EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/7902/2022/INIT

PB L 111 van 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/1


VERORDENING (EU) 2022/576 VAN DE RAAD

van 8 april 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/578 van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 8 april 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/578 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld. Dit besluit breidt de lijst van aan controle onderworpen goederen uit die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector. Het besluit voert aanvullende invoerbeperkingen in voor bepaalde goederen uit Rusland, met name voor steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen. Het voert ook verdere uitvoerbeperkingen naar Rusland in, met name voor reactiemotorbrandstof en andere goederen.

(4)

Besluit (GBVB) 2022/578 verbiedt ook de gunning en voortzetting van de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies met Russische onderdanen en in Rusland gevestigde entiteiten of lichamen.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/578 voorziet in een verbod op het verlenen van steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel, uit een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat, aan entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische overheid.

(6)

Besluit (GBVB) 2022/578 houdt ook een uitbreiding in van het verbod op de uitvoer van in euro luidende bankbiljetten en op de verkoop van in euro luidende overdraagbare effecten tot alle officiële valuta’s van de lidstaten.

(7)

Besluit (GBVB) 2022/578 houdt een uitbreiding in van de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde staatsentiteiten met betrekking tot transacties voor de aankoop, de invoer of het vervoer met fossiele brandstoffen en bepaalde mineralen naar Zwitserland, de Europese Economische Ruimte en de Westelijke Balkan.

(8)

Het is passend de vrijstellingen van het verbod op transacties met bepaalde Russische staatsbedrijven en hun dochterondernemingen uit te breiden tot landen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en tot de Westelijke Balkan; de Unie verwacht dat alle landen in de regio zich snel en volledig zullen aanpassen aan de beperkende maatregelen van de EU, inclusief de maatregelen betreffende acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(9)

Besluit (GBVB) 2022/578 voert ook een verbod in voor in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen om goederen over de weg in de Unie te vervoeren, en verbiedt de toegang tot havens voor onder Russische vlag geregistreerde vaartuigen. Het besluit voorziet in een verbod om begunstigde te zijn, op te treden als trustee of in vergelijkbare hoedanigheid voor Russische personen en entiteiten, alsook een verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan trusts.

(10)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(11)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1 worden de volgende punten toegevoegd:

“v)

“richtlijnen inzake overheidsopdrachten”: de Richtlijnen 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) en 2009/81/EG (*4) van het Europees Parlement en de Raad;

w)

“wegvervoeronderneming”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat met een commercieel oogmerk goederen vervoert met motorvoertuigen of combinaties van voertuigen.

(*1)  Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1)."

(*2)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65)."

(*3)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243)."

(*4)  Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76).”."

2)

In artikel 2, lid 4, wordt punt e) vervangen door:

“e)

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;”.

3)

In artikel 2, lid 7, worden punten i) en ii) vervangen door:

“i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1, punt a);

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of”.

4)

In artikel 2 bis, lid 4, wordt punt e) vervangen door:

“e)

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;”.

5)

In artikel 2 bis, lid 7, worden punten i) en ii) vervangen door:

“i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1;

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of”.

6)

In artikel 3, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

“a)

het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, van of door Rusland naar de Unie, of”.

7)

In artikel 3 bis, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen, of”.

8)

In artikel 3 ter wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de raffinage van olie en het vloeibaar maken van aardgas, als vermeld in bijlage X, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”.

9)

In artikel 3 quater wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.”.

10)

Aan artikel 3 quater worden de volgende leden toegevoegd:

“6.   In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de nationale bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de uitvoering van een vóór 26 februari 2022 gesloten financiële leasing van vliegtuigen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het strikt noodzakelijk is om leasebetalingen te waarborgen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn erkend of opgericht en die niet onder een van de in deze verordening bedoelde beperkende maatregelen vallen, en

b)

geen economische middelen ter beschikking worden gesteld van de Russische tegenpartij, met uitzondering van de overdracht van de eigendom van het vliegtuig na volledige terugbetaling van de financiële leasing.

7.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.

8.   Het in lid 1 bedoelde verbod laat artikel 2, lid 4, punt b), en artikel 2 bis, lid 4, punt b), onverlet.”.

11)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 3 sexies bis

1.   Het is verboden na 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag.

2.   Lid 1 is van toepassing op vaartuigen die hun Russische vlag hebben gewisseld of hun Russische registratie hebben gewijzigd in de vlag van of de registratie bij een andere staat na 24 februari 2022.

3.   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “vaartuig” verstaan:

a)

een vaartuig waarop de internationale verdragen van toepassing zijn;

b)

een jacht met een lengte van 15 meter of meer, dat geen vracht vervoert en niet meer dan 12 passagiers vervoert, of

c)

een pleziervaartuig of waterscooter zoals gedefinieerd in Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (*5).

4.   Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

5.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor:

a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde scheikundige en ijzerproducten als vermeld in bijlage XXIV;

b)

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c)

humanitaire doeleinden;

d)

het vervoer van nucleaire brandstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire capaciteit; of

e)

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als vermeld in bijlage XXII tot 10 augustus 2022.

6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming;

(*5)  Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 90).”."

12)

Aan artikel 3 novies worden de volgende leden toegevoegd:

“4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

13)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 decies

1.   Het is verboden de in bijlage XXI vermelde goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   Met ingang van 10 juli 2022 zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, die nodig zijn voor de invoer in de Unie van:

a)

837 570 metrische ton kaliumchloride met GN-code 3104 20 tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar;

b)

1 577 807 metrische ton samen van de andere in bijlage XXI onder de GN-codes 3105 20, 3105 60 en 3105 90 vermelde producten tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar;

5.   De in lid 4 vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 (*6).

Artikel 3 undecies

1.   Het is verboden steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen zoals vermeld in bijlage XXII direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 augustus 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 3 duodecies

1.   Het is verboden de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

5.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage XXIII vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen of faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties.

Artikel 3 ter decies

1.   Het is voor in Rusland gevestigde wegvervoersondernemingen verboden op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.

2.   De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling geldt niet voor:

a)

postvervoer als universele dienst;

b)

goederen in doorvoer via de Unie tussen de oblast Kaliningrad en Rusland, mits het vervoer van dergelijke goederen niet anderszins krachtens deze verordening verboden is.

3.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van goederen dat vóór 16 april 2022 van start is gegaan tot 9 april 2022, op voorwaarde dat het voertuig van de wegvervoeronderneming:

a)

zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 9 april 2022, of

b)

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Rusland.

4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde wegvervoeronderneming indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:

a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

b)

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c)

humanitaire doeleinden;

d)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of

e)

de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

(*6)  Uitvoeringosverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”."

14)

In artikel 4, lid 1, worden de punten c) en d) geschrapt.

15)

In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door:

“2.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn onverminderd de bijstand voor:

a)

de invoer, de aankoop of het vervoer in verband met: i) de levering van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie; of ii) de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2014, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten; of

b)

de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud, de reparatie en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie.”.

16)

In artikel 5 bis bis, lid 3, wordt punt a), vervangen door:

“a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, of de Westelijke Balkan.”.

17)

In artkel 5 bis bis, lid 3, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

transacties voor de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als opgenomen in bijlage XXII, tot en met 10 augustus 2022.”.

18)

Artikel 5 ter wordt vervangen door:

“Artikel 5 ter

1.   Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000 EUR bedraagt.

2.   Het is verboden te voorzien in diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de cryptoactiva van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per portemonnee, rekening of aanbieder van cryptobewaringsdiensten meer dan 50 000 EUR bedraagt.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op deposito’s die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.”.

19)

In artikel 5 quater, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:”.

20)

In artikel 5 quinquies, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:”.

21)

In artikel 5 septies, lid 1, wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden in officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”.

22)

Artikel 5 decies wordt vervangen door:

“Artikel 5 decies

1.   Het is verboden om in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.”.

23)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 5 duodecies

1.   Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de richtlijnen inzake overheidsopdrachten als artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punt a) tot en met e), leden 8 tot en met 10, de artikelen 11, 12, 13 en 14, van Richtlijn 2014/23/EU, de artikelen 7 en 8, artikel 10, punt b) tot en met f) en punt h) tot en met j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punt b) tot en met e) en punt g) tot en met i), de artikelen 29 en 30, van Richtlijn 2014/25/EU en artikel 13, punt a) tot en met d), punt f) tot en met h) en punt j), van Richtlijn 2009/81/EG, aan of met:

a)

een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid, of

c)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld punt a) of b) van dit lid,

met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten wier capaciteit wordt intgeroepen in de zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, wanneer zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van overeenkomsten voor:

a)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

b)

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c)

de levering van strikt noodzakelijke goederen of diensten die alleen of slechts in voldoende hoeveelheden door de in lid 1 bedoelde personen kunnen worden geleverd;

d)

de werking van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;

e)

de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts van of door Rusland naar de Unie; of

f)

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als vermeld in bijlage XXII tot 10 augustus 2022.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.

4.   De in lid 1 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de tenuitvoerlegging tot 10 kotober 2022 van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022.

Artikel 5 ter decies

1.   Het is verboden directe of indirecte steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel uit hoofde van een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat en contracten in de zin van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), te verlenen aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of onder overheidscontrole staan.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

fytosanitaire en veterinaire programma’s;

c)

intergouvernementele samenwerking in ruimtevaartprogramma’s en in het kader van de overeenkomst inzake de internationale thermonucleaire experimentele reactor;

d)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

e)

mobiliteitsuitwisselingen voor individuen en intermenselijke contacten;

f)

samenwerkingsprogramma’s op het gebied van klimaat en milieu, met uitzondering van steun in het kader van onderzoek en innovatie;

g)

de werking van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

Artikel 5 quater decies

1.   Het is verboden te voorzien in de registratie, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a)

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in de punten a) of b) bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam;

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een in de punten a), b) of c) bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

e)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een in de punten a), b), c) of d) bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2.   Met ingang van 10 mei 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of een soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verrichtingen die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging uiterlijk op 10 mei 2022 van contracten die niet aan dit artikel voldoen die vóór 9 april 2022 zijn gesloten of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval dat de insteller van de trust of begunstigde een onderdaan van een lidstaat of natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

5.   In afwijking van leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het verstrekken van de in deze leden bedoelde diensten nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties, of

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

(*7)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).”."

24)

Aan artikel 6, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

“d)

vastgestelde gevallen van schending, omzeiling en pogingen tot schending of omzeiling van de verbodsbepalingen van deze verordening door het gebruik van cryptoactiva.”.

25)

In artikel 11, lid 1, wordt punt a), vervangen door:

“a)

in de bijlagen bij deze verordening genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of buiten de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van deze rechtspersonen, entiteiten of lichamen;”.

