EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0432

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/432 van de Raad van 15 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft het certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen

ST/6066/2022/INIT

OJ L 88, 16.3.2022, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/432/oj

16.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/432 VAN DE RAAD

van 15 maart 2022

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft het certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 397,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/118/EG van de Raad (2) zijn gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad (3), die vrijstellingen van btw en accijnzen voor defensie-inspanningen binnen het Uniekader heeft ingevoerd. Deze vrijstellingen moeten door de lidstaten vanaf 1 juli 2022 worden toegepast.

(2)

Richtlijn 2006/112/EG is nadien ook gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2021/1159 van de Raad (4), die nieuwe btw-vrijstellingen heeft ingevoerd voor maatregelen die op het niveau van de Unie worden genomen in reactie op de COVID-19-pandemie. Met het oog op de urgentie van de situatie in verband met de COVID-19-pandemie moesten die vrijstellingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 door de lidstaten worden toegepast.

(3)

Het certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen als bedoeld in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad (5) (het “certificaat”) dient als bewijs dat een handeling in aanmerking komt voor de vrijstelling van btw en/of accijnzen op grond van artikel 151 van Richtlijn 2006/112/EG. Om de lidstaten in staat te stellen de nieuwe btw-vrijstelling voor defensie-inspanningen binnen het Uniekader en de nieuwe btw-vrijstellingen voor maatregelen die op het niveau van de Unie worden genomen in reactie op de COVID-19-pandemie, op uniforme wijze toe te passen, moet het certificaat worden gewijzigd.

(4)

Wat betreft de nieuwe btw-vrijstellingen voor maatregelen die op het niveau van de Unie worden genomen in reactie op de COVID-19-pandemie, moet het certificaat worden gewijzigd om de Commissie of elk agentschap of orgaan dat krachtens het Unierecht is opgericht, wanneer de Commissie of dat agentschap of orgaan haar/zijn taken uitvoert in reactie op de COVID-19-pandemie, toe te voegen als begunstigde instelling. Om onnodige administratieve lasten te vermijden in gevallen waarin de vrijgestelde leveringen waarvoor reeds de huidige versie van het certificaat is gebruikt, is het passend dat het certificaat, zoals gewijzigd bij deze verordening, niet met terugwerkende kracht wordt toegepast.

(5)

Wat betreft de nieuwe btw-vrijstelling voor defensie-inspanningen binnen het Uniekader, moet het certificaat worden gewijzigd om de Commissie of elk agentschap of orgaan dat krachtens het Unierecht is opgericht, wanneer de Commissie of dat agentschap of orgaan haar/zijn taken uitvoert in reactie op de COVID-19-pandemie, en de strijdkrachten van een lidstaat die deelnemen aan een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), toe te voegen als begunstigde instelling. Daartoe, en in overeenstemming met de toepassingsdatum van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de lidstaten moeten naleven om aan Richtlijn (EU) 2019/2235 te voldoen, moet het certificaat met ingang van 1 juli 2022 worden gewijzigd.

(6)

Met het oog op de terugwerkende kracht van de nieuwe btw-vrijstellingen voor maatregelen die op het niveau van de Unie worden genomen in reactie op de COVID-19-pandemie, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 1), is van toepassing tot en met 30 juni 2022.

Artikel 1, punt 2), is van toepassing met ingang van 1 juli 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

B. LE MAIRE


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12).

(3)  Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (PB L 336 van 30.12.2019, blz. 10).

(4)  Richtlijn (EU) 2021/1159 van de Raad van 13 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie (PB L 250 van 15.7.2021, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 77 van 23.3.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

“BIJLAGE II

Artikel 51 van deze verordening

EUROPESE UNIE

CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN (*)

(Richtlijn 2006/112/EG — artikel 151 — en Richtlijn 2008/118/EG — artikel 13)


Volgnummer (facultatief):

1.

BEGUNSTIGDE INSTELLING/PERSOON

Naam

Straat en nummer

Postcode en plaats

(Gast-)Lidstaat

2.

AUTORITEIT DIE BEVOEGD IS VOOR HET AFSTEMPELEN (naam, adres en telefoonnummer)

3.

