EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1421

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1421 van de Commissie van 6 juli 2023 tot goedkeuring van uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 9 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/4456

OJ L 174, 7.7.2023, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1421/oj

7.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1421 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 2023

tot goedkeuring van uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 9 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 9, lid 1, punt a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 2 december 2013 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ontvangen voor de goedkeuring van uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 9 (conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen), zoals beschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012. Die aanvraag is door de bevoegde autoriteit van Duitsland (“de beoordelende bevoegde autoriteit”) beoordeeld.

(2)

Op 22 januari 2018 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit het beoordelingsrapport over de toepassing samen met de conclusies van haar beoordeling bij het agentschap ingediend. Het agentschap heeft het beoordelingsrapport en de conclusies besproken in technische vergaderingen.

(3)

Overeenkomstig artikel 75, lid 1, tweede alinea, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 stelt het Comité voor biociden het advies van het agentschap over de aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof op. Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012 heeft het Comité voor biociden op 26 september 2022 het advies van het agentschap (2) aangenomen, waarbij rekening is gehouden met de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit.

(4)

In dat advies concludeert het agentschap dat van biociden van productsoort 9 die uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide bevatten, kan worden verwacht dat zij aan de criteria van artikel 19, lid 1, punt b), van Verordening (EU) nr. 528/2012 voldoen, mits bepaalde voorwaarden voor het gebruik ervan in acht worden genomen.

(5)

Rekening houdend met het advies van het agentschap moet uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide worden goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 9, mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide wordt goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 9, mits de in de bijlage vastgestelde voorwaarden worden nageleefd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Advies van het Comité voor biociden over de aanvraag tot goedkeuring van de werkzame stof uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide, productsoort 9; ECHA/BPC/355/2022, aangenomen op 26 september 2022.


BIJLAGE

Benaming

IUPAC-benaming

Identificatienummers

Minimale zuiverheidsgraad van de werkzame stof (1)

Datum van goedkeuring

Datum van het verstrijken van de goedkeuring

Productsoort

Bijzondere voorwaarden

Uit natriummetabisulfiet vrijgekomen zwaveldioxide

IUPAC-benaming: dinatriumdisulfiet

EG-nr.: 231-673-0

CAS-nr.: 7681-57-4

Minimale zuiverheid van natriummetabisulfiet: 95 % m/m

1 augustus 2023

31 juli 2033

9

Aan de toelating voor biociden worden de volgende voorwaarden verbonden:

1)

bij de beoordeling van het product moet bijzondere aandacht worden besteed aan de blootstelling, de risico’s en de werkzaamheid voor elk gebruik waarvoor toelating werd aangevraagd, maar dat geen voorwerp was van de risicobeoordeling van de werkzame stof op het niveau van de Unie;

2)

bij de beoordeling van het product moet bijzondere aandacht worden besteed aan:

a)

professionele gebruikers;

b)

peuters.


(1)  De in deze kolom vermelde zuiverheid is de minimale zuiverheidsgraad van de beoordeelde werkzame stof. De werkzame stof in het in de handel gebrachte product kan dezelfde of een andere zuiverheid hebben, mits bewezen is dat de werkzame stof technisch gelijkwaardig is aan de beoordeelde werkzame stof.


Top