries Factory;

Shahid Hemmat Industrial Complex;

SHIC;

Shahid Hemmat Industrial Factories;

SHIF;

Shahid Hemmat Industries Group;

Shahid Hemmat Complex;

Shahid Hemmat Industries;

Shahid Hemmat Industrial Complex;

Shahid Hemat; Industrial Complex;

Shahid Hemmat)

Adres: Damavand Tehran Highway, P.O. Box 16595/159, No. 5, Eslami St., Golestane Sevvom St., Pasdaran St., Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO);

Sabalan Company;

Sabalan Petrochemical company;

Sabalan Petrochemical Industries Company;

SPICO;

SPC

Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) is ondergeschikt aan de Aerospace Industries Organization (AIO). SHIG is verantwoordelijk voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof, met inbegrip van de productie van raketten. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt SHIG zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

201.

Shahid Kharrazi Industries

(صنایع شهید خرازی)

(ook bekend als Kharrazi Industry;

Shahid Kharrazy Industries Group)

Adres: After Atashneshani Square, Khojir region, zuidoost-Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG);

Aerospace Industries Organization (AIO)

Shahid Kharrazi Industries is een defensiebedrijf dat ondergeschikt is aan Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), die zelf ondergeschikt is aan de Aerospace Industries Organization (AIO), welke verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vaste brandstof. Het ontwikkelt en produceert geleidings- en regelsystemen voor ballistische raketten op vaste stuwstof. Derhalve houdt Shahid Kharrazi Industries zich bezig met, is het rechtstreeks geassocieerd aan of verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

202.

Shahid Sattari Industries Group (SSIG)

(صنایع شهید ستاری)

(ook bekend als Sanaye Shahid Satari;

Mohemat Sazie Shahid Satary)

Adres: zuidoost-Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG);

Aerospace Industries Organization (AIO)

Shahid Sattari Industries Group (SSIG) is betrokken bij de productie en het onderhoud van ondersteuningsapparatuur op de grond voor Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vaste brandstof, en die een dochteronderneming is van de Aerospace Industries Organization (AIO). SSIG produceert munitieonderdelen, waaronder lonten, ontstekers en sassen; SSIG is betrokken bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (IED’s) en vervaardigt drukregelaars en apparatuur voor mijnen en oliebronnen.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

203.

Ya Mahdi Industries Group

(گروه صنایع موشکی یا مهدی (عج))

(ook bekend als Ya Mahdi Industrial Complex;

Ya Mahdi Industries Group;

Ya Mahdi Group;

Ya-Mahdi Aircraft Manufacturing;

O Mahdi Aircraft Manufacturing;

YMA Research & Industrial Complex;

Ya Mahdi AG Industrial Research Complex;

YMA College)

Adres nr. 1: Khorasan Road, Lavizan, Parchin, P.O. Box 19395-4731, Teheran, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 19585-774, Tehran, Iran

Adres nr. 3: Noboniad Sq., Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO)

Ya Mahdi Industries Group is betrokken bij de internationale aankoop van raketgerelateerde technologie en goederen namens de Aerospace Industries Organization (AIO). Ya Mahdi Industries Group levert geleide antitankraketten en produceert antitankraket- en luchtverdedigingssystemen. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt Ya Mahdi Industries Group zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)”

3)

In rubriek I “Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen” komt de volgende vermelding in de plaats van de overeenkomstige vermelding op de lijst in subrubriek B “Entiteiten”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“31.

Parchin Chemical Industries (PCI)

(صنایع شیمیایی پارچین)

(ook bekend als Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group;

PCF Chemical Industries Group;

Parchin Chemical Factories;

Parchin Chemical Industry Group;

PCI Group;

Parchin Chemical Ind (PCF);

Partchin Chemical Factories;

Para Chemical Industries;

PCF;

PCI;

Parchin Military Base)

Adres nr. 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin

Adres nr. 2: Nobonyad Square, Teheran 15765-358

Adres nr. 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Teheran, Iran (fabriek)

Adres nr. 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Teheran, Iran (hoofdkantoor)

Adres nr. 5: Pasdaran Square, P.O. Box 16765/358, Teheran, Iran

Adres nr. 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Teheran, Iran

Telefoonnummer:

+ 98 21 2258929;

+ 98 21 35243153;

+ 98 21 3130626

Website:

http://icig.ir/

Registratienummer: Cooperative Company Registration No. 892

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL);