VERKLARING VAN DE BEGUNSTIGDE INSTELLING OF PERSOON

De begunstigde instelling of persoon (1) verklaart:

a)

dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten bestemd zijn (2)

voor officieel gebruik door

voor persoonlijk gebruik door

 

een buitenlandse diplomatieke missie

 

een lid van een buitenlandse diplomatieke missie

 

een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging

 

een lid van een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging

 

een Europese instelling waarop het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie van toepassing is

 

 

 

een internationale instelling

 

een personeelslid van een internationale instelling

 

de strijdkrachten van een staat die partij is bij het Noord-Atlantische Verdrag (NAVO-strijdkracht)

 

 

de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk die op het eiland Cyprus gestationeerd zijn

 

voor gebruik door de Commissie of elk agentschap of orgaan dat krachtens het Unierecht is opgericht, wanneer de Commissie of dat agentschap of orgaan haar/zijn taken uitvoert in reactie op de COVID-19-pandemie

 

 

(naam van de instelling) (zie vak 4)

b)

dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten voldoen aan de voorwaarden en beperkingen die in de in vak 1 genoemde gastlidstaat aan de vrijstelling verbonden zijn, en

c)

dat de bovenstaande inlichtingen te goeder trouw zijn verstrekt.

De begunstigde instelling of persoon verbindt zich ertoe aan de lidstaat vanwaaruit de goederen zijn verzonden of vanwaaruit de leveringen van de goederen en/of de diensten zijn verricht, de btw en/of de accijnzen te betalen die verschuldigd zijn ingeval deze goederen en/of diensten niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen of niet voor het beoogde gebruik worden aangewend.

Plaats en datum

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

4.

STEMPEL VAN DE INSTELLING (in geval van vrijstelling voor persoonlijk gebruik)

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

5.

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN WORDT GEVRAAGD

A.

Gegevens betreffende de leverancier/dienstverrichter/erkende entrepothouder:

1)

naam en adres:

2)

lidstaat:

3)

btw-/accijnsidentificatienummer of fiscaal registratienummer:

B.

Gegevens betreffende de goederen en/of diensten:

Nr.

Gedetailleerde omschrijving van de goederen en/of diensten (3) (of verwijzing naar de bijgevoegde bestelbon)

Hoeveelheid of aantal

Waarde exclusief btw en accijnzen

Valuta

 

 

 

Waarde per eenheid

Totale waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal bedrag

 

6.

VERKLARING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE GASTLIDSTAAT

De zending/levering van de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten voldoet aan de voorwaarden voor

volledige

vrijstelling van btw en/of accijnzen tot een hoeveelheid van

(aantal) (4)

vrijstelling van btw en/of accijnzen

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

7.

ONTHEFFING VAN STEMPELPLICHT VOOR VAK 6 (uitsluitend in geval van vrijstelling voor officieel gebruik)

Bij brief nr.:

 

d.d.:

 

wordt de vermelde begunstigde instelling:

door

 

(bevoegde autoriteit van de gastlidstaat):

ontheven van de stempelplicht voor vak 6

 

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

(*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Toelichting

1.

Dit certificaat vormt voor de leverancier/dienstverrichter of erkende entrepothouder het bewijs dat de goederen die worden verzonden of geleverd aan dan wel de diensten die worden verricht voor de in artikel 151 van Richtlijn 2006/112/EG en artikel 13 van Richtlijn 2008/118/EG bedoelde instellingen/personen, van belastingen zijn vrijgesteld. Dit betekent derhalve dat voor elke leverancier/dienstverrichter of entrepothouder een certificaat dient te worden opgesteld. De leverancier/dienstverrichter of entrepothouder bewaart dit certificaat in zijn administratie overeenkomstig de wettelijke voorschriften die in zijn lidstaat van toepassing zijn.

2.

a)

De algemene specificatie van het te gebruiken papier is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 164 van 1.7.1989, blz. 3, opgenomen.

Het papier van alle exemplaren is wit en de afmetingen van de formulieren zijn 210 × 297 millimeter, waarbij een afwijking in de lengte van ten hoogste 5 millimeter minder of 8 millimeter meer is toegestaan.

