EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0659

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/659 van de Raad van 21 april 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

ST/7947/2022/INIT

OJ L 120, 21.4.2022, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/659/oj

21.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 120/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/659 VAN DE RAAD

van 21 april 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

de raad van de EUROPESE unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (1), en met name artikel 47,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 30 augustus 2017 Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

(2)

In zijn conclusies van 17 juli 2017 stelde de Raad zich te zullen beraden op verdere passende reacties op de acties van de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) die het mondiale regime voor non-proliferatie en ontwapening ondermijnen, met name via bijkomende autonome beperkende maatregelen.

(3)

Op 22 december 2017 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (“VN-Veiligheidsraad”) Resolutie 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad aangenomen, waarin opnieuw werd bevestigd dat de DVK geen nieuwe lanceringen met ballistische rakettechnologie, nieuwe kernproeven of andere provocaties mag verrichten; onmiddellijk alle activiteiten in verband met haar programma voor ballistische raketten moet schorsen en haar eerder gedane toezeggingen voor een moratorium op alle raketlanceringen moet herbevestigen; onmiddellijk volledig, aantoonbaar en definitief afstand moet doen van al haar kernwapens en bestaande nucleaire programma’s, en alle activiteiten daarrond onmiddellijk moet stopzetten; en volledig, aantoonbaar en definitief afstand moet doen van alle andere bestaande programma’s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten.

(4)

Op 24 maart 2022 vuurde de DVK een intercontinentale ballistische raket af. Tussen 5 januari en 24 maart 2022 heeft de DVK ten minste twaalf keer raketten gelanceerd.

(5)

Op 25 maart 2022 legde de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) een verklaring af namens de Unie waarin hij de lancering van een intercontinentale ballistische raket door de DVK op 24 maart 2022 veroordeelt en verklaart dat dit een schending van meerdere resoluties van de VN-veiligheidsraad vormt en een ernstige bedreiging voor de internationale en regionale vrede en veiligheid. In die verklaring riep hij de DVK tevens op om af te zien van verdere acties die voor nog meer internationale of regionale spanning kunnen zorgen en om zich te houden aan de resoluties van de VN-veiligheidsraad door volledig, aantoonbaar en definitief afstand te doen van al haar kernwapens, andere massavernietigingswapens, programma’s voor ballistische raketten en bestaande nucleaire programma’s, en alle activiteiten daarrond onmiddellijk stop te zetten. De hoge vertegenwoordiger verklaarde tevens dat de Unie bereid is om alle maatregelen van de VN-veiligheidsraad naar aanleiding van de lancering van een intercontinentale ballistische raket op 24 maart 2022, uit te voeren en zo nodig aan te vullen.

(6)

In het licht van de aanhoudende activiteiten van de DVK in verband met ballistische raketten, die in strijd zijn met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en een flagrante veronachtzaming van die resoluties vormen, moeten acht personen en vier entiteiten worden opgenomen op de lijsten van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in de bijlagen XV en XVI bij Verordening (EU) 2017/1509.

(7)

De bijlagen XV en XVI bij Verordening (EU) 2017/1509 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen XV en XVI bij Verordening (EU) 2017/1509 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen XV en XVI bij Verordening (EU) 2017/1509 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage XV worden onder de rubriek “Lijst van de in artikel 34, lid 1, en artikel 34, lid 3, bedoelde personen, entiteiten en lichamen”, subrubriek a) “Natuurlijke personen die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 34, lid 4, onder a)” de volgende vermeldingen toegevoegd:

 

Naam

Alias

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

“28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Geboortedatum: 1950

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als directeur van het algemeen politiek bureau van het Koreaanse Volksleger tussen 2018 en 2021 en lid van de commissie Staatsaangelegenheden tussen 2019 en 2021 was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de Koreaanse Arbeiderspartij inzake de ontwikkeling van nucleaire en ballistische programma’s, hetgeen in strijd is met Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), en 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Geboortedatum: 1955 of 1956