Defense Industries Organization (DIO);

Aerospace Industries Organization (AIO);

Iran Electronics Industries (IEI);

P.B. Sadr;

Zhejiang Qingji Ind. Co., Ltd in China;

Lingoe Process Engineering Limited (Lingoe) in Hongkong;

Blue Calm Marine Services Company (Blue Calm) in Iran;

The Parchin Military Complex (PMC);

Zeinoddin Chemical Industries;

Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG)

Geassocieerde personen: Davoud Damghani (Iraanse defensieattaché in Beijing);

Li Zeming (Li) (werknemer van Zhejiang Qingji);

Shen Weisheng (directeur en algemeen directeur van Zhejiang Qingji)

Parchin Chemical Industries (PCI) produceert munitie, explosieven en vaste stuwstoffen voor raketwapens en raketten. Installaties van Parchin zijn gebruikt voor het vervaardigen en testen van kernwapens. Parchin Chemical Industries is derhalve verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.

Parchin Chemical Industries maakt deel uit van de Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), een tak van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO), die ressorteert onder het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) en derhalve eigendom is van de Iraanse regering. Parchin Chemical Industries is derhalve een entiteit die steun verleent aan de regering van Iran en onder zeggenschap staat van en geassocieerd is aan entiteiten die steun bieden aan de regering van Iran.

23.6.2008

(VN: 24.3.2007)”

4)

In rubriek II “Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)” worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst in rubriek A “Personen”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“20.

Ali Akbar TABATABAEI

(علی اکبرطباطبایی)

(ook bekend als Sayed Akbar TAHMAESEBI)

Geboortedatum: 1967

Geboorteplaats: Iran

Functie: lid van de Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde — Qods-strijdkrachten (IRG-QF)

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Ali Akbar Tabatabaei is de voormalige bevelhebber van het Afrikakorps van de IRG-QF. Als bevelhebber van alle operaties van de IRGC-QF in Afrika had Tabatabaei tot taak toezicht te houden op de wapenoverdrachten van de IRG-QF naar Afrika. Als zodanig was hij lid van de IRG.

17.10.2023

(VN: 18.4.2012)

21.

Azim AGHAJANI

(عظیم اقاجانی)

(ook bekend als Azim ADHAJANI;

Hosein AGHAJANI)

Geboortedatum: 1967

Geboorteplaats: Iran

Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Azim Aghajani is lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

17.10.2023

(VN: 18.4.2012)

22.

Morteza BAHMANYAR

مرتضی بهمنیار

(مرتضی بهمنیار)

Geboortedatum: 31.12.1952

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Functie: CFO van Bonyad Taavon Sepah;

Hoofd van Kauthar/Kausar/Kothar/Kosar Insurance.

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Morteza Bahmanyar is de “chief financial officer” (CFO) van Bonyad Taavon Sepah, ook bekend als de IRG Cooperative Foundation. Bonyad Taavon Sepah is opgericht door de bevelhebbers van de IRG om investeringen van de IRG te structureren. Deze coöperatie staat onder zeggenschap van de IRG en Kauthar Insurance, ook bekend als Kausar Insurance, Kothar Insurance of Kosar Insurance. Kauthar Insurance is een dochteronderneming die onder zeggenschap staat van de IRG. Bahmanyar staat thans aan het hoofd van Kauthar Insurance. Bahmanyar is derhalve rechtstreeks geassocieerd aan de IRG en verstrekt haar verzekeringen.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

23.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

(محمد مهدی نژد نوری)

(ook bekend als Mohammad Mehdi Nezhad NOURI;

Mohammad Mehdi Nejad NURI;

Mohammad Mehdi Nezhad NURI)

Geboortedatum: 1960

Geboorteplaats: Amol, Iran

Functie: vicevoorzitter voor wetenschap, onderzoek en technologie van de generale staf van de strijdkrachten

Rang: brigadegeneraal

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Mohammad Mehdi Nejad Nouri is brigadegeneraal in de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en vicevoorzitter voor wetenschap, onderzoek en technologie van de generale staf van de strijdkrachten.

Hij is derhalve lid van de IRG.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

24.