26)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

27)

Bijlage VIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

28)

Bijlage X wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

29)

Bijlage XVII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

30)

Bijlage XVIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

31)

De bijlagen XX, XXI, XXII, XXIII en XXIV worden toegevoegd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 111 van 8.4.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

In bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt de volgende categorie toegevoegd:

“Categorie VIII — Diversen

X.A.VIII.001

Uitrusting voor olieproductie of -exploratie, als hieronder:

a.

In de boorkop geïntegreerde meetapparatuur, met inbegrip van traagheidsnavigatiesystemen voor metingen tijdens het boren (MWD - measurement while drilling);

b.

Controleapparatuur voor gassen en detectoren daarvoor, ontworpen voor voortdurende werking en de detectie van waterstofsulfide;

c.

Apparatuur voor seismologische metingen, met inbegrip van reflectieseismiek en seismische vibratoren;

d.

Sedimentechopeilers

X.A.VIII.002

Apparatuur, “elektronische samenstellingen” en onderdelen, speciaal ontworpen voor kwantumcomputers, kwantumelektronica, kwantumsensoren, kwantumverwerkingseenheden, qubitcircuits, qubitapparaten of kwantumradarsystemen, met inbegrip van Pockelscellen.

Opmerking 1:

Kwantumcomputers verrichten berekeningen die de gezamenlijke eigenschappen van kwantumtoestanden, zoals superpositie, interferentie en verstrengeling, benutten.

Opmerking 2:

Eenheden, schakelingen en apparaten omvatten supergeleidende circuits, kwantumkoeling, ionenval, fotonische interactie, siliciumspin en koude atomen, maar zijn daartoe niet beperkt.

X.A.VIII.003

Microscopen en aanverwante uitrusting en detectoren, als hieronder:

a.

Rasterelektronenmicroscopen (SEM);

b.

Rasterelektronenmicroscopen voor Auger-elektronspectroscopie:

c.

Transmissie-elektronenmicroscopen (TEM);

d.

Atoomkrachtmicroscopen (AFM);

e.

Rasterkrachtmicroscopen (SFM);

f.

Apparatuur en detectoren, speciaal ontworpen voor gebruik met de in X.A.VIII.003.a tot en met X.A.VIII.0003.e vermelde microscopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de volgende technieken voor materiaalanalyse:

1.

Röntgenfotospectroscopie (XPS);

2.

Energiedispersieve röntgenspectroscopie (EDX, EDS), of

3.

Elektronspectroscopie voor chemische analyse (ESCA).

X.A.VIII.004

Apparatuur voor de ontginning van metaalertsen uit de diepzeebodem.

X.A.VIII.005

Productieapparatuur en werktuigmachines, als hieronder:

a.

Apparatuur voor additieve productie voor de “productie” van metalen onderdelen;

Opmerking:

X.A.VIII.005.a is alleen van toepassing op de volgende systemen:

1.

Poederbedsystemen die gebruik maken van selectief lasersmelten (SLM - selective laser melting), LaserCusing, direct metal laser sintering (DMLS) of smelten met elektronenstralen (EBM – electron beam melting), of

2.

Poedertoevoersystemen die gebruik maken van lasercladden, directe energiedepositie of lasermetaaldepositie.

b.

Additieve productieapparatuur voor "energetische materialen”, met inbegrip van apparatuur die gebruikmaakt van ultrasone extrusie;

c.

Apparatuur voor additieve productie door middel van fotopolymerisatie in een vat die gebruik maakt van stereolithografie (SLA) of digital light processing (DLP).

X.A.VIII.006

Apparatuur voor de “productie” van gedrukte elektronica voor organische lichtemitterende dioden (OLED – organic light emitting diodes), organische veldeffecttransistoren (OFET – organic field-effect transistors) of organische fotovoltaïsche cellen (OPVC - organic photovoltaic cells).

X.A.VIII.007

Apparatuur voor de “productie” van micro-elektromechanische systemen (MEMS) waarbij gebruik wordt gemaakt van de mechanische eigenschappen van silicium, met inbegrip van sensoren in chipformaat zoals drukmembranen, buigbalken of micro-afstelapparaten.

X.A.VIII.008

Apparatuur, speciaal ontworpen voor de productie van e-brandstoffen (elektrobrandstoffen en synthetische brandstoffen) of hoogefficiënte zonnecellen (efficiëntie > 30 %).

X.A.VIII.009

Apparatuur voor ultrahoog vacuüm (UHV), als hieronder:

a.

UHV pompen (sublimatie, turbomoleculair, diffusie, cryogeen, ionengetter);

b.

UHV drukmeters.

Opmerking:

UHV betekent 100 nanoPascal (nPa) of lager.

X.A.VIII.010

“Cryogene koelsystemen” ontworpen om de temperatuur gedurende 48 uur of meer onder 1,1 K te houden en aanverwante cryogene koelapparatuur, als hieronder:

a.

Pulsbuizen;

b.

Cryostaten;

c.

Dewarvaten;

d.

Gasbehandelingssysteem (GHS);

e.

Compressoren

f.

Regeleenheden.

Opmerking

“Cryogene koelsystemen” omvatten mengkoeling, adiabatische demagnetisatiekoeling en laserkoeling, maar zijn hier niet tot beperkt.

X.A.VIII.011

Decapsulatie-apparatuur voor halfgeleiderelementen.

Opmerking

“Decapsulatie”: het verwijderen van een dop, deksel of omhullend materiaal van een verpakte geïntegreerde schakeling met mechanische, thermische of chemische middelen.

X.A.VIII.012

Fotodetectoren met een hoge kwantumefficiëntie (QE) groter dan 80 % bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numeriek bestuurde werktuigmachines met een of meer lineaire assen met een reislengte van meer dan 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Metaalpoeders en poedermetaallegeringen, geschikt voor elk van de systemen vermeld in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Geavanceerde materialen, als hieronder:

a.

Materialen voor het verhulling of adaptieve camouflage;

b.

Metamaterialen, bv. met een negatieve brekingsindex;

c.

Niet gebruikt;

d.

Legeringen met hoge entropie (HEA);

e.

Heusler-verbindingen;

f.

Kitaev-materialen, met inbegrip van Kitaev spin liquids.

X.C.VIII.003

Geconjugeerde polymeren (geleidend, halfgeleidend, elektroluminescent) voor gedrukte of organische elektronica.

X.C.VIII.004

Energetische materialen, als hieronder, en mengsels daarvan:

a.

Ammoniumpicraat (CAS 131-74-8);

b.

Zwart kruit;

c.

Hexanitrodifenylamine (CAS 131-73-7);

d.

Difluoramine (CAS 10405-27-3);

e.

Nitrostijfsel (CAS 9056-38-6);

f.

Niet gebruikt;

g.

Tetranitronaftaleen;

h.

Trinitroanisol;

i.

Trinitronaftaleen;

j.

Trinitroxyleen;

k.

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l.

Dioctylmaleaat (CAS 142-16-5);

m.

Ethylhexylacrylaat (CAS 103-11-7);

n.

Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) en andere pyrofore metaalalkylen en metaalarylen van lithium, natrium, magnesium, zink en borium;

o.

Nitrocelluose (CAS 9004-70-0);

p.

Nitroglycerine (of glyceroltrinitraat, trinitroglycerine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotolueen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

Ethyleendiaminedinitraat (EDDN) (CAS 20829-66-7)

s.

Pentaerytritoltetranitraat (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

Loodazide (CAS 13424-46-9), normaal loodstyfnaat (CAS 15245-44-0) en basisch loodstyfnaat (CAS 12403-82-6), en primaire explosieven of ontstekingsmengsels die aziden of azidecomplexen bevatten;

u.

Niet gebruikt;

v.

Niet gebruikt;

w.

Diethyldifenylureum (CAS 85-98-3); dimethyldifenylureum (CAS 611-92-7); metylethyldifenylureum.

x.

N,N-difenylureum (asymmetrisch difenylureum) (CAS 603-54-3);

y.

Methyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch methyldifenylureum) (CAS 13114-72-2);

z.

Ethyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch ethyldifenylureum) (CAS 64544-71-4);

aa.

Niet gebruikt;

bb.

4-nitrodifenylamine (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

Niet gebruikt.

X.D.VIII.001

Programmatuur die speciaal ontworpen is voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VIII.005 tot X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten, “elektronische samenstellingen” of componenten als bedoeld in X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Software voor digitale tweelingen van producten voor additieve fabricage of voor de bepaling van de betrouwbaarheid van producten voor additieve fabricage.

X.E.VIII.001

Technologie voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VIII.001 tot X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Technologie voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van materialen als bedoeld in X.C.VIII.002 of X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Software voor digitale tweelingen van producten voor additieve fabricage of voor de bepaling van de betrouwbaarheid van producten voor additieve fabricage of voor programmatuur als bedoeld in X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Technologie voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van programmatuur als bedoeld in X.D.VIII.001 tot X.D.VIII.002.”.

BIJLAGE II

In bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt het volgende partnerland toegevoegd:

 

“JAPAN”


BIJLAGE III

Bijlage X bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE X

Lijst van de in artikel 3 ter, lid 1, bedoelde goederen en technologie

 

GN

Product

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Akylerings- en isomerisatie-eenheden

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor de productie van aromatische koolwaterstoffen

ex

8419 40 00

Eenheden voor de vacuümdestillatie van ruwe olie

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor katalytisch reformeren/kraken

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Delayed coker eenheden

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor flexibel vercooksen

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Hydrokrakers

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Reactorvaten met hydrokraken

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Technologie voor waterstofgeneratie

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 of 8419 89 10

Technologie voor terugwinning en zuivering van waterstof

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Technologie/eenheden voor waterstofbehandeling

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor nafta-isomerisatie

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor polymerisatie

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 of 8419 60 00

Behandeling van raffinagerestgas en technologie voor zwavelterugwinning (inclusief eenheden voor aminegaswassing, zwavelterugwinningseenheden, restgasbehandelingseenheden)

ex

8479 89 97

Eenheden voor desasfaltering met solvent

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor zwavelproductie

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor zwavelzuuralkylering en zwavelzuurregeneratie

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor thermisch kraken

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Transkyleringseenheden [voor tolueen en zware aromatische koolwaterstoffen]

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Viscositeitsreductie

ex

8419 89 98 of 8419 89 10

Eenheden voor het hydrokraken van vacuümgasolie

ex

8418 69 00

Proceseenheden voor de koeling van gas in het LNG-proces

ex

8419 40 00

Proceseenheden voor de scheiding en fractionering van de koolwaterstoffen in het LNG-proces

ex

8419 60 00

Proceseenheden voor het vloeibaar maken van het aardgas

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Coldboxen in het LNG-proces

ex

8419 50 20 of 8419 50 80

Cryogene wisselaars in het LNG-proces

ex

8414 10 81

Cryogene pompen in het LNG-proces


BIJLAGE IV

Bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XVII

LIJST VAN IN ARTIKEL 3 OCTIES BEDOELDE IJZER- EN STAALPRODUCTEN

GN-/Taric-codes

Naam van het product

7208 10 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 25 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 26 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 27 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 36 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 37 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 38 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 39 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 40 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 52 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 53 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 54 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 14 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 19 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7212 60 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 30