Voor een vrijstelling van accijnzen wordt het certificaat in twee exemplaren opgesteld:

één exemplaar wordt door de afzender bewaard;

één exemplaar vergezelt het transport van de aan accijnzen onderworpen goederen.

b)

De niet-gebruikte ruimte in vak 5.B wordt doorgehaald zodat niets kan worden toegevoegd.

c)

Het document moet op leesbare wijze worden ingevuld en zodanig dat niets kan worden uitgewist. In het formulier mogen geen doorhalingen of overschrijvingen voorkomen. Het document wordt in een door de gastlidstaat erkende taal ingevuld.

d)

Indien in de omschrijving van de goederen en/of diensten (vak 5.B van het certificaat) naar een bestelbon wordt verwezen die in een andere dan de door de gastlidstaat erkende taal is gesteld, dient de begunstigde instelling/persoon een vertaling bij te voegen.

e)

Indien het certificaat zelf in een andere taal dan een door de lidstaat van de leverancier/dienstverrichter of entrepothouder erkende taal is opgesteld, dient de begunstigde instelling/persoon een vertaling bij te voegen van de gegevens die op de in vak 5.B bedoelde goederen en diensten betrekking hebben.

f)

Onder erkende taal wordt verstaan een van de officiële talen van de betrokken lidstaat of een andere officiële taal van de Unie waarvan deze lidstaat verklaart dat zij voor dit doel kan worden gebruikt.

3.

Met de verklaring in vak 3 van het certificaat verstrekt de begunstigde instelling/persoon de voor de beoordeling van het verzoek om vrijstelling in de gastlidstaat vereiste gegevens.

4.

Met haar verklaring in vak 4 van het certificaat bevestigt de instelling de in de vakken 1 en 3 a) van het document vermelde gegevens en bevestigt zij dat de begunstigde persoon een personeelslid van de instelling is.

5.

a)

De verwijzing naar de bestelbon (vak 5.B van het certificaat) bevat ten minste de datum en het nummer van de bestelling. De bestelbon dient alle in vak 5 van het certificaat voorkomende gegevens te bevatten. Indien het certificaat door de bevoegde autoriteit van de gastlidstaat dient te worden afgestempeld, wordt de bestelbon eveneens afgestempeld.

b)

De vermelding van het accijnsnummer als bepaald in artikel 2, punt 12), van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2073/2004 is facultatief; de vermelding van het btw-identificatienummer is verplicht.

c)

De valuta’s worden aangeduid door middel van een drielettercode die in overeenstemming is met de norm van ISO-code 4217 van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (5).

6.

De vorengenoemde verklaring van de begunstigde instelling/persoon wordt in vak 6 gewaarmerkt door het stempel van de bevoegde autoriteit van de gastlidstaat. Deze autoriteit kan zijn instemming afhankelijk maken van de goedkeuring van een andere autoriteit in deze lidstaat. Deze goedkeuring dient door de bevoegde belastingdienst te worden verkregen.

7.

Ter vereenvoudiging van de procedure kan de bevoegde autoriteit de begunstigde instelling ontheffen van de verplichting het document te laten afstempelen wanneer de goederen of diensten voor officieel gebruik bestemd zijn. De begunstigde instelling maakt van deze ontheffing melding in vak 7 van het certificaat.

(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)  Aankruisen wat van toepassing is.

(3)  De niet-gebruikte ruimte onbruikbaar maken. Deze verplichting geldt ook wanneer bestelbonnen worden bijgevoegd.

(4)  Niet voor vrijstelling in aanmerking komende goederen en/of diensten in vak 5 of op de bijgevoegde bestelbon schrappen.

(5)  Ter informatie enige voorbeelden van gangbare valutacodes: EUR (euro), BGN (Bulgaarse lev), CZK (Tsjechische kroon), DKK (Deense kroon), GBP (Brits pond), HUF (Hongaarse forint), LTL (Litouwse litas), PLN (Poolse zloty), RON (Roemeense leu), SEK(Zweedse kroon), USD (Amerikaanse dollar).


BIJLAGE II

“BIJLAGE II

Artikel 51 van deze verordening

EUROPESE UNIE

CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN (*)

(Richtlijn 2006/112/EG — artikel 151 — en Richtlijn 2008/118/EG — artikel 13)


Volgnummer (facultatief):

1.

BEGUNSTIGDE INSTELLING/PERSOON

Naam

Straat en nummer

Postcode en plaats

(Gast-)Lidstaat

2.

