EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2304 van de Commissie van 18 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften voor de afgifte van voor de uitvoer bedoelde aanvullende certificaten die bevestigen dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/7376

PB L 461 van 27.12.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

27.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 461/2


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/2304 VAN DE COMMISSIE

van 18 oktober 2021

tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften voor de afgifte van voor de uitvoer bedoelde aanvullende certificaten die bevestigen dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 44, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bepaalde derde landen eisen dat biologische dierlijke producten zonder gebruik van antibiotica moeten zijn geproduceerd. Om de toegang tot de markten van die landen te vergemakkelijken, moeten exploitanten of groepen exploitanten uit de Unie die dergelijke producten willen uitvoeren, door middel van een officieel document kunnen aantonen dat geen antibiotica zijn gebruikt.

(2)

Op grond van artikel 35 van Verordening (EU) 2018/848 moeten de bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, de controleautoriteiten of controleorganen een certificaat verstrekken aan exploitanten of groepen exploitanten die hun activiteit hebben gemeld en aan die verordening voldoen. De exploitant of groep exploitanten moet over de mogelijkheid beschikken om die bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, controleautoriteiten of controleorganen te verzoeken een aanvullend certificaat af te geven dat bevestigt dat de biologische dierlijke producten zonder gebruik van antibiotica zijn geproduceerd. Het model voor dat aanvullende certificaat moet worden opgesteld.

(3)

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de uitvoer bedoeld aanvullend certificaat dat bevestigt dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten

Op verzoek van een exploitant of groep exploitanten die reeds in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EU) 2018/848, geeft de desbetreffende bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de desbetreffende controleautoriteit of het desbetreffende controleorgaan een aanvullend certificaat af dat bevestigt dat de exploitant of groep exploitanten bepaalde biologische dierlijke producten zonder gebruik van antibiotica heeft geproduceerd, indien een dergelijk certificaat nodig is voor de uitvoer van die producten uit de Unie. De bijlage bij de onderhavige verordening bevat het model voor dat aanvullende certificaat.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.


BIJLAGE

AANVULLEND CERTIFICAAT DAT BEVESTIGT DAT GEEN ANTIBIOTICA ZIJN GEBRUIKT BIJ DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE VAN DIERLIJKE PRODUCTEN (BEDOELD VOOR DE UITVOER)

1.

Documentnummer:

2.

(kies wat van toepassing is)

Exploitant

Groep exploitanten

3.

Naam en adres van de exploitant of groep exploitanten:

4.

Naam en adres van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controleautoriteit of het controleorgaan van de exploitant of groep exploitanten en het codenummer in het geval van een controleautoriteit of controleorgaan:

5.

Documentnummer van het certificaat dat overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU) 2018/848 aan de exploitant of groep exploitanten is verstrekt in een vorm die strookt met bijlage VI bij die verordening:

Met dit certificaat wordt bevestigd dat de exploitant of groep exploitanten (kies wat van toepassing is) de volgende biologische dierlijke producten zonder gebruik van antibiotica heeft geproduceerd:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datum, plaats:

Naam en handtekening namens de bevoegde autoriteit van afgifte of, in voorkomend geval, de controleautoriteit of het controleorgaan van afgifte:

7.

Aanvullend certificaat geldig van ………. [datum invoegen] tot en met ………. [datum invoegen]


Top