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 15

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 20

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 91

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7209 15 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 17 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 18 91

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 25 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 26 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 27 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 28 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 30

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 29 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 92 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 17 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 18 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 26 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 27 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 28 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7225 19 90

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7226 19 80

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7210410020

Metallisch beklede bladen

7210410030

Metallisch beklede bladen

7210490020

Metallisch beklede bladen

7210490030

Metallisch beklede bladen

7210610020

Metallisch beklede bladen

7210610030

Metallisch beklede bladen

7210690020

Metallisch beklede bladen

7210690030

Metallisch beklede bladen

7212300020

Metallisch beklede bladen

7212300030

Metallisch beklede bladen

7212506120

Metallisch beklede bladen

7212506130

Metallisch beklede bladen

7212506920

Metallisch beklede bladen

7212506930

Metallisch beklede bladen

7225920020

Metallisch beklede bladen

7225920030

Metallisch beklede bladen

7225990011

Metallisch beklede bladen

7225990022

Metallisch beklede bladen

7225990023

Metallisch beklede bladen

7225990041

Metallisch beklede bladen

7225990045

Metallisch beklede bladen

7225990091

Metallisch beklede bladen

7225990092

Metallisch beklede bladen

7225990093

Metallisch beklede bladen

7226993010

Metallisch beklede bladen

7226993030

Metallisch beklede bladen

7226997011

Metallisch beklede bladen

7226997013

Metallisch beklede bladen

7226997091

Metallisch beklede bladen

7226997093

Metallisch beklede bladen

7226997094

Metallisch beklede bladen

7210 20 00

Metallisch beklede bladen

7210 30 00

Metallisch beklede bladen

7210 90 80

Metallisch beklede bladen

7212 20 00

Metallisch beklede bladen

7212 50 20

Metallisch beklede bladen

7212 50 30

Metallisch beklede bladen

7212 50 40

Metallisch beklede bladen

7212 50 90

Metallisch beklede bladen

7225 91 00

Metallisch beklede bladen

7226 99 10

Metallisch beklede bladen

7210410080

Metallisch beklede bladen

7210490080

Metallisch beklede bladen

7210610080

Metallisch beklede bladen

7210690080

Metallisch beklede bladen

7212300080

Metallisch beklede bladen

7212506180

Metallisch beklede bladen

7212506980

Metallisch beklede bladen

7225920080

Metallisch beklede bladen

7225990025

Metallisch beklede bladen

7225990095

Metallisch beklede bladen

7226993090

Metallisch beklede bladen

7226997019

Metallisch beklede bladen

7226997096

Metallisch beklede bladen

7210 70 80

Organisch beklede platen

7212 40 80

Organisch beklede platen

7209 18 99

Blik

7210 11 00

Blik

7210 12 20

Blik

7210 12 80

Blik

7210 50 00

Blik

7210 70 10

Blik

7210 90 40

Blik

7212 10 10

Blik

7212 10 90

Blik

7212 40 20

Blik

7208 51 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 98

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 52 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 80

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7210 90 30

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 12

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 40

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 60

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7219 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 23 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 24 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 12 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 31 00

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 21

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 29

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 41

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 49

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 81

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 89

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 21 10

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7219 21 90

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7214 30 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 31

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 39

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 50

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 71

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 79

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 95

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7215 90 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 10 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 21 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 22 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 99

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 99 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 10 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 41

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 49

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 61

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 69

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 70

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 89

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 80

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 80 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 20 00

Betonstaal

7214 99 10

Betonstaal

7222 11 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 21

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 29

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 31

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 39

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 51

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 91

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 97

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 50

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7221 00 10

Walsdraad van roestvrij staal

7221 00 90

Walsdraad van roestvrij staal

7213 10 00

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 20 00

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 10

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 20

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 41

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 49

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 70

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 91 90

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 99 10

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 99 90

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7227 10 00

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7227 20 00

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7227 90 10

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7227 90 50

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7227 90 95

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7216 31 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 31 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 11

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 19

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 91

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 99

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7301 10 00

Damwandprofielen

7302 10 22

Spoorwegmateriaal

7302 10 28

Spoorwegmateriaal

7302 10 40

Spoorwegmateriaal

7302 10 50

Spoorwegmateriaal

7302 40 00

Spoorwegmateriaal

7306 30 41

Andere buizen, pijpen

7306 30 49

Andere buizen, pijpen

7306 30 72

Andere buizen, pijpen

7306 30 77

Andere buizen, pijpen

7306 61 10

Holle profielen

7306 61 92

Holle profielen

7306 61 99

Holle profielen

7304 11 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 22 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 24 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 41 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 83

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 85

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 89

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 19 10

Andere naadloze buizen

7304 19 30

Andere naadloze buizen

7304 19 90

Andere naadloze buizen

7304 23 00

Andere naadloze buizen

7304 29 10

Andere naadloze buizen

7304 29 30

Andere naadloze buizen

7304 29 90

Andere naadloze buizen

7304 31 20

Andere naadloze buizen

7304 31 80

Andere naadloze buizen

7304 39 30

Andere naadloze buizen

7304 39 50

Andere naadloze buizen

7304 39 82

Andere naadloze buizen

7304 39 83

Andere naadloze buizen

7304 39 88

Andere naadloze buizen

7304 51 81

Andere naadloze buizen

7304 51 89

Andere naadloze buizen

7304 59 82

Andere naadloze buizen

7304 59 83

Andere naadloze buizen

7304 59 89

Andere naadloze buizen

7304 90 00

Andere naadloze buizen

7305 11 00

Grote gelaste buizen

7305 12 00

Grote gelaste buizen

7305 19 00

Grote gelaste buizen

7305 20 00

Grote gelaste buizen

7305 31 00

Grote gelaste buizen

7305 39 00

Grote gelaste buizen

7305 90 00

Grote gelaste buizen

7306 11 00

Andere gelaste buizen

7306 19 00

Andere gelaste buizen

7306 21 00

Andere gelaste buizen

7306 29 00

Andere gelaste buizen

7306 30 12

Andere gelaste buizen

7306 30 18

Andere gelaste buizen

7306 30 80

Andere gelaste buizen

7306 40 20

Andere gelaste buizen

7306 40 80

Andere gelaste buizen

7306 50 21

Andere gelaste buizen

7306 50 29

Andere gelaste buizen

7306 50 80

Andere gelaste buizen

7306 69 10

Andere gelaste buizen

7306 69 90

Andere gelaste buizen

7306 90 00

Andere gelaste buizen

7215 10 00

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 11

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 19

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 10 90

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 20 99

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 20

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 40

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 61

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 69

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7217 10 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 31

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 39

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 30

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 41

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 49

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 20

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 90

Draad van niet-gelegeerd staal


BIJLAGE V

Bijlage XVIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Afdeling 10 wordt als volgt gewijzigd:

“(10)

Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerk

ex

7101 00 00

Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

ex

7102 00 00

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet, behalve voor industrieel gebruik

ex

7103 00 00

Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

ex

7104 91 00

Diamanten, behalve voor industrieel gebruik

ex

7105 00 00

Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen behalve voor industrieel gebruik

ex

7106 00 00

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

ex

7107 00 00

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7108 00 00

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

ex

7109 00 00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7110 11 00

Platina, onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 19 00

Platina, andere dan onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 21 00

Palladium, onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 29 00

Palladium, andere dan onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 31 00

Rhodium, onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 39 00

Rhodium, andere dan onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 41 00

Iridium, osmium en ruthenium, onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 49 00

Iridium, osmium en ruthenium, andere dan onbewerkt of in poedervorm

ex

7111 00 00

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7113 00 00

Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7114 00 00

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7115 00 00

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7116 00 00

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen”

2)

De volgende afdeling wordt toegevoegd:

“23)

Optische artikelen en uitrusting van enigerlei waarde

ex

9004 90 90

Nachtzichtapparatuur of warmtebeeldapparatuur

 

9005 10 00

Binocles

ex

9005 80 00

Veldkijkers

ex

9013 10 90

Richtkijkers

ex

9013 10 90

Optische wapenvizieren

ex

9013 10 90

Wapenvizieren met warmtebeeldversterking

ex

9013 80 90

Reddot-richtkijkers

 

9015 10 00

Afstandmeters”


BIJLAGE VI

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

“BIJLAGE XX

LIJST VAN REACTIEMOTORBRANDSTOFFEN EN BRANDSTOFADDITIEVEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 QUATER

GN-(Taric-)code

Naam van het product

 

Reactiemotorbrandstof (anders dan kerosine):

2710 12 70

Lichte reactiemotorbrandstof (lichte oliën)

2710 19 29

Anders dan kerosine (halfzware oliën)

2710 19 21

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype (halfzware oliën)

2710 20 90

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype gemengd met biodiesel (1)

 

Oxidatievertragers

Oxidatievertragers voor gebruik in additieven voor smeerolie:

3811 21 00

oxidatievertragers bevattende aardolie

3811 29 00

andere oxidatievertragers

3811 90 00

Oxidatievertragers voor gebruik in andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

Antistatische additieven

Antistatische additieven voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

Antistatische additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

Corrosievertragers

Corrosievertragers voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

Corrosievertragers voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen (antivriesadditieven)

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

Metaaldeactivatoren

Metaaldeactivatoren voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

Metaaldeactivatoren voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

Biocide-additieven

Biocide-additieven voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

Biocide-additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

 

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit voor smeerolie:

3811 21 00

bevattende aardolie

3811 29 00

andere

3811 90 00

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

BIJLAGE XXI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 DECIES BEDOELDE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

GN-code

Naam van het product

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;

1604 31 00

Kaviaar

1604 32 00

Kaviaarsurrogaten

2523

Portlandcement, aluminiumcement, hoogovencement, supersulfaatcement en soortgelijk hydraulisch cement, ook indien gekleurd of in de vorm van klinkers

2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen, met uitzondering van de GN-codes 2825 20 00 en 2825 30 00

2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van GN-code 2835 26 00

2901

Acyclische koolwaterstoffen, met uitzondering van GN-code 2901 10 00

2902

Cyclische koolwaterstoffen

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van GN-code 2905 11 00

2907

Fenolen; fenolalcoholen

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

3104 20

Kaliumchloride

3105 20

Minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten

3105 60

Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten

3105 90 20

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

3105 90 80

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber

44

Hout en houtwaren; houtskool

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803

6810

Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend

7005

Vuurgepolijst glas (“float glass”) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

