EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O2250

Richtsnoer (EU) 2022/2250 van de Europese Centrale Bank van 9 november 2022 tot wijziging van Richtsnoer EU/2022/912 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB/2022/39

PB L 295 van 16.11.2022, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/2250/oj

16.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/50


RICHTSNOER (EU) 2022/2250 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 november 2022

tot wijziging van Richtsnoer EU/2022/912 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste en vierde streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1 en de artikelen 17, 18 en 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 24 februari 2022 heeft de Raad van bestuur Richtsnoer (EU) 2022/912 van de Europese Centrale Bank (ECB/2022/8) (1) vastgesteld, dat voorziet in de start van de exploitatie van een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET) met ingang van november 2022, de datum met ingang waarvan de centrale banken van het Eurosysteem moeten voldoen aan Richtsnoer (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) en met ingang waarvan Richtsnoer ECB/2012/27 van de Europese Centrale Bank (2) wordt ingetrokken.

(2)

De Raad van bestuur heeft op 20 oktober 2022 besloten de start van de exploitatie van TARGET naar 20 maart 2023 te verplaatsen teneinde gebruikers meer te gunnen om hun tests van het nieuwe technische platform in een stabiele omgeving af te ronden, rekening houdend met het systeemkarakter van TARGET. Bijgevolg dienen de centrale banken van het Eurosysteem te blijven voldoen aan Richtsnoer ECB/2012/27 en dient het geautomatiseerde trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) tot die datum te worden geëxploiteerd.

(3)

Derhalve moet Richtsnoer (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 24 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Richtsnoer ECB/2012/27 wordt ingetrokken met ingang van 20 maart 2023.”.

2)

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 20 maart 2023 aan dit richtsnoer.”;

b)

in lid 3 wordt de eerste zin vervangen door:

“De nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben nemen de nodige maatregelen om aan dit richtsnoer te voldoen en passen deze met ingang van 20 maart 2023 toe.”.

Artikel 2

Vankrachtwording

1.   Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

2.   De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 21 november 2022 aan dit richtsnoer.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 november 2022.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  Richtsnoer (EU) 2022/912 van de Europese Centrale Bank van 24 februari 2022 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET) en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (PB L 163 van 17.6.2022, blz. 84).

(2)  Richtsnoer ECB/2012/27 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1).


Top