EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2102

Besluit (EU) 2023/2102 van de Commissie van 2 oktober 2023 tot benoeming van twee leden van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen uit hoofde van artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

C/2023/6693

OJ L, 2023/2102, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2102

3.10.2023

BESLUIT (EU) 2023/2102 VAN DE COMMISSIE

van 2 oktober 2023

tot benoeming van twee leden van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen uit hoofde van artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (1), en met name artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 is bepaald dat Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, als voorwaarde om te worden geregistreerd, zowel in hun programma als in hun optreden, de waarden respecteren waarop de Unie berust, zoals vermeld in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, te weten eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

(2)

Wanneer twijfel rijst of een partij of stichting dit vereiste in de praktijk in acht neemt, kunnen het Europees Parlement, de Raad of de Commissie bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (hierna “de Autoriteit” genoemd) een verzoek indienen om de situatie na te gaan.

(3)

Voordat de Autoriteit tot een besluit komt over het al dan niet schrappen van een partij of stichting, raadpleegt de Autoriteit een comité van onafhankelijke vooraanstaande personen, dat binnen twee maanden zijn advies uitbrengt.

(4)

Het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen is opgericht bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(5)

Dit comité bestaat uit zes leden. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie wijzen elk twee leden aan. Het comité moet telkens worden vernieuwd binnen zes maanden na het einde van de eerste zitting van het Europees Parlement na de verkiezingen voor het Europees Parlement.

(6)

Daarom moeten twee leden van dat comité worden benoemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen worden voor de resterende duur van de ambtstermijn van het comité, benoemd tot lid:

mevrouw Tiina ASTOLA;

mevrouw Kolend GRABAR-KITAROVIĆ.

2.   De benoeming is onder voorbehoud van de ondertekening, door elk voorgedragen lid, van de aan dit besluit gehechte verklaring betreffende onafhankelijkheid en de afwezigheid van belangenconflicten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.


BIJLAGE

VERKLARING BETREFFENDE ONAFHANKELIJKHEID EN DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN

Ik, ondergetekende …, verklaar dat ik kennis heb genomen van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en dat ik mijn functie als lid van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen geheel onafhankelijk en volledig in overeenstemming met de voorschriften van die verordening zal uitoefenen. Ik zal van enige instelling of regering, of van enig ander orgaan of enige andere instantie instructies vragen noch aanvaarden. Ik onthoud mij van iedere handeling die onverenigbaar is met de aard van mijn taken. Ik verklaar naar mijn beste weten dat ik mij niet in een situatie bevind die aanleiding geeft tot belangenconflicten. Er is sprake van een belangenconflict wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening van mijn functie van lid van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen in het gedrang komt als gevolg van familiebanden, mijn persoonlijke leven, politieke, nationale, filosofische of religieuze affiniteiten, economische belangen of elk ander gedeeld belang met een potentiële begunstigde. Ik verklaar met name dat ik geen lid ben van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie. Ik heb geen kiezersmandaat. Ik ben geen ambtenaar of ander personeelslid van de Europese Unie. Ik ben geen werknemer of voormalig werknemer van een Europese politieke partij of Europese politieke stichting.

Gedaan te …,

[DATUM + HANDTEKENING van het voorgedragen lid van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top