EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0683

Besluit (EU) 2023/683 van de Raad van 17 maart 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de samenwerkingsraad die is opgericht bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, met betrekking tot de oprichting van een subcomité ontwikkelingssamenwerking en de vaststelling van het mandaat ervan

ST/7260/2023/INIT

OJ L 89, 27.3.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/683/oj

27.3.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/1


BESLUIT (EU) 2023/683 VAN DE RAAD

van 17 maart 2023

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de samenwerkingsraad die is opgericht bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, met betrekking tot de oprichting van een subcomité ontwikkelingssamenwerking en de vaststelling van het mandaat ervan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (“de overeenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2018/1107 (1) van de Raad en is op 1 augustus 2018 in werking getreden.

(2)

Op grond van artikel 111, lid 1, van de overeenkomst is de samenwerkingsraad opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van de overeenkomst. Op grond van artikel 112, lid 2, van de overeenkomst kan de samenwerkingsraad besluiten gespecialiseerde subcomités of lichamen op te richten die hem bij de uitvoering van zijn taken kunnen bijstaan. De samenwerkingsraad bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van dergelijke comités of lichamen.

(3)

Zowel de Unie als Irak hebben belangstelling getoond voor de oprichting van een gespecialiseerd subcomité ontwikkelingssamenwerking om een specifieke dialoog over alle aspecten van de ontwikkelingssamenwerking tussen de Unie en Irak mogelijk te maken en de doeltreffende uitvoering van de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s van de Unie in Irak te bevorderen.

(4)

De samenwerkingsraad moet een besluit met betrekking tot de oprichting van een gespecialiseerd subcomité ontwikkelingssamenwerking en over de vaststelling van het mandaat ervan aannemen tijdens de derde zitting van de samenwerkingsraad of, in voorkomend geval, vooraf of achteraf via een schriftelijke procedure, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van zijn reglement van orde (2).

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de samenwerkingsraad, aangezien het besluit van de samenwerkingsraad bindend zal zijn voor de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de samenwerkingsraad die is opgericht bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, met betrekking tot de oprichting van een subcomité ontwikkelingssamenwerking en de vaststelling van het mandaat ervan, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerp-besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit (EU) 2018/1107 van de Raad van 20 juli 2018 betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 1).

(2)  Besluit nr. 1/2013 van de Samenwerkingsraad EU-Irak van 8 oktober 2013 tot vaststelling van zijn reglement van orde en dat van het Samenwerkingscomité (2013/802/EU) (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 68).


Top