Yahya Rahim SAFAVI

(یحیی رحیم صفوی)

(ook bekend als

Rahim SAFAVI;

Sayed Yahya SAFAVI;

Yahia Rahim SAFAWI;

Seyyed Yahya RAHIM-SAFAVI;

Yahya Rahim AL-SIFAWI;

Yahya RAHIM-SAFAVI)

Geboortedatum: 1952 of 1953

Geboorteplaats: Isfahan, Iran

Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en een hooggeplaatst adviseur van de hoogste leider voor militaire zaken

Rang: generaal-majoor

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Yahya Rahim Safavi is generaal-majoor van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en een hooggeplaatst adviseur van de hoogste leider voor militaire zaken.

17.10.2023

(VN: 23.12.2006)

25.

Mohammad Reza ZAHEDI

(محمد رضا زهدی)

(ook bekend als Mohammad Raza ZAHEDI;

Mohammad Reza ZAHIDI;

Hassan MAHDAVI)

Geboortedatum: 1944

Geboorteplaats: Isfahan, Iran

Functie: bevelhebber bij de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Mohammad Reza Zahedi is een hoge ambtenaar en is bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Mohammad Reza Zahedi is derhalve lid van de IRG.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)”

5)

In rubriek II “Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)” komen de volgende vermeldingen in de plaats van de overeenkomstige vermeldingen in de lijst in rubriek A “Personen”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“8.

Mohammad Reza NAQDI

(محمد رضا نقدی)

(ook bekend als Mohammad-Reza NAQDI;

Mohammad Reza NAGDI;

Gholamreza NAQDI)

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Functie: plaatsvervangend bevelhebber bij de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Rang: brigadegeneraal

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Mohammad Reza Naqdi is plaatsvervangend bevelhebber en brigadegeneraal bij de IRG — en is derhalve lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

26.7.2010

(VN: 3.3.2008)

11.

Hossein SALAMI

(حسین سلامی)

(ook bekend als Hosein SALIMI;

Hussain SALIMI;

Hosain SALIMI;

Husain SALIMI;

Hossein SALIMI;

Hossein SALEEMI;

Hussain SALEEMI;

Husain SALEEMI;

Hosein SALEEMI)

Geboortedatum: 1960 of 1961

Geboorteplaats: Isfahan, Iran

Functie: opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Rang: generaal-majoor

Nationaliteit: Iran

Geslacht: man

Paspoortnummer: D08531177

Hossein Salami is opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

26.7.2010

(VN: 23.12.2006)”

6)

onder de rubriek “II. Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)”, worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst in rubriek “B. Entiteiten”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“13.

Fater Institute

(مؤسسه فاطر)

(ook bekend als Faater Institute;

Fater Engineering Company;

Gharargah Ghaem Faater Institute;

Fater Engineering)

Adres nr. 1: No. 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street, Azadi Sq. NE, Teheran, Iran

Adres nr. 2: No. 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Soort entiteit: overheidsbedrijf

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA);

Niro Holding

Fater Institute is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

14.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

(قرارگاه سازندگی قائم)

(ook bekend als Gharargah Ghaem;

Gharargah Sazandegi Ghaem/Khatam Ghaem;

GHAEM Construction Organization;

Ghaem Construction Co.;

Garagahe Sazandegi Ghaem;

Gharargahe Sazandegi Khatam Alanbia Company)

Adres: No. 25, Valiasr St., Azadi Sq., Teheran, Iran

Soort entiteit: overheidsbedrijf

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Gharagahe Sazandegi Ghaem is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), een onderneming die onder zeggenschap van de IRG staat. Zij staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

15.

Ghorb Karbala

(قرب کربلا)

Adres: No. 2 Firouzeh Alley, Shahid Hadjipour St., Resalat Highway, Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Ghorb Karbala is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

16.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)

Adres: No. 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Soort entiteit: overheidsbedrijf

Plaats van registratie: Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde personen: Sardar Abed (bevelhebber van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters)

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Fater Institute;

Niro Holding

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters is een bouwbedrijf dat onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

17.

Makin Institute

(مؤسسه مکین)

(ook bekend als Makin company)

Adres: No. 2 Iravan St. — Tishfoon St. — Khaje Abdol ah Ansari St. — Shariati St., Teheran, Iran

Soort entiteit: dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, een Iraans engineeringbedrijf dat onder zeggenschap staat van de IRG.

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten:

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Makin Institute is een ingenieursbureau dat opereert onder de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

18.

