EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

Besluit (GBVB) 2022/2478 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/15382/2022/INIT

PB L 322I van 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

16.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 322/614


BESLUIT (GBVB) 2022/2478 VAN DE RAAD

van 16 december 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld (1).

(2)

De Unie blijft onverminderd steun verlenen aan de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 20 en 21 oktober 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de recente willekeurige raket- en droneaanvallen van Rusland tegen burgers, burgerobjecten en civiele infrastructuur in Kyiv en in heel Oekraïne. De verklaring van 30 september 2022 indachtig en in overeenstemming met de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 12 oktober 2022, herhaalde de Europese Raad ook dat hij de illegale annexatie van de Oekraïense regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja door Rusland ondubbelzinnig veroordeelt en krachtig verwerpt. Net als in het geval van de Krim en Sebastopol zal de Europese Unie deze illegale annexatie nooit erkennen. De Europese Raad verklaarde dat de unilaterale besluiten van Rusland een doelbewuste schending van het VN-Handvest zijn en op flagrante wijze voorbijgaan aan de op regels gebaseerde internationale orde, en dat de Unie bereid is zijn beperkende maatregelen tegen Rusland te blijven versterken.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is het passend verdere beperkende maatregelen in te voeren.

(5)

Met name is het passend een aantal vermeldingen toe te voegen aan de lijsten van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van entiteiten die verbonden zijn met het militaire en industriële complex van Rusland, waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector. Gezien het concrete risico dat bepaalde goederen of technologie van de Krim of Sebastopol naar de Russische Federatie worden omgeleid, is het ook passend bepaalde in de Krim of Sebastopol gevestigde entiteiten die onder Russische zeggenschap staan, in deze lijst van eindgebruikers op te nemen. Deze opneming doet geen afbreuk aan het feit dat de Unie de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie niet erkent en stellig blijft veroordelen.

(6)

Het is eveneens passend de Russische regionale ontwikkelingsbank toe te voegen aan de lijst van entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische staat, en waarvoor het verbod op transacties geldt.

(7)

Voorts is het passend aan onderdanen van de Unie een verbod op te leggen om functies te bekleden in de bestuursorganen van alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de Russische staat. Het is ook passend te voorzien in de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten om hun onderdanen een vergunning te verlenen voor het bekleden van dergelijke functies in bestaande joint ventures of soortgelijke juridische constructies, alsmede EU-dochterondernemingen die in Rusland zijn gevestigd, en wanneer het bekleden van een dergelijke functie noodzakelijk is om te zorgen voor kritieke energievoorziening, of wanneer de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam betrokken is bij de doorvoer door Rusland van olie van oorsprong uit een derde land en het bekleden van een dergelijke functie bedoeld is voor operaties die niet anderszins verboden zijn.

(8)

Ook is het passend het bestaande verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan de Russische Federatie en aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit te breiden door het aanbieden van reclame, marktonderzoek en opinieonderzoek, producttests en technische inspectie te verbieden. Overeenkomstig de “Central Products Classification”, zoals vastgesteld in de “Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991” van het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Naties, omvat “marktonderzoek en opinieonderzoek” diensten op het gebied van marktonderzoek en opinieonderzoek. “Technische testen en toetsen” omvatten diensten voor het testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid, testen en analyseren van fysische eigenschappen, testen en analyseren van geïntegreerde mechanische en elektrische systemen, diensten voor technische controle en andere technische tests en analysen. Het verlenen van technische bijstand in verband met naar Rusland uitgevoerde goederen blijft toegestaan, mits de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen niet krachtens dit besluit verboden is op het tijdstip waarop die technische bijstand wordt verleend. “Diensten op het gebied van reclame” omvatten de verkoop of leasing van advertentieruimte of -tijd en de planning, creatie en plaatsing van reclame, alsmede andere diensten op het gebied van reclame.

(9)

Daarnaast is het passend het verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector uit te breiden door nieuwe investeringen in de Russische mijnbouwsector te verbieden, met uitzondering van winnings- en delvingsactiviteiten met betrekking tot bepaalde kritieke grondstoffen.

(10)

De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(11)

Om de agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(12)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de agressie tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(13)

Gezien de ernst van de situatie en als reactie op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het, in overeenstemming met de grondrechten en fundamentele vrijheden die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals erkend in artikel 11 daarvan, noodzakelijk verdere beperkende maatregelen in te voeren om de omroepactiviteiten van dergelijke mediakanalen in de Unie of gericht tot de Unie op te schorten. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat een einde is gemaakt aan de agressie tegen Oekraïne en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen een einde maken aan propaganda-acties tegen de Unie en haar lidstaten.