7019

Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels):

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7606

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm

7801

Ruw lood

ex 8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines met uitzondering van onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines van GN-code 8411 91 00

8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen

8904

Sleepboten en duwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

9403

Andere meubelen en delen daarvan

BIJLAGE XXII

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 UNDECIES BEDOELDE STEENKOOLPRODUCTEN

GN-code

Naam van het product

2701

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2702

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git

2703 00 00

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

2704 00

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool

2705 00 00

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

2706 00 00

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd (“topped”), zogenaamde mengteer daaronder begrepen

2707

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft

2708

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer

BIJLAGE XXIII

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 DUODECIES BEDOELDE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

GN-code

Naam van het product

0601 10

Bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand

0601 20

Bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels

0602 30

Rododendrons en azalea’s, ook indien geënt

0602 40

Rozen, ook indien geënt

0602 90

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed – Overige

0604 20

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd - Vers

2508 40

Andere klei

2508 70

Chamotte- en dinasaarde

2509 00

Krijt

2512 00

Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand

2515 12

Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2515 20

Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast

2518 20

Dolomiet, gebrand of gesinterd

2519 10

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet)

2520 10

Gips; anhydriet

2521 00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement

2522 10

Ongebluste kalk

2522 30

Hydraulische kalk

2525 20

Micapoeder

2526 20

Natuurlijke speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk – fijngemaakt of gemalen

2530 20

Kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)

2707 30

Xylol (xylenen)

2708 20

Pekcokes

2712 10

Vaseline

2712 90

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie,“slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2715 00

Bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt (cut-back) en andere bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek – Overige

2804 10

Waterstof

2804 30

Stikstof

2804 40

Zuurstof

2804 61

Silicium - bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

2804 80

Aseen (arsenicum)

2806 10

Wterstofchloride (zoutzuur)

2806 20

Clorozwavelzuur

2811 29

Adere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen – Overige

2813 10

Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)

2814 20

Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)

2815 12

Natriumhydroxide (bijtende soda) – In waterige oplossing (natronloog)

2818 30

Aluminiumhydroxide

2819 90

Chroomoxiden en chroomhydroxiden – Overige

2820 10

Mangaandioxide

2827 31

Andere chloriden – van magnesium

2827 35

Andere chloriden – van nikkel

2828 90

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten – Overige

2829 11

Chloraten – van natrium

2832 20

Sulfieten (m.u.v. natriumsulfieten)

2833 24

Nikkelsulfaten

2833 30

Aluinen

2834 10

Nitrieten

2836 30

Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)

2836 50

Calciumcarbonaat

2839 90

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit – Overige

2840 30

Peroxoboraten (perboraten)

2841 50

Andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten

2841 80

Wolframaten

2843 10

Edele metalen in colloïdale toestand

2843 21

Zilvernitraat

2843 29

Zilververbindingen – Overige

2843 30

Goudverbindingen

2847 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

2901 23

Buteen (butyleen) en isomeren daarvan

2901 24

Buta-1,3-dieen en isopreen

2901 29

Acyclische koolwaterstoffen – onverzadigd – Overige

2902 11

Cyclohexaan

2902 30

Tolueen

2902 41

o-xyleen

2902 43

p-xyleen

2902 44

Mengsels van xyleenisomeren

2902 50

Styreen

2903 11

Chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)

2903 12

Dichloormethaan (methyleenchloride)

2903 21

Vinylchloride (chloorethyleen)

2903 23

Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)

2903 29

Onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen – Overige

2903 76

Broomchloordifluormethaan (Halon-1211), broomtrifluormethaan (Halon-1301) en dibroomtetrafluorethanen (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen

2903 91

Chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen

2904 10

Derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan

2904 20

Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten

2904 31

Perfluoroctaansulfonzuur

2905 13

Butaan-1-ol (n-butylalcohol)

2905 16

Octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan

2905 19

Verzadigde eenwaardige alcoholen – Overige

2905 41

2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan)

2905 59

Andere meerwaardige alcoholen – Overige

2906 13

Sterolen en inositolen

2906 19

Van cycloalkanen, cycloalkenen of cycloterpenen – Overige

2907 11

Fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan

2907 13

Octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten

2907 19

Eenwaardige fenolen – Overige

2907 22

Hydrochinon en zouten daarvan

2909 11

Pentachloorfenol (ISO)

2909 20

Ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2909 41

2,2′-oxidiëthanol (diëthyleenglycol)

2909 43

Monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol

2909 49

Etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan – Overige

2910 10

Oxiraan (ethyleenoxide)

2910 20

Methyloxiraan (propyleenoxide)

2911 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2912 12

Ethanal (aceetaldehyde)

2912 49

Aldehydealcoholen aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen – Overige

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrachinon

2915 13

Esters van mierenzuur

2915 90

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren; alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan – Overige

2916 12

Esters van acrylzuur

2916 13

Methacrylzuur en zouten daarvan

2916 14

Esters van methacrylzuur

2916 15

Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan

2917 33

Dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten

2920 11

Parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion)

2921 22

Hexamethyleendiamine en zouten daarvan

2921 41

Aniline en zouten daarvan

2922 11

Monoëthanolamine en zouten daarvan

2922 43

Antranilzuur en zouten daarvan

2923 20

Lecithinen en andere fosfoaminolipiden

2930 40

Methianine

2933 54

Andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten

2933 71

6-hexaanlactam (ε-caprolactam)

3201 90

Looi-extracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

3202 10

Synthetische organische looistoffen

3202 90

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien

3203 00

Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, incl. verfstofextracten (m.u.v. dierlijk zwart), ook indien chemisch welbepaald; preparaten op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong van het soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 ) – Overige

3204 90

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als luminoforen (lichtgevende stoffen), ook indien chemisch welbepaald

3205 00

Verflakken (m.u.v. Japanse of Chinese lak en lakverven); preparaten van het soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten op basis van verflakken (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 en 3215 );

3206 41

Ultramarijn en preparaten op basis van ultramarijn van het soort gebruikt voor het kleuren van materialen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 );

3206 49

Anorganische verfstoffen en verfstoffen van minerale oorsprong, n.e.g.; preparaten van het soort gebruikt voor het kleuren van materialen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten op basis van anorganische verfstoffen en verfstoffen van minerale oorsprong n.e.g. (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 en anorganische producten van de soort gebruikt als luminoforen (lichtgevende stoffen)) – Overige

3207 10

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten

3207 20

Engobes (slips)

3207 30

Vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten

3207 40

Glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken

3208 10

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 - op basis van polyesters

3208 20

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 - op basis van acryl- of vinylpolymeren

3208 90

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 -

3209 10

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium

3209 90

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium (m.u.v. die op basis van acryl- of vinylpolymeren) – Overige

3210 00

Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven)

3212 90

Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein – Overige

3214 10

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur

3214 90

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk – Overige

3215 11

Drukinkt – Zwart

3215 19

Drukinkt – Overige

3403 11

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen - aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende - preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

3403 19

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen - aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende – Overige

3403 91

Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

3403 99

Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen – Overige

3505 10

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel

3506 99

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg – Overige

3701 20

Film voor “direct-klaar”-fotografie

3701 91

Voor kleurenfotografie (polychroom)

3702 32

Andere film, met zilverhalogenide-emulsie

3702 39

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor directklaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht – Overige

3702 43

Andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm - met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m

3702 44

Andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm - met een breedte van meer dan 105 mm doch niet meer dan 610 mm

3702 55

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) - met een breedte van meer dan 16 mm doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m

3702 56

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) - met een breedte van meer dan 35 mm

3702 97

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) - met een breedte van niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m

3702 98

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, geperforeerd, voor monochrome opname, met een breedte van > 35 mm (m.u.v. die van papier, van karton en van textiel; röntgenfilm)

3703 20

Papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, voor kleurenfotografie (polychroom) (m.u.v. die op rollen, met een breedte van > 610 mm)

3703 90

Papier, karton en textiel, fotografisch, lichtgevoelig, onbelicht, voor monochrome opname (m.u.v. die op rollen, met een breedte van > 610 mm)

3705 00

Platen en film, fotografisch, belicht en ontwikkeld (m.u.v. die van papier, karton of kunststof en m.u.v. cinematografische film en drukplaten klaar voor gebruik)

3706 10

Film, cinematografisch, belicht en ontwikkeld, ook indien daarop geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd, met een breedte van ≥ 35 mm

3801 20

Colloïdaal en semicolloïdaal grafiet

3806 20

Zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren (m.u.v. zouten van colofoniumadditieproducten)

3807 00

Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek e.d. preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek

3809 10

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, n.e.g. op basis van zetmeel of van zetmeelhouden stoffen

3809 91

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3809 92

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3809 93

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3810 10

Preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen

3811 21

Additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3811 29

Additieven voor smeerolie, zonder aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3811 90

Oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers e.d. preparaten, voor minerale olie, incl. benzine, of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie (m.u.v. antiklopmiddelen en additieven voor smeerolie)

3812 20

Weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, n.e.g.

3813 00

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen (m.u.v. al dan niet gevulde brandblusapparaten, ook draagbare, en m.u.v. onvermengde chemisch welbepaalde producten met brandblussende eigenschappen, in een andere opmaak)

3814 00

Organische oplosmiddelen en verdunners, n.e.g.; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis (m.u.v. oplossmiddelen om nagellak te verwijderen)

3815 11

Katalysatoren op een drager, met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof, n.e.g.

3815 12

Katalysatoren op een drager, met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof, n.e.g.

3815 19

Katalysatoren op een drager, n.e.g. (m.u.v. die met nikkel of nikkelverbindingen of met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof)

3815 90

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, n.e.g. (m.u.v. rubbervulkanisatieversnellers en katalysatoren op een drager)

3816 00 10

Stamp- en strijkmassa van dolomiet

3817 00

Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, vervaardigd door het alkyleren van benzeen en naftaleen (m.u.v. mengsels van isomeren van cyclische koolwaterstoffen)

3819 00

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of < 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

3820 00

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten (m.u.v. additieven voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie)

3823 13

Industriële tallvetzuren

3827 90

Mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan (m.u.v. de producten genoemd in de onderverdelingen 3824 71 00 t/m 3824 78 00 )

3824 81

Mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide)

3824 84

Mengsels en bereidingen bevattende aldrine (ISO), camfechloor (iso) (toxafeen), chlordaan (ISO), chloordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan), dieldrine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachloor (ISO) of mirex (ISO)

3824 99

Chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën, incl. mengsels van natuurlijke producten n.e.g.