Rah Sahel

(راه ساحل)

(ook bekend als Rah Sahel Institute;

Rah Sahel Co;

Rah e Sahel Org.;

Rah Sahel est.)

Adres: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Rah Sahel is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), die onder zeggenschap staat van de IRG. Als dochteronderneming van KAA, de engineering-tak van de IRG, dient Rah Sahel om de IRG te helpen inkomsten te genereren en haar activiteiten te financieren. Rah Sahel staat derhalve onder zeggenschap van de IRG en treedt namens haar op.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

19.

Rahab Engineering Institute

(ook bekend als Rahab Institute

Voorheen bekend als

Rahsaz Institute)

Adres nr. 1: Eastern 14th St., Beihaghi Blvd., Arjantin Sq., Teheran, Iran

Adres nr. 2: Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd., Azadi Sq., Teheran, Iran

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Rahab Engineering Institute, voorheen bekend als Rahsaz Institute, is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA). Het instituut ondersteunt rechtstreeks mijnbouw- en engineeringprojecten. Het instituut is verbonden aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en staat onder de zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

20.

Sepasad Engineering Company

(ook bekend als Sepasad Co.)

Adres: No. 4 corner of Shad St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

Telefoonnummer: +98 21 88643750

Website: www.sepasad.com

Registratiedatum: 1992

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Sepasad Engineering Company is een dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

21.

Sho’a” Aviation

(ook bekend als Sho'a' Aviation;

Shuaa Airlines)

Adres nr. 1: Opposite to Golestan Np. 7, Bldg. No. 110, Suite No. 5, Pasdaran Street, Teheran

Adres nr. 2: Pasdaran Street, Across from Golestan Haftom, Building 3110, Apartment 5, Teheran, Iran

Soort entiteit: luchtvaartonderneming

Plaats van registratie: Iran

Geassocieerde personen: Morteza Rezaie;

Ali Akbar Ahmadian;

Mohammad Reza Zahedi;

Morteza Safari;

Mohammad Bagher Zolghadr

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Sho’a” Aviation is een luchtvaartbedrijf in Iran. Het bedrijf heeft militaire goederen gekocht voor de IRG, die deze goederen heeft ingezet voor haar doctrine van asymmetrische oorlogvoering. Sho’a” Aviation heeft derhalve gehandeld namens de IRG en essentiële diensten verleend aan de IRG.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

22.

Behineh Trading Co.

Adres: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran.

Geassocieerde personen: Ali Akbar Tabatabaei (IRG);

Azim Aghajani (IRG);

Esmail Ghani, ook bekend als Ismail Akbar Nezhad of Esmail Qani

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Behineh Trading Co., dat eigendom is en/of onder zeggenschap staat van Behineh Trading Company, is een dekmantelbedrijf voor de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Ook is Behineh Trading Company betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. De onderneming was daarnaast betrokken bij het illegale vervoer voor de levering van IRG-uitrusting. Behineh Trading Co. wordt geleid door en/of stond onder toezicht van Esmail Ghani, hoofd van de Qods-strijdkrachten van de Iraanse IRG. Derhalve is zij eigendom en/of staat zij onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 18.4.2012)

23.

Ghorb Nooh

Adres: P.O. Box 16765/3476, Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA);

Hara Company;

Omran Sahel;

Sahel Consultant Engineers;

National Iranian Oil company (NIOC);

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Ghorb Nooh is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

24.

Hara Company

(ook bekend als Hara Institute)

Adres: Takhti Three-way Intersection, Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Ghorb Nooh;

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Hara Company is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). De hoogste leidinggevende functies binnen Khatam al-Anbiya worden bekleed door hooggeplaatste leden van de IRG. Hara Company staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

25.

Omran Sahel

Website: www.sahelomran.ir

Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA);

Ghorb Nooh

Omran Sahel is eigendom en/of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh, een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die op haar beurt eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). De hoogste leidinggevende functies binnen Khatam al-Anbiya worden bekleed door hooggeplaatste leden van de IRG. Omran Sahel is derhalve een entiteit die of lichaam dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

26.

Oriental Oil Kish

(ook bekend als Oriental Kish Company;

Oriental Oil)

Adres: No. 98 East Atefi St. Africa Blvd., Teheran

Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA);

Oriental Oil Kish is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, een onderneming die eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Derhalve is zij eigendom of staat zij onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

27.

