EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0928

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/928 van de Commissie van 15 juni 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/4215

OJ L 161, 16.6.2022, p. 67–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/928/oj

16.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/67


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/928 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 2022

tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1, artikel 232, lid 1, en artikel 232, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

(2)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) zijn de lijsten van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, vastgesteld waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen of gebieden, of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee, respectievelijk van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan.

(5)

Canada heeft de Commissie in kennis gesteld van twee uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee: één uitbraak bevindt zich in de provincie British Columbia, Canada en de andere in de provincie Ontario, Canada, en zij zijn op 18 mei 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

(6)

Daarnaast heeft Canada de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee in de provincie British Columbia, Canada, die op 22 mei 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(7)

Verder heeft Canada de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee in de provincie Saskatchewan, Canada, die op 26 mei 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(8)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza nabij Ludlow, Ludlow, Shropshire, Verenigd Koninkrijk, die op 1 juni 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(9)

Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van een andere uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza nabij Ludlow, Ludlow, Shropshire, Verenigd Koninkrijk, die op 7 juni 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(10)

De Verenigde Staten hebben de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee in de staat Pennsylvania, Verenigde Staten, die op 2 juni 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(11)

Naar aanleiding van die uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza hebben de veterinaire autoriteiten van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een controlegebied met een straal van 10 km rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van hoogpathogene aviaire influenza te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

(12)

Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op hun grondgebied en de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza. De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en ter bescherming van de diergezondheidsstatus van de Unie mag de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, niet langer worden toegestaan.

(13)

Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met vijf uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in pluimveebedrijven: twee uitbraken nabij North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Engeland, Verenigd Koninkrijk, die op 28 december 2021 en 5 januari 2022 zijn bevestigd, twee uitbraken nabij Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Engeland, Verenigd Koninkrijk, die op 31 december 2021 en 10 januari 2022 zijn bevestigd en één uitbraak nabij Lazonby, Eden, Cumbria, Engeland, Verenigd Koninkrijk, die op 4 januari 2022 is bevestigd. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook informatie ingediend over de maatregelen die het heeft genomen om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen. Naar aanleiding van deze uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza heeft het Verenigd Koninkrijk meer bepaald een ruimingsbeleid gevoerd om die ziekte te bestrijden en de verspreiding ervan te beperken. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk na de ruiming de vereiste reiniging en ontsmetting op de getroffen pluimveebedrijven op zijn grondgebied voltooid.

(14)

De Commissie heeft de door het Verenigd Koninkrijk ingediende informatie geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in pluimveebedrijven nabij North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Engeland, Verenigd Koninkrijk, nabij Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Engeland, Verenigd Koninkrijk en nabij Lazonby, Eden, Cumbria, Engeland, Verenigd Koninkrijk, voorbij zijn en dat er geen risico meer bestaat in verband met de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de gebieden van het Verenigd Koninkrijk waaruit de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten was opgeschort als gevolg van die uitbraken.

(15)

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Verordening (EU) 2021/404 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza en het ernstige risico op het binnenbrengen ervan in de Unie, moeten de wijzigingen die door deze verordening in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.64 tot en met CA-2.67 toegevoegd na de rijen voor zone CA-2.63:

CA

Canada

CA-2.64

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

22.5.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

22.5.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

22.5.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

22.5.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

22.5.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

22.5.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

22.5.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

22.5.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

26.5.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

26.5.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

26.5.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

26.5.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

26.5.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

26.5.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

26.5.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

26.5.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

26.5.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

26.5.2022”

 

ii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.79 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.79

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022”

iii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.82 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.82

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022”

iv)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor de zones GB-2.85 en GB-2.86 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.85

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022”

v)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.88 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.88

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022”

vi)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.123 en GB-2.124 toegevoegd na de rijen voor zone GB-2.122:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.123

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.6.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.6.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.6.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.6.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.6.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.6.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.6.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.6.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022”

 

vii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor zone US-2.224 toegevoegd na de rijen voor zone US-2.223:

US

Verenigde Staten

US-2.224

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

2.6.2022

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

2.6.2022

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

2.6.2022

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

2.6.2022

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

2.6.2022

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

2.6.2022

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

2.6.2022

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

2.6.2022

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

2.6.2022

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

2.6.2022”

 

b)

deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada worden de volgende beschrijvingen van de zones CA-2.64 tot en met CA-2.67 toegevoegd na de beschrijving van zone CA-2.63:

“Canada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38

BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar

CA-2.65

Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25

The municipalities involved are:

3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove

10km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41

The municipalities involved are:

3km PZ: Bankeir

10km SZ: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Dingley

10km SZ: Indian Head and Sintaluta”

ii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende beschrijvingen van de zones GB-2.123 en GB-2.124 toegevoegd na de beschrijving van zone GB-2.122:

“United Kingdom

GB-2.123

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.

GB-2.124

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.”

iii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de volgende beschrijving van zone US-2.224 toegevoegd na de beschrijving van zone US-2.223:

“United States

US-2.224

State of Pennsylvania - Berks 10

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).”

2)

Bijlage XIV, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.64 tot en met CA-2.67 toegevoegd na de rijen voor zone CA-2.63:

CA

Canada

CA-2.64

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

22.5.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

22.5.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

26.5.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

26.5.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

26.5.2022”

 

ii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.79 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.79

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

28.12.2021

8.6.2022”

iii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.82 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.82

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

31.12.2021

8.6.2022”

iv)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor de zones GB-2.85 en GB-2.86 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.85

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

5.1.2022

8.6.2022”

v)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.88 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.88

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

10.1.2022

8.6.2022”

vi)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.123 en GB-2.124 toegevoegd na de rijen voor zone GB-2.122:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.123

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.6.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.6.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

7.6.2022”

 

vii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor zone US-2.224 toegevoegd na de rijen voor zone US-2.223:

US

Verenigde Staten

US-2.224

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

2.6.2022

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

2.6.2022

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

2.6.2022”

 


Top