3825 90

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, n.e.g. (m.u.v. afval)

3826 00

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

3901 40

Copolymeren van ethyleen en alfa-olefine, met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94, in primaire vormen

3902 20

Polyisobutyleen in primaire vormen

3902 30

Copolymeren van propyleen in primaire vormen

3902 90

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen (m.u.v. polypropyleen, polyisobutyleen en copolymeren von propyleen)

3903 19

Polystyreen in primaire vormen (m.u.v. expandeerbaar polystyreen)

3903 90

Polymeren van styreen, in primaire vormen (m.u.v. polystyreen, copolymeren van styreen en acrylonitrol (SAN) en copolymeren van acrylonitrol, butadieen en styreen (ABS))

3904 10

Poly(vinylchloride), tenzij gemengd met andere zelfstandigheden, in primaire vormen

3904 50

Polymeren van vinylideenchloride, in primaire vormen

3905 12

Poly(vinylacetaat) in waterige dispersie

3905 19

Poly(vinylacetaat) in primaire vormen (m.u.v. dat in waterige dispersie)

3905 21

Copolymeren van vinylacetaat, in waterige dispersie

3905 29

Copolymeren van vinylacetaat, in primaire vormen (m.u.v. die in waterige dispersie)

3905 91

Copolymeren van vinyl, in primaire vormen (m.u.v. die van vinylchloride en vinylacetaat, alsmede andere van vinylchloride of van vinylacetaat)

3906 10

Poly(methylmethacrylaat), in primaire vormen

3906 90

Acrylpolymeren in primaire vormen (m.u.v. poly(methylmethacrylaat))

3907 21

Polyethers, in primaire vormen (m.u.v. polyacetalen en producten zoals bedoeld in 3002 10)

3907 40

Polycarbonaten in primaire vormen

3907 70

Poly(melkzuur) in primaire vormen

3907 91

Polyallylesters en andere polyesters, onverzadigd, in primaire vormen (m.u.v. polycarbonaten, alkydharsen, poly(ethyleentereftalaat) en poly(melkzuur))

3908 10

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 in primaire vormen

3908 90

Polyamide in primaire vormen (m.u.v. polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 en -6,12)

3909 20

Melamineharsen in primaire vormen

3909 39

Aminoharsen, in primaire vormen (m.u.v. ureumharsen, thio-ureumharsen en melamineharsen en MDI)

3909 40

Fenolharsen in primaire vormen

3909 50

Polyurethanen in primaire vormen

3912 11

Celluloseacetaten, zonder weekmakers, in primaire vormen

3912 90

Cellulose en chemische derivaten daarvan, n.e.g., in primaire vormen (m.u.v. celluloseacetaten, cellulosenitraten en cellulose-ethers)

3915 20

Resten en afval van polymeren van styreen

3917 10

Kunstdarmen (worstvellen) van geharde proteïne of van cellulosekunststof

3917 23

Stijve buizen en slangen, van polymeren van vinylchloride

3917 31

Flexibele buizen en slangen, van kunststof, met een drukweerstand ≥ 27,6 MPa

3917 32

Buizen en slangen, flexibel, van kunststof, zonder hulpstukken (m.u.v. die welke zijn versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen)

3917 33

Buizen en slangen, flexibel, van kunststof, met hulpstukken (niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 20

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van ethyleen zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 en m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 61

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polycarbonaten zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 en m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 69

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyesters zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. die van poly(ethyleentereftalaat) en van onverzadigde polyesters en m.u.v. zelfklevende producten, vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 en m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 73

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van celluloseacetaat zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 ; producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 91

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van poly(vinylbutyral) zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 en m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen)

3921 19

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van andere kunststof met celstructuur, onbewerkt, of alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. die van polymeren van styreen, vinylchloride, of geurstoffen of van geregenereerde cellulose, en m.u.v. zelfklevende producten, vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 en m.u.v. steriele chirurgische of tandheelkundige barrièremiddelen van onderverdeling 3006 10 30 )

3922 90

Bidets, closetpotten, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof (m.u.v. badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken en closetbrillen en -deksels)

3925 20

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren, van kunststof

4002 11

Styreenbutadieenrubber (SBR); latex van styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR)

4002 20

Butadieenrubber (BR) in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 31

Isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 39

Gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 41

Latex van chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR)

4002 51

Latex van acrylonitriel-butadieenrubber (NBR)

4002 80

Mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen, met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 91

Rubber, synthetisch en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen (m.u.v. styreenbutadieenrubber (SBR), styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR), butadieenrubber (BR), isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR), acrylonitriel-butadieenrubber (NBR), isopreen-rubber (IR) en van ethyleen-propyleen-dieenrubber, ongeconjugeerd (EPDM))

4002 99

Rubber, synthetisch en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen (m.u.v. latex alsmede styreenbutadieenrubber (SBR), styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR), butadieenrubber (BR), isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR), acrylonitriel-butadieenrubber (NBR), isopreen-rubber (IR) en ethyleen-propyleen-dieenrubber, ongeconjugeerd (EPDM))

4005 10

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4005 20

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in de vorm van oplossingen of dispersies (m.u.v. die met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis)

4005 91

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in de vorm van platen, vellen of strippen (m.u.v. die met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis)

4005 99

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in primaire vormen (m.u.v. oplossingen en dispersies; rubber met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis; rubber in de vorm van platen, vellen of strippen)

4006 10

Loopvlakrubber, ongevulkaniseerd, voor banden

4008 21

Platen, vellen en strippen, van rubber zonder celstructuur

4009 12

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, met hulpstukken (m.u.v. die welke zijn versterkt of op andere wijze zijn gecombineerd met andere stoffen)

4009 41

Buizen en slangen, van niet geharde gevulkaniseerde rubber, met andere stoffen dan metaal of textielstoffen versterkt of gecombineerd, zonder hulpstukken

4010 31

Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van > 60 cm doch ≤ 180 cm

4010 33

Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van > 180 cm doch ≤ 240 cm

4010 35

Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met een buitenomtrek van > 60 cm doch ≤ 150 cm

4010 36

Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met een buitenomtrek van > 150 cm doch ≤ 198 cm

4010 39

Drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber (m.u.v. eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), met een buitenomtrek van > 60 cm doch ≤ 240 cm en eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van > 60 cm doch ≤ 198 cm)

4012 11

Luchtbanden van rubber, van een nieuw loopvlak voorzien, van de soort gebruikt voor personenauto's, incl. die van het type station-wagon of break en racewagens

4012 13

Luchtbanden van rubber, van een nieuw loopvlak voorzien, van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

4012 19

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber (m.u.v. die van de soort gebruikt voor personenauto’s, die van het type station-wagon of break en racewagens daaronder begrepen, autobussen, vrachtwagens en luchtvaartuigen)

4012 20

Luchtbanden van rubber, gebruikt

4016 93

Pakking- en sluitringen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, (m.u.v. die van rubber met celstructuur)

4407 19

Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm (m.u.v. dennenhout (Pinus spp.), zilversparhout (Abies spp.) en sparhout (Picea spp.”))

4407 92

Beuk (Fagus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van > 6 mm

4407 94

Kersenhout (Prunus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

4407 97

Populieren- en espenhout (Populus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

4407 99

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm (m.u.v. tropisch hout, naaldhout, eikenhout (Quercus spp.), beukenhout (Fagus spp.), esdoornhout (Acer spp.), kersenhout (Prunus spp.), essenhout (Fraxinus spp.), berkenhout (Betula spp.), populieren- en espenhout (Populus spp.))

4408 10

Fineerplaten, die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen, platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout van naaldhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd naaldhout, alsmede ander naaldhout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of met stuikverbinding, met een dikte van ≤ 6 mm

4411 13

Vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF), met een dikte van > 5 mm doch ≤ 9 mm

4411 94

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van ≤ 0,5 g/cm3 (m.u.v. vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF); spaanplaat, ook indien verbonden met een of meer vezelplaten; gelaagd hout met een laag van triplex- of multiplexhout; panelen met cellenstructuur waarvan beide zijden van vezelplaat zijn; karton; als zodanig herkenbare delen van meubelen)

4412 31

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte van ≤ 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout (m.u.v. planken van verdicht hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en platen herkenbaar als delen van meubelen)

4412 34

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte van ≤ 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout (m.u.v. bamboe, met een buitenste laag van tropisch hout of van els, es, beuk, berk, kers, kastanje, elm, eucalyptus, bitternoot, paardkastanje, linde, esdoorn, eik, populier, esp, robinia, rozenhout of walnoot, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en platen die herkenbaar zijn als delen van meubelen)

4412 94

Gelaagd hout, met een vulling van plankjes, latten of staafjes (m.u.v. bamboe; triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen, iedere laag met een dikte van ≤ 6 mm; platen van verdicht hout; inlegwerk van hout en platen herkenbaar als delen van meubelen)

4416 00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen

4418 40

Bekistingen voor betonwerken, van hout (m.u.v. platen van triplex- of multiplexhout)

4418 60

Palen en balken, van hout

4418 79

Panelen voor parketvloeren, ineengezet, van hout anders dan van bamboe (m.u.v. die bestaande uit meerdere lagen hout en mozaïekpanelen)

4503 10

Kurken (stoppen), van alle soorten, van natuurkurk, incl. halffabrikaten met afgeronde kanten

4504 10

Tegels, in ongeacht welke vorm, blokken, platen, bladen, vellen en strippen, alsmede massieve cylinders, incl. schijven, van geagglomereerde kurk

4701 00

Houtslijp, chemisch onbehandeld

4703 19

Natron- en sulfaat-houtcellulose, ongebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4703 21

Natron- en sulfaat-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4703 29

Natron- en sulfaat-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4704 11

Houtcellulose, ongebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4704 21

Sulfiet-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4704 29

Sulfiet-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”))

4705 00

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

4706 30

Pulp van bamboe

4706 92

Chemische pulp van cellulosehoudende vezelstoffen (m.u.v. die van bamboe, van hout, van katoenlinters en van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton [resten en afval])

4707 10

Ongebleekt kraftpapier of -karton en gegolfd papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

4707 30

Papier en karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp, bv. kranten, periodieken e.d. drukwerk, voor het terugwinnen (resten en afval)

4802 20

Basispapier en -karton, voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat

4802 40

Basispapier voor behangselpapier, ongestreken en zonder deklaag

4802 58

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, en papier en karton, ongeperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, bevattende geen of ≤ 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa), met een gewicht van > 150 g/m2, n.e.g.

4802 61

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, en papier en karton, ongeperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen, ongeacht het formaat, bevattende > 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa), n.e.g.