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als “hooggeplaatste functionaris op het gebied van nationale defensiewetenschap” speelt hij een belangrijke rol bij en is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de programma’s inzake massavernietigingswapens van de DVK. Hij werd in augustus 2019 bevorderd tot kolonel-generaal, ontving de 16 februari-prijs voor wetenschap en technologie, is directeur van het onderzoeksinstituut voor automatisering, instituutdirecteur van de Kim Chaek-universiteit en vicedirecteur van een afdeling van het Centraal Comité van de Arbeiderspartij en nam deel aan de lancering van de intercontinentale ballistische Hwasong-14-raket op 4 juli 2017 en 28 juli 2017, en de meeste andere raketlanceringen in 2017, 2019 en maart 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Geboortedatum: 20.3.1961

Paspoortnummer: 927240105

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als “hoge partijfunctionaris”, “hooggeplaatste functionaris op het gebeid van nationale defensiewetenschap” en als door een VN-lidstaat in 2017 aangemerkte voormalig vicedirecteur van het Munitions Industry Department van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij speelt hij een belangrijke rol bij en is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de programma’s van de DVK inzake massavernietigingswapens, met name ballistische raketten. Hij was aanwezig bij de proeven met intercontinentale ballistische Hwasong-14-raketten op 4 juli 2017 en 28 juli 2017 en bij de lanceringen van ballistische raketten/grote meervoudigeraketlanceersystemen op 24 augustus 2019 en 10 september 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Geboortedatum: 1960

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als directeur van het Munitions Industry Department en plaatsvervangend lid van het politiek bureau van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij is hij verantwoordelijk voor en speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de programma’s van de DVK inzake nucleaire en ballistische massavernietigingswapens. Voorafgaand aan de lancering van intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) in maart 2022 vergezelde hij Kim Jong Un bij een bezoek aan de Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Tevens nam hij deel aan de nationale defensietentoonstelling van 2021 waarbij ogenschijnlijk nieuwe wapensystemen werden getoond. Als vicedirecteur was hij aanwezig tijdens de proeven met intercontinentale ballistische Hwasong-14-raketten op 4 juli 2017 en 28 juli 2017, alsook bij de inspectie op 22 juli 2019 door Kim Jong Un van een nieuw type onderzeeër, waarvan de DVK aangaf dat die bestemd was voor het “strategische doel” door onderzeeboten gelanceerde ballistische raketten in te zetten die mogelijk kernkoppen kunnen dragen, en bij de lancering van ballistische raketten op 25 juli 2019, 30 juli 2019 en 2 augustus 2019.”

2)

In bijlage XVI worden onder de rubriek “Lijst van de in artikel 34, lid 1, en artikel 34, lid 3, bedoelde personen, entiteiten of lichamen”, subrubriek a) “Natuurlijke personen” de volgende vermeldingen toegevoegd:

 

Naam

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

“25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

Medeoprichter van het bedrijf CONGO ACONDE

Geboorteplaats: Noord-Korea

Paspoortnummer: 654331357

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

Adres: Democratische Republiek Congo

21.4.2022

Pak Hwa Song is betrokken bij het ontwijken van sancties en verleent financiële steun aan de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK. Hij is medeoprichter van het bedrijf CONGO ACONDE, dat als dekmantel dient voor de PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO is betrokken bij de uitvoer van standbeelden naar verschillende landen ten zuiden van de Sahara, hetgeen in strijd is met de VN-sancties. Daarnaast opende Pak, in strijd met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, een bankrekening in Lubumbashi bij een filiaal van een in Kameroen gevestigde bank. Pak werkt met Hwang Kil Su. Hij verleent financiële diensten ter ondersteuning van het Noord-Koreaanse regime en zijn nucleaire programma’s.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

