EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0577

Verordening (EU) 2022/577 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

ST/8057/2022/INIT

PB L 111 van 8.4.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/577/oj

8.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/67


VERORDENING (EU) 2022/577 VAN DE RAAD

van 8 april 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EG) nr. 765/2006 geeft uitvoering aan de bij Besluit 2012/642/GBVB vastgestelde maatregelen.

(3)

Besluit (GBVB) 2022/579 (3) legt verdere beperkende maatregelen op waarbij de verkoop aan Belarus van overdraagbare effecten in eender welke officiele munteenheid van een lidstaat wordt verboden, en de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Belarus van bankbiljetten in eender welke officiële munteenheid van een lidstaat wordt verboden.

(4)

Dat besluit legt tevens verdere beperkende maatregelen op waarbij het in Belarus gevestigde wegvervoerondernemingen wordt verboden goederen over de weg te vervoeren op het grondgebied van de Europese Unie.

(5)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“25.

‘wegvervoeronderneming’: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat met een commercieel oogmerk goederen vervoert met motorvoertuigen of combinaties van voertuigen.”.

2)

In artikel 1 sexvicies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden verhandelbare effecten in eender welke officiële munteenheid van een lidstaat die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Belarussische onderdanen of in Belarus verblijvende natuurlijke personen of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”.

3)

Artikel 1 septvicies bis wordt vervangen door:

“Artikel 1 septvicies

1.   Het is verboden om bankbiljetten in eender welke officiële munteenheid van een lidstaat te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Belarus of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Belarus, of voor gebruik in Belarus.

2.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bankbiljetten in eender welke officiële munteenheid van een lidstaat als dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Belarus die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.”.

(4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 septvicies quater

1.   Het is voor in Belarus gevestigde wegvervoerondernemingen verboden op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.

2.   De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling is niet van toepassing op wegvervoerondernemingen die post vervoeren als universele dienst.

3.   De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling is niet van toepassing op het vervoer van goederen dat vóór 16 april 2022 van start is gegaan tot 9 april 2022, op voorwaarde dat het voertuig van de wegvervoeronderneming:

a)

zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 9 april 2022, of

b)

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Belarus.

4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Belarus gevestigde wegvervoeronderneming indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:

a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

b)

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe, en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening is toegestaan, of

c)

humanitaire doeleinden, of

d)

de werking van de diplomatieke vertegenwoordigingen in Belarus van de Unie en de lidstaten, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Belarus die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/579 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 111 van 8.4.2022 81).


Top