Pars Aviation Services Company

(ook bekend als Pars Aviation Service Company;

Pars Aviation Service Co.; PASC)

Adres: P.O. Box 1656/13455, Karaj special road — after Ekbatan overpass — beside the commercial customs, Mehrabad International Airport, Teheran, Iran

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Yas Air;

Pouya Air

Pars Aviation Services Company is een Iraans bedrijf dat zich toelegt op de levering en reparatie van vliegtuigonderdelen en actief is voor de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de IRG (IRG-AF). Pars Aviation Services Company staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 24.3.2007)

28.

Sahel Consultant Engineers

(ook bekend als Sahel Consultant Engineering Co.;

Sahel Company;

Sahel Consulting Engineers;

Sahel;

Sahel Engineering Consulting Co.;

Sahel Consultant Engineering)

Adres nr. 1: P.O Box 16765-34, Teheran, Iran

Adres nr. 2: No. 57, Eftekhar St., Larestan St., Motahhari Ave, Teheran, Iran

Adres nr. 3: NO. 57, Oftani St., Larestan St., Motahari Ave., Teheran, Iran

Geassocieerde entiteiten: Ghorb Nooh;

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Sahel Consultant Engineers is eigendom en/of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh, een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die op haar beurt eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Derhalve is Sahel Consultants Engineers een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

29.

Imensazan Consultant Engineers Institute

مؤسسه مهندسین مشاور) ایمنسازان)

(ook bekend als ICEI;

Imensazen Consultant Engineers;

Imensazan Consultant Engineers Institute;

Imen Sazan Consultant Engineers;

Imen Sazen Consultant Engineers Institute;

Imen Sazan Consulting Engineers;

Imen Sazan Consulting Ins.;

Imensazan Co. Eng.;

Imensazan Consulting Eng.)

Adres nr. 1: 121 First Golestan Street, Pasdaran Tehran, Tehran Province 65916, Iran

Adres nr. 2: No. 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street, Sepah Square, Teheran, Iran

Adres nr. 3: Teheran — Ashrafi Esfahani to the north — above Hakim Bridge — before Chirag Bagh Faiz — East Ayatollah

Adres nr. 4: Sadouq Street — No. 5 — Postal code 1461934358 (Mr Engineer Azad — Iran Concrete Association)

Telefoonnummer: 44234261

Plaats van registratie: Iran

Registratiedatum: 1989 en 1990

Geassocieerde personen: Abdollah Abdullahi (Executive Managing Director);

Surah Kia Pasha (Managing Director)

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Imensazan Consultant Engineers Institute is een tunnelbouw- en “Passive Defence”-onderneming en een dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA). Imensazan Consultant Engineers Institute staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 9.6.2010)

30.

Yas Air

(یاس ایر)

(ook bekend als Pouya Air;

Pouya Airlines;

Yas Air Kish;

YasAir Cargo Airline;

Pars Air;

Pars Aviation Service Company;

Qeshm Air)

Adres: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Teheran, Iran

Website: pouyaair.com;

yasair.com

Soort entiteit: luchtvrachtmaatschappij

Plaats van registratie: Iran

Registratiedatum: 2000 (als Qeshm Air) en in 2008 omgedoopt tot Yas Air

Geassocieerde entiteiten: Pars Aviation Services Company (PASC);

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Yas Air, ook bekend als Pouya Air, is een Iraanse luchtvrachtmaatschappij die is opgericht en wordt beheerd als een rechtstreekse dochteronderneming van de IRG. Zij staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

17.10.2023

(VN: 10.12.2012)”

7)

In rubriek II “Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)” komt de volgende vermelding in de plaats van de overeenkomstige vermelding in de lijst in rubriek B “Entiteiten”:

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

“6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company

(ook bekend als Sepah Nir;

SEPANIR;

SepanirCompany;

Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.;

Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)

Adres nr. 1: No 216 (vroeger 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Teheran, Iran

Adres nr. 2: P.O. Box 19575/657, Teheran, Iran

Telefoonnummer:

+ 98 21 22833960

+ 98 22 833960 (10 lijnen)

Fax

+ 98 21 22833970

Website: www.sepanir.com

Soort entiteit: overheidsbedrijf

Plaats van registratie: Iran

Registratiedatum: 2006

Hoofdvestiging: Iran

Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company is een olie- en gasbedrijf en een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG.

26.7.2010

(VN: 9.6.2010)”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2196/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top