EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2259

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2259 van de Commissie van 14 november 2022 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

C/2022/8331

OJ L 299, 18.11.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2259/oj

18.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 299/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2259 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2022

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2022.

Voor de Commissie

Gerassimos THOMAS

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een kunststof ring met een uitwendige diameter van ongeveer 4 cm en een inwendige diameter van ongeveer 2 cm. De ring heeft twee kleine openingen aan de buitenkant en aan de binnenkant. Hij bevat een strip van gebonden textielvlies, geïmpregneerd met reukstoffen.

Het product wordt in het mondstuk van specifiek daarvoor gemaakte drinkflessen geplaatst om een aroma te geven aan de omgevingslucht die bij het drinken van water via het mondstuk wordt geaspireerd. De gearomatiseerde lucht wordt retronasaal waargenomen (dat wil zeggen vanuit de mondholte), waardoor de consument de indruk krijgt dat de drank een smaak heeft.

Het product is verkrijgbaar in verschillende aroma’s en is verpakt in zakjes van aluminiumcomposietfolie voor de verkoop in het klein als parfumerende aromacapsules.

3307 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 4 op hoofdstuk 33 en de tekst van de GN-codes 3307 en 3307 90 00 .

Het product is niet van de soort die als grondstof voor de industrie wordt gebruikt, noch een bereiding van de soort die voor de vervaardiging van dranken wordt gebruikt. Het product voegt geen aroma aan de vloeistof toe en geeft de drank zelf dus geen smaak. Indeling onder post 3302 is bijgevolg uitgesloten.

Het product is ontworpen om een aroma te geven aan de lucht die bij het drinken van water uit de fles wordt geaspireerd. Het bevat daarvoor een strip van gebonden textielvlies, geïmpregneerd met een geparfumeerd preparaat in de zin van aantekening 4 op hoofdstuk 33 (zie ook de GS-toelichtingen op post 3307 , punt V), 5)).

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3307 90 00 als andere parfumerieën, elders genoemd noch elders onder begrepen.

(*)

De afbeelding is louter ter informatie.

Image 1


Top