EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2158 van de Commissie van 6 december 2021 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/8713

PB L 436 van 7.12.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

7.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 436/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2158 VAN DE COMMISSIE

van 6 december 2021

tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 71, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Klassieke varkenspest is een infectieuze virale ziekte bij gehouden en in het wild levende varkens en kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken dierpopulatie en de rentabiliteit van de landbouw, waardoor de verplaatsingen van zendingen van die dieren en producten daarvan binnen de Unie en de uitvoer naar derde landen worden verstoord.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 van de Commissie (2) is vastgesteld in het kader van Verordening (EU) 2016/429 en bevat bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen in verband met klassieke varkenspest die door de in bijlage I bij die verordening vermelde lidstaten gedurende een beperkte periode in de in die bijlage vermelde beperkingszones moeten worden toegepast.

(3)

Rekening houdend met de doeltreffendheid van de door Bulgarije aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voorgelegde bewakings- en bestrijdingsmaatregelen die overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie (3) en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 in Bulgarije worden toegepast, en gezien de gunstige epidemiologische situatie van klassieke varkenspest in die lidstaat, moet het gehele grondgebied van Bulgarije, dat momenteel als beperkingszone is opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934, nu uit die bijlage worden geschrapt.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Gezien de verbetering van de epidemiologische situatie van klassieke varkenspest in Bulgarije en om ervoor te zorgen dat er geen onnodige beperkingen met betrekking tot die ziekte worden opgeworpen, moeten de bij deze verordening in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 aan te brengen wijzigingen zo spoedig mogelijk in werking treden.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 van de Commissie van 9 juni 2021 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PB L 204 van 10.6.2021, blz. 18).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 64).


BIJLAGE

“BIJLAGE I

BEPERKINGSZONES

Roemenië

Het hele grondgebied van Roemenië.


Top