(14)

In overeenstemming met de in het Handvest van de grondrechten erkende grondrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom, zoals erkend in de artikelen 11, 16 en 17, beletten deze maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten te verrichten dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Deze maatregelen doen met name geen afbreuk aan de verplichting tot eerbiediging van de rechten, vrijheden en beginselen als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten en de grondwetten van de lidstaten, binnen hun respectieve toepassingsgebied.

(15)

Besluit 2014/512/GBVB bevat een verbod op de invoer van ruwe olie uit Rusland, hetzij via pijpleidingen, hetzij via zeevervoer. Besluit 2014/512/GBVB voorziet ook in tijdelijke afwijkingen voor invoer per pijpleiding en voor invoer over zee voor Bulgarije. Deze afwijkingen waren uitsluitend bedoeld om de voorzieningszekerheid van de lidstaten te waarborgen en tegelijkertijd een gelijk speelveld tussen de lidstaten te handhaven. Daarom moet worden verduidelijkt dat Bulgarije, net als de lidstaten die Russische ruwe olie per pijpleiding invoeren, geen aardolieproducten mag verkopen die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van die afwijking is ingevoerd, aan kopers in andere lidstaten of in derde landen. Bunkeren of tanken van een voertuig of luchtvaartuig in de lidstaten waarvoor die afwijkingen gelden, valt niet onder dit verbod. In een geest van solidariteit met Oekraïne is het passend Hongarije, Slowakije en Bulgarije niettemin toe te staan om bepaalde geraffineerde aardolieproducten die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van de betrokken afwijkingen is ingevoerd, inclusief, indien nodig, door doorvoer door andere lidstaten, naar Oekraïne uit te voeren. Het is tevens aangewezen Bulgarije toe te staan om bepaalde geraffineerde aardolieproducten die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van de desbetreffende afwijkingen is ingevoerd, naar derde landen uit te voeren. Dit is noodzakelijk om milieu- en veiligheidsrisico’s te verminderen aangezien dergelijke producten niet veilig kunnen worden opgeslagen in Bulgarije. De jaarlijkse uitvoer mag de gemiddelde jaarlijkse uitvoer voor dergelijke producten over de voorbije vijf jaar niet overschrijden.

(16)

Het is passend de vrijstellingen van het invoerverbod voor staalproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland zijn uitgevoerd, verder te verduidelijken en te wijzigen.

(17)

Het is ook passend een aantal vrijstellingen of afwijkingen in verband met bepaalde maatregelen in te voeren of uit te breiden, en een aantal technische correcties aan te brengen in het dispositief van de tekst.

(18)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(19)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

in artikel 1 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de overdraagbare effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen, en met ingang van 29 januari 2023 die effecten toe te laten tot de handel op die handelsplatformen.”

;

2)

artikel 1 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende leden worden ingevoegd:

“1 ter.   Het is verboden met ingang van 16 januari 2023 om functies te bekleden in de bestuursorganen van:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen gevestigd in Rusland en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen gevestigd in Rusland en die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

Dit verbod is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarop lid 1 bis van toepassing is.

1 quater.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het uitoefenen van een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam:

a)

een joint venture of soortgelijke juridische constructie is waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter betrokken is en die is gesloten door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die naar het recht van een lidstaat is erkend of opgericht vóór 17 december 2022; of

b)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter die vóór 17 december 2022 in Rusland gevestigd was en die eigendom is van of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staat van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die naar het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

1 quinquies.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het uitoefenen van een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, nadat zij hebben vastgesteld dat het houden van een dergelijke functie noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening te waarborgen.

1 sexies.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam wordt bekleed, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam betrokken is bij de doorvoer door Rusland van olie van oorsprong uit een derde land en dat het bekleden van een dergelijke functie bedoeld is voor operaties die niet verboden zijn op grond van de artikelen 4 sexdecies en 4 septdecies.”

;

b)

de volgende leden worden ingevoegd:

“2 quinquies.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering tot en met 18 maart 2023 van contracten die met in deel C van bijlage X bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór17 december 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

2 sexies.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel C van bijlage X bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die vóór 18 maart 2023 zijn uitgevoerd.”

;

c)

lid 3, punt d), wordt vervangen door:

“d)

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 30 juni 2023, van een gemeenschappelijke onderneming of een soortgelijke juridische constructie die vóór 16 maart 2022 is gesloten, waarbij een in lid 1 bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is betrokken;”;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor transacties die strikt noodzakelijk zijn opdat de in lid 1 vermelde entiteiten of hun dochterondernemingen in de Unie vóór 30 juni 2023 een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam kunnen afstoten dan wel zich hieruit terugtrekken.”

