EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2273

Besluit (EU) 2022/2273 van de Raad van 18 november 2022 houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro

ST/14139/2022/INIT

OJ L 300, 21.11.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2273/oj

21.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/27


BESLUIT (EU) 2022/2273 VAN DE RAAD

van 18 november 2022

houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, punten b) en d), artikel 79, lid 2, punt c), en artikel 218, leden 3 en 4,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 73, lid 3, van Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad (1) bepaalt dat als de omstandigheden vereisen dat grensbeheerteams van het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht worden ingezet in een derde land waar de teamleden uitvoerende bevoegdheden zullen uitoefenen, tussen de Unie en het desbetreffende derde land op grond van artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) een statusovereenkomst moet worden gesloten.

(2)

Er moeten onderhandelingen worden geopend met het oog op de sluiting van een statusovereenkomst met Montenegro inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap op het grondgebied van Montenegro.

(3)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad (2). Ierland neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op Ierland.

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie wordt gemachtigd om namens de Unie onderhandelingen te openen over een statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap op het grondgebied van Montenegro.

Artikel 2

De onderhandelingen worden gevoerd overeenkomstig de in het addendum bij dit besluit opgenomen onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad, en in overleg met de betrokken werkgroep van de Raad.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel, 18 november 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624 (PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1).

(2)  Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20).


Top