4804 11

Kraftliner, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm, ongebleekt

4804 19

Kraftliner, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm (m.u.v. ongebleekte kraftliner en goederen bedoeld bij de posten 4802 en 4803 )

4804 21

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm, ongebleekt (m.u.v. goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 29

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm (m.u.v. ongebleekt kraftpapier en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 31

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≤ 150 g/m2, ongebleekt (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 39

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≤ 150 g/m2 (m.u.v. ongebleekt papier en karton, kraftliner, kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 41

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g/m2 doch < 225 g/m2, ongebleekt (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 42

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g/m2 doch < 225 g/m2, gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 49

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g/m2 doch < 225 g/m2 (m.u.v. ongebleekt of gelijkmatig in de massa gebleekt papier en karton waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels, kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 52

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≥ 225 g/m2, gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4804 59

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≥ 225 g/m2 (m.u.v. ongebleekt of gelijkmatig in de massa gebleekt papier en karton waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels, en m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802, 4803 en 4808)

4805 24

Zgn. “testliner” (herwonnen vezels), ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≤ 150 g/m2

4805 25

Zgn. “testliner” (herwonnen vezels), ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g/m2

4805 40

Filtreerpapier en -karton, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4805 91

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van ≤ 150 g/m2, n.e.g.

4805 92

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g/m2 doch < 225 g/m2, n.e.g.

4806 10

Perkamentpapier en perkamentkarton, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 20

Vetvrij papier (“greaseproof”), op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 30

Calqueerpapier, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 40

Kristalpapier en andere door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt (m.u.v. perkamentpapier, perkamentkarton, vetvrij papier “greaseproof” en calqueerpapier)

4807 00

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, ongeïmpregneerd, ongestreken en zonder deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4808 90

Papier en karton, gecrept, geplisseerd, gegaufreerd „voorzien van inpersingen”, gegreineerd of geperforeerd, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt (m.u.v. kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken en ander kraftpapier; papier van de soort beschreven in post 4803 )

4809 20

Zelfkopiërend papier, ook indien bedrukt, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen toestand de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4810 13

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of ≤ 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels “berekend over de totale vezelmassa”, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, ongeacht het formaat

4810 19

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of ≤ 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels “berekend over de totale vezelmassa”, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 435 mm bedraagt, dan wel de lengte van een zijde ≤ 435 mm en de lengte van de andere zijde > 297 mm

4810 22

Licht gestreken papier (zgn. L.W.C.-papier), van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, totaal gewicht ≤ 72 g/m2, strijklaag ≤ 15 g/m2 per zijde, op een drager die voor ≥ 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen houtvezels bestaat, aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat

4810 31

Kraftpapier en -karton, gelijkmatig in de massa gebleekt, dat voor > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg verkregen vezels bestaat, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, met een gewicht van ≤ 150 g/m2 (m.u.v. die van de soort om te worden beschreven, bedrukt, of voor andere grafische doeleinden)

4810 39

Kraftpapier en -karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soorten die worden gebruikt om te worden beschreven, bedrukt, of voor andere grafische doeleinden; papier en karton gelijkmatig in de massa gebleekt, met een gehalte aan uit langs chemische weg ontsloten vezels, berekend op de totale vezelmassa, van > 95 gewichtspercenten)

4810 92

Multiplexpapier en -karton, aan een of aan beide gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en m.u.v. kraftpapier en -karton)

4810 99

Papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en m.u.v. kraftpapier en -karton, multiplexpapier en -karton en papier en karton voorzien van elke andere deklaag)

4811 10

Papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat

4811 51

Papier en karton, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof, gebleekt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, en met een gewicht van > 150 g/m2 (m.u.v. die voorzien van een kleefmiddel)

4811 59

Papier en karton, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die voorzien van een kleefmiddel en m.u.v. papier en karton, gebleekt en met een gewicht van > 150 g/m2)

4811 60

Papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerol, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. producten als bedoeld bij posten 4803 , 4809 en 4818 )

4811 90

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. goederen bedoeld bij de posten 4803 , 4809 , 4810 of 4818 en de onderverdelingen 4811 10 tot en met 4811 60 )

4814 90

Behangselpapier e.d. wandbekleding, alsmede vitrofanies, bestaande uit papier (m.u.v. wandbekleding, bestaande uit papier, die aan de voorzijde is voorzien van een deklaag van of is bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd)

4819 20

Vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton

4822 10

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen e.d. opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard, van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens

4823 20

Filtreerpapier en -karton, in stroken of op rollen met een breedte van ≤ 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan geen der zijden in ongevouwen staat > 36 cm is of in andere dan vierkantige of rechthoekige vorm op maat gesneden

4823 40

Diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen met een breedte van ≤ 36 cm, in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat geen der zijden > 36 cm is, of in schijven

4823 70

Werken van papierstof, gevormd of geperst, n.e.g.

4906 00

Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten

5105 39

Fijn haar, gekaard of gekamd (m.u.v. wol en fijn haar van kasjmiergeiten)

5105 40

Grof haar, gekaard of gekamd

5106 10

Kaardgaren bevattende ≥ 85 gewichtspercenten wol (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5106 20

Kaardgaren hoofdzakelijk, doch < 85 gewichtspercenten wol bevattend (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5107 20

Kamgaren hoofdzakelijk, doch < 85 gewichtspercenten wol bevattend (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5112 11

Weefsels bevattende ≥ 85 gewichtspercenten gekamde wol of gekamd fijn haar, met een gewicht van ≤ 200 g/m2 (m.u.v. weefsels voor technisch gebruik bedoeld bij post 5911 )

5112 19

Weefsels bevattende ≥ 85 gewichtspercenten gekamde wol of gekamd fijn haar, met een gewicht van > 200 g/m2

5205 21

Eendraadsgarens van gekamde katoenvezels van ≥ 714,29 decitex (≤ 14 Nm), bevattende ≥ 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5205 28

Eendraadsgarens van gekamde katoenvezels, van < 83,33 decitex (> 120 Nm), bevattende ≥ 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5205 41

Getwijnde of gekabelde garens van gekamde katoenvezels van ≥ 714,29 decitex (≤ 14 Nm) per enkelvoudige draad, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5206 42

Getwijnde of gekabelde garens van gekamde katoenvezels van ≥ 232,56 doch < 714,29 decitex (> 14 doch ≤ 43 Nm) per enkelvoudige draad, bevattende < 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5209 11

Weefsels van katoen, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten katoen, met een gewicht van > 200 g/m2, met platbinding, ongebleekt

5211 19

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, ongebleekt (m.u.v. die met drie- of vierschachtskeperbinding, incl. gelijkzijdige keperbinding, of met platbinding)

5211 51

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, met platbinding, bedrukt

5211 59

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, bedrukt (m.u.v. die met drie- of vierschachtskeperbinding, incl. gelijkzijdige keperbinding, of met platbinding)

5308 20

Garens van hennep

5402 63

Garens van polypropyleen, incl. monofilamenten van < 67 decitex, getwijnd of gekabeld (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en getextureerde garens)

5403 33

Garens van celluloseacetaat, incl. monofilamenten van < 67 decitex, eendraads (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en garens met hoge sterktegraad)

5403 42

Garens van celluloseacetaat, incl. monofilamenten van < 67 decitex, getwijnd of gekabeld (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en garens met een hoge sterktegraad)

5404 12

Monofilamenten van polypropyleen van ≥ 67 decitex, en met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van ≤ 1 mm (m.u.v. elastomeerfilamenten)

5404 19

Synthetische monofilamenten van ≥ 67 decitex, en met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van ≤ 1 mm (m.u.v. die van polypropyleen en elastomeerfilamenten)

5404 90

Strippen en artikelen van dergelijke vorm, bv. kunststro, van synthetische textielstoffen, met een schijnbare breedte van ≤ 5 mm

5407 30

Weefsels van synthetische filamentgarens, incl. die van monofilamenten van ≥ 67 decitex met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van ≤ 1 mm, bestaande uit lagen evenwijdig liggende textieldraden, die zodanig op elkaar zijn geplaatst, dat de draden van de verschillende lagen elkaar onder een scherpe of een rechte hoek kruisen en op die kruispunten met behulp van een kleefstof of door thermisch lassen aan elkaar zijn gehecht

5501 90

Kabel, overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 55, van synthetische filamenten (m.u.v. acryl- of modacrylkabel en kabel van filamenten van polyesters, van polypropyleen, van nylon of van andere polyamiden)

5502 10

Kabel, overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 55, van acetaatfilamenten

5503 19

Stapelvezels van nylon of van andere polyamiden, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen (m.u.v. die van aramiden)

5503 40

Stapelvezels van polypropyleen, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5504 90

Kunstmatige stapelvezels, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen (m.u.v. die van viscose)

5506 40

Stapelvezels van polypropyleen, gekaard, gekamd, of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5507 00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5512 21

Weefsels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten acryl of modacrylstapelvezels, ongebleekt of gebleekt

5512 99

Weefsels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, geverfd, van verschillend gekleurd garen of bedrukt (m.u.v. die van acryl- of modacrylstapelvezels of van stapelvezels van polyesters)

5516 44

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, bedrukt

5516 94

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, bedrukt (m.u.v. die welke enkel of hoofdzakelijk met katoen, met wol of met fijn haar of met synthetische of met kunstmatige filamenten zijn gemengd)

5601 29

Watten van textielstof en artikelen daarvan (m.u.v. die van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers e.d. hygiënische artikelen en m.u.v. watten en artikelen daarvan, geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein, voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden, of geïmpregneerd of bedekt met parfum, cosmetische producten, zeep, enz.)