;

e)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van leden 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies en 3 bis verleende toestemming.”

;

3)

artikel 1 duodecies wordt vervangen door:

“Artikel 1 duodecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland; of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Het is verboden direct of indirect architectuur- en ingenieursdiensten, diensten op het gebied van juridisch advies en IT-adviesdiensten te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland; of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2 bis.   Het is verboden diensten op het gebied van markt- en opinieonderzoek, technische tests en analyses en reclame te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   Lid 2 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 8 januari 2023, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 7 oktober 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4 bis.   Lid 2 bis is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 16 januari 2023 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

5.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

6.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, of voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat het verlenen van dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van dit besluit en van Besluit 2014/145/GBVB.

7.   De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VII vermeld partnerland.

8.   De leden 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die noodzakelijk zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.

9.   Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor software-updates voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker die zijn toegestaan door artikel 3, lid 3, punt d), en door artikel 3 bis, lid 3, punt d).

10.   In afwijking van de leden 1, 2 en 2 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen;

c)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten of partnerlanden in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht;

d)

de waarborging van kritieke energievoorziening binnen de Unie en de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

e)

de waarborging van de continue werking van infrastructuur, hardware en software die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid en veiligheid of de veiligheid van het milieu;

f)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; of

g)

de verlening van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten van de Unie die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de beveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging, van elektronische-communicatiediensten in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie en tussen Oekraïne en de Unie, of voor datacentrumdiensten in de Unie.

11.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 10 verleende toestemming.»;

4)

artikel 4 bis wordt vervangen door:

“Artikel 4 bis

1.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij verboden op grond van artikel 4 sexdecies of 4 septdecies, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen; of

b)

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

4.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

5.   Het verbod in lid 2 is niet van toepassing op delfstoffenwinning die de hoogste waarde haalt uit, of als hoofddoel heeft, de productie van bepaalde materialen. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.”;

5)

artikel 4 quinquies wordt gewijzigd als volgt:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 ter.   Met betrekking tot de in deel C van bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering tot 16 januari 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

b)

de volgende leden worden ingevoegd:

“6 ter.   In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het verlenen van technische bijstand in verband met het gebruik van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke technische bijstand noodzakelijk is om botsingen tussen satellieten of hun onbedoelde terugkeer in de atmosfeer te voorkomen.

6 quater.   In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-codes 8517 71 00, 8517 79 00 en 9026 00 00 vallende goederen zoals vermeld in deel B van bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 833/2014, of daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor medische of farmaceutische doeleinden, of voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties.

Wanneer zij een besluit nemen over verzoeken om vergunningen voor medische, farmaceutische of humanitaire doeleinden overeenkomstig dit lid, verlenen de nationale bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen bestemd zouden kunnen zijn voor militair eindgebruik.”

;

6)

in artikel 4 nonies bis wordt lid 6 vervangen door:

“6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na de toelating in kennis van elke krachtens de leden 5, 5 bis en 5 ter verleende toestemming.”

;

7)

Artikel 4 decies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1, punt d), wordt vervangen door:

“d.

de aankoop of invoer, direct of indirect, vanaf 30 september 2023, van ijzer- en staalproducten als vermeld in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wanneer zij worden verwerkt in een derde land waarin ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt, zoals vermeld in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014; met betrekking tot de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde producten die zijn verwerkt in een derde land waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt van de GN-codes 7207 11 of 7207 12 10 of 7224 90, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2024 voor GN-code 7207 12 10 en 7224 90;”;

b)

lid 3 wordt vervangen door het volgende:

“3.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen die niet in deel A van die bijlage zijn opgenomen, en onverminderd lid 4, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 niet van toepassing op de uitvoering tot 8 januari 2023 van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten. Deze bepaling is niet van toepassing op goederen van de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 en 7224 90, waarvoor de leden 4, 5 en 5 bis van toepassing zijn.”

;

c)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“5 bis   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, aankoop of vervoer of daarmee verband houdende technische of financiële bijstand van de volgende hoeveelheden goederen van GN-code 7224 90:

a)

147 007 ton tussen 17 december 2022 en 31 december 2023;

b)

110 255 ton tussen 1 januari 2024 and 30 september 2024.”;

d)

lid 6 wordt vervangen door:

“6.   De in de leden 4, 5 en 5 bis bedoelde invoervolumequota worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig het in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie bedoelde beheerssysteem voor tariefcontingenten (*1).