Medeoprichter van het bedrijf CONGO ACONDE

Geboorteplaats: Noord-Korea

Paspoortnummer: 654331363

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

Adres: Democratische Republiek Congo

21.4.2022

Hwang Kil Su is betrokken bij het ontwijken van sancties en verleent financiële steun aan de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK. Hij is medeoprichter van het bedrijf CONGO ACONDE, dat als dekmantel dient voor de PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO is betrokken bij de uitvoer van standbeelden naar verschillende landen ten zuiden van de Sahara, hetgeen in strijd is met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Daarnaast opende Hwang, in strijd met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, een bankrekening in Lubumbashi bij een filiaal van een in Kameroen gevestigde bank. Hwang werkt met Pak Hwa Song. Hij verleent financiële diensten ter ondersteuning van het Noord-Koreaanse regime en zijn nucleaire programma’s.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als vertegenwoordiger van de Corman Construction Company (Tong Bang), dat als dekmantel dient voor de door de VN op de lijst geplaatste Mansudae Overseas Project (MOP) Group, is Im Song Sun betrokken bij het ontwijken van sancties, hetgeen in strijd is met de bepalingen van Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) en 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad. Hij heeft in Senegal bouwprojecten van dit bedrijf geleid en betalingen ontvangen voor contracten die zijn gegund aan MOP en Corman Construction. Hij is derhalve verantwoordelijk voor financiële activiteiten ter ondersteuning van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Nationaliteit: Noord-Korea

Geslacht: mannelijk

21.4.2022

Als vertegenwoordiger van de Corman Construction Company (Tong Bang), dat als dekmantel dient voor de door de VN op de lijst geplaatste Mansudae Overseas Project (MOP) Group, is Choe Song Chol betrokken bij het ontwijken van sancties in strijd met de bepalingen van Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) en 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad. Hij heeft in Senegal bouwprojecten van dit bedrijf geleid en betalingen ontvangen voor contracten die zijn gegund aan MOP en Corman Construction. Hij is derhalve verantwoordelijk voor financiële activiteiten ter ondersteuning van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK.”

3)

In bijlage XVI worden onder de rubriek “Lijst van de in artikel 34, lid 1, en artikel 34, lid 3, bedoelde personen, entiteiten of lichamen”, subrubriek b) “Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” de volgende vermeldingen toegevoegd:

 

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

“5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Adres: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC staat onder het gezag of de leiding van de Eritrese strijdkrachten en is gevestigd in hun complex, het Asha Golgol Military Technical Center, dat gebruikt wordt voor de productie, aanpassing of reparatie van civiele, militaire en paramilitaire uitrusting. Het bedrijf is betrokken bij het ontwijken van sancties en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK sinds in juli 2016 werd aangetoond dat het de beoogde ontvanger was van een zending uit China met militaire communicatieapparatuur afkomstig uit de DVK.. Het grootste deel van die apparatuur kwam van GLOCOM, een Noord-Koreaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de levering van militaire transmissieapparatuur en gelinkt wordt aan de Noord-Koreaanse inlichtingendiensten; de levering was derhalve met name in strijd met Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad.

6.

Korea General Corporation for External Construction (aliassen: KOGEN, GENCO)

Adres: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Volgens informatie op het officiële Noord-Koreaanse internetportaal Naenara is Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) een bouwbedrijf dat geschoolde werknemers uitzendt naar het buitenland en projecten heeft uitgevoerd in de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar, Jemen, Rusland, Libië en Mongolië. Het heeft ook lokale filialen opgericht, onder meer in Zambia. KOGEN draagt de lonen van de werknemers die het uitzendt naar het buitenland geheel of gedeeltelijk over naar het regime, hetgeen verboden is bij Resolutie 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad, en het bedrijf is derhalve betrokken bij het ontwijken van sancties en verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK.

7.

Chilsong Trading Corporation

Adres: Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation wordt vertegenwoordigd door een Noord-Koreaanse staatsburger, CHOE Jin-myong, die militaire communicatieapparatuur in de handel brengt en onderhandeld heeft met DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, een entiteit die op 16 juli 2009 door de VN-Veiligheidsraad op de sanctielijst is geplaatst, en is derhalve betrokken bij het ontwijken van sancties in strijd met Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad en verantwoordelijk voor het ondersteunen van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Adres: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Paekho Trading Corporation is een kunstbedrijf dat zich bezighoudt met de bouw van standbeelden in het buitenland en de uitvoer van door Paekho Art Studio gemaakte kunstbeelden, en dat illegale arbeid en toegang tot internationale financiële systemen faciliteert. Het richt zich specifiek op ontwikkelingssubsidies en -leningen, alsook op directe buitenlandse investeringen die bestemd zijn voor gemeentelijke projecten. Het is derhalve betrokken bij het ontwijken van sancties en verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de nucleaire en ballistische programma’s van de DVK.”


Top