AUTORITEIT DIE BEVOEGD IS VOOR HET AFSTEMPELEN (naam, adres en telefoonnummer)

3.

VERKLARING VAN DE BEGUNSTIGDE INSTELLING OF PERSOON

De begunstigde instelling of persoon (1) verklaart:

a)

dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten bestemd zijn (2)

voor officieel gebruik door

voor persoonlijk gebruik door

 

een buitenlandse diplomatieke missie

 

een lid van een buitenlandse diplomatieke missie

 

een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging

 

een lid van een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging

 

een Europese instelling waarop het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie van toepassing is

 

 

 

een internationale instelling

 

een personeelslid van een internationale instelling

 

de strijdkrachten van een staat die partij is bij het Noord-Atlantische Verdrag (NAVO-strijdkracht)

 

 

de strijdkrachten van een lidstaat die deelneemt aan een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)

 

 

de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk die op het eiland Cyprus gestationeerd zijn

 

voor gebruik door de Commissie of elk agentschap of orgaan dat krachtens het Unierecht is opgericht, wanneer de Commissie of dat agentschap of orgaan haar/zijn taken uitvoert in reactie op de COVID-19-pandemie

 

 

(naam van de instelling) (zie vak 4)

b)

dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten voldoen aan de voorwaarden en beperkingen die in de in vak 1 genoemde gastlidstaat aan de vrijstelling verbonden zijn, en

c)

dat de bovenstaande inlichtingen te goeder trouw zijn verstrekt.

De begunstigde instelling of persoon verbindt zich ertoe aan de lidstaat vanwaaruit de goederen zijn verzonden of vanwaaruit de leveringen van de goederen en/of de diensten zijn verricht, de btw en/of de accijnzen te betalen die verschuldigd zijn ingeval deze goederen en/of diensten niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen of niet voor het beoogde gebruik worden aangewend.

Plaats en datum

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

4.

STEMPEL VAN DE INSTELLING (in geval van vrijstelling voor persoonlijk gebruik)

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

5.

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN WORDT GEVRAAGD

A.

Gegevens betreffende de leverancier/dienstverrichter/erkende entrepothouder:

1)

naam en adres:

2)

lidstaat:

3)

btw-/accijnsidentificatienummer of fiscaal registratienummer:

B.

Gegevens betreffende de goederen en/of diensten:

Nr.

Gedetailleerde omschrijving van de goederen en/of diensten (3) (of verwijzing naar de bijgevoegde bestelbon)

Hoeveelheid of aantal

Waarde exclusief btw en accijnzen

Valuta

 

 

 

Waarde per eenheid

Totale waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal bedrag

 

6.

VERKLARING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE GASTLIDSTAAT

De zending/levering van de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten voldoet aan de voorwaarden voor

volledige

vrijstelling van btw en/of accijnzen tot een hoeveelheid van

(aantal) (4)

vrijstelling van btw en/of accijnzen

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

7.

ONTHEFFING VAN STEMPELPLICHT VOOR VAK 6 (uitsluitend in geval van vrijstelling voor officieel gebruik)

Bij brief nr.:

 

d.d.:

 

wordt de vermelde begunstigde instelling:

door

 

(bevoegde autoriteit van de gastlidstaat):

ontheven van de stempelplicht voor vak 6

 

Plaats en datum

Stempel

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Handtekening

(*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Toelichting

1.

Dit certificaat vormt voor de leverancier/dienstverrichter of erkende entrepothouder het bewijs dat de goederen die worden verzonden of geleverd aan dan wel de diensten die worden verricht voor de in artikel 151 van Richtlijn 2006/112/EG en artikel 13 van Richtlijn 2008/118/EG bedoelde instellingen/personen, van belastingen zijn vrijgesteld. Dit betekent derhalve dat voor elke leverancier/dienstverrichter of entrepothouder een certificaat dient te worden opgesteld. De leverancier/dienstverrichter of entrepothouder bewaart dit certificaat in zijn administratie overeenkomstig de wettelijke voorschriften die in zijn lidstaat van toepassing zijn.

2.

a)

De algemene specificatie van het te gebruiken papier is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 164 van 1.7.1989, blz. 3, opgenomen.