(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”;"

8)

artikel 4 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 ter wordt vervangen door:

“3 ter.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

Deze bepaling is niet van toepassing op de onder GN-code 2905 11 vallende goederen zoals vermeld in deel B van bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014, waarop lid 3 ter bis van toepassing is.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 ter bis.   Met betrekking tot de onder GN-code 2905 11 vallende goederen zoals vermeld in deel B van bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot en met 18 juni 2023, van contracten die zijn gesloten voor 7 oktober 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

9)

artikel 4 quaterdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Met betrekking tot de in deel A van bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot en met 10 juli 2022 van contracten die vóór 9 april 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”

;

b)

lid 3 bis wordt vervangen door:

“3 bis.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 2701, 2702, 2703 en 2704 vallende goederen zoals vermeld in deel A van bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot en met 8 januari 2023 van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.”

;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 ter.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 16 januari 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 bis.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen van de GN-codes 8417 20, 8419 81 80 en 8438 10 10, of tot verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat deze goederen of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor persoonlijk huishoudelijk gebruik door natuurlijke personen.”

;

e)

lid 5 bis wordt vervangen door het volgende:

“5 bis.   Wanneer zij een besluit nemen over verzoeken om vergunningen te verlenen, als bedoeld in de in de leden 4 bis en 5, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning voor uitvoer naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen een militair eindgebruik zouden kunnen hebben.”

;

10)

artikel 4 sexdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 7 worden de volgende alinea's toegevoegd:

“Met ingang van 5 februari 2023 is het verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is ingevoerd op basis van een door de bevoegde Bulgaarse autoriteit krachtens lid 5 toegestane afwijking, over te dragen naar of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

In afwijking van het in de tweede alinea vastgestelde verbod kunnen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 5 ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

In afwijking van het verbod in de tweede alinea, kunnen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar derde landen van bepaalde aardolieproducten die verkregen worden uit uit hoofde van lid 5 ingevoerde ruwe olie, binnen de in bijlage XXXII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vernoemde uitvoervolumequota’s, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten wegens milieu- en veiligheidsrisico’s niet in Bulgarije kunnen worden opgeslagen;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

Bulgarije stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de derde en de vierde alinea verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder de in de derde en de vierde alinea geformuleerde afwijkingen moeten vallen.”;

b)

in lid 8 worden de volgende alinea’s toegevoegd:

“In afwijking van de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen kunnen de bevoegde Hongaarse en Slowaakse autoriteiten met ingang van 5 februari 2023 onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 3, punt d), ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de derde alinea te omzeilen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder de in de vijfde alinea geformuleerde afwijking moeten vallen.”;

11)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 4 novodecies

1.   In afwijking van de artikelen 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies en 4 quaterdecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2023 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van in de bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, of in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de goederen en technologieën zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; en

b)

de bevoegde autoriteit die beslist over verzoeken om vergunningen, heeft geen redelijke gronden om aan te nemen dat goederen bestemd zouden kunnen zijn voor een militaire eindgebruiker of voor militair eindgebruik in Rusland; en

c)

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies of 4 quaterdecies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen en technologieën.

2.   In afwijking van de artikelen 4 decies en 4 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2023 toestemming verlenen voor de invoer of overdracht van in de bijlagen XVII en XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen, wanneer deze invoer of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de goederen zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; en

b)

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 4 decies en 4 duodecies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 1 en 2 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”;

12)

de bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Punt 12 is ten aanzien van een of meer van de in punt 2) van de bijlage bij dit besluit bedoelde entiteiten van toepassing met ingang van 1 februari 2023 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe met eenparigheid van stemmen besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2022

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

1)

Bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 3, lid 7, artikel 3 bis, lid 7 en artikel 3 ter, lid 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI

Argut OOO

Communicatiecentrum van het ministerie van Defensie

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA)

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR)

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center)

Irkut Corporation

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation”

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery”

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (scheepswerf Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerie van Defensie (Russische Federatie)

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Scheepswerf Krasnoye Sormovo

Scheepswerf Severnaya

Scheepswerf Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise “Kant”

Scientific-Production Enterprise “Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute “Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB “ISKRA””

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard”

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

“Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP “Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE “Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA “Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB “Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (ook bekend als: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”;

2)

in bijlage IX bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

 

“NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal”;

3)

bijlage X bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE X

Lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 1 bis bis

DEEL A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

DEEL B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

DEEL C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK”.


Top