5601 30

Scheerhaar en noppen van textielstof

5604 90

Textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 5404 of 5405 , geïmpregneerd, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof (m.u.v. die welke zijn voorzien van vishaken of op andere wijze zijn opgemaakt als vissnoer en m.u.v. imitaties van catgut)

5605 00

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 5404 of 5405 , verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal (m.u.v. garens die zijn vervaardigd van een mengsel van textielstoffen en metaalvezels, met een anti-statische werking; met metaaldraad versterkte garens; artikelen die het karakter hebben van passementwerk)

5607 41

Bindtouw van polyethyleen of van polypropyleen

5801 27

Kettingfluweel en -pluche, van katoen (m.u.v. lussenweefsel, (bad- of frotteerstof), getufte textielstoffen en linten als bedoeld in post 5806 )

5803 00

Weefsel met gaasbinding (m.u.v. linten als bedoeld in post 5806 )

5806 40

Bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels, met een breedte van ≤ 30 cm

5901 10

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik

5905 00

Wandbekleding van textielstof

5908 00

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd (m.u.v. met was bedekte kousen en pitten, zoals waspitten, lonten en slagkoorden, pitten bestaande uit garens van textielstoffen en kousen of pitten van glasvezels)

5910 00

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met of met inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of andere stoffen (m.u.v. die met een dikte van < 3 mm, aan het stuk of enkel op lengte gesneden, die welke geïmpregneerd, bekleed of bedekt zijn met, dan wel inlagen hebben van rubber en die welke zijn vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof, dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber)

5911 10

Weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber voor het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen

5911 31

Weefsels en vilt, eindloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines e.d. machines (bv. machines voor pulp of asbestcement), met een gewicht van < 650 g/m2

5911 32

Weefsels en vilt, eindloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines e.d. machines (bv. machines voor pulp of asbestcement), met een gewicht van ≥ 650 g/m2

5911 40

Persdoeken en grove weefsels, incl. die van mensenhaar, van de soort gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik

6001 99

Poolbrei- en poolhaakwerk, aan het stuk (m.u.v. dat van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. hoogpolige stoffen en lussenstof)

6003 40

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van ≤ 30 cm, van kunstmatige vezels (m.u.v. dat bevattende ≥ 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen, brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen) en steriele barrièremiddelen tegen het verkleven voor de chirurgie of de tandheelkunde als bedoeld bij onderverdeling 3006 10 30 )

6005 36

Kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), met een breedte van > 30 cm, van synthetische vezels, ongebleekt of gebleekt (m.u.v. dat bevattende ≥ 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6005 44

Kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), met een breedte van > 30 cm, van kunstmatige vezels, bedrukt (m.u.v. dat bevattende ≥ 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6006 10

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van > 30 cm, van wol of van fijn haar (m.u.v. dat bevattende ≥ 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6309 00

Kleding en kledingtoebehoren, dekens, linnengoed en artikelen voor stofferen, van textielstoffen, schoeisel en hoofddeksels, ongeacht van welk materiaal, voor zover deze goederen duidelijke sporen van gebruik dragen, in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkingsmiddelen (m.u.v. tapijten en andere vloerbedekking en tapisserieën)

6802 92

Werken van kunststof, in ongeacht welke vorm (m.u.v. werken van marmer, van travertijn of van albast; tegels, blokjes e.d. artikelen bedoeld bij post 6802 10 ; fancy bijouterieën; uurwerken, verlichtingstoestellen en delen daarvan; knopen; origineel beeldhouwwerk, stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden)

6804 23

Molenstenen, slijpstenen e.d. artikelen, zonder onderstel, om te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, van natuursteen (m.u.v. die van geagglomereerde natuurlijke schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek; geparfumeerde puimstenen; handwetstenen en handpolijststenen; slijpschijfjes enz. speciaal voor boormachines van tandartsen)

6806 10

Slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen

6806 90

Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmteisolering, geluiddemping of geluidabsorptie (m.u.v. slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol; geëxpandeerde vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim e.d. geëxpandeerde minerale producten; werken van licht beton, van asbestcement, van cellulosecement e.d.; mengsels en andere werken van of op basis van asbest; keramische producten)

6807 10

Werken van asfalt of van dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek), op rollen

6807 90

Werken van asfalt of van dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek) (m.u.v. die op rollen)

6809 19

Platen, panelen, tegels e.d. artikelen, van gips of van gipspreparaten, onversierd (m.u.v. die uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt; werken voor warmteisolering, geluiddemping of geluidabsorptie, gebonden met gips)

6810 91

Bouwelementen, geprefabriceerd, van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend

6811 81

Golfplaten van cellulosecement e.d., geen asbest bevattend

6811 82

Platen, panelen, tegels, dakpannen e.d. artikelen, van cellulosecement e.d., geen asbest bevattend (m.u.v. golfplaten)

6811 89

Werken van cellulosecement of dergelijke, geen asbest bevattend (m.u.v. golfplaten en andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen)

6813 89

Wrijvingsmateriaal (bv. platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen (m.u.v. producten die asbest bevatten en m.u.v. remvoeringen)

6814 90

Mica, bewerkt en werken van mica (m.u.v. isolatoren, isolerende werkstukken, weerstanden en condensatoren voor de elektrotechniek; beschermingsbrillen van mica en glazen daarvoor; kerstboomversiering van mica; platen, bladen en strippen van geagglomereerde of gereconstitueerde mica, ook indien op een drager)

6901 00

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (b.v. kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden

6904 10

Baksteen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden; vuurvaste stenen bedoeld bij post 6902 )

6905 10

Dakpannen

6905 90

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen voor konstruktiedoeleinden; buizen en andere vormstukken voor leidingen e.d. gebruik; dakpannen)

6906 00

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen, rookkanalen, buizen voor laboratoriumgebruik; isolatiebuizen en hulpstukken daarvoor, voor elektrotechnisch gebruik)

6907 22

Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen, met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 maar niet meer dan 10 gewichtspercenten (m.u.v. vuurvaste blokjes voor mozaïeken en keramische afwerkstukken)

6907 40

Keramische afwerkstukken, niet vuurvast

6909 90

Troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken e.d. bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen (m.u.v. potten voor algemeen gebruik in laboratoria; potten voor winkels; huishoudelijke voorwerpen)

7002 20

Staven of stengels, van glas, onbewerkt

7002 31

Buizen van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide, onbewerkt

7002 32

Buizen van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van ≤ 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C, onbewerkt (m.u.v. buizen van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van ≤ 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C)

7002 39

Buizen van glas, onbewerkt (m.u.v. die van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van ≤ 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C en m.u.v. die van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide)

7003 30

Glas in profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7004 20

Getrokken of geblazen glas in platen, in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7005 10

Vuurgepolijst glas (“float glass”) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in ongewapende platen, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7005 30

Vuurgepolijst draadglas (float glass) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst draadglas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7007 11

Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas), blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen

7007 29

Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten (m.u.v. dat welk blijkens afmeting en vorm geschikt is voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen en m.u.v. meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden)

7011 10

Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, herkenbaar als zijnde bestemd voor lampen voor elektrische verlichting

7202 92

Ferrovanadium

7207 12

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte ≥ 2x de dikte is

7208 25

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, opgerold, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van ≥ 4,75 mm, zonder in reliëf gewalste motieven, gebeitst

7208 90

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, warm gewalst en verder bewerkt, doch ongeplateerd en onbekleed

7209 25

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, onopgerold, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van ≥ 3 mm

7209 28

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, onopgerold, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van < 0,5 mm

7210 90

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, geplateerd of bekleed (m.u.v. die welke zijn verzinkt, verlood, bekleed met chroomoxiden, met chroom of chroomoxiden of met aluminium, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof)

7211 13

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van ≥ 4 mm, onopgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal

7211 14

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van ≥ 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)

7211 29

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende ≥ 0,25 gewichtspercent koolstof

7212 10

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, vertind

7212 60

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, geplateerd

7213 20

Walsdraad van niet-gelegeerd automatenstaal, onregelmatig opgerold (m.u.v. dat voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)

7213 99

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, onregelmatig opgerold (m.u.v. dat met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van < 14 mm, dat van automatenstaal of dat voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)

7215 50

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)

7216 10

U-, I- of H-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van < 80 mm

7216 22

T-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van < 80 mm

7216 33

H-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van ≥ 80 mm

7216 69

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. profielplaten)

7218 91

Halffabrikaten van roestvrij staal, met een rechthoekige (niet-vierkante) dwarsdoorsnede

7219 24

Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van ≥ 600 mm, enkel warm gewalst, onopgerold, met een dikte van < 3 mm

7222 30

Staven van roestvrij staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen en verder bewerkt, of enkel gesmeed of gesmeed of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt

7224 10

Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)

7225 19

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van ≥ 600 mm, met niet-georiënteerde korrel

7225 30

Platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van ≥ 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))

7225 99

Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van ≥ 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciumstaal (transformatorstaal))

7226 91

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm (exclusief producten van siliciumstaal (transformatorstaal))

7228 30

Staafstaal van gelegeerd niet-roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)

7228 60

Staven van gelegeerd niet-roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)

7228 70

Profielen van gelegeerd niet roestvrij staal, n.e.g.

7228 80

Holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

7229 90

Draad van gelegeerd niet-roestvrij staal, opgerold (m.u.v. dat van siliciummangaanstaal en m.u.v. dat van walsdraad)

7301 20

Gelaste profielen van ijzer of van staal

7304 24

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7305 39

Buizen en pijpen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van ijzer of van staal, gelast (niet overlangs gelast en m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of bij de olie- of gaswinning)

7306 50

Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)

7307 22

Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad

7309 00

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7314 12

Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal

7318 24

Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën

7320 20

Schroefveren, van ijzer of van staal (m.u.v. vlakke spiraalveren, veren voor uurwerken, veren voor stokken en naalden van paraplu's en parasols; schokdempers bedoeld bij afdeling 17)

7322 90

Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, incl. apparaten die tevens geschikt zijn voor gekoelde of geconditioneerde lucht, niet-elektrisch verwarmd, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

7324 29

Badkuipen, van plaatstaal

7407 10

Staven en profielen, van geraffineerd koper

7408 11

Draad van geraffineerd koper, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van > 6 mm

7408 19

Draad van geraffineerd koper, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van ≤ 6 mm

7409 11

Platen, bladen en strippen, van geraffineerd koper, met een dikte van > 0,15 mm, opgerold (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7409 19

Platen, bladen en strippen, van geraffineerd koper, met een dikte van > 0,15 mm, onopgerold (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7409 40

Platen, bladen en strippen, van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver), met een dikte van > 0,15 mm (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7411 29

Buizen en pijpen, van koperlegeringen (m.u.v. die van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper), van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver))

7415 21

Sluitringen, incl. veerringen en andere verende sluitringen, van koper

7505 11

Staven, profielen en draad, van niet-gelegeerd nikkel, n.e.g. (m.u.v. geïsoleerde producten voor het geleiden van elektriciteit)

7505 21

Draad, van niet-gelegeerd nikkel (m.u.v. geïsoleerde producten voor het geleiden van elektriciteit)

7506 10

Platen, bladen en strippen, van niet-gelegeerd nikkel (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van platen of banden)

7507 11

Buizen en pijpen, van niet-gelegeerd nikkel

7508 90

Werken van nikkel

7605 19

Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van ≤ 7 mm (m.u.v. kabels, strengen e.d., bedoeld bij post 7614 ; geïsoleerd draad voor elektrotechnisch gebruik; snaren voor muziekinstrumenten)

7605 29

Draad van aluminiumlegeringen, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van ≤ 7 mm (m.u.v. kabels, strengen e.d., bedoeld bij post 7614 ; geïsoleerd draad voor elektrotechnisch gebruik; snaren voor muziekinstrumenten)

7606 92

Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm (m.u.v. vierkante of rechthoekige producten)

7607 20

Bladaluminium, op een drager, met een dikte, zonder drager, van ≤ 0,2 mm (m.u.v. stempelfolieën bedoeld bij post 3212 ; bladaluminium voor kerstboomversieringen)

7611 00

Reservoirs, voeders, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen, van aluminium, met een inhoudsruimte van > 300 l, zonder mechanische inrichting of inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas; containers e.d. laadkisten, ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel)

7612 90

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken e.d. bergingsmiddelen, incl. stijve buisjes, van aluminium, voor ongeacht welke goederen, met een inhoudsruimte van ≤ 300 l, n.e.g. (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas)

7613 00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium

7616 10

Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305 ), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen............