Het papier van alle exemplaren is wit en de afmetingen van de formulieren zijn 210 × 297 millimeter, waarbij een afwijking in de lengte van ten hoogste 5 millimeter minder of 8 millimeter meer is toegestaan.

Voor een vrijstelling van accijnzen wordt het certificaat in twee exemplaren opgesteld:

één exemplaar wordt door de afzender bewaard;

één exemplaar vergezelt het transport van de aan accijnzen onderworpen goederen.

b)

De niet-gebruikte ruimte in vak 5.B wordt doorgehaald zodat niets kan worden toegevoegd.

c)

Het document moet op leesbare wijze worden ingevuld en zodanig dat niets kan worden uitgewist. In het formulier mogen geen doorhalingen of overschrijvingen voorkomen. Het document wordt in een door de gastlidstaat erkende taal ingevuld.

d)

Indien in de omschrijving van de goederen en/of diensten (vak 5.B van het certificaat) naar een bestelbon wordt verwezen die in een andere dan de door de gastlidstaat erkende taal is gesteld, dient de begunstigde instelling/persoon een vertaling bij te voegen.

e)

Indien het certificaat zelf in een andere taal dan een door de lidstaat van de leverancier/dienstverrichter of entrepothouder erkende taal is opgesteld, dient de begunstigde instelling/persoon een vertaling bij te voegen van de gegevens die op de in vak 5.B bedoelde goederen en diensten betrekking hebben.

f)

Onder erkende taal wordt verstaan een van de officiële talen van de betrokken lidstaat of een andere officiële taal van de Unie waarvan deze lidstaat verklaart dat zij voor dit doel kan worden gebruikt.

3.

Met de verklaring in vak 3 van het certificaat verstrekt de begunstigde instelling/persoon de voor de beoordeling van het verzoek om vrijstelling in de gastlidstaat vereiste gegevens.

4.

Met haar verklaring in vak 4 van het certificaat bevestigt de instelling de in de vakken 1 en 3 a) van het document vermelde gegevens en bevestigt zij dat de begunstigde persoon een personeelslid van de instelling is.

5.

a)

De verwijzing naar de bestelbon (vak 5.B van het certificaat) bevat ten minste de datum en het nummer van de bestelling. De bestelbon dient alle in vak 5 van het certificaat voorkomende gegevens te bevatten. Indien het certificaat door de bevoegde autoriteit van de gastlidstaat dient te worden afgestempeld, wordt de bestelbon eveneens afgestempeld.

b)

De vermelding van het accijnsidentificatienummer zoals bedoeld in artikel 2, punt 12), van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2073/2004 is facultatief; de vermelding van het btw-identificatienummer is verplicht.

c)

De valuta’s worden aangeduid door middel van een drielettercode die in overeenstemming is met de norm van ISO-code 4217 van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (5).

6.

De vorengenoemde verklaring van de begunstigde instelling/persoon wordt in vak 6 gewaarmerkt door het stempel van de bevoegde autoriteit van de gastlidstaat. Deze autoriteit kan zijn instemming afhankelijk maken van de goedkeuring van een andere autoriteit in deze lidstaat. Deze goedkeuring dient door de bevoegde belastingdienst te worden verkregen.

7.

Ter vereenvoudiging van de procedure kan de bevoegde autoriteit de begunstigde instelling ontheffen van de verplichting het document te laten afstempelen wanneer de goederen of diensten voor officieel gebruik bestemd zijn. De begunstigde instelling maakt van deze ontheffing melding in vak 7 van het certificaat.

(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)  Aankruisen wat van toepassing is.

(3)  De niet-gebruikte ruimte onbruikbaar maken. Deze verplichting geldt ook wanneer bestelbonnen worden bijgevoegd.

(4)  Niet voor vrijstelling in aanmerking komende goederen en/of diensten in vak 5 of op de bijgevoegde bestelbon schrappen.

(5)  Ter informatie enige voorbeelden van gangbare valutacodes: EUR (euro), BGN (Bulgaarse lev), CZK (Tsjechische kroon), DKK (Deense kroon), GBP (Brits pond), HUF (Hongaarse forint), LTL (Litouwse litas), PLN (Poolse zloty), RON (Roemeense leu), SEK(Zweedse kroon), USD (Amerikaanse dollar).


Top