EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1424

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1424 van de Commissie van 5 juli 2023 tot niet-verlenging van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/1600

OJ L 174, 7.7.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1424/oj

7.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/17


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/1424 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2023

tot niet-verlenging van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 14, lid 4, eerste alinea, punt b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Acroleïne is in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgenomen als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 12. Daarom werd deze stof overeenkomstig artikel 86 van Verordening (EU) nr. 528/2012 geacht op grond van die verordening te zijn goedgekeurd tot en met 31 augustus 2020, onder de in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG vastgestelde voorwaarden.

(2)

Op 28 februari 2019 is overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de verlenging van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 (“de aanvraag”), aangezien de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 op 31 augustus 2020 zou verstrijken.

(3)

De termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 is bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1037 van de Commissie (3) verlengd tot en met 28 februari 2023, zodat er voldoende tijd is voor de behandeling van de aanvraag. Die termijn is bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1486 van de Commissie (4) opnieuw verlengd tot en met 28 februari 2025.

(4)

Op 6 oktober 2022 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de Commissie echter meegedeeld dat de aanvrager zijn aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 had ingetrokken. Aangezien niet is vastgesteld dat acroleïne nog steeds voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012, is het bijgevolg passend de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 niet te verlengen.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De goedkeuring van acroleïne als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 12 wordt niet verlengd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1037 van de Commissie van 15 juli 2020 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 (PB L 227 van 16.7.2020, blz. 72).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1486 van de Commissie van 7 september 2022 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 233 van 8.9.2022, blz. 83).


Top