7804 11

Platen, bladen en strippen, van lood; poeders en schilfers, van lood - platen, bladen en strippen - bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

7804 19

Platen, bladen en strippen, van lood; poeders en schilfers, van lood - platen, bladen en strippen – Overige

7905 00

Platen, bladen en strippen, van zink

8001 20

Tinlegeringen, ruw

8003 00

Staven, profielen en draad, van tin

8007 00

Werken van tin

8101 10

Poeder van wolfraam

8102 97

Resten en afval van molybdeen (m.u.v. assen en residuen die molybdeen bevatten)

8105 90

Werken van kobalt

8109 31

Resten en afval van zirkonium - bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium

8109 39

Resten en afval van zirkonium – Overige

8109 91

Werken van zirkonium - bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium

8109 99

Werken van zirkonium – Overige

8202 20

Bladen voor lintzagen, van onedel metaal

8207 60

Gereedschap voor het ruimen of kotteren

8208 10

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen – voor metaalbewerking

8208 20

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen – voor houtbewerking

8208 30

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen – voor de voedselindustrie

8208 40

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen – voor land-, tuin- of bosbouwmachines

8208 90

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen – overige

8301 20

Sloten van de soort gebruikt voor automobielen, van onedel metaal

8301 70

Afzonderlijk aangeboden sleutels

8302 30

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen

8307 10

Buigzame buizen (slangen), van ijzer of van staal zelfs voorzien van hulpstukken (fittings)

8309 90

Stoppen, incl. schroefstoppen en schenkkurken, deksels, flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal (m.u.v. kroonkurken)

8402 12

Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur

8402 19

Andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen:

8402 20

Ketels voor oververhit water

8402 90

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water:ketels voor oververhit water – Onderdelen

8404 10

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bv. voorwarmers (economisers) oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas)

8404 20

Condensors voor stoommachines

8404 90

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen – Onderdelen

8405 90

Delen van generatoren voor watergas of voor luchtgas en van acetyleenontwikkelaars e.d. langs natte weg werkende gasgeneratoren, n.e.g.

8406 90

Stoomturbines en andere dampturbines – Onderdelen

8412 10

Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren

8412 21

Motoren en krachtmachines, rechtlijnig werkend (cilinders)

8412 29

Hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines – Overige

8412 39

Pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines – Overige

8414 90

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filter – Onderdelen

8415 83

Overige machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen – niet voorzien van een koeltechnische inrichting

8416 10

Branders voor vloeibare brandstof

8416 20

Branders voor het stoken van vuurhaarden met verpoederde vaste brandstof of met gas, incl. branders voor meer dan een soort brandstof

8416 30

Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as e.d. inrichtingen (m.u.v. branders)

8416 90

Delen van branders voor het stoken van vuurhaarden, van automatische stookinrichtingen, van de daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, van mechanische roosters, van mechanische toestellen voor het verwijderen van as en van dergelijke inrichtingen

8417 20

Niet-elektrische bakkersovens

8419 19

Niet-elektrische geisers (doorstroomtoestellen) en andere niet-elektrische heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers) (m.u.v. gasgeisers en ketels voor centrale verwarming)

8420 99

Delen van kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor - Overige

8421 19

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen – Overige

8421 91

Delen van centrifuges en centrifugaaldrogers

8424 89

Andere toestellen – Overige

8424 90

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten, ook indien gevuld; spuitpistolen en dergelijke toestellen zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen - Onderdelen

8425 11

Takels met elektromotor

8426 12

Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens

8426 99

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan - Overige

8428 20

Pneumatische transportinrichtingen

8428 32

Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen – Andere, werkend met bakken

8428 33

Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen – Andere, werkend met banden

8428 90

Andere machines en toestellen

8429 19

Bulldozers en angledozers – Overige

8429 59

Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen – Overige

8430 10

Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen

8430 39

Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels – Overige

8439 10

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen

8439 30

Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton

8440 90

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen – Onderdelen

8441 30

Mmachines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen

8442 40

Delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken

8443 13

Andere machines en toestellen voor de offsetdruk

8443 15

Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie

8443 16

Machines en toestellen voor de flexografie

8443 17

Machines en toestellen voor de diepdruk

8443 91

Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442

8444 00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8448 11

Dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines

8448 19

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 , 8445 , 8446 en 8447 – Overige

8448 33

Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)

8448 42

Rieten, hevels en schachten

8448 49

Delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor – Overige

8448 51

Platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen

8451 10

Machines voor het droog reinigen

8451 29

Droogmachines – Overige

8451 30

Strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)

8451 90

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450 ) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels – Onderdelen

8453 10

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder

8453 80

Andere machines en toestellen

8453 90

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines – Onderdelen

8454 10

Convertors

8459 10

Bewerkingseenheden op slede

8459 70

Andere machines voor het snijden of tappen van draad

8461 20

Sterke-armschaafbanken en steekbanken voor het bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets

8461 30

Trekfreesbanken voor het bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets

8461 40

Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen

8461 90

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen – Overige

8465 20

Bewerkingscentra

8465 93

Schuur-, slijp- en polijstmachines

8465 94

Machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten

8466 10

Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen:

8466 92

Andere delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 , daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten – Voor machines bedoeld bij post 8464

8472 10

Duplicators

8472 30

Machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels

8473 21

Delen en toebehoren van elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10 , 8470 21 of 8470 29

8474 10

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen

8474 39

Machines en toestellen voor het mengen of het kneden - Overige

8474 80

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand - Overige machines

8475 21

Machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen (“ébauches”) daarvan

8475 29

Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk - Overige

8475 90

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk - Onderdelen

8477 40

Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines

8477 51

Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden

8479 10

Machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken

8479 30

Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk:

8479 50

Industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen

8479 90

Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84 – Onderdelen

8480 20

Modelplaten voor gietvormen

8480 30

Modellen voor gietvormen

8480 60

Vormen voor minerale stoffen

8481 10

Reduceerventielen

8481 20

Kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging

8481 40

Overloopkleppen en veiligheidskleppen

8482 40

Kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen

8482 91

Kogels, rollen, naalden en dergelijke

8482 99

Andere delen

8484 10

Metalloplastische pakking

8484 20

Mechanische afdichtingen

8484 90

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen - Overige

8501 33

Andere gelijkstroommotoren; Gelijkstroomgeneratoren, andere dan fotovoltaïsche generatoren – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW

8501 62

Wisselstroomgeneratoren, andere dan fotovoltaïsche generatoren met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW

8501 63

Wisselstroomgeneratoren, andere dan fotovoltaïsche generatoren met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA

8501 64

Wisselstroomgeneratoren, andere dan fotovoltaïsche generatoren met een vermogen van meer dan 750 kVA

8502 31

Elektrische generatoraggregaten werkend op windenergie

8502 39

Andere generatoraggregaten - Overige

8502 40

Roterende omvormers

8504 33

Transformatoren met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA

8504 34

Transformatoren met een vermogen van meer dan 500 kVA

8505 20

Elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen

8506 90

Elektrische elementen en elektrische batterijen – Onderdelen

8507 30

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige vorm – nikkel-cadmiumaccumulatoren

8514 31

Elektronenstraalovens

8525 50

Zendtoestellen

8530 90

Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden (andere dan die bedoeld bij post 8608 ) – Onderdelen

8532 10

Vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind vermogen van ≥ 0,5 kvar (vermogenscondensatoren)

8533 29

Andere vaste weerstanden – Overige

8535 30

Scheidingsschakelaars en lastschakelaars

8535 90

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer dan 000 V – Overige

8539 41

Booglampen

8540 20

Buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldversterkers; andere buizen met fotokathode

8540 60

Andere kathodestraalbuizen

8540 79

Microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopendegolfbuizen, carcinotrons), andere dan buizen met roostersturing – Overige

8540 81

Ontvang- en versterkerbuizen

8540 89

Andere buizen – Overige

8540 91

Delen van kathodestraalbuizen

8540 99

Andere delen

8543 10

Deeltjesversnellers

8547 90

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546 ; Isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd – Overige

8602 90

Locomotieven en railtractors, elektrisch, met elektrische accumulatoren

8604 00

Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's)

8606 92

Andere goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen – open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan 60 cm

8701 21

Trekkers (wegtractors) voor opleggers - met enkel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):

8701 22

Trekkers (wegtractors) voor opleggers - met zowel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) en een elektromotor als motoren voor voortbeweging

8701 23

Trekkers (wegtractors) voor opleggers - met zowel een zuigermotor met vonkontsteking en een elektromotor als motoren voor voortbeweging

8701 24

Trekkers (wegtractors) voor opleggers - met enkel een elektromotor voor aandrijving

8701 30

Trekkers met rupsbanden (m.u.v. motoculteurs met rupsbanden)

8704 10

Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein

8704 22

Andere automobielen voor goederenvervoer – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton

8704 32

Andere automobielen voor goederenvervoer – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton

8705 20

Verrijdbare boortorens

8705 30

Brandweerauto's

8705 90

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen – Overige

8709 90

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan – Onderdelen

8716 20

Aaanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend

8716 39

Andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer - Overige

9010 10

Apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van fotografische of cinematografische film of papier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van ontwikkelde film op rollen fotografisch papier

9015 40

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie

9015 80

Andere instrumenten, apparaten en toestellen

9015 90

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; Afstandsmeters – Onderdelen en toebehoren

9029 10

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke

9031 20

Proefbanken

9032 81

Andere automatische regelaars – hydraulische of pneumatische – Overige

9401 10

Zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen

9401 20

Zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen

9403 30

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

9406 10

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

9406 90

Geprefabriceerde bouwwerken, ook indien onvolledig of nog niet gemonteerd – Overige

9606 30

Knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm

9608 91

Schrijfpennen en punten voor schrijfpennen

9612 20

Inktpotten, ook indien geïnkt, met of zonder doosje

BIJLAGE XXIV

LIJST VAN GOEDEREN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 sexies bis, lid 4, punt a)

GN-code

Naam van het product

2810 00 10

Diboortrioxide

2810 00 90

Booroxiden; boorzuren (behalve diboortrioxide)

2812 15 00

Zwavelmonochloride

2814 10 00

Ammoniak, watervrij

2825 20 00

Lithiumoxide en lithiumhydroxide

2905 42 00

Pentaerytritol (pentaerytriet)

2909 19 90

Acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (m.u.v. diëthylether en tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE)

3006 92 00

Farmaceutische afvallen

3105 30 00

Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

3105 40 00

Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat

(m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

3811 19 00

Antiklopmiddel in benzine (m.u.v. dat op basis van loodverbindingen)

ex 7203